Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 75 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přípravné vzdělávání učitelů zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
Horáková, Lucie ; Hanus, Martin (vedoucí práce) ; Chromý, Pavel (oponent)
Tato práce se zabývá přípravným vzděláváním učitelů zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a nahlíží na něj z mnoha perspektiv. Podkladem je obsahová analýza studijních plánů, jejichž podobu formou rozhovorů hodnotí bývalí absolventi, dnes již učitelé zeměpisu. K rozhovorům jsou přizváni i zástupci akademické obce, kteří představují současný stav a vize přípravného vzdělávání učitelů zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Cílem práce je tak komplexním výzkumem otevřít dialog mezi studenty, absolventy a akademickými pracovníky, abychom na závěr charakterizovali současné vzdělávání učitelů zeměpisu a zhodnotili jeho výsledek.
Analýza přeshraničních vztahů v česko-polském pohraničí (příklad Głubczycka)
Lukáš, Jan ; Chromý, Pavel (vedoucí práce) ; Ptáček, Pavel (oponent)
vy eze ý úze í česko polského pohra ičí a to částí Opavska a české stra ě a částí Głu zy ka a polské stra ě. Cíle prá e je zjistit zda a v i te zitě pro íhají přeshra ič í vztahy ezi o ě a stra a i hra i e s důraze a polskou část. Cíle je také zjistit jaká je fu k e hra i e a jaké převažují hra ič í efekty. prv í části je etodologi ká část, která popisuje zá ěry prá e a klade si výzku é otázky a předpoklady. V části jsou představe a o e á vý hodiska přeshra ič í h vztahů, a jeji hž základě je poté přistoupe o ke ko krét í u výzku u. Třetí část o sahuje struč ou harakteristik. Dále je využito dotaz íkové šetře í, které pro íhá ezi o yvateli vy ra ý h polský h sídel. Na základě výsledků tohoto šetře í jsou vyhod o e y výzku é otázky a předpoklady. Klíčová slova: pohra ičí, hra i e, fu k e hra i , hra ič í efekty, přeshra ič í vztahy, so ioeko o i ká a alýza, Głu zy ko, Opavsko

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 75 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Chromý, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.