Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 72 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza přeshraničních vztahů v česko-polském pohraničí (příklad Głubczycka)
Lukáš, Jan ; Chromý, Pavel (vedoucí práce) ; Ptáček, Pavel (oponent)
vy eze ý úze í česko polského pohra ičí a to částí Opavska a české stra ě a částí Głu zy ka a polské stra ě. Cíle prá e je zjistit zda a v i te zitě pro íhají přeshra ič í vztahy ezi o ě a stra a i hra i e s důraze a polskou část. Cíle je také zjistit jaká je fu k e hra i e a jaké převažují hra ič í efekty. prv í části je etodologi ká část, která popisuje zá ěry prá e a klade si výzku é otázky a předpoklady. V části jsou představe a o e á vý hodiska přeshra ič í h vztahů, a jeji hž základě je poté přistoupe o ke ko krét í u výzku u. Třetí část o sahuje struč ou harakteristik. Dále je využito dotaz íkové šetře í, které pro íhá ezi o yvateli vy ra ý h polský h sídel. Na základě výsledků tohoto šetře í jsou vyhod o e y výzku é otázky a předpoklady. Klíčová slova: pohra ičí, hra i e, fu k e hra i , hra ič í efekty, přeshra ič í vztahy, so ioeko o i ká a alýza, Głu zy ko, Opavsko
Hodnocení sociálních sítí aktérů rozvoje venkova: příklad místních akčních skupin Rozvoj Krnovska a Rýmařovsko
Kocur, Václav ; Chromý, Pavel (vedoucí práce) ; Kučerová, Silvie Rita (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá sociálními sítěmi aktérů rozvoje venkova a individuálním sociálním kapitálem starostů obcí v místních akčních skupinách Rozvoj Krnovska a Rýmařovsko. V práci hledám souvislost mezi hodnocením funkčnosti místních akčních skupin a mírou individuálního sociálního kapitálu starostů obcí v místních akčních skupinách a vybranými charakteristikami sítí aktérů rozvoje. V první části práce se zabývám problémy venkova, faktory rozvoje, sociálním kapitálem a sociálními sítěmi obecně. V druhé části práce jsou analyzovány výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo v březnu 2017 mezi 34 starosty obcí, které patří do místní akční skupiny Rozvoj Krnovska, respektive Rýmařovsko. Na základě výsledků šetření je dále analyzován individuální sociální kapitál starostů a typy sociálního kapitálu - svazující, přemosťující a hierarchický. Výzkum potvrdil klíčovou roli individuálního kapitálu (a typů kapitálu svazujícího a přemosťujícího) starostů venkovských obcí pro funkčnost místních akčních skupin. Klíčová slova: sociální kapitál - sítě - aktéři rozvoje - venkov - starostové - místní akční skupina - MAS Rýmařovsko - MAS Rozvoj Krnovska.
Role měkkých faktorů v rozvoji vnitřní periferie východních Čech
Komárek, Marek ; Chromý, Pavel (vedoucí práce) ; Pileček, Jan (oponent)
Role m kkých faktor v rozvoji vnit ní periferie východních ech Abstrakt V posledních letech se ve výzkumu podmín ností procesu polarizace prostoru a rozvoje region klade d raz na pochopení významu endogenních a tzv. "m kkých" faktor . Obecné teorie regionálního vývoje, formulované p evážn na bázi hodnocení "tvrdých" dat, jsou z d vodu jejich omezené vypovídací schopnosti ov ovány etnými p ípadovými studiemi, v nichž se uplat ují zejména kvalitativní p ístupy hodnocení. Vliv a validita "m kkých" faktor významn roste s klesající ádovostní úrovní sledování, proto je žádoucí provád t empirické výzkumy i v úrovni obcí. Diplomová práce si klade za cíl analyzovat "m kké" faktory územního rozvoje a pochopit podstatu rozdíl socio-ekonomické vysp losti obcí v území vnit ní periferie ech. Základním teoretickým východiskem se stal koncept institucionální hustoty (institutional thickness) s logickým p esahem k problematice sociálního kapitálu. P edm tem sledování je kooperace aktér územního rozvoje (starost obcí) v prostoru, jejich vzájemná d v ra a angažovanost v nadobecních aktivitách. Snahou je odhalit a vysv tlit charakter vztah , sm r interakcí a vliv politické orientace aktér na jejich pozici v mikroregionech a v lokálním spole enství. Úvodní ást práce p edstavuje obecný vstup do problematiky výzkumu, na níž...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 72 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Chromý, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.