Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Apokryfní Bartolomějovo evangelium ve slovanské tradici
Chromá, Martina ; Čermák, Václav (vedoucí práce) ; Bláhová, Emílie (oponent) ; Reinhart, Johannes (oponent)
Apokryfní Bartolomějovo evangelium ve slovanské tradici (Martina Chromá) Abstrakt Tématem práce je slovanský překlad Bartolomějova evangelia (Otázek Bartolomějových), apokryfní památky sepsané původně v řečtině pravděpodobně ve třetím století. Do dnešní doby se text tohoto apokryfu dochoval ve dvou známých řeckých, dvou latinských a šesti slovanských rukopisech. Tyto slovanské rukopisy pocházejí ze 14.-18. století, přičemž čtyři z nich jsou ruského původu a dva srbského. Cílem práce je stanovení pravděpodobného místa a doby pořízení prvotního překladu památky do slovanštiny a nastínění cest, kterými se rukopisy ve slovanském prostředí dále šířily. Na základě podrobného textologického a lexikálního rozboru docházíme k závěru, že všechny slovanské rukopisy s textem památky vycházejí z jednoho společného archetypu, který byl s největší pravděpodobností pořízen v Bulharsku v průběhu 10. století. Dochované rukopisy dosvědčují, že původní slovanský překlad byl přenesen na Kyjevskou Rus, kde se rukopisy dále šířily a kde zároveň došlo k určitým úpravám textu památky, na základě kterých můžeme dochované rukopisy roztřídit do dvou redakcí či rukopisných linií. Z Ruska se rukopisy s textem památky dostaly také do prostředí srbského, a to nezávisle na sobě ve dvou různých obdobích. Součástí práce je také přehledná...
České překlady První staroslověnské legendy o sv. Václavu
Chromá, Martina ; Čermák, Václav (vedoucí práce) ; Konzal, Václav (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice novoeských překladů První staroslověnské legendy o sv. Václavu (dále PSLV). V první kapitole jsou shrnuty základní informace o této literární památce a jednotlivých redakcích, v nichž se zachovala. Druhá kapitola popisuje všechny překlady PSLV do eštiny a vytyuje hlavní problémy, které se ke každému z nich pojí. Ve třetí kapitole jsou překlady souhrnně porovnány zejména ze stylistického hlediska a na základě obecně překladatelských postupů. Závěrená tvrtá kapitola se věnuje rozboru překladů pasáží s nejasnými místy, která dosud postrádají jednotnou interpretaci.
Interjections of Lamentation in Old Church Slavonic
Chromá, Martina
The paper deals with the interjections of lamentation in the Old Church Slavonic and their usage within the extant Old Church Slavonic monuments.
Předpoklady rozvoje komerčních služeb ve vybrané oblasti regionálního svazku obcí Vltava
CHROMÁ, Martina
Cílem této práce je popsat mikroregion Regionální svazek obcí Vltava (dále RSO Vltava) se zaměřením na oblast komerčních služeb, provést situační analýzu mikroregionu a vymezit předpoklady rozvoje v dané oblasti komerčních služeb. Regionální svazek obcí Vltava je tvořen 18 členskými obcemi. Významnou pozici v RSO Vltava zaujímá město Český Krumlov, a to nejen co do velikosti, ale je také zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Nezaměstnanost v RSO Vltava v některých obcí výrazně přesahuje míru nezaměstnanosti Jižních Čech. V některých obcích v RSO Vltava je závislá zejména na dopravní dostupnosti místa prostředky veřejné hromadné dopravy, vzdálenosti od Českého Krumlova a především Českých Budějovic. Nabídka komerčních služeb v RSO Vltava je vzhledem k vytíženosti regionu dostatečná. Podnikatelé nabízející služby ubytovací a stravovací se často potýkají s nedostatkovým využitím svých kapacit. Problémem oblasti je její orientace na letní sezónu. Představitelé obcí se snaží nalákat turisty do oblasti i v zimní sezóně. V řešeném území roste poptávka po kvalitním ubytování. Mezi významná ubytovací zařízení v RSO Vltava patří ubytování v soukromí a v penzionech. Dominantním požadavkem oblasti je snížení sezónnosti, kterého bude nutné dosáhnout značným rozšířením sportovních a kulturních příležitostí využitelných i mimo letní období. Velkým potenciálem pro rozvoj služeb a cestovního ruchu pro sebe obce vidí v rozvoji venkovského cestovního ruchu, cykloturistiky či hippoturistiky. Svým charakterem je vhodný pro rekreaci rodin s dětmi i starší generací.

Viz též: podobná jména autorů
1 CHROMÁ, Markéta
4 CHROMÁ, Martina
1 Chromá, Marcela
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.