Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývoj HPLC metody pro stanovení umělých barviv ve vzorcích zeleného piva
Stachová, Ivana ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Ivana Stachová Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph. D. Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení umělých barviv ve vzorcích zeleného piva. V této diplomové práci byla vyvinuta HPLC metoda pro stanovení syntetických, ve vodě rozpustných barviv E 102 - Tartrazine, E 104 - Quinoline yellow, E 110 - Sunset yellow, E 131 - Patent blue E 132 - Indigo carmine, E 142 - Green S, E 133 - Brilliant blue FCF a E 143 - Fast green FCF. Tato metoda byla aplikována na stanovení přítomnosti zmíněných barviv ve vzorcích zeleného piva Jarní pivo 11ř (Primátor, Náchod), Krasličák 14ř (Ježek, Jihlava), Zelený král Vratislav 12ř (Konrád, Vratislavice), Velikonoční speciál 14ř (Starobrno, Brno), Velikonoční ležák 12ř (Radniční pivovar, Jihlava), Rohozec 11ř (Rohozec, Malý Rohozec), Zelená nefiltrovaná 12ř (Žlebské Chvalovice), Velikonoční zelený ležák 12ř (Purkmistr, Plzeň), Velikonoční kopřivová 12ř (Modrá Hvězda, Dobřany), Valášek 12ř (Valášek, Vsetín), Podkováň 12ř (Podkováň, Dolní Cetno). Pro analýzu byla použita kolona Chromolith Performance CN 100 x 4,6 mm s předkolonkou Chromolith CN 5 x 4,6 mm Merck. Jako mobilní fáze byl zvolen 40% MeOH s 2% pufrem z kyseliny octové s přídavkem NH3,...
Nanovlákna jako potenciální sorbent pro extrakci na tuhou fázi
Raabová, Hedvika ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Katedra: Katedra analytické chemie Kandidát: Hedvika Raabová Školitel: PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Nanovlákna jako potenciální sorbent pro extrakci na tuhou fázi Diplomová práce se zaměřuje především na popis schopnosti nanovláken typu polyamid 6 zachytávat různé látky, lišící se molekulovou hmotností, velikostí a hydrofilně-lipofilními vlastnostmi. Na základě poznatků z předešlých studií byli vybráni zástupci ze skupiny parabenů, steroidů a flavonoidů. Dále byly testovány fenoxykarb, hydroxypyren a permethrin, jakožto silně lipofilní sloučeniny, pro které polyamid 6 vykazoval dobrou účinnost. Použitá nanovlákna byla připravena na Technické univerzitě Liberec pomocí technologie Nanospider™. Polyamid 6 byl vyroben ve třech úpravách lišících se vzájemně výrobními parametry, které mu daly odlišnou hustotu zesítění a tloušťku vrstvy. Vliv těchto odlišností na sorpční vlastnosti polyamidu 6 byl sledován v průběhu experimentu. U každé skupiny látek se nejprve hledala optimální koncentrace vzorku a vhodné podmínky detekční metody. Samotný experiment byl prováděn za pomocí prázdných SPE cartridgí, do kterých byla nanovlákna vložena. Zpočátku byla problematická konstrukce kolonek, ale vše se podařilo vyřešit a udělat takové kolonky, které zajišťovaly rovnoměrný...
Stanovení vybraných antikokcidik v kuřecím mase metodami QuEChERS a HPLC
Kydlíčková, Jitka ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Analytické chemie Kandidát: Jitka Kydlíčková Školitel: PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení vybraných antikokcidik v kuřecím mase metodami QuEChERS a HPLC Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj metody pro stanovení 5 vybraných antikokcidik - flubendazolu, robenidinu, diclazurilu, toltrazurilu a lasalocidu A v kuřecím mase modifikovanou metodou QuEChERS ve spojení s HPLC a UV detekcí. Tato práce se zabývá optimalizací chromatografických podmínek - výběrem vhodné stacionární a mobilní fáze a vhodné vlnové délky k UV detekci, dále optimalizací přípravy vzorku pomocí modifikované metody QuEChERS. Zároveň byla na konci práce metoda částečně validována - byla zhodnocena opakovatelnost analýzy, přesnost, správnost, linearita a další parametry. Pro separaci byla vybrána kolona Ascentis Express Phenyl Hexyl (4,6 x 100 mm, 2,7 µm), a jako mobilní fáze byla po sérii experimentů zvolena 0,1% kyselina mravenčí o pH 4 (pH upraveno triethylaminem) s acetonitrilem v poměru 50:50 (v/v). Nakonec byl proveden test vhodnosti chromatografického systému (SST), zahrnující následující parametry: opakovatelnost analýzy (RSD u opakovatelnosti retenčních časů < 1%, u opakovatelnosti pro plochy píků byla RSD...
Zátěžové zkoušky estradiolu a ethinylestradiolu
Mašková, Kateřina ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Aufartová, Jana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci králové Katedra analytické chemie Kandidát: Kateřina Mašková Školitel: PharmDr. Lucie Havlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Zátěžové zkoušky estradiolu a ethinylestradiolu Diplomová práce se zaměřuje na provedení zátěžových zkoušek estrogenních hormonů 17β-estradiolu (estradiol) a 17α-ethinylestradiolu (ethinylestradiol). Obě látky byly vystaveny vlivům oxidace a kyselému a zásaditému pH po předem danou dobu za zvýšené teploty (70řC). Výsledky těchto zkoušek měly ukázat případný pokles či nárůst plochy píku estradiolu a ethinylestradiolu a tvorbu jejich degradačních produktů. Plochy píků a retenční časy degradačních produktů byly sledovány pomocí HPLC. Cílem práce bylo zjistit, jaké vlastnosti mají tyto hormony v zátěžových situacích, simulujících extrémní podmínky výroby, skladování, transportu a působení vnějších vlivů, charakterizovat degradační produkty a ověřit vhodnost metody pro jejich analýzu. Použitá metoda byla částečně validována ověřením parametrů linearity, správnosti a přesnosti. V experimentální části bylo zjištěno, že estradiol i ethinylestradiol jsou při zvýšené teplotě stabilní ve vodě i v acetonitrilu. Ani po 4 hodinách neměla tato rozpouštědla vliv na stabilitu obou látek. Estradiol byl poté vystaven vlivům 2% HCl a 2%...
Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení nikotinu v ústním spreji a v náplních do elektronických cigaret
Maťátková, Marcela ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Marcela Maťátková Školitel: PharmDr. Lucie Havlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení nikotinu v ústním spreji a v náplních do elektronických cigaret Cílem této diplomové práce byl vývoj a validace HPLC metody pro stanovení nikotinu v ústním spreji a v náplních do elektronických cigaret. Při vývoji se vycházelo z dostupných metod zabývajících se HPLC analýzou nikotinu a jeho příbuzné látky kotininu. Optimální podmínky byly nalezeny na koloně XTerra® MS C18 (100 x 4,6 mm, 3,5 µm) s mobilní fází acetonitril : 10mM octan amonný pH 9 (20 : 80, v/v). Průtok mobilní fáze byl 1 ml/min, vlnová délka detektoru byla nastavena na 260 nm a jako vnitřní standard byl zvolen trimetoprim. Za těchto podmínek jsou nikotin, kotinin a trimetoprim odděleny do 5 minut. Při analýze ústního spreje a vybraných náplní do elektronických cigaret je stanovení kotininu rušeno pomocnými látkami v přípravcích. Vypracovaná HPLC metoda byla proto validována pouze pro stanovení nikotinu. Závěry z validace prokázaly, že tato metoda poskytuje přesné a správné výsledky a je tedy vhodná pro daný účel.
Stanovení derivátů estrogenu metodou sekvenční injekční chromatografie
Kosařová, Lucie ; Chocholouš, Petr (vedoucí práce) ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Lucie Kosařová Konzultant: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Název rigorózní práce: Stanovení derivátů estrogenu metodou sekvenční injekční chromatografie Tato práce představuje první využití sekvenční injekční chromatografie s použitím monolitické kolony Merck® Chromolith® Performance RP-18e 100 mm × 3 mm s předkolonou Merck® Chromolith® RP-18e 5 mm × 3 mm o celkové délce 105 mm pro testování čtyř derivátů estrogenu blízkých svou strukturou a vnitřního standardu (etylparaben). K analýze byl použit komerčně dostupný systém SIChromTM (FIAlab® Instruments Inc., USA), mobilní fáze acetonitril:voda 40:60 (v/v) a CCD UV-VIS detektor se spektrofotometrickou detekcí při 225 nm. Pro jednu analýzu, která trvala 7,5 min, bylo použito 10 µl vzorku a 3 ml mobilní fáze. Bylo využito izokratické eluce a průtoková rychlost byla nastavena na 8 μl.s-1 . Chromatografické píky všech látek vykazovaly dobrou symetrii a rozdělení. Za výše uvedených podmínek bylo dosaženo vysoké účinnosti separace, což ukazuje další možné využití sekvenční injekční chromatografie v analytické chemii. Klíčová slova: sekvenční injekční chromatografie, monolitické kolony, estrogeny

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.