Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj a validace metody pro stanovení klotrimazolu v masti pomocí HPLC
Poláčková, Jitka ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (oponent) ; Matysová, Ludmila (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce bylo optimalizovat a validovat metodu pro stanovení obsahu klotrimazolu, degradačního produktu (2-chlorofenyl) difenylmethanolu a konzervancií (methylparaben a propylparaben) v přípravku Clotrimazol mast. Mým úkolem bylo vyvinout metodu, za které by došlo k úplnému rozdělení jednotlivých stanovovaných látek ve vzorku v přijatelném čase, najít vnitřní standard, optimalizovat podmínky separace a metodu validovat. Optimální chromatografické podmínky byly nalezeny na koloně Zozbax SB - Phenyl, 3,5 μm, 4,6 x 75 mm při průtoku mobilní fáze 0,5 ml/min a to při vlnové délce 210 nm. Složení mobilní fáze bylo acetonitril - voda (55:45), pH vodné složky upraveno kyselinou fosforečnou 5 % na 3,2. Za vnitřní standard byl zvolen hydrokortizon acetát. Za těchto podmínek byla metoda validována. Sledovali se parametry jako je přesnost, správnost, linearita, selektivita, robustnost, detekční a kvantitativní limit.
HPLC stanovení luteinu, zeaxanthinu a betakarotenu v potravních doplňcích
Dvořáková, Petra ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (oponent) ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce)
Tato rigorózní práce se zabývá úpravou metody separace karotenoidů luteinu, betakarotenu a zeaxanthinu převzaté z diplomové práce (Optimalizace chromatografických podmínek pro HPLC stanovení vybraných karotenoidů, Petra Dvořáková, 2009). Základní metodou je HPLC s VIS detekcí. Úprava spočívala ve vyvinutí gradientové eluce pro zkrácení doby analýzy. Při optimalizaci postupu gradientové eluce byly testovány čtyři způsoby. Druhým úkolem této rigorózní práce je shrnutí extrakčních způsobů pro vybrané karotenoidy, které byly publikovány v odborné literatuře a navržení způsobů extrakce vhodných pro izolaci karotenoidů z potravních doplňků. Při hledání optimálního způsobu extrakce byla využívána extrakce organickými rozpouštědly. Zkoušena byla jak prostá extrakce do organického rozpouštědla, tak extrakce s předchozí úpravou vzorku saponifikací nebo okyselením extrakčního prostředí. Přes vyzkoušení celé řady postupů a organických rozpouštědel se nepodařilo nalézt optimální a univerzální způsob extrakce karotenoidů z lékových forem.
Stanovení neopterinu a jeho derivátů metodou HPLC s fluorescenční detekcí
Říhová, Lenka ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (oponent) ; Nováková, Lucie (vedoucí práce)
NÁZEV: Stanovení neopterinu a jeho derivátů metodou HPLC s fluorescenční detekcí ABSTRAKT: Neopterin, derivát pteridinu, je v lidkém organismu produkován monocyty nebo B - lymfocyty po stimulaci interferonem γ, nebo interleukinem - 2. Tyto působky (interferon γ, interleukin - 2) jsou spojeny s aktivací imunitního systému. Měření neopterinu v tělních tekutinách tedy může sloužit při monitorování cytokiny indukované aktivace různých složek imunitního systému. Imunitní aktivace se objevuje například v průběhu mnoha infekčních chorob, při autoimunitních onemocněních a při maligních onemocněních. V poslední době je ve vědeckých pracích popisována také spojitost neopterinu a 7,8 - dihydroneopterinu s intracelulárním oxidativním stresem a apoptózou buněk. Pteridiny tudíž mají pravděpodobně vztah i k určitým neurologickým onemocněním. Plně redukovaná forma biopterinu se v lidském organismu uplatňuje jako kofaktor některých enzymů. Koncentrace neopterinu, případně jiných příbuzných látek, se v klinické praxi vyjadřuje poměrem neopterin / kreatinin. Tato diplomová práce se zabývá vypracováním analytické metody určené k identifikaci a stanovení biologicky aktivních látek biopterinu, 7,8 - dihydroneopterinu, 5,6,7,8 - tetrahydroneopterinu, neopterinu a kreatininu za použití vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)...
Porovnání částicových stacionárních fází s monolitickými při analýze vybraných farmaceutik
Šestakova, Veronika ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (oponent) ; Matysová, Ludmila (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá porovnáním analytické účinnosti monolitických kolon Chromolith® (Merck) a Onyx™ (Phenomenex) s konvenčními C18 kolonami Discovery® (Supelco, Sigma-Aldrich, Praha, ČR) a LiChroCart® 125-4 Purospher 5 µm (Merck, Darmstadt, Německo) při stanovení obsahu estradiolu, estronu a hydrokortizonu (IS) v LP Estrogel gelu a při stanovení obsahu kyseliny salicylové, methylsalicylátu a ketoprofenu (IS) v přípravku Aphlox-K pasta. Složení mobilní fáze (pro analýzu Estrogel gelu je mobilní fáze složena z acetonitrilu, methanolu a vody v poměru 23:24:53 (v/v/v) a pro analýzu Aphlox-K pasty je mobilní fáze složena z methanolu, vody a kyseliny octové v poměru 50:50:1 (v/v/v) - tento poměr jednotlivých složek mobilní fáze je optimální pro dosažení potřebného rozlišení mezi jednotlivými píky). Toto složení mobilní fáze nebylo většinou vhodné pro analýzu na všech zkoušených kolonách. Proto byly poměry jednotlivých složek mobilní fáze měněny pro dosažení potřebného rozlišení mezi analyzovanými látkami (obvykle byl zvyšován podíl vody v mobilní fázi). Byly měněny i rychlosti průtoku mobilní fáze (od 0,3 - 5,0 ml/min). Bylo provedeno stanovení účinných látek, konzervačních látek, nečistot v obou přípravcích a následně byly porovnány jednotlivé retenční časy a parametry SST. Pro Estrogel gel byly nalezeny...
Využití HPLC ve farmaceutické analýze
Šestakova, Veronika ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (oponent) ; Matysová, Ludmila (vedoucí práce)
Stanovení obsahu hexachlorofenu v léčivém přípravku SEPTONEX mast se na katedře analytické chemie provádí pomocí HPLC. Tato metoda má řadu výhod oproti dříve používanému titračnímu stanovení. Podmínky analýzy jsou následující: mobilní fáze je složena z 85 % metanolu s přídavkem 1% kyseliny octové, kolona Purospher Merck RP C18, 5 µm (12,5 cm x 4 mm), průtoková rychlost mobilní fáze je 1,5 ml/min, objem nástřiku vzorku je 20 µl. Snahou bylo optimalizovat používanou metodu, tzn. nalézt kolonu, využívající moderní trendy v HPLC, která by umožňovala získávat přesné, rychle a dobře reprodukovatelné výsledky za podobných chromatografických podmínek. Na základě literární rešerše bylo vybráno šest různých analytických kolon s více či méně podobnými charakteristikami jako kolona dosud používaná. Na každé z těchto kolon byly změřeny roztoky standardů hexachlorofenu a roztoky vzorků masti SEPTONEX při různých rychlostech průtoku mobilní fáze. Ostatní podmínky analýzy zůstaly zachovány. Z experimentu vyplynulo, že z vyzkoušených kolon je nejvhodnější kolona Chromolith Performance RP18-e (10 cm x 4,6 mm) při rychlosti průtoku mobilní fáze 2,0 ml/min. Dalším úkolem bylo nalézt vhodný vnitřní standard pro rychlejší a přesnější stanovení hexachlorofenu v léčivém přípravku SEPTONEX mast. Některé testované látky byly vybrány...
Stanovení vitamínu C a dehydroaskorbové kyseliny s využitím metody UPLC-MS
Proroková, Zuzana ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (oponent) ; Nováková, Lucie (vedoucí práce)
Spojení ultra vysoko účinné kapalinové chromatografie s detekcí pomocí hmotnostního spektrometru (UHPLC-MS) poskytuje metodu, která je velice rychlá a citlivá. Tato diplomová práce byla zaměřena na využití UHPLC-MS ke stanovení kyseliny askorbové (AA) a dehydroaskorbové (DHA). AA je malá polární molekula, která působí jako antioxidant. Oxidací AA vzniká DHA. Poměr AA a DHA je ukazatelem redoxního stavu organismu. Pro stanovení AA a DHA již bylo vyvinuto několik metod, které však většinou neumožňují současné stanovení, ale vyžadují vícekrokový postup subtrakce. Optimalizace UHPLC-MS metody pro stanovení AA a DHA zahrnuje volbu mobilní a stacionární fáze a nastavení hmotnostního detektoru. Volba vhodných podmínek závisela především na retenčním čase a odezvě detektoru. Byl sledován vliv stacionární fáze a dále koncentrace, pH a složení mobilní fáze na retenci AA a DHA. Byl sledován i vliv mobilní fáze na stabilitu AA a DHA. Porovnávanými stacionárními fázemi byly kolona BEH Shield RP C18, BEH HILIC a BEH Amide kolona. Nejlepších výsledků bylo dosaženo na koloně BEH Shield RP C18. Pro zjištění vhodné mobilní fáze byla provedena měření s 0,1%, 0,05%, 0,01% kyselinou mravenčí, 0,1%, 0,05%, 0,01% kyselinou octovou, mravenčanem amonným o pH 3,5 a octanem amonným o pH 4,4 a 6,8 jako vodnou složkou. Nakonec...
Stanovení obsahu residuí kofeinu v povrchových vodách metodou HPLC s UV detekcí
Glosová, Ivana ; Solich, Petr (vedoucí práce) ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (oponent)
Životní prostředí je stále více zatěžováno residuii medikamentů a pravidelně konzumovaných látek. Cílem tohoto projektu bylo stanovit obsah kofeinu v povrchových vodách ( Mondego River, Coimbra, Portugaslko). Koncentrace kofeinu a jeho metabolitů v povrchových vodách mohou být ukazatelem nakolik se lidský faktor podílí na znečištění povrchových vod. Kofein je sloučenina obsažená v rostlinách, jídle, různých nápojích a také jako účinná látka v kombinovaných léčivých přípravních. Dobrá rozpustnost ve vodě (13,5 g/l), netěkavost a pravidelná konzumace propůjčuje kofeinu profil kvalitního a stabilního ukazatele lidského faktoru znečištění povrchových vod. Cíl této studie bylo získat data o jejich výskytu v povrchových vodách Portugalska ( řeka Mondego). SPE ( Solid Phase Extraction) extrakce přes polymerní Oasis HLB kolonu byla použita k extrahovaní kofeinu a kvantifikace a detekce byla provedena pomocí HPLC systému s UV detekcí ( vlnová délka 280 nm). Všechny vzorky byly negativní, neobsahovaly residua kofeinu.
Využití disperzní extrakce na tuhou fázi pro analýzu vybraných obsahových látek zázvorovníku lékařského
Urbanová, Martina ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Martina Urbanová Konzultant: PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D. Název rigorózní práce: Využití disperzní extrakce na tuhou fázi pro analýzu vybraných obsahových látek zázvorovníku lékařského Rigorózní práce byla zaměřena na vývoj extrakční metody pro analýzu vybraných obsahových látek zázvorovníku lékařského. Bylo vybráno několik vzorků obsahujících výtažky zázvorovníku lékařského. Při vývoji metody se vycházelo z diplomové práce Martiny Urbanové z roku 2015 [1]. Pro vyšší zakoncentrování byla vyzkoušena metoda disperzní extrakce na tuhou fázi (dSPE). Jako další metoda pro úpravu vzorku byla testována podporovaná kapalinová extrakce (SLE). Námi stanovované látky (6-gingerol, 8-gingerol, 6-shogaol a 10-gingerol) byly nalezeny téměř ve všech vzorcích. Ze sirupů bylo největší množství látek obsaženo v sirupu Kitl (příprava se studenou vodou). Z čajů bylo nejvíce látek obsaženo v Ovocno-bylinném čaji aromatizovaném, se zázvorem a citrónem. 6-shogaol nebyl obsažen u vzorků oddenků zázvoru pravého, ale v čajích a sirupech ano. Během optimalizace metody bylo vyzkoušeno několik sorbentů. Vhodným sorbentem se jevil sorbent Oasis HLB. Analýza probíhala za chromatografických podmínek, které...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.