Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nanovlákna jako potenciální sorbent pro extrakci na tuhou fázi
Raabová, Hedvika ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Katedra: Katedra analytické chemie Kandidát: Hedvika Raabová Školitel: PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Nanovlákna jako potenciální sorbent pro extrakci na tuhou fázi Diplomová práce se zaměřuje především na popis schopnosti nanovláken typu polyamid 6 zachytávat různé látky, lišící se molekulovou hmotností, velikostí a hydrofilně-lipofilními vlastnostmi. Na základě poznatků z předešlých studií byli vybráni zástupci ze skupiny parabenů, steroidů a flavonoidů. Dále byly testovány fenoxykarb, hydroxypyren a permethrin, jakožto silně lipofilní sloučeniny, pro které polyamid 6 vykazoval dobrou účinnost. Použitá nanovlákna byla připravena na Technické univerzitě Liberec pomocí technologie Nanospider™. Polyamid 6 byl vyroben ve třech úpravách lišících se vzájemně výrobními parametry, které mu daly odlišnou hustotu zesítění a tloušťku vrstvy. Vliv těchto odlišností na sorpční vlastnosti polyamidu 6 byl sledován v průběhu experimentu. U každé skupiny látek se nejprve hledala optimální koncentrace vzorku a vhodné podmínky detekční metody. Samotný experiment byl prováděn za pomocí prázdných SPE cartridgí, do kterých byla nanovlákna vložena. Zpočátku byla problematická konstrukce kolonek, ale vše se podařilo vyřešit a udělat takové kolonky, které zajišťovaly rovnoměrný...
Stanovení vybraných antikokcidik v kuřecím mase metodami QuEChERS a HPLC
Kydlíčková, Jitka ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Analytické chemie Kandidát: Jitka Kydlíčková Školitel: PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení vybraných antikokcidik v kuřecím mase metodami QuEChERS a HPLC Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj metody pro stanovení 5 vybraných antikokcidik - flubendazolu, robenidinu, diclazurilu, toltrazurilu a lasalocidu A v kuřecím mase modifikovanou metodou QuEChERS ve spojení s HPLC a UV detekcí. Tato práce se zabývá optimalizací chromatografických podmínek - výběrem vhodné stacionární a mobilní fáze a vhodné vlnové délky k UV detekci, dále optimalizací přípravy vzorku pomocí modifikované metody QuEChERS. Zároveň byla na konci práce metoda částečně validována - byla zhodnocena opakovatelnost analýzy, přesnost, správnost, linearita a další parametry. Pro separaci byla vybrána kolona Ascentis Express Phenyl Hexyl (4,6 x 100 mm, 2,7 µm), a jako mobilní fáze byla po sérii experimentů zvolena 0,1% kyselina mravenčí o pH 4 (pH upraveno triethylaminem) s acetonitrilem v poměru 50:50 (v/v). Nakonec byl proveden test vhodnosti chromatografického systému (SST), zahrnující následující parametry: opakovatelnost analýzy (RSD u opakovatelnosti retenčních časů < 1%, u opakovatelnosti pro plochy píků byla RSD...
Zátěžové zkoušky estradiolu a ethinylestradiolu
Mašková, Kateřina ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Aufartová, Jana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci králové Katedra analytické chemie Kandidát: Kateřina Mašková Školitel: PharmDr. Lucie Havlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Zátěžové zkoušky estradiolu a ethinylestradiolu Diplomová práce se zaměřuje na provedení zátěžových zkoušek estrogenních hormonů 17β-estradiolu (estradiol) a 17α-ethinylestradiolu (ethinylestradiol). Obě látky byly vystaveny vlivům oxidace a kyselému a zásaditému pH po předem danou dobu za zvýšené teploty (70řC). Výsledky těchto zkoušek měly ukázat případný pokles či nárůst plochy píku estradiolu a ethinylestradiolu a tvorbu jejich degradačních produktů. Plochy píků a retenční časy degradačních produktů byly sledovány pomocí HPLC. Cílem práce bylo zjistit, jaké vlastnosti mají tyto hormony v zátěžových situacích, simulujících extrémní podmínky výroby, skladování, transportu a působení vnějších vlivů, charakterizovat degradační produkty a ověřit vhodnost metody pro jejich analýzu. Použitá metoda byla částečně validována ověřením parametrů linearity, správnosti a přesnosti. V experimentální části bylo zjištěno, že estradiol i ethinylestradiol jsou při zvýšené teplotě stabilní ve vodě i v acetonitrilu. Ani po 4 hodinách neměla tato rozpouštědla vliv na stabilitu obou látek. Estradiol byl poté vystaven vlivům 2% HCl a 2%...
Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení nikotinu v ústním spreji a v náplních do elektronických cigaret
Maťátková, Marcela ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Marcela Maťátková Školitel: PharmDr. Lucie Havlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení nikotinu v ústním spreji a v náplních do elektronických cigaret Cílem této diplomové práce byl vývoj a validace HPLC metody pro stanovení nikotinu v ústním spreji a v náplních do elektronických cigaret. Při vývoji se vycházelo z dostupných metod zabývajících se HPLC analýzou nikotinu a jeho příbuzné látky kotininu. Optimální podmínky byly nalezeny na koloně XTerra® MS C18 (100 x 4,6 mm, 3,5 µm) s mobilní fází acetonitril : 10mM octan amonný pH 9 (20 : 80, v/v). Průtok mobilní fáze byl 1 ml/min, vlnová délka detektoru byla nastavena na 260 nm a jako vnitřní standard byl zvolen trimetoprim. Za těchto podmínek jsou nikotin, kotinin a trimetoprim odděleny do 5 minut. Při analýze ústního spreje a vybraných náplní do elektronických cigaret je stanovení kotininu rušeno pomocnými látkami v přípravcích. Vypracovaná HPLC metoda byla proto validována pouze pro stanovení nikotinu. Závěry z validace prokázaly, že tato metoda poskytuje přesné a správné výsledky a je tedy vhodná pro daný účel.
Stanovení derivátů estrogenu metodou sekvenční injekční chromatografie
Kosařová, Lucie ; Chocholouš, Petr (vedoucí práce) ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Lucie Kosařová Konzultant: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Název rigorózní práce: Stanovení derivátů estrogenu metodou sekvenční injekční chromatografie Tato práce představuje první využití sekvenční injekční chromatografie s použitím monolitické kolony Merck® Chromolith® Performance RP-18e 100 mm × 3 mm s předkolonou Merck® Chromolith® RP-18e 5 mm × 3 mm o celkové délce 105 mm pro testování čtyř derivátů estrogenu blízkých svou strukturou a vnitřního standardu (etylparaben). K analýze byl použit komerčně dostupný systém SIChromTM (FIAlab® Instruments Inc., USA), mobilní fáze acetonitril:voda 40:60 (v/v) a CCD UV-VIS detektor se spektrofotometrickou detekcí při 225 nm. Pro jednu analýzu, která trvala 7,5 min, bylo použito 10 µl vzorku a 3 ml mobilní fáze. Bylo využito izokratické eluce a průtoková rychlost byla nastavena na 8 μl.s-1 . Chromatografické píky všech látek vykazovaly dobrou symetrii a rozdělení. Za výše uvedených podmínek bylo dosaženo vysoké účinnosti separace, což ukazuje další možné využití sekvenční injekční chromatografie v analytické chemii. Klíčová slova: sekvenční injekční chromatografie, monolitické kolony, estrogeny
Vývoj HPLC metody pro stanovení výbušniny diazodinitrofenolu
Ihnát, Lukáš ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Konzultant: Doc. RNDr. Dalibor Šatinský, PhD. Názov diplomovej práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení výbušniny diazodinitrofenolu Bola vyvinutá a optimalizovaná HPLC metóda pre stanovenie diazodinitrofenolu spolu s pikraminanom sodným. Použitá kolóna bola Ascentis® Express C18 10cm x3mm; 2,7µm častice. Látky boli detekované UV spektrofotometrom pri 220 nm. Izokratická elúcia prebiehala s mobilnou fázou o zložení 0,085% H3PO4 a acetonitrilom v pomere 70/30. Prietok mal rýchlosť 0,8 ml/min. Termostat bol nastavený na 50řC. Retenčné časy pri týchto podmienkach boli: tDDNP=1,324 min a tPikNa=4,012 min. Kľúčové slová: stanovenie, pikraminan sodný, diazodinitrofenol, HPLC, chromatografia, dinol, DDNP
Studium vlivu složení mobilní fáze na selektivitu a retenci analytů na HILIC stacionárních fázích
Štětková, Kateřina ; Vlčková, Hana (vedoucí práce) ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Kateřina Štětková Školitel: RNDr. Hana Vlčková, Ph. D. Název diplomové práce: Studium vlivu složení mobilní fáze na selektivitu a retenci analytů na HILIC stacionárních fázích Tato diplomová práce se zabývá vlivem koncentrace ACN, pH a koncentrace pufru v mobilní fázi na retenci a selektivitu kolon Atlantis HILIC Silica (3 μm, 2,1 mm x 100 mm) a Luna NH2 (3 μm, 2,0 mm x 100 mm). Ke studii bylo vybráno celkem 35 analytů, které zahrnují látky neutrální, bazické a kyselé. Detekce byla provedena pomocí PDA detektoru při vlnové délce 245 nm. Všechna měření probíhala za podmínek izokratické eluce při průtoku 0,4 ml.min-1 s využitím směsi acetonitril/voda (pufr) jako mobilní fáze. Teplota na koloně byla nastavena na 30 řC, teplota autosampleru na 4 řC a použitý nastřikovaný objem byl 2 μl. Pro vyhodnocení výsledků byly z naměřených hodnot sestrojeny grafy a tabulky, které sloužily k hodnocení kolon z hlediska selektivity a retence jednotlivých skupin analytů. Kolona Atlantis HILIC Silica vykazovala chování typické pro HILIC chromatografii, tj. retence stoupala se zvyšující se koncentrací ACN v mobilní fázi a to především od >85% ACN. Kolona Luna NH2 kromě HILIC chování navíc vykazovala silnou retenci...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.