Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Data deposit into the ASEP repository
Chmelařová, Zdeňka ; Doleželová, Jana
The ASEP repository has provided bibliographic records deposit for the results of scientific research at the Czech Academy of Sciences since 1993. In 2012, the database was expanded to include a repository in which full text documents are stored. Since 2017, ASEP also supports data records and data file storage. The bibliographic records of the results can be linked to metadata records so that the user gets not only the full text of a result, but also the data on which the result is based. Each dataset has its own description and metadata follows international standards. In the paper, we will introduce the repository workflow, describe dataset deposit and international standards used as well as different types of user interfaces.
Ukládání datasetů do repozitáře ASEP
Chmelařová, Zdeňka ; Doleželová, Jana
V databázi ASEP jsou uloženy bibliografi cké záznamy publikačních a aplikovaných výsledků vědeckého výzkumu pracovišť Akademie věd ČR od roku 1993. Databáze byla v roce 2012 rozšířena o repozitář, do kterého se ukládají plné texty dokumentů a od roku 2017 lze ukládat datové záznamy a datové soubory. Bibliografi cké záznamy výsledků lze propojit s metadatovými záznamy, uživatelé pak mají k dispozici nejen plný text výsledku, ale i data, na jejichž základě výsledek vznikl. Datový soubor má vlastní popis, metadata s využitím mezinárodních standardů. V příspěvku seznámíme posluchače s workfl ow repozitáře, popisem ukládaných datasetů a ukážeme různé typy uživatelských rozhraní.
Plný text: Fulltext_Chmelarova_CZ - Stáhnout plný textPDF; Fulltext_Chmelarova_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Chmelarova_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Chmelarova_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2017-Chmelarova - Stáhnout plný textMP4
Ošetřovatelská dokumentace v domácí ošetřovatelské péči
CHMELAŘOVÁ, Zdeňka
Ošetřovatelská dokumentace je i v současné době stále velmi diskutovaným tématem. Možná právě proto, že stále ještě mnoho zdravotnických pracovníků (lékařů i nelékařů) dostatečně nechápe důležitost a závažnost tohoto dokumentu. Dokumentace nejen že poskytuje validní informace o klientovi a jeho zdravotním stavu, ale také zajišťuje kontinualitu jeho ošetřovatelské péče a v neposlední řadě se stala důkazním materiálem v případě soudních sporů. Dokumentaci lze využít také pro školní a výzkumné účely. Domácí péče je obor, který se poslední dobou velmi rychle rozrůstá a nabírá na popularitě. Jako součást primární a komunitní péče zajišťuje klientovi ošetřování v jeho přirozeném, známem a domácím prostředí, což je pro něho velkou výhodou, neboť nemusí trávit dny v nemocničním zařízení, které je beztak ekonomicky náročnější. Domácí péče poskytuje zdravotní služby indikované ošetřujícím lékařem či praktikem a jsou hrazené zdravotní pojišťovnou. Tato diplomová práce se zabývá ošetřovatelskou dokumentací v agenturách domácí péče, kdy má za cíl popsat demografické vlivy na používání ošetřovatelské dokumentace, zjistit postoj sester z vybraných agentur domácí péče k ošetřovatelské dokumentaci a zanalyzovat ošetřovatelskou dokumentaci ve vybraných agenturách domácí péče. Diplomová práce je složena ze dvou částí, teoretické a empirické. Teoretická část se zabývá historií domácí péče, statistickými údaji ukazující na růst agentur, jejich zaměstnanců i klientů, poskytováním komplexní domácí péče a zdravotnickou dokumentací. Empirická část byla realizována formou kvalitativního výzkumného šetření. Informace byly shromažďovány technikou hloubkového rozhovoru, který byl sestaven z 1 identifikační otázky a dále 11 otevřených otázek, které tvořily rámec pro celý rozhovor. V tom se respondenti mohli individuálně vyjádřit k dané problematice v rozsahu, v jakém uznali za vhodný. Výzkumný soubor tvořilo 7 sester různého věku, vzdělání a délky praxe, které v současné době pracují v agentuře domácí péče. Vzhledem k obavám sester byla přislíbena totální anonymita, proto lze pouze sdělit, že šlo o sestry z ADP hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Doplňkový výzkum byl proveden v 7 agenturách domácí péče ze stejných regionů, avšak ani jedna sestra nenáleží k žádné agentuře z druhého šetření. V první fázi výzkumného šetření jsme zjišťovali ovlivnění sester demografickými vlivy, jako jsou věk, vzdělání či délka praxe na vedení ošetřovatelské dokumentace a vlastní postoj sester z vybraných agentur při vedení ošetřovatelské dokumentace. Výzkumný soubor tvořilo 7 sester pracující v agenturách domácí péče, které byly vybrány účelově a které byly ochotny na výzkumu spolupracovat. Ve druhé fázi výzkumného šetření jsme se snažili zanalyzovat jednotlivé ošetřovatelské dokumentace vybraných agentur domácí péče. Pro tuto část jsme vybrali 7 agentur, u kterých bylo jejich vedení pod příslibem anonymity ochotné spolupracovat. K výzkumnému šetření byly stanoveny tři cíle a tři výzkumné otázky. Prvním cílem bylo popsat demografické vlivy na používání ošetřovatelské dokumentace. Druhým cílem bylo zjistit postoj sester z vybraných agentur domácí péče k ošetřovatelské dokumentaci. Třetím cílem bylo zanalyzovat ošetřovatelskou dokumentaci ve vybraných agenturách domácí péče. Na začátku šetření jsme položili tyto otázky: Ovlivňují vedení ošetřovatelské dokumentace demografické vlivy, jako jsou věk, vzdělání či délka praxe sestry? Jaký postoj k ošetřovatelské dokumentaci zaujímají sestry z vybraných agentur domácí péče? Korespondují jednotlivé části ošetřovatelské dokumentace s fázemi ošetřovatelského procesu? Z výsledků výzkumného šetření vyplynulo, že sestry nejsou ovlivňovány demografickými vlivy při vedení ošetřovatelské dokumentace a že jejich postoj k vedení ošetřovatelské dokumentace je veskrze pozitivní, i když v některých agenturách mají stále velké mezery při vyplňování dokumentace.
Pacient po náhradě kloubu a edukace v předoperačním a pooperačním období
CHMELAŘOVÁ, Zdeňka
Tato bakalářská práce se zabývá edukací pacientů po náhradě kloubu v předoperačním a pooperačním období. V současnosti rapidně přibývá výkonů totálních endoprotéz. I v tomto případě je role sestry - edukátorky náročná a nezaměnitelná a bez ní si takto náročný výkon není možné představit, neboť je to právě sestra, kdo upozorňuje pacienta na všechny aspekty týkající se průběhu v předhospitalizačním období, ošetřovatelské péče v nemocnici a v neposlední řadě i péče po propuštění do domácího prostředí. Je to právě sestra, kdo musí umět navázat vztah důvěry mezi pacientem a zdravotnickým personálem. Cílem práce bylo metodicky vypracovat možnosti edukace pacientů s TEP v předoperačním a pooperačním období a posoudit kvalitu edukace o předoperační a pooperační přípravě ze strany pacientů po TEP. Výzkumným šetřením a splněním cíle výzkumu bylo zjištěno, že edukace pacientů po náhradě kloubu sice ve zdravotnických zařízeních probíhá, ale ještě není na dostatečně vysoké úrovni.
Šedá literatura a role Knihovny AV ČR
Doleželová, Jana ; Chmelařová, Zdeňka ; Durecová, Kateřina
Knihovna AVČR je koordinátorem sběru dat v AVČR. V databázi ASEP je uloženo více jak 180000 záznamů, které jsou zařazeny do 20 druhů. Přestože záznamy šedé literatury nepatří k hodnoceným výsledkům vědeckých výstupů, jsou v této bázi hojně zastoupeny. Struktura dat záznamů šedé literatury byla upravena tak, aby odpovídala struktuře dat v NUŠL, k záznamům je možno přikládat plné texty a data sklízet (harvestovat).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Viz též: podobná jména autorů
4 CHMELAŘOVÁ, Zdeňka
1 Chmelařová, Zuzana
2 Chmelařová, Žaneta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.