National Repository of Grey Literature 191 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Expansion of the Selected Company into a New Market
Bartošová, Markéta ; MSc, SEBASTIAN KUMMLE, (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Expanze, Nový trh, Rozvoj trhu, Situační analýza, Marketingový mix, Internetový marketing
Branding Development at Insurance Company
Taťáková, Zuzana ; Chlebovský, Vít (referee) ; Zich, Robert (advisor)
Předložená diplomová práce je zaměřená na použití konceptů a strategie značky sloužící k rozvoji značky Pojišťovny České Spořitelny a.s.., Vienna Insurance Group. Základem jsou teorie marketingových guru Ko Floora, Kapferera, Kellera a konceptů brand identity a brand prismu které jsou použity k analýze současného stavu branding značky. Současně jsou provedeny analýzy konkurentů a prostředí k určení pozice značky na trhu. Na základě výsledků provedených analýz jsou stanoveny návrhy řešení konceptu rozvoje značky.
Marketing Strategy Proposal for a Company Expanding to the Slovak Market
Šromová, Kateřina ; Kosová, Gabriela (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout uskutečnitelnou a efektivní marketingovou strategii pro specifikovanou firmu s ohledem na vstup na cizí trh. Teoretická část sestává z interpretace konceptů v rámci dané oblasti. Analytická část zkoumá vnější a vnitřní faktory okolního prostředí, které mají vliv na fungování podniku. Na základě provedených analýz je vypracován plán marketingové strategie za účelem zvýšení povědomí o značce a získání zákazníků.
Marketing Strategy of Chosen Company with Foreign Products in the Czech Market
Nosálková, Kateřina ; Nosálek, Petr (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Cílem této diplomové práce je vypracovat návrh, který povede ke zlepšení marketingové strategie (komunikace) prodeje produktů od firmy BluePlanet, LLC. Vybraná firma se zabývá prodejem čističek odpadních vod. Teoretická část práce je zaměřena na teoretická východiska marketingových služeb, marketingové komunikace, komunikačního mixu a jeho nástrojů. Dále jsou popsány nástroje sloužící k analýze prostředí. V analytická časti práce bude představena firma ECOCLEAN+ spol. s r.o. a charakterizován marketingový mix. Práce pokračuje analýzou prostředí a analýzou dosavadního stavu marketingové komunikace. Poslední část práce zahrnuje návrhy na zlepšení marketingové strategie firmy a zhodnocení efektivnosti návrhů.
Marketing Strategy Proposal for Chosen Organization
Papadopoulos, Ioannis ; Kruljacová, Anna (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Diplomová práce se zaměřuje na vypracování návrhu marketingové strategie vybrané organizace. Určuje, jaké jsou klíčové prvky pro vybudování marketingové strategie pro tým Formula Student s důrazem na inovaci v tomto odvětví motoristického sportu. Diplomová práce je rozdělena na tři části. První část se zabývá teoretickými poznatky a důležitými pojmi z oblasti marketingu, druhá část obsahuje základní informace o formulovém týmu a analýzu současného stavu. Poslední část obsahuje návrhy pro formulový tým TU Brno Racing.
Development of Competitiveness of Company Focused on Customer Value Creation
Trávníček, Milan ; Chlebovský, Vít (referee) ; Zich, Robert (advisor)
The main goal of this thesis is the proposal of improve competitiveness in company named Kořínek & Trávníček, spol. s r.o. to enhancing the value for customers. The important part is elaboration of value chain analysis. There will be realized another analysis, for example analysis of competition or SWOT analysis. In these analyzes there will be revealed the problems, which will be solved in the next part.
Proposals for Improvement of the Communication Mix of the Selected Company
Vašíčková, Tereza ; Kaňovská, Lucie (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
The bachelor thesis deals with the proposal for communication mix improvement in chosen company. The thesis consists three parts. The theoretical part describes the important terms of marketing, which serve as the basis for the development of analytical and propositional part. The analytical part is focuses on the analysis of selected company and its current situation and current communication mix. The propositional part is based on the results of the analytical part and there are described proposals for improvement of the current communication mix.
Business Plan to Establish a Trade Company
Čermák, Adam ; Šalomounová, Andrea (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
The aim (subject) of this bachelor thesis is propose a real business plan for the establishment of a business company in Jihlava. It is a company that will buy its products from abroad and distributet hem on the Czech market. The first part of the thesis focuses on the theoretical knowledge another for analyzes and research of the external and internal environment. The main objektive of the thesis is to assess whether the business plan is real.
Customer Satisfaction Analysis of the Selected Association and Suggestions for its Improvement
Pilková, Kateřina ; Kaňovská, Lucie (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
This bachelor thesis deals with customer satisfaction analysis of Yoga House, z.s. and subsequent proposals for its improvement. The first part of the thesis deals with the description of important theoretical bases related to this topic. The second part analyzes the general and competitive environment of the company, marketing mix is processed, the questionnaire survey focused on customer satisfaction is analyzed, and SWOT analysis from the individual outputs of previous research is elaborated. In the third part, suggestions and recommendations are created to increase the level of customer satisfaction with the selected association.
Marketing Communication of the Product in Brewery Sector
Štadlerová, Kristýna ; Vylíčil, Ondřej (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
This bachelor thesis is focused on changes the marketing communication of the product Royal Dog cider in brewery sector, which is implented on analysis method. The main purpose of this bachelor thesis is evaluating the current situation of the marketing communication of the product Royal Dog cider, which slopes under the company Pivovar ZUBR a.s. According to the results of mentioned analysis there are suggestions for improvement of marketing communication with an aim of increasing new customers and get the product and company more aware.

National Repository of Grey Literature : 191 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.