National Repository of Grey Literature 220 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Analysis of Firm’s Digital Marketing Communication Channels and Improvement Proposals
Peša, Jakub ; MBA, Jaroslav Palla, (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Diplomová práce se zabývá marketingovými komunikačními kanály vybrané společnosti, s digitálním zaměřením. Práce je zkomponována na principu datové analýzy a návrhu zlepšení pro firmu, se záměrem implementace. Rozsah práce zahrnuje teoretická východiska, výzkum prostředí společnosti a anlýzu e-marketingových dat, sbíraných firmou. Na základě těchto částí je založen návrh vylepšení, včetně odhadu nákladů a návrhu monitorování. Výstup práce je ve formě zlepšení efektivity marketingové komunikace firmy.
Market expansion of a Virtual Reality business into United Kingdom
Křivánek, Stanislav ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá kritickou analýzou možností dané společnosti rozšíření na zahraniční trh – do Velké Británie. Hlavním cílem je tedy zjistit, jestli je toto rozšíření proveditelné a jestli může společnosti eventuelně generovat zisk. V teoretické části práce jsou shrnuty informace nezbytné k provedení dalších částí práce – analytické a praktické. Analytická část obsahuje analýzu Velké Británie jako potenciálního trhu a analýzu společnosti samotné. V praktické části je rozebrán souhrn aktivit, které společnost musí podstoupit, aby mohla úspěšně expandovat.
Proposal for an international Marketing Strategy for a Selected Company
Veselý, Tomáš ; Rejka, Martin (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
The master’s thesis analyses a selected company operating in the tourism industry. The company has customers from more than five countries and specialises in offering hotel services in the Giant Mountains, especially for Czech, Polish and German clients. The result of this thesis is an international marketing strategy that is in line with current trends in the hotel industry. The secondary objective is to segment current and potential customers by using Google Analytics when preparing international marketing strategy.
The Proposal of marketing strategy for the selected hotel
Ondrášek, Pavel ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Diplomová práce je rozdělena do třech části. První část se zaobírá teoretickými východisky vztahujícími se k marketingu a marketingové strategii. Poznatky z teoretických východisek jsou pak aplikovány k analýze současného stavu a prostředí hotelu. Na základě výsledků jednotlivých analýz je pak navrhnuta samotná marketingová strategie.
The application of internal marketing to increase employees’ motivation at the chosen company
Juráň, Vilém ; Čadeni, Roman (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Interní marketing je dnes aktuálním tématem, kterým se zabývá vedení mnoha firem. Tato práce se zaměřuje na metody, které mohou zlepšit interní marketing firmy a přispět tak k lepší motivaci zaměstnanců. V práci je analyzována současná situace interního marketingu firmy Imcon Electronics v oblastech interní komunikace, motivace a vzdělávání se ve firmě. Cílem této práce je navrhnout způsoby, které by měli zvýšit motivaci zaměstnanců této firmy. Práce přináší bližší pohled na současné praktiky ve společnosti a návrhy, jak lépe motivovat její zaměstnance. Také obsahuje ekonomické zhodnocení, náklady a odhad ekonomického přínosu pro firmu.
Evaluation of the marketing communication of a research project and proposal of its output promotion based on the STP model
Novotný, Petr ; Kaňovská, Lucie (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Diplomová práce navrhuje marketingovou strategii pro výstup projektu „Collaboration in Higher Education for Digital Transformation in European Business“, zkráceně CHEDTEB. V teoretické části je vysvětlena podstata marketingové komunikace týkající se dané problematiky. Pro potřeby sestavení návrhu jsou v analytické části zkoumány výsledky již proběhlých marketingových aktivit. Vyhodnocené výsledky budou použity pro vytvoření propagace výstupu prostřednictvím modelu STP.
Online Marketing Communication Risks
Uherková, Veronika ; Chylová, Silvie (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
The aim of the diploma thesis is to identify, analyse and then evaluate all possible risks related to Forky's online marketing communications. In the theoretical part, the thesis deals with basic concepts of marketing, explaining the concept of risk, lighting marketing issues. The analytical part deals with the assembly of the Company's internal and external environment. Based on the resulting analyses, all possible risks that may arise in this environment will be investigated. In the last part, individual solutions are presented, including their effectiveness, financial overview along with the exactness of these solutions and the benefits of the proposed solutions. In the complete conclusion of the work, all possible risks along with the solution are described, as well as the way in which they can be prevented.
Risks in Marketing Communication Management in a Selected Company
Kůrková, Nicola ; Krobauer, Jan (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
The diploma thesis deals with the issue of risks in the area of marketing communication of the company Auto Com s.r.o. The thesis is divided into several parts, the first one is the theoretical part, the second one is focused on solving the current state. The theoretical part defines the basic concepts of marketing and also explains the concept of risks. The analytical part is devoted to the analysis of the current state of the company and the resulting risks from individual analyzes, which could threaten the company. In the last part of the proposal, possible changes in the solution for improving marketing communication, thein financial evaluation and the timetable of implementation are proposed.
Feasibility Study and Risk Assessment in a New Business Unit
Čechová, Pavla ; Kada, Tomáš (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
This master thesis describes a valorisation of investment intention involving an assessment of risks of a new-built business unit. It means an extension of an existing café in Brno for a confectionery production and its distribution. A goal of this thesis is to make a complete study of feasibility and to evaluate ability to realize this project, based on achieved data. Structure of the thesis is adapted on a certain topic and it focuses especially on a marketing research, an estimate of a demand and assessment of risks. Several chapters describing certain parts of the project are a part of the study of feasibility. Whole feasibility study is based on a data drawn from a professional literature, internet resources, intern and extern analysis of a surroundings, the estimation of demand based on a questionnaire survey and own experience in a specialization of business.
Company Marketing Strategy
Ekrt, Nicole ; Chlebovský, Vít (referee) ; Schüller, David (advisor)
This diploma thesis is focused on improvement of marketing company strategy on new well-established service - rental relaxing area with 8 summer houses. In the first part of diploma thesis are chosen theoretical knowledges which are afterwards used in practical part, and it is particularly focused on creation and assessment of questionnaire and improvement of marketing mix for selected company KALA TRANS, s.r.o.

National Repository of Grey Literature : 220 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.