Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Monitoring techniques for special alloys from some medical prostheses.
Savin, A. ; Vizureanu, P. ; Převorovský, Zdeněk ; Steigmann, R. ; Chlada, Milan ; Krofta, Josef ; Baltatu, M.S. ; Craus, M. L. ; Nový, F.
The paper presents complementary methods for noninvasive evaluation of an exotic class of alloys possible to be used in medical prosthetics. The interest in this study is the analysis of Ti alloys with different concentration of Mo and Si, in order to make the elastic modulus and Poisson ratio reach values appropriate with human bones. The both methods, acoustic emission and resonant ultrasound spectroscopy are proposed as complementary methods for nondestructive evaluation of entire sample volume.
Analysis of acoustic emission source location precision for general sensor configurations
Chlada, Milan ; Gális, P. ; Převorovský, Zdeněk
Proper sensor placement is the crucial step and a premise for precise acoustic emission (AE) source location estimate. Using the algorithm for finding the shortest ways in discretely defined bodies it is possible to design three parallel tools how to evaluate problematic areas, namely the location sensitivity, similarity and ambiguity maps, available even for discontinuous or anisotropic bodies. To check the numerical forecast of localization capabilities for given sensor configuration, theoretical results were compared with the data measured on the real steam pressure vessel.
Experimental and finite element analysis of composite gun barrels
Mochar, Dominik ; Trnka, Jan ; Chlada, Milan ; Valeš, František ; Gabriel, Dušan ; Červ, Jan ; Vtípil, J.
In this work experimental and numerical investigation of composite gun barrels was studied. The history of the stress-induced deformations located at the center of gun barrels on the outer surface generated by impact loading was measured for six types of barrels. The obtained signals were subsequently evaluated using wavelet transformation. Finally, the finite element analysis in Abaqus and MARC software for optimum composite material M46J was performed.
Experimentální a MKP analýza kompozitní hybridní hlavně
Mochar, Dominik ; Gabriel, Dušan ; Trnka, Jan ; Chlada, Milan ; Valeš, František ; Masák, Jan
Zpráva shrnuje výsledky výzkumu zamereného na posouzení konstrukce šesti ruzne vinutých vzorku kompozitních hybridních hlavní vyrobených firmou Compo Tech PLUS, spol. s r.o. pro návrh hlavne zbrane. Experimentálne byly stanoveny casové prubehy deformací na povrchu kompozitních hlavní vyvolané rázovým zatížením. Získané výsledky byly následne vyhodnoceny pomocí waveletové tranformace. V druhé cásti zprávy je popsána MKP analýza kompozitní hlavne s optimálne navrženým vinutím metodou konecných prvku v programech Abaqus a MARC.
Lokalizace zdrojů spojité akustické emise pomocí časové reverzace signálů
Převorovský, Zdeněk ; Krofta, Josef ; Kober, Jan ; Chlada, Milan
V příspěvku je navržena nová metoda lokalizace akustické emise (AE) využívající proceduru časové reverzace signálů (TR – Time Reversal) s jedním snímačem pro lokalizaci pulzní AE na šumovém pozadí z jiných zdrojů, resp. se dvěma snímači pro lokalizaci zdrojů spojité AE (úniků média). TR procedura je zde poprvé aplikována na dlouhé signály s charakterem náhodného šumu. Metoda byla ověřována pomocí simulovaných zdrojů AE na ocelové desce a částech potrubí a výsledky potvrdily její robustnost. Určitou nevýhodou je nezbytnost podrobného skenování předem vymezené oblasti v okolí pravděpodobného výskytu zdroje, kterou je však možné eliminovat např. pomocí rozsáhlejších numerických simulací na počítačovém modelu konstrukce. Přesnost lokalizace kvazibodového zdroje (okolo 1 mm) je lepší než vlnová délka či apertura snímačů.
Optimalizace výběru senzorů pro lokalizaci zdrojů akustické emise
Chlada, Milan ; Převorovský, Zdeněk
Podobně jako v případě globálního polohového systému (GPS) se v případě lokalizace materiálových defektů metodou akustické emise (AE) setkáváme s efektem tzv. snížení přesnosti vlivem geometrie (GDOP). Kromě možností stávajících přístupů k analýze a porovnání různých konfigurací senzorů z hlediska přesnosti lokalizace přináší nově navržená metoda další výhody při detekci kritických oblastí charakterizovaných velkou citlivostí k chybám určení začátků signálů. Analogicky k parametru GDOP umožňuje výpočet tzv. citlivostních map i pro případy nespojitých těles, či anizotropních materiálů. Vychází z algoritmu hledání nejkratších cest v diskrétně zadaných tělesech, což generuje další náhledy na problematiku skrze podobnostní mapy a schémata nejednoznačností.
Mapping of problematic regions in AE source location
Chlada, Milan ; Převorovský, Zdeněk
Similarly to Global Positioning System, location of material defects by acoustic emission method meets the geometrical dilution of precision (GDOP) phenomena. Besides the several attitudes how to mathematically express its measure and compare particular sensor configurations in accordance with desired location precision, recently proposed method brings extended possibilities for detection of critical regions characterized by strong sensitivity of location results to signal arrival time changes or errors. Analogically to GDOP parameter it yields the sensitivity map available even for non-continuous or anisotropic materials. During the computation it uses the algorithm for finding the shortest ways in discretely defined bodies, which furthermore enables to view the problem through the so-called similarity and ambiguity maps.
Verifikace diagnostického zařízení využívajícího metody NEWS
Chlada, Milan ; Krofta, Josef ; Kober, Jan
V rámci projektu „Verifikace diagnostického zařízení využívajícího metody NEWS“, podporovaného dotačním programem Středočeské inovační vouchery byly pro společnost Bohemian Technology Group, s.r.o. provedeny kalibrační testy vyvíjeného zařízení pro nedestruktivní testování materiálů pomocí metod NEWS (Non-linear Elastic Wave Spectroscopy). Ve zprávě jsou shrnuty výsledky měření charakteristik jednotlivých klíčových komponent měřící cesty a demonstrační testy detekce vad na vybraných konstrukčních částech.\n
Condition monitoring of thrust ball bearings using continuous AE
Chlada, Milan ; Nohal, L. ; Převorovský, Zdeněk
Fast and reliable analysis of continuous AE recorded during endurance tests on flat washer parts reliably simulating critical rolling contact fatigue of the full-scale bearings is presented in the paper. Two channels of continuous AE signal were partially recorded within whole specimen lifetime tests and compared with other experimental parameters as vibration rate or temperature. As an alternative to classical spectrogram analysis, we proposed to use histograms of time intervals between threshold amplitudes crossings in various frequency bands represented by the wavelet decomposition. Results obtained on long-time records are discussed, illustrating advantages of proposed AE signal processing, which can be done in real time to observe the processes before the onset of the final damage on the surface of the specimen more precisely than vibrodiagnostics.
Systém pro automatizovanou lokalizaci impaktů
Chlada, Milan ; Kober, Jan ; Převorovský, Zdeněk ; Krofta, Josef
Podstatou navrhovaného terčového systému pro on-line vyhodnocování přesnosti zásahů je využití metody akustické emise (AE), známé především z oblasti nedestruktivního testování materiálů (NDT), kde se osvědčila nejen pro lokalizaci defektů. Jelikož dopad projektylu např. na ocelovou desku vybudí elastickou vlnu šířící se z místa nárazu rovnoměrně do všech směrů, lze na základě zpoždění příchodu vln do detekčních míst určit polohu impaktu. Na desce tedy nemusejí být v místě dopadu žádné senzory, které by hrozily poškozením. Zásadní částí terčového systému je zmiňovaná impaktní deska se zabudovanými senzory AE, kterou lze vhodně dimenzovat a uzpůsobovat, čímž je zaručena univerzálnost principu řešení. Zpráva pojednává především o výrobě snímačů a lokalizačních algoritmech. V samém závěru je uvedena reálná demonstrace systému.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.