Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Experimental and finite element analysis of composite gun barrels
Mochar, Dominik ; Trnka, Jan ; Chlada, Milan ; Valeš, František ; Gabriel, Dušan ; Červ, Jan ; Vtípil, J.
In this work experimental and numerical investigation of composite gun barrels was studied. The history of the stress-induced deformations located at the center of gun barrels on the outer surface generated by impact loading was measured for six types of barrels. The obtained signals were subsequently evaluated using wavelet transformation. Finally, the finite element analysis in Abaqus and MARC software for optimum composite material M46J was performed.
Experimentální a MKP analýza kompozitní hybridní hlavně
Mochar, Dominik ; Gabriel, Dušan ; Trnka, Jan ; Chlada, Milan ; Valeš, František ; Masák, Jan
Zpráva shrnuje výsledky výzkumu zamereného na posouzení konstrukce šesti ruzne vinutých vzorku kompozitních hybridních hlavní vyrobených firmou Compo Tech PLUS, spol. s r.o. pro návrh hlavne zbrane. Experimentálne byly stanoveny casové prubehy deformací na povrchu kompozitních hlavní vyvolané rázovým zatížením. Získané výsledky byly následne vyhodnoceny pomocí waveletové tranformace. V druhé cásti zprávy je popsána MKP analýza kompozitní hlavne s optimálne navrženým vinutím metodou konecných prvku v programech Abaqus a MARC.
Lokalizace zdrojů spojité akustické emise pomocí časové reverzace signálů
Převorovský, Zdeněk ; Krofta, Josef ; Kober, Jan ; Chlada, Milan
V příspěvku je navržena nová metoda lokalizace akustické emise (AE) využívající proceduru časové reverzace signálů (TR – Time Reversal) s jedním snímačem pro lokalizaci pulzní AE na šumovém pozadí z jiných zdrojů, resp. se dvěma snímači pro lokalizaci zdrojů spojité AE (úniků média). TR procedura je zde poprvé aplikována na dlouhé signály s charakterem náhodného šumu. Metoda byla ověřována pomocí simulovaných zdrojů AE na ocelové desce a částech potrubí a výsledky potvrdily její robustnost. Určitou nevýhodou je nezbytnost podrobného skenování předem vymezené oblasti v okolí pravděpodobného výskytu zdroje, kterou je však možné eliminovat např. pomocí rozsáhlejších numerických simulací na počítačovém modelu konstrukce. Přesnost lokalizace kvazibodového zdroje (okolo 1 mm) je lepší než vlnová délka či apertura snímačů.
Optimalizace výběru senzorů pro lokalizaci zdrojů akustické emise
Chlada, Milan ; Převorovský, Zdeněk
Podobně jako v případě globálního polohového systému (GPS) se v případě lokalizace materiálových defektů metodou akustické emise (AE) setkáváme s efektem tzv. snížení přesnosti vlivem geometrie (GDOP). Kromě možností stávajících přístupů k analýze a porovnání různých konfigurací senzorů z hlediska přesnosti lokalizace přináší nově navržená metoda další výhody při detekci kritických oblastí charakterizovaných velkou citlivostí k chybám určení začátků signálů. Analogicky k parametru GDOP umožňuje výpočet tzv. citlivostních map i pro případy nespojitých těles, či anizotropních materiálů. Vychází z algoritmu hledání nejkratších cest v diskrétně zadaných tělesech, což generuje další náhledy na problematiku skrze podobnostní mapy a schémata nejednoznačností.
Mapping of problematic regions in AE source location
Chlada, Milan ; Převorovský, Zdeněk
Similarly to Global Positioning System, location of material defects by acoustic emission method meets the geometrical dilution of precision (GDOP) phenomena. Besides the several attitudes how to mathematically express its measure and compare particular sensor configurations in accordance with desired location precision, recently proposed method brings extended possibilities for detection of critical regions characterized by strong sensitivity of location results to signal arrival time changes or errors. Analogically to GDOP parameter it yields the sensitivity map available even for non-continuous or anisotropic materials. During the computation it uses the algorithm for finding the shortest ways in discretely defined bodies, which furthermore enables to view the problem through the so-called similarity and ambiguity maps.
Verifikace diagnostického zařízení využívajícího metody NEWS
Chlada, Milan ; Krofta, Josef ; Kober, Jan
V rámci projektu „Verifikace diagnostického zařízení využívajícího metody NEWS“, podporovaného dotačním programem Středočeské inovační vouchery byly pro společnost Bohemian Technology Group, s.r.o. provedeny kalibrační testy vyvíjeného zařízení pro nedestruktivní testování materiálů pomocí metod NEWS (Non-linear Elastic Wave Spectroscopy). Ve zprávě jsou shrnuty výsledky měření charakteristik jednotlivých klíčových komponent měřící cesty a demonstrační testy detekce vad na vybraných konstrukčních částech.\n
Condition monitoring of thrust ball bearings using continuous AE
Chlada, Milan ; Nohal, L. ; Převorovský, Zdeněk
Fast and reliable analysis of continuous AE recorded during endurance tests on flat washer parts reliably simulating critical rolling contact fatigue of the full-scale bearings is presented in the paper. Two channels of continuous AE signal were partially recorded within whole specimen lifetime tests and compared with other experimental parameters as vibration rate or temperature. As an alternative to classical spectrogram analysis, we proposed to use histograms of time intervals between threshold amplitudes crossings in various frequency bands represented by the wavelet decomposition. Results obtained on long-time records are discussed, illustrating advantages of proposed AE signal processing, which can be done in real time to observe the processes before the onset of the final damage on the surface of the specimen more precisely than vibrodiagnostics.
Systém pro automatizovanou lokalizaci impaktů
Chlada, Milan ; Kober, Jan ; Převorovský, Zdeněk ; Krofta, Josef
Podstatou navrhovaného terčového systému pro on-line vyhodnocování přesnosti zásahů je využití metody akustické emise (AE), známé především z oblasti nedestruktivního testování materiálů (NDT), kde se osvědčila nejen pro lokalizaci defektů. Jelikož dopad projektylu např. na ocelovou desku vybudí elastickou vlnu šířící se z místa nárazu rovnoměrně do všech směrů, lze na základě zpoždění příchodu vln do detekčních míst určit polohu impaktu. Na desce tedy nemusejí být v místě dopadu žádné senzory, které by hrozily poškozením. Zásadní částí terčového systému je zmiňovaná impaktní deska se zabudovanými senzory AE, kterou lze vhodně dimenzovat a uzpůsobovat, čímž je zaručena univerzálnost principu řešení. Zpráva pojednává především o výrobě snímačů a lokalizačních algoritmech. V samém závěru je uvedena reálná demonstrace systému.
Shortest Ways Finding in Discrete Bodies
Chlada, Milan ; Převorovský, Zdeněk
Estimation of the shortest wave-path is a crucial task not only in the field of acoustic emission (AE) source location. Recently designed method for solving the problem was inspired by Huygens' principle as easy to implement alternative suitable for discretized 2D or 3D 'bitmap' pictures of a body. This approach also enables tracing of elastic waves propagating in structures of complicated shapes without mathematical models and collecting sufficient amount of representative data for AE source location algorithms based on database searching or artificial neural networks. The new method already showed its advantages and potentialities in practical tasks as discussed.
Akustická emise a nelineární ultrazvuková spektroskopie při únavových zkouškách pásnice nosníku křídla, spoje pásnice a oka závěsu křídla
Převorovský, Zdeněk ; Chlada, Milan ; Krofta, Josef ; Farová, Zuzana
Ve zprávě jsou uvedeny výsledky monitorování vzniku a růstu defektů při únavových zkouškách vzorků tří leteckých dílů. Ke kontinuálnímu sledování vzorků v průběhu cyklického zatěžování byla použita metoda akustické emise (AE) se systémem monitorování na dálku pomocí internetového propojení a při přerušeních únavového namáhání byly vzorky opakovaně podrobeny nedestruktivním testům metodou nelineární ultrazvukové spektroskopie (NEWS) s časově reverzními zrcadly (NLTRM).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.