Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 54 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Elektronický dohled v oblasti současného marketingu a spotřeby a využívaných strategií
Zamastilová, Lucie ; Slavíček, Daniel (vedoucí práce) ; Charvát, Martin (oponent)
Ve své práci se budu věnovat problematice dohledu, který je uplatňován v oblasti marketingu, spotřeby a v souvislosti s tím i reklamy. Budu se soustředit zejména na současnou dobu a tedy na elektronický dohled, historii dohledových studií se tedy již v této práci podrobněji zabývat nebudu. První část práce bude teoretická se zaměřením na hlavní teze a teorie autorů současného dohledu, zejména problematiky elektronického dohledu. Další část práce se bude již zabývat problematikou dohledu a dohledových technik v oblasti marketingu a spotřeby. V této části budu také vycházet z teorií současných autorů pojednávajících o tématu dohledu v komerční sféře, ale pokusím se teoretické uvedení problematiky doplňovat i o konkrétní fungování tohoto fenoménu v praxi. Hlavním záměrem této práce tedy bude především přehledově a uceleně osvětlit problematiku dohledu a kontroly se zaměřením na obor marketingu a spotřeby a zmapovat jeho fungování i v praxi. Dále se v této části budu problematice elektronického dohledu z hlediska marketingových strategií věnovat se zaměřením na uplatňování dohledu v prostředí internetu a zejména sociálních sítí. Zaměřím se zde již na konkrétní možnosti dohledových technik, cílení reklamy a konkrétních nástrojů, které lze v současné době využívat a také na praktické ukázky.
Pojetí současného autora u J. K. Rowlingové
Buchnerová, Jana ; Fišerová, Michaela (vedoucí práce) ; Charvát, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá hledáním pojetí autora v současné době, zkoumané konkrétně u spisovatelky Joanne Kathleen Rowlingové. Teoretická část práce popisuje biografii autorky a mapuje předešlé teorie týkající se pojetí autora a jeho roli v identitě literárního díla. Stěžejními autory teorií jsou Roland Barthes, Michel Foucault, Umberto Eco, jehož pojetí je v práci klíčové. Výzkumná část práce pak mapuje specifika stylu psaní, kterými se autor vyznačuje, a aplikuje je při analýze dvou děl J. K. Rowlingové. Závěrem práce je pak shrnutí výzkumu a pokus o definici pojetí moderního autora. Klíčová slova Autor, autorství, dílo, pseudonym, role autora, styl psaní, J. K. Rowlingová, Robert Galbraith, Roland Barthes, Michel Foucault, Umberto Eco
Dítě jako aktivní uživatel internetu a sféra rodičovského dohledu
Bláhová, Barbora ; Slavíček, Daniel (vedoucí práce) ; Charvát, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá fenoménem internetu a sférou rodičovského dohledu, respektive uplatňováním dohledu ve vztahu rodič - dítě, kde je na dítě primárně nahlíženo jako na aktivního uživatele internetu. Je rozdělena na část teoretickou, jejíž obsah se tak dotýká dvou oblastí - sféry dohledu v podobě mediačních strategií a internetu, přičemž obě tyto oblasti jsou vztaženy na děti jako na předmět svého zájmu. Empirická část diplomové práce představuje kvalitativní výzkum, který si klade za cíl získat náhled do zkoumané problematiky z pohledu praxe rodičů.
Téma úniku, nomádství a teritorializace v díle Gillese Deleuze a Michela Maffesoliho
Bílková, Barbora ; Charvát, Martin (vedoucí práce) ; Marcelli, Miroslav (oponent)
Práce se zabývá studiem témat úniku, nomádství a teritorializace s ohledem na postmoderní společnost. Tyto koncepty jsou rozebírány na základě děl dvou francouzských postmoderních autorů: Gillese Deleuze a Michela Maffesoliho. Analýza zdánlivě podobných způsobů vypovídání o těchto tématech má však dokázat jejich značnou odlišnost s ohledem na jejich chápání ve vztahu života, světa a společnosti. V teoretické části práce se výzkum zaměřuje na Deleuzovy koncepty stávání se, multiplicit a dělení prostoru na hladký a rýhovaný a Maffesoliho koncepty postmoderní společnosti spojované s neotribalismem, jeho pud bloudění a dynamické zakořeněnosti. Analytická část práce si dává na základě těchto konceptů interpretovat dokumentární cyklus Kmeny, který se vztahuje k tématu městských subkultur v rámci České republiky.
Móda v rozepři
Schambergerová, Lucie ; Fišerová, Michaela (vedoucí práce) ; Charvát, Martin (oponent)
Práce nazvaná Móda v rozepři předkládá požadavky kritiků módy a ukazuje, že jsou v rozepři s její definici, tak jak ji v kontextu postmoderní situace definuje J. - F. Lyotard. Obhajuje tvrzení, že diskurz zastřešující požadavky kritiků módy je nesouměřitelný s diskurzem, v rámci kterého je móda definována. Ukazuje, že zde vyvstává logický paradox s ohledem na podstatu módy, kterou je pomíjivost či rychlá proměna (a to minimálně tak rychlá jako je změna ve společnosti) a na vznášený požadavek po zpomalení, stabilitě a další kritiky, které jsou na proměnu jejího tempa navázány.
Tělo, dohled a etika
Charvát, Martin ; Pinc, Zdeněk (vedoucí práce) ; Marcelli, Miroslav (oponent) ; Strobachová, Ingrid (oponent)
Tělo, dohled a etika Dizertační práce Mgr. Martin Charvát, Ph.D. Abstrakt Cílem předložené dizertační práce je analýza předpokladů nenormativní etiky tak, jak je předložena v díle M. Foucaulta, G. Deleuze a J. Derridy. Hypotéza předložené práce zní, že nenormativní etika musí být myšlena skrze interpretaci a tematizaci významu vztahu mezi tělem, dohledem, událostí a experimentem. To, co sdružuje Foucaulta, Deleuze a Derridu je kritika externě konstituovaných morálních kódu, které vytváří vždy historicko-ekonomicko- politicko-sociálně determinovaný typ subjektu, respektive určité normy chování a jednání, které jsou považovány za "dobré" či "správné". Výše zmínění autoři vycházejí z přesvědčení, že to, čím by se měl lidský život vyznačovat, je svoboda, respektive potenciál artikulace jedince (či jeho chování/jednání) bez ohledu na externí morální určení. Tím Foucault, Deleuze a Derrida bytostně vyznačují možnosti neustálého překračování daných institucionálně- společensky zakotvených omezení s cílem konstantního utváření vlastního života, který by nebyl omezován normativními a preskriptivními pravidly.Téma svobody je dáno do kontextu experimentálního utváření nás samotných, které se odehrává v okamžiku nejistoty, radikální trhliny schemat myšlení a jednání, což vede k tematizaci vztahu mezi etikou a událostí....
Historie sportovní redakce Československého/Českého rozhlasu
Charvát, Martin ; Groman, Martin (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Práce pojednává o historii sportovní redakce v podstatě za 95 let existence rozhlasu. Sportovní přenosy začaly být součástí vysílání hned po pár letech od začátku vysílání a staly se jeho nedílnou součástí. Tyto přenosy reportoval nejprve Josef Laufer, později vznikla samostatná redakce. Ta byla do roku 1990 výrazně ovlivňována komunistickým režimem, přestože ten neměl přímý vliv na samotné vysílání. Sportovní redaktoři byli pro svou univerzálnost obsazováni i na význačné nesportovní akce, stejně jako se významně podíleli na vysílání srpnových událostí roku 1968. Po revoluci musela být redakce přebudována a zároveň se vyrovnávala s nástupem nových médií, která rozhlasu brala jeho exkluzivitu co do rychlosti informování o sportovních výsledcích. Sportovní redakce se v současnosti potýká s tvrdou konkurencí v online světě a internetové komunikaci, ale zároveň musí tvořit obsah také pro tato nová média.
Interpretace a nadinterpretace Alenky v říši divů
Blahoňovská, Šárka ; Fišerová, Michaela (vedoucí práce) ; Charvát, Martin (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou interpretace a nadinterpretace vybraného literárního díla Lewise Carrolla Alice's Adventures in Wonderland a Through the Looking-Glass, and What Alice Found There. Patří mezi ně výklady ovlivněné autorovou osobností a dobou, v níž žil, psychoanalytické interpretace, feministické a psychedelické, ale i ty, jež interpretují Alenčin příběh jako hru. V práci jsou krátce zmíněny i adaptace vzniklé na motivy obou románů. K odlišení výkladů je zde využívána teorie interpretace Umberta Eca. Tou se řídí i rozpracování vlastní analýzy knih, která sleduje stěžejní aspekty v podobě chování hlavní postavy k okolí a naopak, její identity, kontextu, žánru a modelového čtenáře vyprávění. Stejné prvky jsou pak pozorovány i ve vybraných interpretacích. Největší důraz je kladen na proces dialektiky mezi čtenářem a textem, z něhož interpretace a nadinterpretace pramení, ale i na hlediska přístupu k výkladu textu. Díky tomu je v této případové studii odhalen problém zahrnující rovněž potřebu reflexe remaku a adaptace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 54 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 CHARVÁT, Martin
5 Charvát, Michal
2 Charvát, Miloš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.