Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dokumentace jeskyně Barové - střední část
Chaloupka, Roman ; Machotka, Radovan (oponent) ; Kratochvíl, Radim (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je grafická dokumentace střední části jeskyně Barové v podobě půdorysu a podélného řezu v měřítku 1:250. Práce obsahuje včetně stručného popisu lokality veškerý postup od rekognoskace a doplnění stávající měřické sítě až po měřickou a zpracovatelskou část vedoucí k tvorbě výsledné mapy.
Studium farmakologie a funkce vazebných míst nikotinových acetylcholinových receptorů
Kaniaková, Martina ; Krůšek, Jan (vedoucí práce) ; Chaloupka, Roman (oponent) ; Zemková, Hana (oponent)
Název práce: Studium farmakologie a funkce vazebných míst nikotinových acetylcholinových receptorů Autor: Mgr. Martina Kaniaková Katedra / Ústav: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Vedoucí disertační práce: RNDr. Jan Krůšek, CSc., Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Abstrakt: Nikotinové acetylcholinové receptory (nAChR) jsou ligandem otevírané iontové kanály. Jejich funkční vlastnosti a možnosti farmakologického ovlivnění jsme studovali prostřednictvím techniky terčíkového zámku (patch-clamp) v konfiguraci měření proudu z celé buňky. Zkoumali jsme vlastnosti neuronálních receptorů heterologně exprimovaných v linii COS buněk a svalových receptorů přirozeně exprimovaných buněčnou linií TE671. Lobelin, rostlinný alkaloid s dlouholetou historií terapeutického využití, je schopen přímé interakce s nikotinovými acetylcholinovými receptory ve vazebném místě pro agonistu. Zjistili jsme, že výsledný účinek této interakce je závislý na aplikované koncentraci lobelinu, přítomnosti dalšího agonisty, časovém schématu aplikace a v neposlední řadě na podtypu receptoru. Souhrnně lze lobelin označit za velmi slabého parciálního agonistu nAChR s výraznou schopností desensitizovat některé podtypy receptorů. V kombinaci s jinými agonisty lobelin účinkuje buď jako kompetitivní antagonista nebo koagonista. Pomocí bodových mutací jsme...
Stechiometrie transportu membránovým transportním proteinem MntH bakterie E. coli
Doležalová, Iva ; Chaloupka, Roman (vedoucí práce) ; Marešová, Lydie (oponent)
Rodina Nramp(Natural Resistance-Associated Macrophage Protein) zahrnuje proteiny, které zprostředkovávají symport dvojmocných kovových iontů spolu s protony do buňky. Kovové ionty mají v buněčném organismu velký význam, podílejí se na celé řadě důležitých vnitrobuněčných procesů. Proto jsme se studiem stechiometrie transportu bakteriálním proteinem MntH (Proton-dependent Manganese Transporter) z této rodiny snažili rozšířit naše znalosti o funkci a charakteristikách celé této rodiny. Zkoumáním divokého typu proteinu MntH a proteinu s mutací N401G, u které byly již dříve pozorovány funkční odchylky, jsme zjistili výrazný vliv vnějšího pH na stechiometrii transportu. Funkční rozdíly mezi divokým typem a proteinem s mutací N401G se projevily pouze v kyselejším vnějším pH. V experimentálních podmínkách, při nichž byl již dříve pozorován odpřažený tok protonů proteinem MntH, jsme zjistili, že vápník způsobuje nejen inhibici odpřaženého toku protonů tímto proteinem, ale i aktivaci spřaženého toku protonů. To může mít spojitost s tím, že se vápenaté ionty tímto proteinem také přenáší. Překvapivě však přidání vápenatých iontů ani změna vnějšího média nemají signifikantní vliv na hodnotu stechiometrie transportu divokým typem MntH ani proteinem s mutací N401G.
Biophysical studies of membrane transport proteins from Nramp/MntH family and their function
Ňuňuková, Věra ; Chaloupka, Roman (vedoucí práce) ; Krůšek, Jan (oponent) ; Kubala, Martin (oponent)
Syntetické peptidy odpovídající svojí sekvencí transmembránovým segmentům TMS1, TMS3 a TMS6 sekundárně aktivního transportního proteinu MntH z bakterie Escherichia coli byly použity jako model pro studium struktury, interakce s modelovými membránami, vzájemné interakce TM segmentů a jejich funkce. Sekundární struktura byla pomocí spektroskopie cirkulárního dichroismu určována v různých prostředích. Studované peptidy interagovaly s lipidovou membránou a získávaly v tomto prostředí helikální konformaci. Elektrofyziologické experimenty dokázaly, že samostatné TMS jsou schopny za určitých podmínek tvořit iontové kanály v modelových biologických membránách. Elektrofyziologické vlastnosti těchto slabě kationtově selektivních kanálů jsou silně závislé na pH okolního prostředí. Mangan, jako fyziologický substrát MntH, zvýšil vodivost kanálů tvořených TMS1 a TMS6 a ovlivnil přechod mezi zavřeným a otevřeným stavem kanálu. Byl pozorován vliv manganu na konformaci všech studovaných peptidů. V případě TMS3 byla přítomnost Mn2+ pro tvorbu iontových kanálů dokonce nezbytná. Bylo dokázáno, že kanál tvořený funkčně důležitým TMS může do určité míry zachovat funkční vlastnosti celého proteinu. Tyto výsledky mohou přispět k porozumění vztahu mezi strukturou a funkcí na molekulární úrovni. I přesto však zůstává nejasné, do...
Regulace vnitřního pH kvasinek - vliv vybraných transportních proteinů
Zalom, Peter ; Chaloupka, Roman (vedoucí práce) ; Holoubek, Aleš (oponent)
Intracelulární pH ovlivňuje téměř všechny biochemické procesy v kvasinkách. Regulace cytosolického pH zahrnuje funkci mnoha transportních proteinů. Vliv vybraných sodných transportérů na cytosolcké pH byl zkoumán u dvou druhů kvasinek: Saccharomyces cerevisiae a Zygosaccharomyces rouxii včetně divokých kmenů a mutantů s ovlyvněným transportem sodíku. Měření cytosolického pH a pufrační kapacity bylo provedeno za použití fluorescenční sondy pHluorin - pH citlivého derivátu zeleného fluorescenčního proteínu. Bylo porovnáno několik postupů pro kalibraci fluorescenční odezvy pHluorinu na cytozolické pH. Byla prokázána důležitost korekce pro získaní správnych kalibračních křivkek . Bylo zjisteno, že cytosolické pH je ovlivněno transportním proteinem Nha1 jak v S. cerevisiae tak i v Z. Rouxii, ale ne transportérem Sod2-22 přítomným v Z. rouxii. Bylo prokázáno, že pufrační kapacita cytosolu klesá v přítomnosti glukózy ve všech studovaných kmenech.
Studium koloidních suspenzí křemíkových nanokrystalů
Fučíková, Anna ; Valenta, Jan (vedoucí práce) ; Chaloupka, Roman (oponent)
Práce se věnuje optickým a biofyzikálním vlastnostem koloidních suspenzí nanokrystalů porézního křemíku (dále jen por-Si) v různých rozpouštědlech, podmínkám vzniku por-Si s různými maximy luminiscence a jejich optické charakterizaci (emisní a excitační spektra). Pro oranžový por-Si je změřena doba života excitovaného stavu = (28,6±0,9) us na emisní vlnové délce 600 nm pomocí časově rozlišené fluorescence. Chování por-Si a drceného křemíku (krystaly o velikosti 1um) v biologickém prostředí je studováno na buněčné linii L929 (myší fibroblasty) pomocí transmisní mikroskopie, časosběrného mikrofotografování vývoje buněčné kultury, fluorescenční mikroskopie a skanovací elektronové mikroskopie (SEM). Transmisní snímky dokazují vznik agregátu v médiu za přítomnosti por-Si nebo drceného křemíku, tyto agregáty se dostávají do vnitřního prostředí buněk. Při velkých koncentracích drceného křemíku je pozorováno odumírání buněk. Por-Si měl mírně negativní vliv na vývoj buněčné kultury při velkých koncentracích, ale buňky byly životaschopné a docházelo k jejich dělení, následující generace vykazovala normální vývoj. Pomocí fluorescenční mikroskopie je studován oranžově emitující por-Si, který se zřejmě koncentruje na buněčných membránách, jeho přítomnost je prokázána i ve vnitřním prostředí buňky. SEM prokázala...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Chaloupka, Radek
2 Chaloupka, Richard
1 Chaloupka, Rudolf
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.