Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 147 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Quantum turbulence in superfluid helium studied by particle tracking velocimetry visualization technique
Duda, Daniel ; Skrbek, Ladislav (vedoucí práce) ; Chára, Zdeněk (oponent) ; Skyba, Peter (oponent)
◆á③❡✈ ♣rá❝❡✿ ❑✈❛♥t♦✈á t✉r❜✉❧❡♥❝❡ ✈ s✉♣r❛t❡❦✉té♠ ❤é❧✐✉ st✉❞♦✈❛♥á ✈✐③✉❛❧✐③❛✲ ↔♥í♠✐ ♠❡t♦❞❛♠✐ ❆✉t♦r✿ ❘◆❉r✳ ❉❛♥✐❡❧ ❉✉❞❛ ❑❛t❡❞r❛✿ ❑❛t❡❞r❛ ❢②③✐❦② ♥í③❦ý❝❤ t❡♣❧♦t ❱❡❞♦✉❝í✿ ♣r♦❢✳ ❘◆❉r✳ ▲❛❞✐s❧❛✈ ❙❦r❜❡❦✱ ❉r❙❝✳ ❆❜str❛❦t✿ ❖s❝✐❧❛↔♥í ♣r♦✉❞➙♥í ✈ s✉♣r❛t❡❦✉té♠ ❛ ♥♦r♠á❧♥í♠ ❤é❧✐✉ ❜②❧❛ ③❦♦✉♠á♥❛ ✈✐③✉❛❧✐③❛↔♥í ♠❡t♦❞♦✉ s❧❡❞♦✈á♥í tr❛s♦✈❛❝í❝❤ ↔ást✐❝ ♣❡✈♥é❤♦ ❞❡✉t❡r✐❛ ♦ ♠✐❦r♦♠❡✲ tr♦✈é ✈❡❧✐❦♦st✐ s❡ ③❛♠➙➦❡♥í♠ ♥❛ ♠ír✉ ♣♦❞♦❜♥♦st✐ ↔✐ r♦③❞í❧♥♦st✐ ♠❡③✐ ❍❡ ■✱ ❦t❡ré ❥❡ ❦❧❛s✐❝❦♦✉ ✈✐s❦ó③♥í ❦❛♣❛❧✐♥♦✉✱ ❛ ❍❡ ■■✱ ❥❡➸ ❥❡ s✉♣r❛t❡❦✉té ❛ ❥❡❤♦➸ ❝✐r❦✉❧❛❝❡ ❥❡ ❦✈❛♥t♦✈❛♥á✳ ❱ ♣rá❝✐ ❥s♦✉ ♣♦♣sá♥② ✈ýs❧❡❞❦② tr♦❥✐❝❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t➲✿ ú♣❧❛✈ ③❛ r❡❧❛✲ t✐✈♥➙ ♣♦♠❛❧✉ ❦♠✐t❛❥í❝í ♣➦❡❦á➸❦♦✉ s r❡❧❛t✐✈♥➙ ✈❡❧❦ý♠ r♦③❦♠✐t❡♠ ✭sr♦✈♥❛t❡❧♥ý♠ s ✈❡❧✐❦♦stí ♣➦❡❦á➸❦②✮✱ st❛❝✐♦♥ár♥í ♣r♦✉❞➙♥í ✭❛♥❣❧✳✿ ✒str❡❛♠✐♥❣✏ ✮ ✈ ♦❦♦❧í r②❝❤❧❡ ❦♠✐t❛❥í❝í ❦➦❡♠❡♥♥é ❧❛❞✐↔❦② s ♥í③❦♦✉ ❛♠♣❧✐t✉❞♦✉ ✭✈③❤❧❡❞❡♠ ❦ ❥❡❥í ✈❡❧✐❦♦st✐✮ ❛ ❦❛✈✐t❛❝❡ ✈ ♦❦♦❧í ❥✐♥é r②❝❤❧❡ ❦♠✐t❛❥í❝í ❦➦❡♠❡♥♥é ❧❛❞✐↔❦②✳ ❍❧❛✈♥í♠ ✈ýs❧❡❞❦❡♠ ❥❡ ♣♦③♦r♦✈á♥í✱ ➸❡ ♦❞♣♦✈í❞❛❥í❝í ♣r♦✉❞➙♥í ✈ ❍❡ ■ ❛ ■■ s✐ ❥s♦✉ ♥❛ ✈❡❧❦ý❝❤ ♠➙➦ít❦á❝❤ ✈③á✲ ❥❡♠♥➙ ♣♦❞♦❜♥á✱ ③❛tí♠❝♦ ♥❛ ♠❛❧ý❝❤ ✈②❦❛③✉❥í ♥❛♣r♦st♦ r♦③❞í❧♥é st❛t✐st✐❝❦é ✈❧❛st✲ ♥♦st✐✳ ◆❛✈í❝ ✈ ♣➦í♣❛❞➙ ❍❡ ■■ ❥s♦✉ t②t♦ st❛t✐st✐❝❦é ✈❧❛st♥♦st✐ ✉♥✐✈❡r③á❧♥í ✈❡ s♠②s❧✉ ♥❡③á✈✐s❧♦st✐ ♥❛ ❞r✉❤✉ ③❦♦✉♠❛♥é❤♦ ♣r♦✉❞➙♥í ❛ ❥s♦✉ st❡❥♥é ❥❛❦♦ ✈ ♣➦í♣❛❞➙ t❡♣❡❧♥é❤♦ ♣r♦t✐♣r♦✉❞✉ s✉♣r❛t❡❦✉té ❛ ♥♦r♠á❧♥í s❧♦➸❦② ❍❡ ■■✱ ❝♦➸ ❥❡ ❦✈❛♥t♦✈ý ❞r✉❤ t❡♣❡❧♥é ❦♦♥✈❡❦❝❡...
Evaluation of the turbulent kinetic dissipation rate in an agitated vessel
Kysela, Bohuš ; Konfršt, Jiří ; Chára, Zdeněk ; Sulc, R. ; Jašíková, D.
The design of agitated tanks depends on operating conditions and processes for that are used for. An important parameter for the scale-up modelling is the dissipation rate of the turbulent kinetic energy. The dissipation rate is commonly assumed to be a function of the impeller power input. But this approach gives no information about distribution of the dissipation rate inside the agitated volume. In this paper the distributions of the dissipation rate inside the agitated vessels are estimated by evaluations of the CFD (Computational Fluid Dynamics). The results obtained from RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes equations) k-epsilon turbulent model and LES (Large Eddy Simulations) with Smagorinsky SGS (Sub Grid Scale) model are compared. The agitated vessels with standard geometry equipped with four baffles and stirred by either a standard Rushton turbine or a high shear impeller were investigated. The results are compared with mean dissipation rate estimated from the total impeller power input.
Concentration distribution and slip velocity of coarse-particle-water mixture in horizontal and inclined pipe sections
Vlasák, Pavel ; Chára, Zdeněk ; Konfršt, Jiří
Narrow particle size distribution basalt pebbles of mean particle size 11.5 mm conveyed by water in the pipe sections of different inclination were investigated on an experimental pipe loop of inner diameter D = 100 mm. Mixture flow-behaviour and the concentration distribution were studied in a pipe viewing section and with the application of a gamma-ray densitometer. The study refers to the effect of mixture velocity, overall concentration, and angle of pipe inclination on chord-averaged concentration profiles and local concentration maps. The study revealed that the coarse particle-water mixtures in the inclined pipe sections were significantly stratified, the solid particles moved principally close to the pipe invert, and for higher and moderate flow velocities particle saltation becomes the dominant mode of particle conveying.
Simulace pohybu částic v nakloněném potrubí pomocí kombinace CFD a DEM
Mildner, Michael ; Konfršt, Jiří ; Kysela, Bohuš ; Chára, Zdeněk ; Vlasák, Pavel
Numerická simulace proudění rozplavených hrubozrnných suspenzí (hydrotransport, odlučovače atp.) vyžaduje použití výpočtů pro vícefázové proudění. Za předpokladu toku suspenze (např. vody a pevných částic) v uzavřených profilech bez přístupu vzduchu můžeme úlohu zjednodušit na dvoufázové proudění (voda-pevné částice). Vhodným nástrojem pro výpočet takovéhoto dvoufázového proudění je kombinace metody konečných objemů FVM s metodou diskrétních elementů DEM. Metoda diskrétních elementů je použita na řešení kolizí mezi jednotlivými částicemi, což je nezbytnou podmínkou pro reálné řešení proudění více- koncentrovaných suspenzí. Numerická simulace byla provedena na jednoduché geometrii nakloněného potrubí, kde jsou získané výsledky porovnávány s výsledky získanými na experimentální trase pro transport suspenzí opatřené sklopnou částí.
Formování kapek v systému dvou nemísitelných kapalin
Kysela, Bohuš ; Konfršt, Jiří ; Chára, Zdeněk ; Šulc, R. ; Jašíková, D.
Velikost kapek při míchání dvou vzájemně nemísitelných kapalin závisí především na působení vnějších sil. Smyková napětí působící na částici v závislosti na fyzikálních parametrech (povrchové napětí, hustota, viskozita) ovlivňují konečnou distribuci velikostí tvořených kapek. V první fázi jsme se pokusili modelovat dvě reálné nemísitelné kapaliny voda-silikonový olej, které jsou dány svými vlastnostmi. A to na jednoduchém případě výtoku z kapiláry, kde jsme se snažili ověřit, zda a jak moc přesně lze modelovat chování tohoto systému s různými odchylkami fyzikálních parametrů. Dále jsme se snažili určit rovnovážné a mezní stavy v závislosti na zadaných fyzikálních vlastnostech.
30th Symposium on Anemometry: proceedings
Chára, Zdeněk ; Klaboch, L.
Sborník z konference 30th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n
25th Symposium on anemometry: proceedings
Chára, Zdeněk ; Klaboch, L.
Sborník z konference 25th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n
26th Symposium on anemometry: proceedings
Chára, Zdeněk ; Klaboch, L.
Sborník z konference 26th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n
27th Symposium on anemometry: proceedings
Chára, Zdeněk ; Klaboch, L.
Sborník z konference 27th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n
28th Symposium on anemometry: proceedings
Chára, Zdeněk ; Klaboch, L.
Sborník z konference 28th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 147 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.