Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Identifikace a studium exprese genů účastnících se kvetení u modelové rostliny merlík červený (Chenopodium rebrum)
Cháb, David
Souhrn Tatoprácesezabýá studiemmolekulrímíchzákladůfotoperiodickéindukcekveteníu modelovékátkodennírostlinymerlíkučerveného(Chenopodiumrubrum).Zaměřili jsme se na hledríLrria studiumexpresea fi.rrrkcehomologůgenůCoil,S77N,S(Co), FL)WERNG LoCUs r (FT) a LEAFY (LFY), klíčoýchregulátorůúčinkujícíchv signáni drázeindukce kvetenízávislénafotoperíoděu dlotltúenniArabidopsisthaliana. VtetraploidnímC' rubrwnjsme identifikovali dvaFT-lilre (FTL) geny_ CrFTL| a CrFTL2, lišícíse svými expresnímiprofily. CrFTL| by|o transkribovánoryÍnicky s maxímemuprostředdne.Za induktivníchfotoperiodiclcýchpodmínekkorelovalazr"ýšená expreseCrFTL| s míroukvetení'za neinduktivnichpodmínekneby|CrFTLI exprimován. ExpreseCrFTL2 byla za všechstudovanýchfotoperiodiclqýchrežimůkonstitutivn.CrFTL| je velmi pravděpodobněaktivátor kvďert, CzFTL2 se neúěastríkveteníza studovaných podmínekajehofunkcezůstrívánejasná. Dva Co-Iile (CoL) geny CrCoLL a CrCoL2 zC. rubrnt podléhajídosud nepopsanémutypu altemativníhosestřihua produkujídva t}py transkiptů.Jednaforma Íanskiptu ďpovídá standardnímusesřihu prvníhoajedinéhointronuv konzervovanépozici V druhéforměje navícvysťiŽena90 bp dlouhásekvenceodpovídajícíčástiprvníhoexonu' Všechnyět5rřiformy transkiptůvykazují stejnéřanskipční profily (ryErrickí exprese smaximemnakoncinoci)lišícísejenýškou...
Identifikace a studium exprese genů účastnících se kvetení u modelové rostliny merlík červený (Chenopodium rebrum)
Cháb, David ; Štorchová, Helena (vedoucí práce) ; Kovařík, Aleš (oponent) ; Smýkal, Petr (oponent)
Souhrn Tatoprácesezabýá studiemmolekulrímíchzákladůfotoperiodickéindukcekveteníu modelovékátkodennírostlinymerlíkučerveného(Chenopodiumrubrum).Zaměřili jsme se na hledríLrria studiumexpresea fi.rrrkcehomologůgenůCoil,S77N,S(Co), FL)WERNG LoCUs r (FT) a LEAFY (LFY), klíčoýchregulátorůúčinkujícíchv signáni drázeindukce kvetenízávislénafotoperíoděu dlotltúenniArabidopsisthaliana. VtetraploidnímC' rubrwnjsme identifikovali dvaFT-lilre (FTL) geny_ CrFTL| a CrFTL2, lišícíse svými expresnímiprofily. CrFTL| by|o transkribovánoryÍnicky s maxímemuprostředdne.Za induktivníchfotoperiodiclcýchpodmínekkorelovalazr"ýšená expreseCrFTL| s míroukvetení'za neinduktivnichpodmínekneby|CrFTLI exprimován. ExpreseCrFTL2 byla za všechstudovanýchfotoperiodiclqýchrežimůkonstitutivn.CrFTL| je velmi pravděpodobněaktivátor kvďert, CzFTL2 se neúěastríkveteníza studovaných podmínekajehofunkcezůstrívánejasná. Dva Co-Iile (CoL) geny CrCoLL a CrCoL2 zC. rubrnt podléhajídosud nepopsanémutypu altemativníhosestřihua produkujídva t}py transkiptů.Jednaforma Íanskiptu ďpovídá standardnímusesřihu prvníhoajedinéhointronuv konzervovanépozici V druhéforměje navícvysťiŽena90 bp dlouhásekvenceodpovídajícíčástiprvníhoexonu' Všechnyět5rřiformy transkiptůvykazují stejnéřanskipční profily (ryErrickí exprese smaximemnakoncinoci)lišícísejenýškou...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.