Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 149 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Filmový odbor ministerstva informací 1945 - 1953
Stavárková, Kateřina ; Cebe, Jan (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Diplomová práce "Filmový odbor ministerstva informací v letech 1945 - 1953" se zabývá kulturní politikou v Československu po druhé světové válce. V úvodní části byl nastíněn vývoj jednání o poválečném uspořádání v obnoveném Československu. V této části byly zmíněny historické souvislosti se zaměřením na zahraniční a domácí odboj. Významná část práce je věnována vzniku a vývoji ministerstva informací a jeho vlivu na kulturní politiku státu, zejména pak činnosti filmového odboru, který se po zestátnění filmového průmyslu v létě roku 1945 stal jedním z nejdůležitějších odborů v rámci ministerstva. Komunistická strana Československa využila odbor a kinematografii pro šíření komunistické ideologie ve společnosti. V kontextu historických souvislostí byla analyzována také role Kulturně - propagačního oddělení ÚV KSČ a problematika dovozu a distribuce zahraničních filmů. Vývoj role ministerstva informací a filmového odboru v rámci kulturní politiky státu je v diplomové práci nastíněn také v souvislosti s událostmi v únoru roku 1948 a sleduje jej až do zrušení ministerstva informací a osvěty v roce 1953.
Komparace pohledu exilového tisku na události v Československu na příkladu Národní politiky a Českého slova
Deutschová, Kristýna ; Cebe, Jan (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Diplomová práce Komparace pohledu exilové tisku na události v Československu na příkladu Národní politiky a Českého slova analyzuje obsah exilových periodik vztahující se k událostem v Československu od druhé poloviny 60. let do roku 1989. Analýza se zaměřuje na čtyři události, které lze považovat za klíčové momenty zkoumaného období. První událost, které se práce věnuje, představuje období pražského jara počínaje prvními záblesky změn až po okupaci vojsky Varšavské smlouvy a jejími důsledky. Dále se analýza zaměřuje na Helsinskou konferenci a na s ní související vznik občanské iniciativy Charta 77. Poslední analyzovanou událost představuje Sametová revoluce a období bezprostředně předcházející. První část práce shrnuje historický přehled vývoje situace v Československu ve zkoumaném období s důrazem na výše zmíněné události čs. dějin. V druhé části je analyzován a srovnáván pohled vybraných periodik na vybrané události a jejich reakce na vývoj situace v Československu. Důraz je mimo jiné kladen i na to, jak vnímali exulanti svou roli v rámci vývoje v Československu. Práce se věnuje i otázce druhé emigrační vlny, často nazývané posrpnovou emigrací, která postavila celý exil před řadu nových výzev, mezi něž patřilo i vyrovnání se s nově příchozími exulanty, jejichž politické názory se mnohdy zásadně...
Časopis Arbeiter Illustrierte Zeitung a jeho působení v československém exilu
Arabadjieva, Stefana ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Předkládaná práce pojednává o německém časopise Arbeiter Illustrierte Zeitung (AIZ), jenž patřil mezi nejvýznamnější ilustrovaná periodika v období Výmarské republiky. Týdeník AIZ vznikl na začátku dvacátých let jako propagační orgán Mezinárodní dělnické pomoci (Internationale Arbeiterhilfe, IAH), masové organizace podporující dělníky v případě stávek či přírodních katastrof. Ustavením časopisu byl pověřen komunistický aktivista a vydavatel Willi Münzenberg. Pod jeho vedením se AIZ stal nejpopulárnějším levicovým ilustrovaným listem. Prosazoval politiku socialismu a bojoval za utvoření jednotné antifašistické fronty. Čtenáře lákal zejména satirickými fotomontážemi Johna Heartfielda, spolupracoval ale i s řadou dalších známých spisovatelů a umělců. Po nástupu nacistů k moci v roce 1933 bylo jeho vydávání v Německu ukončeno. Ve své činnosti pokračoval v pražském exilu, kde neúnavně bojoval proti fašismu a zasazoval se za práva proletariátu. V roce 1936 časopis změnil název na Volks-Illustrierte, aby tím podpořil hnutí lidové fronty. Tato práce se zaměřuje na historii týdeníku AIZ, jeho charakter a exilové období. Věnuje se postavení německé emigrace v Československu a představuje vybrané osobnosti, jež byly součástí pražské redakce AIZ. Obsahová analýza ročníků 1934 a 1935 zkoumá způsob, jakým časopis...
Volby ředitelů veřejnoprávních médií pohledem vybraných deníků a zpravodajských serverů
Zemanová, Veronika ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou veřejnoprávních médií a způsobem jejich reprezentace ve vybraných denících a na zpravodajských serverech. Vzhledem k důležitosti veřejnoprávního média jako záruky vyváženého a nestranného zpravodajství a jeho specifikům vůči médiím komerčním se práce zaměřuje na to, jakým způsobem o veřejnoprávních médiích referují ostatní média, a to na příkladu posledních voleb ředitelů veřejnoprávních médií. První část práce vysvětluje specifika veřejnoprávních médií, jejich vývoj, současné postavení a problémy. Dále se věnuje konkrétním, českým veřejnoprávním médiím, a v neposlední řadě zkoumanému jevu, tedy volbě ředitele veřejnoprávního média. Druhou částí je vlastní výzkum, během kterého byl zkoumán způsob reprezentace volby generálního ředitele Českého rozhlasu v roce 2016 a voleb generálních ředitelů České televize a České tiskové kanceláře v roce 2017 v denících Hospodářské noviny, Mladá fronta DNES a Právo a na zpravodajských serverech IHNED.cz, iDNES.cz a Novinky.cz. Metodou výzkumu byla kvalitativní obsahová analýza z důvodu zachování otevřeného přístupu k získaným informacím. Nechtěla jsem omezovat možná zjištění předem stanovenými kategoriemi, ale nechala jsem je vyplynout ze samotné analýzy. Proces volby byl popisován vesměs velmi fakticky, ze souvisejících okolností však...
Rozhlasové vysílání pro německou menšinu v českých zemích do roku 1945 s důrazem na činnost mělnického vysílače
Matunová, Alena ; Cebe, Jan (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Diplomová práce s názvem Rozhlasové vysílání pro německou menšinu v českých zemích do roku 1945 s důrazem na činnost mělnického vysílače se věnuje rozhlasovému vysílání pro německé obyvatelstvo žijící v Čechách a na Moravě v období od jeho vzniku do roku 1945. Soustředí se na rozhlasový vysílač v Mělníku, jehož stavba byla dokončena v roce 1938. Postaven byl s cílem věnovat zvláštní rozhlasové vysílání německé menšině žijící v českých zemích. Vlastní analytická část práce je rozčleněna do tří částí, a to na rozhlasové vysílání v období tzv. první a druhé republiky a za Protektorátu Čechy a Morava. Jedna kapitola je věnována vysílání ze zahraničí (zvláště vysílači Sudetendeutscher Freiheitssender), které rovněž cílilo na sudetské Němce. Práce popisuje protikladný přístup k rozhlasovému vysílání pro tuto skupinu ze strany československé politické reprezentace a ze strany Německa. V Československu bylo toto vysílání přenecháno soukromoprávní instituci Urania. Její vysílání nebylo ze své povahy pro sudetské obyvatelstvo poutavé, a to svou pozornost obrátilo k říšskoněmeckému programu, který postupem času začal vytvářet jejich názory. Popisuje, jaký vliv měla nacistická propaganda na pozdější jednání sudetských Němců a jak na ni reagovala československá rozhlasová společnost. Věnuje se následným debatám...
Komunikační strategie NASA během vesmírných programů Mercury, Gemini a Apollo v letech 1958-1972
Dorňáková, Nikol ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Magisterská diplomová práce "Komunikační strategie NASA během vesmírných programů Mercury, Gemini a Apollo v letech 1958-1972" je souhrnem práce National Aeronautics and Space Administration (NASA) v oblasti externí komunikace. Diplomová práce mapuje komunikační strategii během prvních vesmírných programů Mercury, Gemini a Apollo v 50.- 70. letech 20. století. Zároveň ji zasazuje do širšího historického, sociálního i mediálního kontextu. Věnuje se také vzniku NASA, jednotlivým programům a vzniku zájmu o vesmír v USA.
Filmový odbor ministerstva informací 1945 - 1953
Stavárková, Kateřina ; Cebe, Jan (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Diplomová práce "Filmový odbor ministerstva informací v letech 1945 - 1953" se zabývá kulturní politikou v Československu po druhé světové válce. V úvodní části byl nastíněn vývoj jednání o poválečném uspořádání v obnoveném Československu. V této části byly zmíněny historické souvislosti se zaměřením na zahraniční a domácí odboj. Významná část práce je věnována vzniku a vývoji ministerstva informací a jeho vlivu na kulturní politiku státu, zejména pak činnosti filmového odboru, který se po zestátnění filmového průmyslu v létě roku 1945 stal jedním z nejdůležitějších odborů v rámci ministerstva. Komunistická strana Československa využila odbor a kinematografii pro šíření komunistické ideologie ve společnosti. V kontextu historických souvislostí byla analyzována také role Kulturně - propagačního oddělení ÚV KSČ a problematika dovozu a distribuce zahraničních filmů. Vývoj role ministerstva informací a filmového odboru v rámci kulturní politiky státu je v diplomové práci nastíněn také v souvislosti s událostmi v únoru roku 1948 a sleduje jej až do zrušení ministerstva informací a osvěty v roce 1953.
Novinář a publicista Rostislav Korčák
Sychra, Michael ; Cebe, Jan (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Diplomová práce pojednává o životě novináře a publicisty Rostislava Korčáka. Během druhé světové války vedl Korčák dvojí život, kdy navenek působil jako loajální redaktor deníku enkov, ale mimo to vydával ilegální časopis Český kurýr, jeden z nejvýznamnějších československých odbojových časopisů za druhé světové války. Za svou ilegální činnost byl gestapem vězněn, perzekuován a následně transportován do koncentračních táborů Terezín a Mauthausen. Po druhé světové válce vstoupil do Komunistické strany Československa a stal se členem redakce Zemědělských novin. Zemřel ve věku 90 let v roce 1984.
Produktová reklama 70. - 80. let v Československu a její návrat
Vomelová, Petra ; Vošahlíková, Pavla (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Cílem práce Produktová reklama 70. 80. let v Československu a její návrat je najít odpověď na otáz co stojí úspěšným návratem produktů z , respektive produktů prodávaných v původním " " rámci kampaně RETRO Týden potravinového řetězce Lidl. Jedná se pouze o nostalgii a příjemné vzpomínky spojené s ými výrobky, nebo existují i jiné důvody, které činí toto zboží atraktivním? Odpovědi autorka práce hledá prostřednictvím sémiotické analýzy třiceti potravinových obalů tuzemských produktů přičemž porovnává patnáct produktů současných patnácti " " stejných produktů které jsou řetězci Lidl Odpovědi přináší také dotazníkové šetření přihlédnutí k historickým prostředí, ve kterém Zatímco současné obaly se snaží upoutat odlišit daný produkt od konkurenčních výrobků prostřednictvím nápaditého výrazných velké množství informací , kterých je na trhu nepřeberné množství, výrobky z víceméně neměly a jejich obaly byly velmi specifické
Tisk na Jáchymovsku v letech 1936-1958
Rešetarová, Liliana ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá regionálním tiskem na Jáchymovsku v letech 1936 - 1958. Jejím cílem je zmapovat vývoj tisku v této lokalitě. Přibližuje historii místa, sociální, hospodářské a demografické aspekty po vymezené období, které je důležité nastínit pro pochopení provázanosti s tiskem. První část práce předkládá základní údaje o lokalitě z geografického a historického hlediska. Dále je zobrazeno období po první světové válce, vznik Československa a nové vymezení hranic státu spojené se změnou statutu německého obyvatelstva v příhraničí, třicátá léta dvacátého století a druhá světová válka, po níž nastala opětovná redefinice hranic Československa. Poté je zmapován konec druhé světové války a demografické změny v Sudetech, klíčový rok 1948 a nástup komunistického režimu. V další části práce je přikročeno k výzkumu periodik v kontextu historických událostí. Nejprve je popsán tisk v meziválečném období. Poté postupný přechod tisku od německých periodik k českým, spojený s kompletní proměnou tiku jak po stránce ideologického směřování ke komunistickému režimu, tak v souvislosti s demografickými změnami v příhraničí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 149 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.