Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 163 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Normalizační kinematografie v současném televizním vysílání
Jabůrek, Václav ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Normalizační kinematografii se věnuje řada studií - ať už sémiologických, historických či jiných. Dosud ale nebylo zmapováno, jak často se tato díla objevují v televizním vysílání po Sametové revoluci. Tato práce přináší vhled do toho, jak se zastoupení normalizačních titulů vyvíjelo v pětici nejvýznamnějších českých televizí - konkrétně na obou hlavních kanálech ČT, a na komerčních stanicích Nova, Prima a Barrandov. Zkoumané období zahrnuje osm let v rozmezí 1994 až 2015. Obsahová analýza díky tomu odhaluje dlouhodobé trendy, jež tyto televize ve spojení s normalizačními tituly aplikovaly. Věnuje se například tomu, nakolik je normalizační tvorba zastoupená o víkendech a ve svátečních programech. Jeden oddíl se pak zabývá otázkou propagandy - respektive tím, nakolik je v soudobém vysílání zastoupena normalizační agitace. Tato část studie se opírá o výzkumy Haralda Welzera, podle kterého dobový film výrazně ovlivňuje vnitřní výklad minulosti. Důraz je proto kladen na výskyt československých děl, která překrucují historické události - například seriál Třicet případů majora Zemana nebo komedie Bouřlivé víno. Vedle toho ale byly sledovány i tituly s menší mírou ideologických sdělení, které předkládají idealizovanou podobu normalizační reality a zdůrazňují hodnoty tehdejšího vládnoucího režimu.
Zobrazování celebrit ve společenských časopisech ve dvou časových obdobích (1930-1938,2000-2008) a jejich komparace
Žbirková, Nikola ; Cebe, Jan (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
Předmětem této diplomové práce je porovnání způsobu psaní o celebritách ve dvou časových obdobích, a to 1930-1938 a 2000-2008. Práce vychází ze dvou prvorepublikových společenských časopisů Eva a List paní a dívek a ze dvou časopisů z přelomu století - Cosmopolitan a Rytmus života. První část diplomové práce představuje především téma společenských časopisů a celebrit, dotýká se také bulváru a masových médií. Zabývá se rovněž charakteristikami vybraných společenských časopisů. Zároveň jsou v teoretické části uvedeny základní poznatky z historie obou zkoumaných časových období, které umožňují lépe pochopit kontext dané doby. Druhá část diplomové práce je zaměřena na vlastní empirický výzkum, který se skládá z explorativní a deskriptivní fáze výzkumu. Jde tedy o stěžejní část diplomové práce, která přináší nové poznatky. Explorativní fáze představuje výzkumný vzorek a prezentuje záznamy článků. Předmětem deskriptivní fáze jsou analýzy vztahů mezi povoláními celebrit a tématy, emocemi a sentimentem v relevantních článcích. Součástí této části jsou položené výzkumné otázky a následně jejich zodpovězení.
Proměny poezie a pohledu na ni v letech 1955 až 1959
Márová, Kristýna ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Bakalá ská práce Prom ny poezie a pohledu na ni v letech 1955-1959se zabývá zkoumáním t í kulturních periodik - týdeníku Literární noviny a m sí ník Kv ten a Host do domu, a následn na základ jejich p sobení a lánk dokládá události doby, respektive nasti uje její atmosféru a ukazuje na otázky kulturní i politické a problémy s nimi spojené. V druhé polovin 50. let docházelo k postupnému uvol ování režimu, které se projevilo možností autor kritizovat n které stranické osobnosti i stranické um ní a na stránkách novin tak vznikaly názorové diskuze zabývající se t mito problémy. Jednalo se p edevším o problémy socialistického realismu, kolem kterého vznikaly spory prakticky po celou dobu jeho p sobení. Ve své práci se detailn ji zabývám kritikou poezie Pavla Kohouta, spory o um lecký odkaz Františka Halase, otázkami socialistického realismu samotného a jeho vztahu k um ním p edešlým, II. sjezdem Svazu eskoslovenských spisovatel a jeho d sledky, p sobením asopisu Kv ten a "skoncováním s duchem II. sjezdu", který tyto tendence op t na n jakou dobu pozastavil. Práce je dopln na historickým kontextem od konce II. sv tové války
Současnost v ilustracích a textech prvorepublikového tisku (dobový obraz budoucnosti)
Svoboda, Martin ; Teplá, Jana (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Bakalářská práce Současnost v ilustracích a textech prvorepublikového tisku (dobový obraz budoucnosti) se zabývá dobovým pohledem vybraných periodik na budoucnost. V teoretické části je popsáno historické období mezi první a druhou světovou válkou, se zaměřením na významné události v Evropě a v Československu. Následuje seznámení se stavem médií v období tzv. "první republiky" v Československu. V praktické části práce se objevuje analýza zkoumaného období mezi lety 1925-1930 pohledem deníku Lidové noviny a časopisu Vesmír. Za pomocí kombinace kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy dále práce zkoumá, jakým způsobem tato média ve svých textech a ilustracích pohlížejí na vzdálenou budoucnost, jak si ji představují a zda se jejich případné vize a prognózy vyplnily.
Čechoslovák v zahraničí: analýza českého exilového týdeníku z let 1951-1967
Kabická, Andrea ; Cebe, Jan (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Předmětem této diplomové práce byl rozbor exilového týdeníku "Čechoslovák v zahraničí", který byl vydáván v letech 1951 - 1967 československým publicistou a aktivistou Josefem Jostenem z Londýna. Na pozadí politických událostí v Československu po roce 1945 zde byl vylíčen příběh jednoho muže, který zasvětil svůj život boji za vlast a svobodu. Pomocí metody kvantitativní obsahové analýzy byla mapována tematická agenda listu Čechoslovák v zahraničí, jenž se profiloval jako zpravodajský týdeník masarykovské a národní linie. Analýza kladla zvláště důraz na zjištění, jaká témata byla pro redakci klíčová, kterými se zabývala nejčastěji. Také zkoumala, jak se tento postoj měnil v průběhu 16 let, kdy periodikum vycházelo. Metodou náhodného výběru bylo selektováno 128 jednotlivých vydání týdeníku, z nichž bylo extrahováno celkem 1702 článků, na základě kterých došlo k realizaci výzkumu. Jelikož očekávání byla taková, že v listu bude převládat problematika Československa a exilu, byly zformulovány následující hypotézy: H1: V týdeníku Čechoslovák v zahraničí budou převládat témata o Československu nad tématy z prostředí mezinárodní scény. H2: V týdeníku Čechoslovák v zahraničí budou převládat témata o exilu nad tématy z prostředí mezinárodní scény. H3: V týdeníku Čechoslovák v zahraničí bude tematika exilu a...
Strahovské události v kontextu studentských hnutí konce 60. let 20. století a jejich ozvěny v československém tisku
Svatošová, Lucie ; Končelík, Jakub (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Diplomová práce Strahovské události v kontextu studentských hnutí konce 60. let 20. století a jejich ozvěny v československém tisku se zabývá spontánní demonstrací studentů ubytovaných v areálu vysokoškolských kolejí Českého vysokého učení technického v Praze. Manifestace, jež měla studujícím navrátit do jejich příbytků světlo a teplo se odehrála 31. října 1967 a stála na počátku změn ve svazácké organizaci mládeže, o které studenti usilovali již delší dobu. Strahovské události jsou navíc také milníkem pražského jara, které probíhalo v první polovině roku 1968. Cílem práce je zjistit, jak o Strahovských událostech a s nimi souvisejících aktivitách vysokoškolské mládeže informoval dobový československý tisk. Kvalitativní obsahové analýze jsou podrobeny dva deníky, Rudé právo a Mladá fronta a dva studentské časopisy, Student a Universita Karlova. Ve vybraných titulech byly vyhledávány články nejen s tematikou domácích, ale také zahraničních studentů, jelikož v daném období panoval výrazný neklid mezi mladou generací v celosvětovém měřítku. Jedním z dílčích záměrů práce tak je posoudit, zda lze mezi československým studentským hnutím a akcemi studentů v tehdejších evropských západních kapitalistických zemích najít v tisku nějaké paralely.
Rowdies a jejich zobrazení v českém tisku 80. let
Mikeš, Marek ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na český tisk v 80. letech, respektive na to, jakým způsobem informoval o rowdies, neboli fotbalových výtržnících, kteří již desítky let představují jeden z větších problémů nejen ve fotbale, ale celkově ve společnosti. Zaměřím se především na to, jakým způsobem byly události spojené s rowdies vnímány tehdejším režimem v Československu. V úvodní části své práce nejprve charakterizuji základní pojmy spojené s rowdies, vše také zasadím do historického kontextu. Dále se budu zabývat historií největších fotbalových tragédií v 80. letech 20. století v Evropě, tedy i v Československu. V hlavní části práce pak budu na vzorku čtyřech tuzemských médií sledovat, jakým způsobem bylo na našem území v dané době informováno o fotbalových tragédiích a fotbalových výtržnících.
Komunistická propaganda v dětském časopisu Ohníček
Rýcová, Kristína ; Cebe, Jan (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Bakalářská práce Komunistická propaganda v dětském časopisu Ohníček se zaměřuje na nalézání propagandistických témat v Ohníčku od roku 1950 do roku 1953. V práci jsou za pomoci kvalitativní obsahové analýzy zkoumány články a obrazy s propagandistickým podtextem, které jsou zařazeny do tematických kategorií. Vedle kvalitativní obsahové analýzy práce obsahuje také frekvenční analýzu, která představuje nejčastěji používaná témata. V teoretické části je díky současné literatuře zabývající se tímto obdobím doplněn historický kontext a prezentovány nejdůležitější události těchto let. Zde jsou představeny také nejvýznamnější osobnosti jak československé, tak sovětské politiky. V samostatné kapitole je popsána stručná historie časopisu Ohníček. V další kapitole této práce je vysvětlen pojem propaganda a její nástroje a jsou zde popsány největší propagandistické kampaně odehrávající se v tehdejším Československu. Závěr práce tvoří zhodnocení nalezených propagandistických témat. Hlavním cílem je poukázat na to, jak komunistický režim manipuloval s dětskými čtenáři a jak se informace otištěné v časopise Ohníček rozcházejí se současnou historickou literaturou.
Vývoj formy sportovního zpravodajství od zahájení vysílání Československé televize do současnosti
Nemravová, Petra ; Kruml, Milan (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Autorka diplomové práce Vývoj formy sportovního zpravodajství od počátku vysílání Československé televize do dnes mapuje proměny ve sportovním zpravodajství v Československu a Česku od roku 1953 do roku 2016 se zaměřením na jeho formu. Cílem této práce je na základě archivních záznamů Československé a České televize zdokumentovat, jak se vyvíjel formát oblíbeného zpravodajství, které má delší historii než zpravodajství běžné. Práce se zabývá sportovním zpravodajstvím v českých zemích od jeho počátku. Následně objasňuje vznik redakce sportu v Československé televizi a popisuje změny, které ji po celou dobu fungování provázely, zejména pak proměny spojené s vznikem samostatné České republiky a pozdějším zrodem specializovaného sportovního kanálu ČT Sport. Samostatně se věnuje také hlavní sportovní zpravodajské relaci Branky, body vteřiny. V druhé polovině práce vymezuje autorka několik kategorií, které pokrývají sportovní zpravodajství z několika různých úhlů. Tyto kategorie pak rozděluje podle historických mezníků pro danou kategorii důležitých. Práce dokumentuje proměny formy sportovního zpravodajství jak v hlavní sportovní zpravodajské relaci, tak mimo ni. Zabývá se politickým vlivem na sportovní zpravodajství. Pozornost věnuje také sportům, které se na obrazovce objevily, jazykovému projevu a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 163 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.