Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 158 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Čechoslovák v zahraničí: analýza českého exilového týdeníku z let 1951-1967
Kabická, Andrea ; Cebe, Jan (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Předmětem této diplomové práce byl rozbor exilového týdeníku "Čechoslovák v zahraničí", který byl vydáván v letech 1951 - 1967 československým publicistou a aktivistou Josefem Jostenem z Londýna. Na pozadí politických událostí v Československu po roce 1945 zde byl vylíčen příběh jednoho muže, který zasvětil svůj život boji za vlast a svobodu. Pomocí metody kvantitativní obsahové analýzy byla mapována tematická agenda listu Čechoslovák v zahraničí, jenž se profiloval jako zpravodajský týdeník masarykovské a národní linie. Analýza kladla zvláště důraz na zjištění, jaká témata byla pro redakci klíčová, kterými se zabývala nejčastěji. Také zkoumala, jak se tento postoj měnil v průběhu 16 let, kdy periodikum vycházelo. Metodou náhodného výběru bylo selektováno 128 jednotlivých vydání týdeníku, z nichž bylo extrahováno celkem 1702 článků, na základě kterých došlo k realizaci výzkumu. Jelikož očekávání byla taková, že v listu bude převládat problematika Československa a exilu, byly zformulovány následující hypotézy: H1: V týdeníku Čechoslovák v zahraničí budou převládat témata o Československu nad tématy z prostředí mezinárodní scény. H2: V týdeníku Čechoslovák v zahraničí budou převládat témata o exilu nad tématy z prostředí mezinárodní scény. H3: V týdeníku Čechoslovák v zahraničí bude tematika exilu a...
Strahovské události v kontextu studentských hnutí konce 60. let 20. století a jejich ozvěny v československém tisku
Svatošová, Lucie ; Končelík, Jakub (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Diplomová práce Strahovské události v kontextu studentských hnutí konce 60. let 20. století a jejich ozvěny v československém tisku se zabývá spontánní demonstrací studentů ubytovaných v areálu vysokoškolských kolejí Českého vysokého učení technického v Praze. Manifestace, jež měla studujícím navrátit do jejich příbytků světlo a teplo se odehrála 31. října 1967 a stála na počátku změn ve svazácké organizaci mládeže, o které studenti usilovali již delší dobu. Strahovské události jsou navíc také milníkem pražského jara, které probíhalo v první polovině roku 1968. Cílem práce je zjistit, jak o Strahovských událostech a s nimi souvisejících aktivitách vysokoškolské mládeže informoval dobový československý tisk. Kvalitativní obsahové analýze jsou podrobeny dva deníky, Rudé právo a Mladá fronta a dva studentské časopisy, Student a Universita Karlova. Ve vybraných titulech byly vyhledávány články nejen s tematikou domácích, ale také zahraničních studentů, jelikož v daném období panoval výrazný neklid mezi mladou generací v celosvětovém měřítku. Jedním z dílčích záměrů práce tak je posoudit, zda lze mezi československým studentským hnutím a akcemi studentů v tehdejších evropských západních kapitalistických zemích najít v tisku nějaké paralely.
Rowdies a jejich zobrazení v českém tisku 80. let
Mikeš, Marek ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na český tisk v 80. letech, respektive na to, jakým způsobem informoval o rowdies, neboli fotbalových výtržnících, kteří již desítky let představují jeden z větších problémů nejen ve fotbale, ale celkově ve společnosti. Zaměřím se především na to, jakým způsobem byly události spojené s rowdies vnímány tehdejším režimem v Československu. V úvodní části své práce nejprve charakterizuji základní pojmy spojené s rowdies, vše také zasadím do historického kontextu. Dále se budu zabývat historií největších fotbalových tragédií v 80. letech 20. století v Evropě, tedy i v Československu. V hlavní části práce pak budu na vzorku čtyřech tuzemských médií sledovat, jakým způsobem bylo na našem území v dané době informováno o fotbalových tragédiích a fotbalových výtržnících.
Komunistická propaganda v dětském časopisu Ohníček
Rýcová, Kristína ; Cebe, Jan (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Bakalářská práce Komunistická propaganda v dětském časopisu Ohníček se zaměřuje na nalézání propagandistických témat v Ohníčku od roku 1950 do roku 1953. V práci jsou za pomoci kvalitativní obsahové analýzy zkoumány články a obrazy s propagandistickým podtextem, které jsou zařazeny do tematických kategorií. Vedle kvalitativní obsahové analýzy práce obsahuje také frekvenční analýzu, která představuje nejčastěji používaná témata. V teoretické části je díky současné literatuře zabývající se tímto obdobím doplněn historický kontext a prezentovány nejdůležitější události těchto let. Zde jsou představeny také nejvýznamnější osobnosti jak československé, tak sovětské politiky. V samostatné kapitole je popsána stručná historie časopisu Ohníček. V další kapitole této práce je vysvětlen pojem propaganda a její nástroje a jsou zde popsány největší propagandistické kampaně odehrávající se v tehdejším Československu. Závěr práce tvoří zhodnocení nalezených propagandistických témat. Hlavním cílem je poukázat na to, jak komunistický režim manipuloval s dětskými čtenáři a jak se informace otištěné v časopise Ohníček rozcházejí se současnou historickou literaturou.
Vývoj formy sportovního zpravodajství od zahájení vysílání Československé televize do současnosti
Nemravová, Petra ; Kruml, Milan (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Autorka diplomové práce Vývoj formy sportovního zpravodajství od počátku vysílání Československé televize do dnes mapuje proměny ve sportovním zpravodajství v Československu a Česku od roku 1953 do roku 2016 se zaměřením na jeho formu. Cílem této práce je na základě archivních záznamů Československé a České televize zdokumentovat, jak se vyvíjel formát oblíbeného zpravodajství, které má delší historii než zpravodajství běžné. Práce se zabývá sportovním zpravodajstvím v českých zemích od jeho počátku. Následně objasňuje vznik redakce sportu v Československé televizi a popisuje změny, které ji po celou dobu fungování provázely, zejména pak proměny spojené s vznikem samostatné České republiky a pozdějším zrodem specializovaného sportovního kanálu ČT Sport. Samostatně se věnuje také hlavní sportovní zpravodajské relaci Branky, body vteřiny. V druhé polovině práce vymezuje autorka několik kategorií, které pokrývají sportovní zpravodajství z několika různých úhlů. Tyto kategorie pak rozděluje podle historických mezníků pro danou kategorii důležitých. Práce dokumentuje proměny formy sportovního zpravodajství jak v hlavní sportovní zpravodajské relaci, tak mimo ni. Zabývá se politickým vlivem na sportovní zpravodajství. Pozornost věnuje také sportům, které se na obrazovce objevily, jazykovému projevu a...
Česká hudební publicistika 1990-1993: analýza vybraných periodik a vzpomínky jejich novinářů
Ungerová, Kamila ; Skalecká, Veronika (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Analyzovanou oblastí předkládané diplomové práce je česká hudební publicistika raných 90. let na příkladech nově založených magazínů Rock & Pop (1990), Rock Report (dnes Report, 1991) a Spark (1992). Téma jsem zvolila s ohledem na neuspokojivé celistvé probádání hudebních periodik obohacujících český mediální trh o zcela nový formát, který již nebyl obsahově svázaný obdobím normalizace. Navíc magazíny přinesly široké veřejnosti celou řadu zahraničních, nepřevzatých rozhovorů a znatelně prohloubily povědomí o doposud upozaďovaných hudebních žánrech - metalu, punku i jejich subžánrech. Stejně jako si zasloužila důkladnou odbornou analýzu hudební scéna v období normalizace v diplomové práci Česká hudební publicistika zaměřená na rockovou hudbu v období normalizace PhDr. Martina Husáka, je jí hodna i hudební publicistika počínaje rokem 1990. Několik bakalářských a diplomových prací se věnovalo samostatně magazínu Rock & Pop, ovšem jednalo se převážně o parafráze z díla Vojtěcha Lindaura či o analýzu proměn útvaru hudební publicistiky - recenze. V případě periodika Spark pak autoři analyzovali "jeho jazyk" anebo obecně interpretovali tendence české hudební publicistiky. Na naší fakultě jsem ovšem nenalezla práci, která by analyzovala celistvě právě všechny tři vybrané magazíny v jejich raném období a...
Ideologie v periodickém tisku během Zimních a Letních olympijských her 1968
Pokludová, Martina ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Tato práce zachycuje dění X. zimních olympijských her 1968 a XIX. letních olympijských her 1968 v kontextu historického pozadí politického a společenského vývoje v Československu z pohledu tehdejšího způsobu jejich prezentace v dobových tištěných médiích. Popisuje základní principy ideologie se zaměřením na ideologie socialismu a komunismu, historické souvislosti roku 1968 v Československu se zaměřením na vojenskou intervenci vojsk Varšavské smlouvy do země v srpnu daného roku, i vznik a původ olympijského hnutí. Ve druhé části pojednává o obou Olympijských hrách 1968 z pohledu československé účasti a přibližuje také hlavní témata, která se ve spojení s nimi objevila v dobovém periodickém tisku. Samotná analýza tisku se týká dvou deníků s velkým společenským přesahem a sportovní a politickou tematikou - jsou to Československý sport a Rudé právo. Analýza se snaží prokázat ideologické prvky v mediálních obsazích daných deníků, které se týkají olympijských her i myšlenek olympijského hnutí nebo lokální politické situace. Analýza dále přináší souhrn toho, do jaké míry o Olympijských hrách 1968 tyto deníky informovaly, zda a jak se tato mediální reflexe v případě Zimních olympijských her 1968 ve Francii a Letních olympijských her 1968 v Mexiku lišila v závislosti na společenských a politických změnách v...
Historie sportovní redakce Československého/Českého rozhlasu
Charvát, Martin ; Groman, Martin (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Práce pojednává o historii sportovní redakce v podstatě za 95 let existence rozhlasu. Sportovní přenosy začaly být součástí vysílání hned po pár letech od začátku vysílání a staly se jeho nedílnou součástí. Tyto přenosy reportoval nejprve Josef Laufer, později vznikla samostatná redakce. Ta byla do roku 1990 výrazně ovlivňována komunistickým režimem, přestože ten neměl přímý vliv na samotné vysílání. Sportovní redaktoři byli pro svou univerzálnost obsazováni i na význačné nesportovní akce, stejně jako se významně podíleli na vysílání srpnových událostí roku 1968. Po revoluci musela být redakce přebudována a zároveň se vyrovnávala s nástupem nových médií, která rozhlasu brala jeho exkluzivitu co do rychlosti informování o sportovních výsledcích. Sportovní redakce se v současnosti potýká s tvrdou konkurencí v online světě a internetové komunikaci, ale zároveň musí tvořit obsah také pro tato nová média.
Filmový odbor ministerstva informací 1945 - 1953
Stavárková, Kateřina ; Cebe, Jan (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Diplomová práce "Filmový odbor ministerstva informací v letech 1945 - 1953" se zabývá kulturní politikou v Československu po druhé světové válce. V úvodní části byl nastíněn vývoj jednání o poválečném uspořádání v obnoveném Československu. V této části byly zmíněny historické souvislosti se zaměřením na zahraniční a domácí odboj. Významná část práce je věnována vzniku a vývoji ministerstva informací a jeho vlivu na kulturní politiku státu, zejména pak činnosti filmového odboru, který se po zestátnění filmového průmyslu v létě roku 1945 stal jedním z nejdůležitějších odborů v rámci ministerstva. Komunistická strana Československa využila odbor a kinematografii pro šíření komunistické ideologie ve společnosti. V kontextu historických souvislostí byla analyzována také role Kulturně - propagačního oddělení ÚV KSČ a problematika dovozu a distribuce zahraničních filmů. Vývoj role ministerstva informací a filmového odboru v rámci kulturní politiky státu je v diplomové práci nastíněn také v souvislosti s událostmi v únoru roku 1948 a sleduje jej až do zrušení ministerstva informací a osvěty v roce 1953.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 158 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.