Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 112 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
How Much of the Macroeconomic Variation in Ukraine Originates From External Shocks?
Fedorova, Alona ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
v Abstrakt Cílem diplomové práce je prozkoumání relativní důležitosti zahraničních šoků na ukrajinskou ekonomiku v časovém období 2/2012 - 12/2016. Cíle je dosaženo pomocí aplikace SVAR modelu s blokovou restrikcí. Práce indikuje, že se externí šoky způsobené EU a Ruskem podílejí významnou mírou na makroekonomických změnách ukrajinské ekonomiky. Konkrétně pak zahraniční šoky tvoří až 97% změn v produkci ukrajinské ekonomiky a až 85% inflace. Na druhou stranu však zahraniční měnové šoky (obojí z EU a z Ruska) tvoří jen minimální podíl na změnách makroekonomických proměnných ukrajinské ekonomiky. Na závěr ukazujeme, že zahrnutí Ruska do "zahraničního" modelu je důležité k dosažení správné specifikace modelu. Pokud bychom nebrali v úvahu efekty ruské ekonomiky na ukrajinskou, zjišťujeme, že proměnné ukrajinské ekonomiky přehnaně reagují na šoky pocházející z EU. V práci docházíme k závěru, že by Ukrajinská národní banka měla důkladně sledovat externí vývoj k naplňování jejích inflačních cílů. Klasifikace E52, F41, F42 Klíčová slova vektorová autoregrese, zahraniční šoky, měnová politika, Ukrajina E-mail autora alonafedorova0@gmail.com E-mail vedoucího práce jaromir.baxa@fsv.cuni.cz
Econometric Analysis of Inequality
Munduch, Pavel ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Moravcová, Michala (oponent)
Tato bakala'řska' pra'ce zkouma' aktua'lní ota'zku příjmovy'ch nerovností. V kon- textu 41 zemí Evropy a s pomocí pozorováních za roky 1992 až 2014 si tato pra'ce klade za cíl identifikovat klíčové faktory, jež mohou mít pozitivní či nega- tivní vliv na vy'voj příjmovy'ch nerovností. Vypracovaná ekonometricka' analy'za zahrnuje proměnné jako jsou ekonomicky' růst, vzdělání, na'boženství, daně, rozšířenost demokracie či míra korupce. Po pečlivém vy'běru ekonometrické metody a testech, zda-li data obsahují nějaká omezení (jako např. hetereskedas- ticitu), se statisticky vy'znamny'mi oblastmi uka'zaly by't u'rovenˇ zahraničního obchodu, daně, korupce a demokracie. Čím vyšší je poměr obchodu k hrubému na'rodnímu produktu, více rozvinuta' demokracie, důslednější boj s korupcí a danˇové příjmy, tím nižší by v ra'mci dané země měla by't příjmova' nerovnost. Klasifikace JEL Klíčováslova příjmovánerovnost, Gini koeficient, ekonometrie E-mail autora pavelmunduch@gmail.com E-mail vedoucího práce cahlik@fsv.cuni.cz
Happiness and Income
Machová, Veronika ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Pertold-Gebicka, Barbara (oponent)
Tato práce zkoumá vztahy mezi průměrným národním subjektivně vnímaným blahobytem a třemi ekonomickými faktory - příjmem (vyjádřeným jako hrubý domácí produkt [HDP] na obyvatele), nezaměstnaností a ekonomickou svobodou - uplatněním metod fixních efektů (fixed effects), náhodných efektů (random effects) a korelovaných náhodných efektů (correlated random effects) na panelových datech pro země z celého světa, které jsou rozděleny do tří skupin na základě jejich úrovně vývoje. Jsou použita dvě měřítka subjektivně vnímaného blahobytu - pocit štěstí a životní spokojenost - a výstupy jsou poté porovnány. Výsledky ukazují, že všechny tři faktory mají významný dopad na subjektivně vnímaný blahobyt, a zdá se, že HDP na hlavu ho ovlivňuje nejvíce. Závěry se navíc liší v závislosti na tom, které z měřítek je použito. Úrovně HDP a ekonomické svobody mají vyšší vliv na životní spokojenost než na pocit štěstí.
How Smart will be Europe 2020? A Panel Data Analysis.
Marková, Veronika ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Moravcová, Michala (oponent)
Tato práce analyzuje cíle strategie Evropa 2020 zaměřené na vzdělávání - míru předčasného ukončování školní docházky a podíl osob s dokončeným terciárním vzděláním. Hlavní cíl této práce je předpovědět budoucí vývoj těchto indikátorů až do roku 2020 a odpovědět na otázku, jestli budou tyto cíle splněny. Z empirického hlediska je použita ekonometrická analýza panelových dat založená na teorii lidského kapitálu, která dává do souvislosti úroveň dosaženého vzdělání jedince s úrovní vzdělání jeho rodičů a s podmínkami na pracovním trhu.
Pros and Cons of Minimum Wage
Krupa, Mikuláš ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Svačina, David (oponent)
1 Abstrakt Práca sa zaoberá vzťahom medzi minimálnou mzdou and trhom práce na prípade 17 členských štátov Európskej únie. Zistili sme, že minimálne mzdy skutočne prispievajú k nižšej miere zamestnanosti medzi mladými zamestnancami. Predovšetkým ohrození zvyšovaniami minimálnej mzdy sú tínedžeri. Táto skutočnosť odpovedá očakávaniam, že to budú práve tie skupiny zamestnancov, ktoré najčastejšie zarábajú minimálnu mzdu, kto budú najväčšmi ovplyvnení. Miera zamestnanosti je lepším indikátorom dôsledkov minimálnej mzdy na trh práce, pretože vplyvy na mieru nezamestnanosti sú menej viditeľné vďaka pôsobeniu viacerých mechanizmov, ktoré ľudia používajú na prispôsobenie sa k novej realite. Kľúčové slová: minimálna mzda, zamestnanosť, trh práce, automatizácia, distribúcia príjmov
The Impact of Oil Prices in Norway on Macroeconomic Indicators
Bogren, Peter ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
This thesis analyzes the impact of oil price shocks on the selected macroeconomic variables in Norway for the period of 1990 till 2016. Lag-length test and structural vector autoregressive models are also applied to determine the oil price shocks effect on macroeconomic indicators. We are incorporating 1990 - 2016-time horizon to show the before-crisis, during and after the crisis oil price behavior. We will show that Norwegian oil prices have a strong and significant impact on exchange rate and export per capita. In the context of significant impact, we mean the oil prices will be dependent on these macroeconomic variables. We assume to have the correlation strong. We will show that oil price increase has opposite effect on export per capita and negative impact (decrease) on industrial production index. Last hypothesis states that oil price increase cause interest rate to rise and exchange rate to appreciate.
Analýza indexů akciových trhů a režimů na komoditních trzích
Kuchina, Elena ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Máša, Petr (oponent) ; Lukáčik, Martin (oponent)
Disertační práce se zaměřuje na identifikaci typických scénářů vzájemných vztahů mezi akciovými trhy s přihlednutím k různým režimům na komoditních trzích. Pro nalezené scénáře byly navrženy investiční doporučení. S ohledem na různé režimy, kterými komoditní trhy procházejí, a na vzájemnou provázanost mezi akciovými trhy během různých situací na komoditních trzích, bylo analyzováno šest scénářů vzájemných vztahů mezi akciovými trhy. Bylo ukázano, že v době nejvíce nestabilního období, kdy vysoce volatilní stav převládá současně na energetickém trhu, na trhu drahých kovů a na neenergetickém komoditním trhu, se celá ekonomika stává více svázaná se silnějšími vzájemnými závislostmi mezi indexy akciových trhů, a jako důsledek začínají selhávat přínosy diverzifikace. Při současné přítomnosti nízké volatility na všech třech sledovaných komoditních trzích je shoda mezi výskyty vysoce volatilních stavů většiny indexů, kromě indexů v rámci evropského trhu (DAX, CAC 40, IBEX 35), poměrně slabá. Podobně i korelace v rámci regionů a s ostatními regiony je slabší ve srovnání s jinými situacemi na komoditních trzích, takže standardní investiční strategie může být zachovována. Rovněž bylo ukázano, že provázanost mezi akciovými trhy během období vysoké volatility na energetickém trhu se liší v závislosti na zdroji ropného šoku, způsobujícím vyšší volatilitu. Skrytý Markovův model je použit k určení režimů, převládajících na různých komoditních a akciových trzích během různých časových období. K měření podobnosti akciových trhů z hlediska výskytu stavu s vysokou volatilitou na daném trhu je použit Jaccardův koeficient podobnosti. Korelace mezi akciovými trhy byla vypočtena pomocí Spearmanova korelačního koeficientu. Závěrečná část výzkumu je věnována modelovému přístupu použivanému k analýze závislosti směru pohybu hodnoty SSEC indexu na ostatních analyzovaných akciových indexech mezi dvěma obchodními dny během různých situací na komoditních trzích. Analýza závislosti byla provedena pomocí Stochastického Gradientního Boostingu.
The Role of Income Tax Progressivity in GDP Smoothening: Empirical Analysis
Žofák, Pavel ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
Tato práce studuje vztah mezi daňovou progresí příjmů a volatilitou HDP. Analýzou našeho datasetu zahrnujícího 31 OECD států a za použití metody Bayesovského průměrování modelů (BMA) jsme ukázali, že vyšší progresivita daně z příjmů vede k nižší volatilitě HDP. Tento efekt je robustní k použití různých specifikací BMA a zároveň k různým způsobům měření daňové progrese. Pro tuto práci jsme použili nový způsob poměřovaní daňové progrese, který je založen na měření sklonu křivky průměrné daně. Dále jsme prokázali stabilizační efekt daňové progrese na volatilitu spotřeby a také na volatilitu odpracovaných hodin, které pokládáme za hlavní kanály pro stabilizační efekt daňové progrese na volatilitu HDP.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 112 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Cahlík, T.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.