Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 106 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza indexů akciových trhů a režimů na komoditních trzích
Kuchina, Elena ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Máša, Petr (oponent) ; Lukáčik, Martin (oponent)
Disertační práce se zaměřuje na identifikaci typických scénářů vzájemných vztahů mezi akciovými trhy s přihlednutím k různým režimům na komoditních trzích. Pro nalezené scénáře byly navrženy investiční doporučení. S ohledem na různé režimy, kterými komoditní trhy procházejí, a na vzájemnou provázanost mezi akciovými trhy během různých situací na komoditních trzích, bylo analyzováno šest scénářů vzájemných vztahů mezi akciovými trhy. Bylo ukázano, že v době nejvíce nestabilního období, kdy vysoce volatilní stav převládá současně na energetickém trhu, na trhu drahých kovů a na neenergetickém komoditním trhu, se celá ekonomika stává více svázaná se silnějšími vzájemnými závislostmi mezi indexy akciových trhů, a jako důsledek začínají selhávat přínosy diverzifikace. Při současné přítomnosti nízké volatility na všech třech sledovaných komoditních trzích je shoda mezi výskyty vysoce volatilních stavů většiny indexů, kromě indexů v rámci evropského trhu (DAX, CAC 40, IBEX 35), poměrně slabá. Podobně i korelace v rámci regionů a s ostatními regiony je slabší ve srovnání s jinými situacemi na komoditních trzích, takže standardní investiční strategie může být zachovována. Rovněž bylo ukázano, že provázanost mezi akciovými trhy během období vysoké volatility na energetickém trhu se liší v závislosti na zdroji ropného šoku, způsobujícím vyšší volatilitu. Skrytý Markovův model je použit k určení režimů, převládajících na různých komoditních a akciových trzích během různých časových období. K měření podobnosti akciových trhů z hlediska výskytu stavu s vysokou volatilitou na daném trhu je použit Jaccardův koeficient podobnosti. Korelace mezi akciovými trhy byla vypočtena pomocí Spearmanova korelačního koeficientu. Závěrečná část výzkumu je věnována modelovému přístupu použivanému k analýze závislosti směru pohybu hodnoty SSEC indexu na ostatních analyzovaných akciových indexech mezi dvěma obchodními dny během různých situací na komoditních trzích. Analýza závislosti byla provedena pomocí Stochastického Gradientního Boostingu.
The Role of Income Tax Progressivity in GDP Smoothening: Empirical Analysis
Žofák, Pavel ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
Tato práce studuje vztah mezi daňovou progresí příjmů a volatilitou HDP. Analýzou našeho datasetu zahrnujícího 31 OECD států a za použití metody Bayesovského průměrování modelů (BMA) jsme ukázali, že vyšší progresivita daně z příjmů vede k nižší volatilitě HDP. Tento efekt je robustní k použití různých specifikací BMA a zároveň k různým způsobům měření daňové progrese. Pro tuto práci jsme použili nový způsob poměřovaní daňové progrese, který je založen na měření sklonu křivky průměrné daně. Dále jsme prokázali stabilizační efekt daňové progrese na volatilitu spotřeby a také na volatilitu odpracovaných hodin, které pokládáme za hlavní kanály pro stabilizační efekt daňové progrese na volatilitu HDP.
Selected Aspects of Negative Interest Rates
Repko, Šimon ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Mareš, Jan (oponent)
Rozvinuté ekonomiky boli v poslednom desaťročí výrazne zasiahnuté. Nízka inflácia a nevyvážený rast viedli k implementácii nekonvenčných opatrení ako napríklad negatívne úrokové sadzby. Nestabilné prostredie na finančných trhoch je tiež viditeľné v prípade komoditného trhu. Ceny komodít zaznamenali už druhý pokles za posledné desaťročie. Avšak, podľa J. Frankela (2012) sú zmeny cien komodít výrazne určované reálnymi úrokovými sadzbami. Táto práca sumarizuje dôsledky vyplývajúce z negatívnych nominálnych úrokových sadzieb a následne bližšie skúma prepojenie medzi zmenami úrokových sadzieb a pohybmi na komoditnom trhu. Na preskúmanie vplyvu nominálnych makroekonomických faktorov na množinu 16 komodít rôzneho druhu (kovy, energetické a priemyselné komodity) používame vektorový model korekcie chýb. Naše zistenia potvrdili očakávanie, že zmeny cien na komoditnom trhu sú v dlhodobom horizonte významne spojené ako s infláciou, tak aj s nominálnymi úrokovými sadzbami. Analýza tiež podporuje tvrdenia týkajúce sa značnej korelácie medzi samotnými cenami, ale neposkytuje žiadne dôkazy o vplyve politiky negatívnych úrokových mier na trh komodít.
The economic development and international trade of North Korea using the factor analysis method
Kim, Ha Eun ; Chytilová, Julie (vedoucí práce) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
In this paper, after reviewing the characteristics of North Korean statistics, I examined how North Korea's trade affects its growth using empirical analyses. There have been many studies that have shown trade has affected economic growth, but there have been few empirical studies on North Korea's case. Cointegration test, regression analysis, and factor analysis were used. The empirical results suggest that even considering economic fluctuations, North Korea's trade has not shown a significant impact on growth. Keywords North Korea, Growth, Trade, Cointegration test, Factor analysis
Analýza dopadů možných změn parametrů českého důchodového systému na jeho saldo
Maivald, Matěj ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Ryska, Pavel (oponent)
Penzijní systém České republiky se stále většinově spoléhá na model s průběžným financováním, který je z velké míry založen na mezigenerační solidaritě. Očekávané demografické změny však přinesou úbytek přispívajících a naopak odchod početných generací 70. let do starobního důchodu a prodlužující se délka života zname- nají zvýšení výdajů na straně druhé. Tato práce se s využitím dvou různých demografických projekcí, aktuálních makroekonomických dat a legislativy po- kouší zachytit možné scénáře budoucího vývoje. Z výsledků této části je zřejmé, že současný systém není bez intenzivního externího financování dlouhodobě udržitelný. Dále zkoumá vliv možných změn jednotlivých parametrů důchodového systé- mu na výsledné saldo účtu penzijního pojištění a snaží se najít jejich ideální nastavení, které by zajišt'ovalo vyrovnaný rozpočet. Změny, které by však bylo v jednotlivých parametrech nutné implementovat, nejsou nevýrazné a mohly by se negativně promítnout do vývoje ekonomiky. Je tedy nasnadě začít uvažovat o komplexních reformách českého penzijního systému. Klasifikace JEL E17, J11, H55 Klíčová slova penzijní systém, průběžně financovaný systém, demografické...
Forecasting Capability of the GDP Components: Granger Causality Approach
Michalec, Jan ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Vozková, Karolína (oponent)
Tato práce je zaměřena na testování Grangerovy kauzality dvou proměnných. Naším cílem je určení prognostické síly komponentů HDP, které jsou definovány na základě výdajové metody. Celkově zkoumáme, který z komponentů je využitelný v předpovídání hospodářského růstu. Za účelem naší empirické studie jsme se rozhodli určovat kauzální vztahy mezi proměnnými národních účtů na datech tří členských států Evropské unie: Francie, Německa a Rakouska. Pro obecnější empirický úsudek je navíc vytvořena panelová databáze. Zjistili jsme, že zatímco spotřeba a investice jsou užitečné k předpovídání hospodářského růstu, samotný HDP vlastní prognostickou sílu na vládní výdaje.
Mapping Institutional Development: An Analysis of Deposit Insurance in Argentina
Lane, Dustin ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Benáček, Vladimír (oponent)
Abstraktní: Tato práce analyzuje institucionální vývoj argentinského pojištění vkladů a jak tento vývoj by mohl být vysvětlen za použití teoretických rámců navržených děl jak Acemoglu a Robinson a děl Levitsky a Murillo . Studie zdůrazňuje , jak instituce vyvíjet v průběhu času v rámci politických změn. Kromě toho se práce poukazuje na teoretickou mezeru v nové institucionální ekonomie v souvislosti s analýzou rozvoje a vývoje orgánů v čase. V reakci na tuto teoretickou mezeru tato práce navrhuje použití nového modelu , jak conceptualize , jak instituce komunikovat na několika úrovních institucionální hierarchie a jak nezávislé institucionální vývoj mohou být mapovány v rámci institucionální hierarchie , jak oni se vyvíjejí v čase. V závěru je to naděje, že pojímat Model představený je prvním krokem ve vývoji více praktický a užitečný model pro nové institucionální ekonomie , neboť se týká ekonomického rozvoje a výstavby a realizaci rozvojových politik.
CEE & SEE Markets Macro-Fundamental Analysis
Poštulková, Jitka ; Polyák, Oliver (vedoucí práce) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá ověřením a analýzou všeobecně předpokládaných vztahů mezi fundamentálními makro ukazateli, jmenovitě směnným kurzem dolaru, produkčním indexem, mezibankovní nabídkovou sazbou, inflací, nabídkou peněz a dvěma exogenními finančními indexy (Standard&Poor's 500 a EURO STOXX 50), a finančnímí trhy středovýchodní (Rakousko, Česká republika, Polsko, Maďarsko) a jihovýchodní ( Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Rumunsko) Evropy během období od prosince 1995 do prosince 2015. K ověření dlouhodobých kointegračních vztahů jsme použili Engle-Granger test a Johansen test. K potvrzení dlouhodobých vztahů jsme aplikovali vector error correction model, který prokázal obdobný dlouhodobý trend mezi burzovními indexy a některými makro ukazateli v Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Polsku a Rumunsku. K ověření krátkodobých kauzálních vztahů jsme aplikovali Granger causality test. V rámci teorie efektivních trhů jsme pak zhodnotili efektivitu sledovaných burz. Naše výsledky prokázaly několik krátkodobých kauzalních vztahů mezi dvojicemi studovaných makro ukazatelů a burzovních indexů. Jediný indikátor, u kterého nebyl prokázán žádný dopad na sledované finanční trhy je mezibankovní nabídková sazba. Dále jsme zjistili, že všechny sledované středovýchodní a jihovýchodní evropské trhy narušují...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 106 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Cahlík, T.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.