Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 118 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Price Determinants of Flats Purchased for the First Time in Prague
Pelnář, Daniel ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Nevrla, Matěj (oponent)
Schopnost správně odhadnout skutečnou hodnotu bytu je užitečná pro mnoho ekonomických činitelů. Tento článek se zabývá determinanty cen prvotně zakoupených bytů v Praze. Převážně hovoříme o Hedonickým cenovým modelu a jeho využití kde data byla poskytnuta od jednoho z větších bytových developerů v Praze, Vivus. Metoda nejmenších čtverců byla použita. Hlavní výsledky jsou následující. Reziduální analýza nevykázala žádné nadhodnocené nebo podhodnocené byty na základě vybraných modelů. Odhadovaný nárůst cen průměrně velkých bytů v Uhříněvsi od roku 2017 do roku 2019 je 36.76%. Tato hodnota je vysoká, pokud jí porovnáme s obdobím finanční krize, kdy se cena průměrně velkého bytu u projektu Na Vyhlídce zvýšila o 12.83% od roku 2007 do 2009. Zajímavé je, že i v recesi se zvyšovaly ceny pražských bytů.
Debt Relief and Growth: A Study of the HIPC Initiative
Kutman, Jan ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Pleticha, Petr (oponent)
Oddlužení je druh rozvojové pomoci, který začal nabývat na významu v poslední dekádě dvacátého století. V roce 1996 Světová Banka a Mezinárodní měnový fond společně zahájily iniciativu Heavily Indebted Poor Countries (HIPC), komplexní a strukturovaný program za účelem poskytovat oddlužení vybraným rozvojovým zemím. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jestli oddlužení poskytnuté vysoce zadluženým zemím přineslo hospodářský růst v období 1996-2015, speciálně pak zkoumám země vybrané do HIPC iniciativy. Zároveň vyšetřuji, jestli se efektivita oddlužení měnila v závislosti na kvalitě institucí v přijímacích zemích. Zjišťuji, že oddlužení poskytnuté rozvojovým zemím jako takovým nemělo vliv na hospodářský růst. Nacházím však spojitost mezi oddlužením a růstem u zemí z HIPC iniciativy. Na základě mé ekonometrické analýzy nenacházím podporu pro hypotézu, že je účinek oddlužení závislý na kvalitě institucí.
Distraint in the Czech Republic
Košťál, Daniel ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Malovaná, Simona (oponent)
Zabavení majetku z důvodu exekuce je problém, kterému může v některém bodě svého života čelit každý. Navzdory menším snahám o změnu situace Česká republika neustále téměř každoročně zaznamenává nárůst exekučních příkazů vůči osobám, které nesplácejí dluhy. Tato práce zkoumá možné faktory na meso-úrovni, které by mohly ovlivnit počet těchto vydaných příkazů. S využitím údajů o 76 okresech a hlavním městě Praze se odhaduje celkový vliv kriminální činnosti, nezaměstnanosti a finanční gramotnosti. Toho je dosaženo použitím metody regrese nejmenších čtverců, stejně jako dvou dalších modelů s individuálními efekty. Empirické analýza pak mluví ve prospěch modelu náhodných efektů. Výsledky potvrzují hlavní hypotézy, že kriminalita a nezaměstnanost jsou rizikovými faktory pro exekuce a že finanční gramotnost pomáhá snižovat tato rizika. Doprovodná data také naznačují určitou míru korelace mezi zadlužením dluhů a přistěhovalectvím, což by vyžadovalo hlubší analýzu. Klíčová slova Exekuce, kriminalita, nezaměstnanost, nadměrná zadluženost, finanční gramotnost Email autora práce: dkostal@gmail.com Email vedoucího práce: cahlik@fsv.cuni.cz
Togo in ECOWAS and Slovakia in the EU: Comparison of Economic Development
Mihaldová, Veronika ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Ryska, Pavel (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá ekonomickým rozvojom Hospodářského spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS) aEurópskej únie (EU). Tieto inštitúcie sú analyzované a porovnané, taktiež ako ich příslušné měnové únie, konkrétné Západoafrická ekonomická a měnová únia (WAEMU) a Hospodářská a měnová únia (EMU). Na teoretickom základe postavenom v úvode sa náasledne pozornost' presunie na porovnanie Toga a Slovenska, dvoch krajin, z ktorých prvá menovaná reprezentuje ECOWAS a WAEMU a druhá EU a EMU. Z empirického hladiska sa v tejto bakalárskej práci používá metodika panelových dát, standardně panelové metody a taktiež dynamický panelový model. Set dát sa skládá z 30 krajin, ktoré sú pozorované po dobu 10 rokov, od roku 2007 po rok 2016. Hlavným cielom empirickej časti a celej práce je zistiť, či je možné použit' už vzniknuté ekonomet- rické modely, povodně prispósobené na odlišnú skupinu krajin, pre krajiny ECOWAS-u a EU a či sa pomocou nich dá vysvětlit' hospodářsky rozvoj v týchto úniach. Kfúčové šlová Togo, ECOWAS, Slovensko, Európska únia, komparatívna ekonómia, hospodářsky rozvoj, analýza
Home Ownership vs. Renting: Comparison of Costs in the Czech Republic
Tláskalová, Andrea ; Hejlová, Hana (vedoucí práce) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
Tato práce analyzuje náklady a výnosy vlastnictví versus pronájmu a porovnává čistou současnou hodnotu těchto alternativ ve třech různých investičních strategiích. Abychom mohli zkoumat vztah mezi proměnnými a provést podrobnější analýzu, používáme pro práci mikrodata nabídek koupě nemovitostí a nabídek pronájmu nemovitostí. V důsledku velikosti trhu s nemovitostmi a rozmanitosti jejich druhů je naše analýza zaměřena výhradně na nemovitosti situované v Praze. Výsledky práce ukazují, že na základě těchto hodnot je vlastnictví výnosnější než pronájem za podmínek pouze jedné z dvanácti skupin. V práci nicméně představujeme hodnoty tří klíčových parametrů cen vlastnictví nemovitosti, z jejichž hlediska by vlastnictví bylo stejně výnosné jako pronájem. V závěru se za pomoci různých bytových specifikací snažíme vysvětlit poměr ceny k nájmu. Lineární regrese odhalila, že proměnné přízemí a panelový dům mají na tento poměr negativní dopad, což při srovnání s pronájmem způsobuje, že je koupě relativně dostupnější. Proměnná počet místností však naopak na poměr vykazuje dopad pozitivní a místnost navíc v bytě má za následek, že při srovnání je relativně dostupnější pronájem.
Comparative Analysis of Indian States
Mačejovský, Alexander ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Irinkov, Pavel (oponent)
Je t'ažké docenit' dôležitost' úlohy, ktorú hrá základné vzdelanie v rozvoji jedincov a spoločnosti. Avšak aj napriek všetkým proklamovaným snahám indickej vlády zame- raným na dosiahnutie základného vzdelania pre každé diet'a vo veku 6 až 14 rokov, India je stále krajinou s najväčším počtom detí nenavštevujúcich základné školy na svete. Pred- chádzajúca literatúra zameraná na problém náboru a udržania detí v zákládných školách v Indii sa sústredila najmä na vplyv vlastností domacností a jedincov na rozhodovanie o zapisovaní detí do škôl. Rola kvality škôl získavala menej pozornosti. Ciel'om te- jto práce je prispiet' ku skúmaniu účinkov, ktoré mali faktory zo strany ponuky na mieru zapisovania detí do základných škôl v štátoch a federálnych teritóriách Indie v období rokov 2008/09-2015/16. Naviac je skúmaný aj ich vplyv na postup a udržanie študentiek/ov v základnom vzdelávacom systéme. Výsledky naznačujú, že investovanie do budovania školských tried a do dotovania učebníc bolo efektívnym prostriedkom pre podporu skúmaných výsledkov, zatial' čo malé školy či nízke vzdelanie učitel'ov/iek pa- tria medzi problémy vyžadujúce si osobitnú pozornost'. Prekvapujúco, zvýšený počet učitel'ov/iek nevykazuje...
How Much of the Macroeconomic Variation in Ukraine Originates From External Shocks?
Fedorova, Alona ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
v Abstrakt Cílem diplomové práce je prozkoumání relativní důležitosti zahraničních šoků na ukrajinskou ekonomiku v časovém období 2/2012 - 12/2016. Cíle je dosaženo pomocí aplikace SVAR modelu s blokovou restrikcí. Práce indikuje, že se externí šoky způsobené EU a Ruskem podílejí významnou mírou na makroekonomických změnách ukrajinské ekonomiky. Konkrétně pak zahraniční šoky tvoří až 97% změn v produkci ukrajinské ekonomiky a až 85% inflace. Na druhou stranu však zahraniční měnové šoky (obojí z EU a z Ruska) tvoří jen minimální podíl na změnách makroekonomických proměnných ukrajinské ekonomiky. Na závěr ukazujeme, že zahrnutí Ruska do "zahraničního" modelu je důležité k dosažení správné specifikace modelu. Pokud bychom nebrali v úvahu efekty ruské ekonomiky na ukrajinskou, zjišťujeme, že proměnné ukrajinské ekonomiky přehnaně reagují na šoky pocházející z EU. V práci docházíme k závěru, že by Ukrajinská národní banka měla důkladně sledovat externí vývoj k naplňování jejích inflačních cílů. Klasifikace E52, F41, F42 Klíčová slova vektorová autoregrese, zahraniční šoky, měnová politika, Ukrajina E-mail autora alonafedorova0@gmail.com E-mail vedoucího práce jaromir.baxa@fsv.cuni.cz
Econometric Analysis of Inequality
Munduch, Pavel ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Moravcová, Michala (oponent)
Tato bakala'řska' pra'ce zkouma' aktua'lní ota'zku příjmovy'ch nerovností. V kon- textu 41 zemí Evropy a s pomocí pozorováních za roky 1992 až 2014 si tato pra'ce klade za cíl identifikovat klíčové faktory, jež mohou mít pozitivní či nega- tivní vliv na vy'voj příjmovy'ch nerovností. Vypracovaná ekonometricka' analy'za zahrnuje proměnné jako jsou ekonomicky' růst, vzdělání, na'boženství, daně, rozšířenost demokracie či míra korupce. Po pečlivém vy'běru ekonometrické metody a testech, zda-li data obsahují nějaká omezení (jako např. hetereskedas- ticitu), se statisticky vy'znamny'mi oblastmi uka'zaly by't u'rovenˇ zahraničního obchodu, daně, korupce a demokracie. Čím vyšší je poměr obchodu k hrubému na'rodnímu produktu, více rozvinuta' demokracie, důslednější boj s korupcí a danˇové příjmy, tím nižší by v ra'mci dané země měla by't příjmova' nerovnost. Klasifikace JEL Klíčováslova příjmovánerovnost, Gini koeficient, ekonometrie E-mail autora pavelmunduch@gmail.com E-mail vedoucího práce cahlik@fsv.cuni.cz
Happiness and Income
Machová, Veronika ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Pertold-Gebicka, Barbara (oponent)
Tato práce zkoumá vztahy mezi průměrným národním subjektivně vnímaným blahobytem a třemi ekonomickými faktory - příjmem (vyjádřeným jako hrubý domácí produkt [HDP] na obyvatele), nezaměstnaností a ekonomickou svobodou - uplatněním metod fixních efektů (fixed effects), náhodných efektů (random effects) a korelovaných náhodných efektů (correlated random effects) na panelových datech pro země z celého světa, které jsou rozděleny do tří skupin na základě jejich úrovně vývoje. Jsou použita dvě měřítka subjektivně vnímaného blahobytu - pocit štěstí a životní spokojenost - a výstupy jsou poté porovnány. Výsledky ukazují, že všechny tři faktory mají významný dopad na subjektivně vnímaný blahobyt, a zdá se, že HDP na hlavu ho ovlivňuje nejvíce. Závěry se navíc liší v závislosti na tom, které z měřítek je použito. Úrovně HDP a ekonomické svobody mají vyšší vliv na životní spokojenost než na pocit štěstí.
How Smart will be Europe 2020? A Panel Data Analysis.
Marková, Veronika ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Moravcová, Michala (oponent)
Tato práce analyzuje cíle strategie Evropa 2020 zaměřené na vzdělávání - míru předčasného ukončování školní docházky a podíl osob s dokončeným terciárním vzděláním. Hlavní cíl této práce je předpovědět budoucí vývoj těchto indikátorů až do roku 2020 a odpovědět na otázku, jestli budou tyto cíle splněny. Z empirického hlediska je použita ekonometrická analýza panelových dat založená na teorii lidského kapitálu, která dává do souvislosti úroveň dosaženého vzdělání jedince s úrovní vzdělání jeho rodičů a s podmínkami na pracovním trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 118 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Cahlík, T.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.