Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přechylování názvů povolání v současné španělštině (korpusová analýza)
CHVÁTALOVÁ, Karolína
Tato bakalářská práce se zabývá přechylováním názvů povolání v současné španělštině a je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou shrnuty principy přechylování profesí v současné španělštině a dále porovnání španělských gramatik, které se tomuto tématu věnují. V praktické části jsou uvedeny výsledky výzkumu, kde byly zkoumány jednotlivé výrazy. Tento výzkum byl prováděn za pomoci španělských synchronních korpusu CORDE, CREA a CORPES XXI.
Imigrační a azylová politika Španělska v rámci Evropské unie
Chvátalová, Karolina ; Druláková, Radka (vedoucí práce) ; Abrhám, Josef (oponent)
Závěrečná práce sleduje vývoj společné evropské immigrační a azylové politiky, přičemž se soustředí především na imigrační a azylovou politiku Španělska. Cílem práce je zjistit, do jaké míry se španělská imigrační a azylová politika shoduje s tou unijní. Zda se jí zcela podřizuje, nebo zda naopak může Španělsko výrazněji promlouvat do utváření společné unijní imigrační politiky. Komparace je provedena na teoretickém základě procesu europeizace, který jednoduše řečeno znamená pronikání evropské dimenze na úroveň národních států. Pokud vliv EU na členské státy v této oblasti existuje, jaká je jeho povaha a zda-li se jednotlivé národní imigrační politiky vyvíjí ke sdílenému modelu, nebo zda vede europeizace k větší diverzitě národních politik? Při studiu problematiky jsem dospěla k závěru, že zejména externí dimenze imigrační politiky je silně ovlivněna EU a tedy podléhá procesu europeizace, kvůli nutnosti ochrany vnějších hranic Schengenského prostoru. Naopak např. v případě přijímání azylantů a udělování statutu dlouhodobých rezidentů se v jednotlivých členských zemích liší. Z těchto závěrů vyplývá, že neexistuje jednotný názor na vliv europeizace na domácí politiku členských zemí.
Srovnání přímého prodeje na americkém a českém trhu
Chvátalová, Karolina ; Turnerová, Lenka (vedoucí práce) ; Khelerová, Vladimíra (oponent)
Práce se věnuje analýze a komparaci situace přímého prodeje na americkém a českém trhu. Metoda přímého prodeje s rostoucí technologickou vyspělostí nabývá na významu a jak v USA, tak v České republice roste počet přímých prodejců i obrat jejich prodejů. Práce rovněž poukazuje na problémy spojené s tenkou hranicí mezi multilevel marketingem a ilegálními pyramidovými hrami. Práce rovněž obsahuje po jednom praktickém příkladu společnosti zabývající se přímým prodejem kosmetiky z amerického i z českého prostředí.

Viz též: podobná jména autorů
1 Chvátalová, K.
3 Chvátalová, Karolina
2 Chvátalová, Kateřina
1 Chvátalová, Klára
4 Chvátalová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.