Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 101 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Eutanázie a trestní právo
Karásková, Barbora ; Sovová, Olga (vedoucí práce) ; Císařová, Dagmar (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá právními aspekty eutanázie se zvláštním zaměřením na souvislosti trestněprávní. Je rozdělena do čtyř obsáhlých kapitol. První kapitola definuje pojmy, jejichž dokonalé pochopení je nezbytné pro další práci s tématem. Věnuje se tedy pojmu eutanázie a jejímu rozdělení na eutanázii aktivní a pasivní, přímou a nepřímou, vyžádanou a nevyžádanou. Dále jsou na tomto místě zmíněny související instituty jako dystanázie, paliativní a hospicová péče a asistovaná sebevražda. V neposlední řadě tato kapitola představuje některé argumenty pro i proti eutanázii. Druhá kapitola je věnována zahraničním právním úpravám, a to těch zemí, ve kterých je eutanázie, případně asistovaná sebevražda, legální. Širší kontext zahraničních úprav je důležitý pro uvědomění si následků, které by případná legalizace eutanázie v České republice s sebou přinesla. Na příkladu jednotlivých zahraničních států lze zřetelně vidět, co legalizace eutanázie obnáší, jak přísné jsou podmínky, které musí žádost o ukončení života splňovat, a v konečném důsledku se můžeme rozhodnout, zda se přikláníme spíše k vývoji směřujícímu k legalizaci, nebo ke kurzu opačnému. Třetí kapitola je zaměřena na meritum věci, tedy na právní úpravu eutanázie v České republice a souvislosti s právem mezinárodním, občanským, ústavním a...
Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví
Hošková, Annette ; Sovová, Olga (vedoucí práce) ; Císařová, Dagmar (oponent)
Předložená diplomová práce pojednává o problematice trestněprávní odpovědnosti ve zdravotnictví, jež je v posledních letech velmi diskutovaným tématem a pro oblast medicíny tak představuje zajímavý fenomén dnešní doby. Hlavním záměrem práce je analýza trestní odpovědnosti zdravotnických pracovníků, kdy zvláštní pozornost je věnována rozboru vybraných trestných činů, kterých se lze v souvislosti s poskytováním zdravotní péče dopustit. Diplomová práce je vnitřně členěna do 4 kapitol, které na sebe navzájem logicky i systematicky navazují. Napříč prací jsou u jednotlivých trestněprávních institutů vyjádřeny názory vyplývající z judikatorní činnosti soudů, a dále návrhy de lege ferenda ve vztahu ke zkoumané problematice. První kapitola se nejprve zabývá samotným pojmem právní odpovědnosti ve zdravotnictví a předpoklady jejího vzniku v obecné rovině. Pro hlubší uvedení do dané problematiky jsou zde dále charakterizovány jednotlivé druhy právních odpovědností v kontextu zdravotnického práva. Následující kapitola tvoří informační rámec pro vymezení stěžejních pojmů a institutů týkajících se trestněprávní odpovědnosti ve zdravotnictví, jako je například princip ultima ratio, lege artis nebo samotný pojem trestného činu a jeho skutková podstata. Nechybí zde ani demonstrativní výčet okolností vylučujících...
Trestněprávní odpovědnost ve farmacii
Kolář, David ; Sovová, Olga (vedoucí práce) ; Císařová, Dagmar (oponent)
Hlavním cílem této práce je zmapování možností aplikace nástrojů trestní odpovědnosti v oblasti farmacie. První kapitola obsahuje vymezení základních aspektů a procesů zkoumané problematiky, interpretaci základních pojmů a krátký exkurz do životního cyklu inovativního léčivého přípravku, se zaměřením na oblast klinického hodnocení. Následuje kapitola zaměřená na vymezení pojmu právní odpovědnost v obecné rovině. Dále jsou vymezeny a porovnány jednotlivé druhy právní odpovědnosti, relevantní k aplikaci ve farmacii (např. občanskoprávní, pracovněprávní, disciplinární nebo správní). Cílem tohoto porovnání je určení rozdílností mezi jednotlivými druhy právní odpovědnosti, a potvrzení jejich vzájemné aplikovatelnosti. Výše uvedené je následně demonstrováno na případu tzv. "heparinového vraha". Třetí kapitola je věnována trestní odpovědnosti, s vymezením základních pojmů, zejména trestný čin, protiprávnost, pachatel nebo okolnosti vylučující protiprávnost. Dále je značná část práce věnována trestní odpovědnosti fyzických osob. Po obecném úvodu k této problematice následuje výčet trestných činů, které lze reálně aplikovat v oblasti farmacie. Kapitola pátá je zaměřena na trestní odpovědnost právnických osob, se zaměřením na historii tohoto relativně nově zakotveného právního institutu, vymezení základních...
Přečin neposkytnutí pomoci ve zdravotnictví
Wentová, Michaela ; Sovová, Olga (vedoucí práce) ; Císařová, Dagmar (oponent)
Předmětem této diplomové práce je komplexní rozbor specifik trestného činu neposkytnutí pomoci páchaného v oblasti zdravotnictví, přesněji páchaného především lékaři. Vlastní práce je členěna do šesti kapitol. První kapitola pojednává obecně o trestném činu neposkytnutí pomoci. Věnuji se zde právní úpravě v minulosti i dnes, podrobně jsou zde rozebrány dvě ze skutkových podstat tohoto trestného činu především s důrazem na teorii jednání, kauzalitu konání a opomenutí a některé teoretické potíže s tímto pojetím souvisejícími. Dále kapitola pojednává o vývojových stádiích, možném souběhu s jinými trestnými činy, o okolnostech vylučujících protiprávnost, zániku trestní odpovědnosti, trestních sankcích a jejich zániku a výkladu některých pojmů. Ve druhé kapitole podrobně rozebírám problematiku obecné a zvláštní povinnosti konat, jejich prameny a sporné otázky. Věnuji se nejen české právní úpravě, ale i teorii. Třetí kapitola pojednává o specifikách trestní odpovědnosti ve zdravotnictví s důrazem na výklad pojmu lex artis medicinae, dále se věnuji požadavku, aby trestní odpovědnost nastupovala až jako prostředek ultima ratio, tedy poslední instance, obzvláště v oblasti zdravotnictví, spolu s pojednáním o jiných právních prostředcích ochrany pacienta. Nadále se věnuji výkladu institutů informovaného...
Euthanasie
Havlová, Kamila ; Sovová, Olga (vedoucí práce) ; Císařová, Dagmar (oponent)
RESUMÉ Cílem této diplomové práce je sjednotit celkový náhled na problematiku euthanasie a asistované sebevraždy s kladením důrazu na trestní právo. Nepokouším se vyvodit závěr, zda zlegalizovat euthanasii v českém právním řádu či nikoliv, jen bych ráda nastínila možnosti právní úpravy v České republice do budoucna, a to po provedení analýzy v zemích, kde již k uzákonění v posledních letech došlo. Tato diplomová práce se skládá celkem ze šesti kapitol. Na začátek se snažím podrobně seznámit s podstatou euthanasie a s ní souvisejících pojmů, jako jsou asistovaná sebevražda, dříve vyslovená přání, dále uvádím její obvyklé dělení. Poté se zabývám historií a vývojem tohoto pojmu ve světě, jelikož k pochopení a ujasnění, je to nezbytné. Další kapitola je již věnována právní úpravě euthanasie v České republice, kde tato otázka nebyla a není právně upravena, avšak snahy o uzákonění zde určitou formou byly. V této kapitole se zabývám právní kvalifikací usmrcení na žádost a asistované sebevraždy de lege lata a úvahami de lege ferenda. Také zmiňuji názory odpůrců a příznivců k otázce euthanasie. V další kapitole uvádím kvalitní paliativní péči jako jeden z argumentů proti euthanasii. Nelze opomenout ani lékařskou etiku a její základní kámen, tedy Hippokratovu přísahu. Jedna z nejobsáhlejších kapitol se zabývá právní...
Trestněprávní problematika dříve vysloveného přání
Blažík, Michael ; Sovová, Olga (vedoucí práce) ; Císařová, Dagmar (oponent)
Cílem této diplomové práce bylo popsat relativně nový institut dříve vysloveného přání v českém právu a analyzovat trestněprávní problematiku v souvislosti s jeho užíváním. Pozornost je zaměřená na zdravotnické pracovníky, kteří se respektováním dříve vyslovené vůle pacienta mohou dostat do rizika vzniku trestněprávní odpovědnosti. Dále je srovnána česká úprava s úpravou australského státu Queensland a popsány zásadní rozhodnutí australských a dalších soudů common law v souvislost s dříve vysloveným přáním. Byly použity metody deskriptivní na popsání jednotlivých institutů a pojmů, které s nimi blízce souvisí, analytické ke zkoumání odpovědnosti lékařů a komparační k porovnání české a queenslandské úpravy. Práce je rozčleněna do sedmi kapitol a několika podkapitol. První kapitola se věnuje institutu dříve vysloveného přání, jeho definici, historii a právním úpravám, ve kterých je zakotven. Druhá kapitola popisuje základní lidská práva, která úzce souvisí s dříve vysloveným přáním. Těmito právy jsou právo na život, právo na důstojnost a právo na sebeurčení. Jednotlivá práva jsou blíže rozebrána a kapitola řeší jejich vzájemnou kolizi. Třetí kapitola se věnuje euthanasii, jejíž souvislost s dříve vysloveným přáním je blíže popsána v této kapitole. Zároveň se část kapitoly věnuje paliativní léčbě,...
Trestněprávní aspekty postavení pacienta jako poškozeného při poskytování zdravotní péče
Bouchal, Josef ; Sovová, Olga (vedoucí práce) ; Císařová, Dagmar (oponent)
Shrnutí Diplomová práce se zabývá problematikou trestněprávních aspektů postavení pacienta jako poškozeného při poskytování zdravotní péče. Autor zejména charakterizuje trestněprávní vztahy mezi pacienty a zdravotnickými zařízeními, jejich obsah a východiska. V první části diplomové práce autor uvádí právní rámec zdravotnického práva, a to zejména v oblastní národního a mezinárodního práva. Zabývá se jak stěžejními zákony, které přímo upravující zdravotnické právo, tak zákony, které se zdravotnickým právem souvisí a značně ho ovlivňují. V oblasti mezinárodního práva se autor především zabývá Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a Úmluvou o biomedicíně. V rovině národního práva se autor dotýká oblasti ústavního pořádku, zejména Listiny základních práv a svobod a též oblasti zákonné, kde popisuje především úpravu zdravotnického práva, trestního práva a práva občanského. V druhé části diplomové práce autor nejprve vymezuje základní pojmy a stěžejní instituty vyskytující se v oblasti poskytování zdravotní péče. Posléze se autor v druhé části zaměřuje na samotný vztah pacienta a zdravotnického zařízení, kdy se nejprve pro pochopení dané pro problematiky zabývá historickým vývojem takového vztahu a posléze přechází k charakteristice a vymezení moderního vztahu pacienta a zdravotnického zařízení. Třetí část...
Euthanasie
Mrkvová, Kateřina ; Sovová, Olga (vedoucí práce) ; Císařová, Dagmar (oponent)
V této diplomové práci jsem se v úvodu zaměřila na definici pojmu a dělení euthanasie, jeho vývoj z pohledu legislativních snah na našem území a ústavněprávní základy. Dále jsem se soustředila na úpravu problematiky v trestním právu v České republice, ale také na právní úpravu v Austrálii, Kolumbii a Anglii. U jednotlivých států jsem se snažila zachytit nejvýznamnější okamžiky týkající se právní úpravy euthanasie a asistované sebevraždy. V Austrálii jsem se zaměřila převážně na historicky první zákonnou úpravu euthanasie, v Kolumbii na vývoj aplikace nálezu Ústavního soudu o aktivní euthanasii a v Anglii na vývoj relevantní judikatury obvykle se vztahující k asistované sebevraždě. Nejpodrobnější výklad se samozřejmě zaměřuje na Českou republiku. Informace jsem čerpala z české i zahraniční právní literatury, včetně moderních zdrojů, jakými jsou například videokonference. Provedenou komparací jsem se snažila předložit čtenáři náhled na problematiku a obecný přehled diferenciace euthanasie a jejích možných trestněprávních dopadů. Následně jsem uvedla v české právní literatuře zatím málo rozebírané zahraniční přístupy právní úpravy a rozhodování v otázce euthanasie a asistované sebevraždy. Hlavním přínosem a cílem této práce je tedy důkladná prezentace obecné úpravy a výkladu problematiky v České...
Trestněprávní aspekty informovaného souhlasu pacienta - komparativní pohled
Leníčková, Tereza ; Sovová, Olga (vedoucí práce) ; Císařová, Dagmar (oponent)
Informovaný souhlas pacienta je stále se rozvíjejícím institutem medicínského práva, který se dotýká jak soukromoprávní, tak veřejnoprávní úpravy. Je jedním z právních důvodů zásahu do tělesné a duševní integrity pacienta, bez kterého by každý zásah byl protiprávním činem. Práce nabízí přehled současné právní úpravy informovaného souhlasu ve světle nového občanskoprávního kodexu a nastiňuje možné aplikační problémy vyplývající z nejasného vztahu mezi novým občanským zákoníkem a starší právní úpravou, zákonem o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Cílem práce je podat ucelenější výklad trestněprávních aspektů informovaného souhlasu, především jeho funkce jako okolnosti vylučující protiprávnost. Obsahem této práce je i obdobná úprava ve Spolkové republice Německo, jež je s tou českou v závěrečné kapitole komparována. Práce se skládá ze sedmi kapitol. První kapitola se zabývá vztahem lékaře a pacienta a jeho hlavními proměnami v čase, které jsou k pochopení dnešní úpravy nezbytné. Druhá kapitola podává přehled současné právní úpravy od ústavní úrovně, včetně mezinárodních smluv, přes stěžejní zákonnou úpravu po Etický kodex České lékařské komory, přičemž se zaměřuje na konkrétní pasáže týkající se informovaného souhlasu. Třetí kapitola je rozdělena do pěti částí a detailněji se zaměřuje na...
Aktuální problémy trestní odpovědnosti zdravotnického pracovníka v souvislosti s dříve vyslovenými přáními
Franková, Petra ; Sovová, Olga (vedoucí práce) ; Císařová, Dagmar (oponent)
Hlavním cílem práce bylo zanalyzovat úpravu dříve vyslovených přání, relativně čerstvě zakotveného institutu českého právního řádu, a jeho problematické rysy, zejména problematiku trestní odpovědnosti, která dosud není českou odbornou literaturou uceleněji zpracována. Diplomová práce se skládá ze sedmi kapitol a ty pro větší přehlednost i do dílčích podkapitol. První kapitola obsahuje úvod věnovaný osobnostním právům pacienta, která poskytují základní východiska zkoumaného tématu. Stručný historický exkurs práv pacientů přechází v náhled na právní úpravu práva na život, práva na sebeurčení a práva na ochranu lidské důstojnosti. V druhé kapitole je vymezen samotný institut dříve vyslovených přání. Základní charakteristika je zpracována s ohledem na právní úpravu, jednotlivý druhy, problémy a kritické aspekty. Třetí kapitola pojednává o právní odpovědnosti ve zdravotnictví. Je rozdělena na čtyři podkapitoly, přičemž každá je věnovaná jedné z občanskoprávní, pracovněprávní, správní a disciplinární odpovědnosti. S tím souvisí i následující kapitola, která se zabývá odpovědností trestněprávní. Té je, s ohledem na téma práce, věnován největší prostor. Je zde uvedena zásada subsidiarity trestní represe a ultima ratio. Zbývající část kapitoly tvoří teoretický souhrn podmínek trestní odpovědnosti. Otázkám...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 101 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Císařová, Daniela
1 Císařová, Darja
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.