National Repository of Grey Literature 41 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Culture elements in Marketing
Hábltová, Lenka ; Koudelka, Jan (advisor) ; Bursíková, Marcela (referee)
Možnost využití kulturních prvků v marketingu a jejich vliv a vazby na marketingový mix v prostředí České republiky. Práce se zaměřuje především na hodnoty, zvyky a jazyk a jejich vliv na marketingovou komunikaci. Přináší též shrnutí charakteristik, které čeští občané očekávají od produktů na základě země jejich původu.
Kourenceschopnost českých lázeňských subjektů v podmínkách EU
Zitová, Denisa ; Bursíková, Marcela (advisor) ; Střítreský, Václav (referee)
Práce se zabývá oborem českého lázeňství, podmínkami podnikání v této oblasti a především faktory určujícími konkurenceschopnost českého lázeňství v podmínkách EU. Praktická část zkoumá konkurenceschopnost konkrétního podniku-Lázeňského Sanatoria Royal Mariánské Lázně a.s. Zde je východiskem situační analýza mikro a makroprostředí společnosti, dále analýza jednotlivých částí marketingového mixu společnosti, managementu lázeňské destinace. Aktuální podmínky českého lázeňství v rámci EU jsou charakterizovány z pohledu legislativního, z hlediska financování, struktury lázeňské péče, počtu, struktury a indikací hostů. V práci jsou užity tyto metody- situační analýza, syntéza pomocí SWOT analýzy, PEST analýza pro zhodnocení externích vlivů a analýza marketingového mixu.
Guerrilla marketing
Ptáček, Petr ; Bursíková, Marcela (advisor) ; Šír, Martin (referee)
Práce popisuje hlavní principy a myšlenky guerrilla marketingu, jeho různé styly a odnože a rozdíly oproti marketingu tradičnímu. Důraz je kladen na rozdílnost přístupu a stylu myšlení. Součástí jsou i aplikace jednotlivých myšlenek nebo nástrojů guerrilla marketingu na reálné nebo hypotetické situace, doplněné rozborem případových studií.
Regulace reklamy
Krásová, Petra ; Bursíková, Marcela (advisor) ; Mottlová, Libuše (referee)
Práce podává přehled o právní a etické regulaci reklamy v České republice a rovněž seznamuje s výsledky výzkumu "Postoje české veřejnosti k reklamě". Právní úprava je rozdělena na část veřejnoprávní a soukromoprávní, přičemž v rámci každé části seznamuje s nejdůležitějšími právními předpisy regulujícími obsah reklamního sdělení. V rámci etické regulace práce seznamuje s činností Rady pro reklamu a především s projednáváním stížností.
Consumer behaviour research - outdoor gear
Mácha, Karel ; Vávra, Oldřich (advisor) ; Bursíková, Marcela (referee)
Výzkum spotřebního chování na trhu sportovního zboží - outdoor, teoretická část plus praktická část, popisující celý výzkum včetně stanovení hypotéz.
Teorie řízení značky a jeho vliv na nákupní rozhodování spotřebitelů
Čeřovský, Michal ; Mottlová, Libuše (advisor) ; Bursíková, Marcela (referee)
Práce popisuje specifika řízení značky a různé přístupy k tomuto řízení. Formou marketingového průzkumu pak hodnotí přístup spotřebitelů ke značce, konkrétně vysokoškolských studentů v ČR.
Kulturní vlivy USA a EU/ČR na oblast marketingu v automobilové produkci
Kostík, Ondřej ; Koudelka, Jan (advisor) ; Bursíková, Marcela (referee)
Práce řeší vliv kultury na marketing automobilových výrobců. Rozdíly mezi evropským a americkým kulturním prostorem a dopady těchto rozdílů na automobilové odvětví a produktovou politiku výrobců. Pomocí obsahových analýz inzertních sdělení v tištěných médiích a internetových stránek práce hledá dopady kultury na tyto aspekty.
Internet Advertisement and spams
Mňahončáková, Jana ; Bursíková, Marcela (advisor) ; Luňáčková, Lucie (referee)
Práce se zabývá reklamou na Internetu a spamy. Teoretická část rozebírá jednotlivé formy reklam na Internetu, popisuje problém spammingu a snaží se poradit, jak proti němu bojovat. Praktická část je věnována vyhodnocení dotazníku, jehož cílem bylo zjistit, jaké zkušenosti, názory, postoje a informace mají běžní uživatelé Internetu.
Possibilities of Marketing Applications in the Express Transport Sector
Plíva, Jan ; Mottlová, Libuše (advisor) ; Bursíková, Marcela (referee)
Práce se věnuje oboru dálkové osobní dopravy v České republice z pohledu zákazníka ? cestujícího. Zkoumá současnou nabídku služeb na trhu a spokojenost zákazníků s nimi. Současně hledá příčiny spokojenosti i nespokojenosti zákazníků s veřejnou dopravou a aspekty, které mají vliv při rozhodování mezi dopravou veřejnou a dopravou individuální. Naznačeny jsou cesty k rozvoji oboru dálkové dopravy a konkurenčního prostředí v oboru a možnosti uplatnění marketingových přístupů.
Consumer behaviour inside the population
Krejčíková, Kateřina ; Bursíková, Marcela (advisor) ; Filipová, Alena (referee)
Diplomová práce je zaměřena na rozdíly v nákupních chování napříč populací. Jednotlivé odlišnosti jsou hledány jednak před věkové skupiny a jednak přes pohlaví. Práci doplňuje praktický výzkum, který se skládá jednak ze sekundárního výzkumu této problematiky z provedených studií a jednak z provedeného asistovaného nákupu a dotazníkového šetření.

National Repository of Grey Literature : 41 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 BURSÍKOVÁ, Michaela
2 BURŠÍKOVÁ, Markéta
3 Bursíková, Martina
1 Buršíková, Marika
1 Buršíková, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.