Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Proměny domu (analýza domu v portugalském románu 20. století)
Válová, Karolina ; Grauová, Šárka (vedoucí práce) ; Burianová, Zuzana (oponent) ; Špánková, Silvie (oponent)
Disertační práce s názvem Proměny domu (analýza domu v portugalském románu 20. století) mapuje pojetí, zobrazení a především proměny prostoru domu, pojímaného též jako archetypální prostorová univerzálie v portugalském románu 20. století. Po úvodu a shrnutí heterogenních literárně-teoretických přístupů k analýze domu se ve druhé kapitole soustředí zejména na topologický rozbor a dále na rozbor symbolického prostoru. Pro tematologii a literární topologii je topos domu stěžejní. Ať už ve smyslu lidského obydlí, dočasného útočiště nebo naopak domova, je dům esenciálním prostorem většiny literárních příběhů, je jakýmsi statickým protějškem postavy, tvoří její zázemí či naopak cíl jejího směřování. Ve způsobu svého uspořádání může odrážet charakter postavy nebo zdůraznit významný rozpor mezi prostorem a bytostí, která jej obývá. V průběhu 20. století, v souvislosti s tím, jak se proměňuje role, funkce, podoba i význam literární postavy i ostatních konstitutivních prvků narativního textu, dochází k výrazným proměnám i v pojetí prostoru domu. Těmito proměnami se zabývá třetí kapitola práce, která v diachronním náhledu představuje vybrané autory portugalské prózy, v jejichž dílech se objevuje dům v podobě výrazného prostorového toposu. Obsahem následujících tří kapitol je již vlastní podrobný literárněvědný...
Ovlivnění hlubokého stabilizačního systému cílenou pohybovou aktivitou
Burianová, Zuzana ; Hošková, Blanka (vedoucí práce) ; Smolíková, Libuše (oponent)
5 Abstrakt Název: Ovlivnění hlubokého stabilizačního systému cílenou pohybovou aktivitou Cíle: Cílem této studie je prokázat vliv terapeutických postupů na hluboký stabilizační systém s využitím některých vyšetřovacích metod a principů používaných v praxi v oboru fyzioterapie. Metody: Rigorózní práce má charakter případové studie. Je zpracována experimentální formou na základě kvalitativního výzkumu. Pro výzkum bylo záměrně vybráno pět klientek, které měly obtíže v oblasti krční, hrudní a bederní páteře. Aplikací cvičebních postupů byla snaha prokázat pozitivní účinek na hluboký stabilizační systém. Z vyšetřovacích metod byly použity: anamnéza, statické orientační vyšetření, goniometrické orientační vyšetření páteře, hodnocení držení těla, vyšetření posturální stabilizace, palpace, stereotyp flexe krku dle Lewita a "S" reflex. Testování bylo provedeno dvakrát, s odstupem čtyř měsíců. Výsledky: Výsledky prokázaly výrazné zlepšení stavu u čtyř klientek z pěti. Zmírnily se, nebo dokonce vymizely bolesti, parestézie nebo ztuhlost krční, hrudní či bederní oblasti páteře. Zlepšilo se posturální držení a aktivace svalového korzetu. Cvičení také pozitivně působilo na stereotyp dýchání a potvrdila se nutná aktivní spolupráce klientek pro co nejefektivnější účinek na hluboký stabilizační systém. Klíčová slova: páteř,...
Vliv hlubokého stabilizačního systému na pohybový aparát
Burianová, Zuzana ; Hošková, Blanka (vedoucí práce) ; Strnad, Pavel (oponent)
5 Abstrakt Název: Vliv hlubokého stabilizačního systému na pohybový aparát Cíle: Cílem studie je prokázat vliv terapeutických postupů na hluboký stabilizační systém s využitím některých vyšetřovacích metod a principů používaných v praxi v oboru fyzioterapie. Metody: Diplomová práce má charakter případové studie. Je zpracována experimentální formou na základě kvalitativního výzkumu. Pro výzkum bylo záměrně vybráno pět klientů, kteří měli obtíže v oblasti krční, hrudní a bederní páteře. Aplikací cvičebních postupů byla snaha prokázat pozitivní účinek na hluboký stabilizační systém. Z vyšetřovacích metod byly použity: anamnéza, statické orientační vyšetření, goniometrické orientační vyšetření páteře, hodnocení držení těla, vyšetření posturální stabilizace, palpace, stereotyp flexe krku dle Lewita a "S" reflex. Testování bylo provedeno dvakrát, s odstupem 3 až 4 měsíců. Výsledky: Výsledky prokázaly výrazné zlepšení stavu u čtyř klientek z pěti. Zmírnily se, nebo dokonce vymizely bolesti, parestézie nebo ztuhlost krční, hrudní či bederní oblasti páteře. Zlepšilo se posturální držení a aktivace svalového korzetu. Cvičení také pozitivně působilo na stereotyp dýchání a potvrdila se nutná aktivní spolupráce klientů pro co nejefektivnější účinek na hluboký stabilizační systém. Klíčová slova: páteř, hluboký...
João Guimarães Rosa, Burití: komentovaný překlad
Dufková, Vlasta ; Housková, Anna (vedoucí práce) ; Forbelský, Josef (oponent) ; Burianová, Zuzana (oponent)
Klíčová slova: João Guimarães Rosa, brazilská literatura, poetika překladu Cílem disertace bylo přeložit prózu brazilského jazykového novátora, doprovodit ji komentářem a cestou reflektování konkrétního překladu na filologické bázi vyvodit závěry pro rosologická bádání i poetiku překladu. České verzi, která je obsahem druhé kapitoly, předchází v kapitole první výklad díla a jeho vřazení do literárněhistorického kontextu za využití především brazilské sekundární literatury. Sám překlad usiluje o hudební přiměřenost originálu při zachování sémantické věrnosti. V kapitole třetí je pak podroben textové analýze z hlediska použitých postupů a strategií a zobecňující kritické reflexi. Důraz se klade na problematiku básnického jazyka a jeho přeložitelnosti v mezních řečových projevech; na vztah mallarméovské náhody a nutnosti i motivovanosti a arbitrárnosti jazykového znaku; na podíl záměrnosti a nezáměrnosti v překladu. Text je zkoumán ve světle saussurovských anagramů a navazující paragramatické teorie i derridovské différance, pro komplexní uchopení překladu se nejpřiléhavěji jeví Meschonnicův koncept rythmu a aplikace Mukařovského sémantického gesta na překlad. Z translatologické perspektivy se prokázala spřízněnost benjaminovského pojetí s autorovým usilováním o jazyk metafyziky, vysvětlující Rosovu...
António Lobo Antunes: rozpětí románu
Špánková, Silvie ; Vydrová, Hedvika (vedoucí práce) ; Housková, Anna (oponent) ; Burianová, Zuzana (oponent)
Antonio Lobo Antunes (1942) je autorem, ktery osobite zobrazuje dnesni portugalskou spolecnost, a je take umelcem, ktery dba na estetickou hodnotu svych del, neustale zdokonaluje sve nastroje a pokousi se, jak sam pi'iznava, pretvorit roman. Rozhodli jsme se proto propojit uvahu 0 tvurcich postupech v Lobo Antunesovych dilech s presnejsi definici jejich "zanrovosti". Sam autor nam k tomu otevrel cestu, kdyz v titulech nekterych svych del uvedl zanrovy nebo parazanrovy odkaz. Z techto del jsme si vybrali pet titulu, ktere zaroven umoznuji po chop it vyvoj autorovy tvorby mezi lety 1981 a 2000: Vyklad ptaku (1981), Hra 0 proklerych (1985), Traktat 0 vasnich duse (1990), Rukovet' inkvizitoru (1996) a Nevchazej tak rychle do te temne noci, basen (2000). Vychodiskem a zakladnim metodologickym nastrojem rozboru je Genettova teorie "paratextu" a tzv. zanrova modulace, ktera navazuje na genologicke teorie Schaeffera, Aguiara e Silvy, Fowlera, Genetta a Reise a ktera umoznuje prozkoumat nejen semantickou vazbu mezi titulem (udajem 0 zanru) a dilem, ale take indicie architextovych, zanrovych a diskursivnich poloh, ktere z daneho dila vytvareji jedinecny esteticky vY'tvor. Cilem prace je pak prokazat, jak v ruznych etapach sve literami tvorby Lobo Antunes nakladal s tvurcimi postupy, respektive jak na tvaru...
Režie jako pohyblivá role
Burianová, Zuzana ; ŠIKTANCOVÁ, Jaroslava (vedoucí práce) ; BURIAN, Jan (oponent)
Hlavním tématem této magisterské práce je vztah mezi funkcí režiséra a ostatních tvůrců v rámci procesu vzniku divadelní inscenace. Autorka se snaží popsat a reflektovat konkrétní příklady ze své režijní a dramaturgické praxe z let 2012-2015. V první části textu se věnuje inscenacím, u kterých se stala také spoluautorkou scénáře. Snaží se podchytit základní impuls ke vzniku jednotlivých projektů a vývoj tohoto impulsu, který si pro orientaci pojmenovává jako "formulace zadání". Ve druhé části textu se autorka podrobněji zaměřuje na spolupráci s hercem. Zajímá se o zkoumání okolností osvobození hereckého jednání, hranici mezi hereckou tvorbou a režisérovým vedením herců. Ve třetí části se zaobírá vztahem mezi režisérem, dramaturgem a scénografem.
Karel Dostál mezi filmem a divadlem
Burianová, Zuzana ; SÍLOVÁ, Zuzana (vedoucí práce) ; CÍSAŘ, Jan (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o životě a tvorbě Karla Dostala. První kapitola po-skytuje biografické údaje a snaží se o základní mapování jeho osobnosti. Následující kapitoly se věnují jeho tvůrčí činnosti v divadle i ve filmu. Práce je rozdělena podle profesních oborů ? Karel Dostal jako herec a Karel Dostal jako režisér. Zaměřuje se především na působení v Národním divadle, kde Karel Dostal strávil nejdelší část své kariéry. Popisuje několik inscenací, které režíroval. Vybrané inscenace jsou roz-děleny do několika tvůrčích období, které se navzájem liší výraznou změnou režijního rukopisu. Většina inscenací je podložena jak obrazovým materiálem, tak dobovou kritikou. Další částí je rozbor několika jeho rolí v divadle i ve filmu. Tyto popisy herec-kého výkonu mají sloužit k vyvrácení vědomosti o Karlu Dostalovi jako herci malých a bezvýznamných rolí. Zároveň tato diplomová práce poukazuje na celou šíři nezpra-covaného materiálu o určující osobnosti českého divadla.
Dokumentární divadlo a jeho využití
Burianová, Zuzana ; KUDLÁČKOVÁ, Jana (vedoucí práce) ; SCHEJBAL, Milan (oponent)
Práce shrnuje různé pohledy na dokumentární divadlo v rámci divadelní tvorby. Cituje aktuální definice tohoto typu divadla a zamýšlí se nad jeho využitím. Z části vychází z filmové teorie, předkládá příklady divadelních inscenací, které vycházejí z dokumentárního materiálu a opírá se o některé příklady z dějin divadla. Dotýká sepojmů jako je Living newspapers, postdramatické divadlo, nebo metoda Verbatim. V druhé části práce autorka reflektuje proces své realizace dokumentárního zadání zdruhého ročníku studia. Kriticky hodnotí jeho výsledek a zamýšlí se nad problémy, které během práce vznikaly v souvislosti s dokumentárním divadlem. Na závěr hodnotí celkový přínos tohoto zadání pro své studium a rozvíjí tezi o výhodách a nevýhodách dokumentu jako východiska pro divadelní inscenaci v dnešním společenskémkontextu.
Rekonstrukce inscenace hry Černé masky
Burianová, Zuzana ; Etlík, Jaroslav (vedoucí práce) ; Makonj, Karel (oponent)
Ve své bakalářské práci se věnuji rekonstrukci Královehradecké inscenace studia Beseda Černé masky. Důležitým bodem je životopis Leonida Andrejeva a pokus o zachycení událostí, které mohly ovlivnit jeho dramatickou tvorbu. Zdrojem informací byly převážně monografie vydané v anglickém jazyce. Dalším těžištěm mého výzkumu bylo nastínění společenské situace v době po Sametové revoluci a s tím spjaté problémy, které po komunistickém režimu v Klicperově divadle nastaly. K tomu mne posloužily články z Hradeckých novin, které dokumentovaly veškeré kulturní i sociální změny v okrese. Při rekonstrukci samotné jsem pracovala s jedinými dostupnými materiály. Těmi jsou černobílé fotografie z inscenace, dvě recenze a program. Výsledkem mé práce je zpracování všech dostupných informací a z nich sestavená podoba inscenace Černé masky, která měla 5. 5. 1990 svou první Československou premiéru. Zároveň jsem touto prací chtěla poukázat na fakt, že od té doby se u nás tato hra nikdy více nehrála.

Viz též: podobná jména autorů
2 Burianová, Žaneta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.