Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rámec Test Governance pro vývoj IS formou outsourcingu - procesy řízení softwarového vývoje v sociálním kontextu
Doležel, Michal ; Buchalcevová, Alena (vedoucí práce) ; Molnár, Zdeněk (oponent) ; O Connor, Rory (oponent) ; Bureš, Miroslav (oponent)
[Kontext] Vývoj informačních systémů realizovaný formou outsourcingu tvoří ve středních a velkých firmách, jejichž hlavním předmětem podnikání nejsou IT technologie, významnou a často užívanou strategii dodávky. Testovací aktivity jsou v takovém případě často prováděny dodavatelskou stranou a skryty před průběžnou kontrolou ze strany odběratele, který se k vyvinutému softwarovému systému dostane typicky až při jeho předávce. Takový přístup je spojen s nebezpečím, že testovací aktivity budou dodavatelem během fáze vývoje prováděny pouze zběžně a nedisciplinovaně. Riziko nekvalitní dodávky je tak de-facto přenášeno na odběratele, který negativní důsledky (např. nežádoucí posun termínů, zvýšené úsilí vlastních pracovníků) nejednou pociťuje během uživatelských akceptačních testů (UAT). [Cíl] Hlavním cílem této disertační práce je navrhnout a ověřit manažerský rámec pro dohled a správu (angl. governance) testovacích činností vykonávaných dodavatelem (Test Governance Framework). Tento rámec byl navržen pro potřeby odběratele a akcentuje tak priority výkonu kontroly z jeho strany. Rámec byl evaluován v projektovém kontextu tří projektů dodávky informačních systémů formou outsourcingu. [Metoda] Výzkum je teoreticky ukotven v teorii kontroly mající původ v organizačních disciplínách. K návrhu manažerského rámce byly využity principy návrhového výzkumu (angl. design science). Pro evaluaci rámce byly využity principy etnograficky orientovaného akčního výzkumu. Forma evaluace akcentuje společenskovědní rozměr problematiky. Konkrétně jsou zkoumány koncepty důvěry, kontroly a moci, a to nahlížením z interpretativní epistemologické pozice. [Výsledky] Navržený rámec byl úspěšně nasazen v jednom ze zkoumaných projektů. Ve zbývajících dvou projektech se jeho implementace setkala s obtížemi, které jsou detailně analyzovány. Výsledná interpretace zdůrazňuje, že obtíže byly způsobeny odlišnými sociálními kontexty zkoumaných projektů, konkrétně různící se dynamikou zmiňovaných faktorů důvěry, kontroly a moci. [Závěr] Původními vědeckými přínosy této disertační práce jsou (1) navržený manažerský rámec zdůrazňující omezení předchozího stavu poznání problematiky kontroly v oblasti outsourcingu testovacích činností; (2) evaluace rámce a analýza klíčových faktorů úspěšnosti (resp. komplikací) nasazení; (3) návrh původního metodologického přístupu kombinujícího návrhový výzkum s výzkumem etnografickým.
Metodologie a problémy při transformaci dat a určení jejího významu v rámci integrace heterogenních informačních zdrojů
Bartoš, Ivan ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent) ; Bureš, Miroslav (oponent)
Metodologie a problémy při transformaci dat a určení jejich významu v rámci integrace heterogenních informačních zdrojů PhDr. Ivan BARTOŠ Abstrakt Tato práce řeší problematiku transformace dat a s nimi souvisejících informací, která je aktuálním problémem v řadě vědních, ale i komerčních oblastí. Výpovědní hodnota informace, její kvalita a kvalita dat, ze kterých vychází, se v různých systémech liší. Toto se děje nejen z důvodu odlišné typologie určitého zdroje informací, ale často i díky samotnému způsobu chápání či zachycení informace o popisované entitě skutečného světa. Informační systémy, v případě této práce jsou to konkrétně databázové systémy, mohou bezchybně fungovat jako samostatné celky. Problém nastává až v momentě potřeby integrace dvou takových heterogenních systémů a následné migraci informací mezi nimi. Na základě této potřeby lze práci rozdělit do čtyř hlavních částí. V první části je popsán způsob, jakým je možné klasifikovat kvalitu dat ve zdroji určeném k integraci, ze kterých lze informace získávat. Vzhledem k obecně známému problému nedostatečné projektové a systémové dokumentace jsou zde popsány takové metody, které lze využít i za předpokladu minimální spolupráce s tvůrcem či správcem zdrojového systému. Prvním krokem je získání čistě statistických hodnot o jednotlivých popisovaných...
Návrh a implementace relačního databazového systému pro inovační databanku dalšího profesního vzdělávání portálu Andromedia
Velický, Tomáš ; Bureš, Miroslav (oponent) ; Kučerová, Helena (vedoucí práce)
Cílem práce je popis návrhu a implementace databázového systému pro Inovační databanku dalšího profesního vzdělávání - Andromedia. Databanka je budována jako informační zázemí pro oblast dalšího profesního vzdělávání, kde se budou postupně soustřeďovat informace o trendech a analýzách v oblasti dalšího vzdělávání, náměty a postupy, metody, metodické pomůcky, případové studie, testy a další metodické a informační zdroje. Autor zdokumentuje výsledky analýzy problému a návrhu řešení a vyhodnotí úspěšnost implementace databázové aplikace.
Hodnocení finanční situace podniku
Zeman, Karel ; Bureš, Miroslav (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout kroky vedoucí ke zlepšení finanční situace středně velkého strojírenského podniku. K dosažení tohoto cíle je provedena finanční analýza, která definuje slabá místa podniku a vychází z ní soubor opatření, která by měla vést ke zlepšení. Aby byl výstup této práce měřitelný, je v závěrečném vyhodnocení provedeno porovnání současného a předpokládaného budoucího stavu prostřednictvím bankrotního modelu Index IN05. Návrh kroků ke zlepšení zasahuje zejména do provozní oblasti podniku a zaměřuje se na slabá místa vyplývající z finanční analýzy, redukci vysokého množství oběžných aktiv a zvýšení marže zisku, aby byla posílena likvidita, snížena zadluženost a celkově došlo ke zlepšení skóre finančního zdraví.
Postavení České spořitelny na bankovním trhu ČR
Gavlasová, Zuzana ; Kuncová, Martina (vedoucí práce) ; Bureš, Miroslav (oponent)
Cílem diplomové práce je analyzovat postavení České spořitelny na bankovním trhu České republiky pomocí metod vícekriteriálního rozhodování. Analýza se zaměřuje na dvě oblasti, na banku jako celek a na produktové portfolio, zástupcem kterého je běžný účet jako základní bankovní produkt. Cílem diplomové práce není srovnání nabídky běžných účtů, případně bank, jde především o obecnou analýzu založenou na jistých předpokladech a omezeních.

Viz též: podobná jména autorů
12 BUREŠ, Michal
5 Bureš, M.
1 Bureš, Marek
1 Bureš, Marian
17 Bureš, Martin
12 Bureš, Michal
1 Bureš, Miloš
1 Bureš, Mojmír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.