Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 264 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Testování v agilních projektech
Košťál, Ondřej ; Buchalcevová, Alena (vedoucí práce) ; Kučera, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje popisu testování softwaru v agilních projektech. Oproti tradičně řízeným projektům není testování v agilních projektech diskrétní fází. V agilně řízených projektech je testování integrováno do celého vývojového procesu. Testování tak probíhá nepřetržitě po celou dobu projektu s cílem zabezpečit časté dodávky hodnotného softwaru v krátkých vývojových cyklech. Cílem této diplomové práci je vytvořit ucelený popis testování softwaru v agilních projektech. V úvodní části jsou podrobně popsány principy a hodnoty Agilního Manifestu, jelikož je základním stavebním kamenem celé agilní koncepce. Dále jsou popsány základní rozdíly mezi tradičním a agilním přístupem k vývoji softwaru, aspekty testování v agilních projektech a agilní metodiky. Následující část se věnuje agilnímu týmu, jeho velikosti, struktuře a přístupům, které agilní tým uplatňuje během své práce. Z pohledu testování se zejména jedná o tzv. celotýmový přístup. Následně je popsána role agilního testera, jeho znalosti, dovednosti a aktivity, kterými přispívá k vytvoření hodnotného softwaru. Poté jsou popsány klíčové agilní artefakty, schůzky a praktiky, které mají vztah k testování. V závěrečné části této diplomové práce jsou uvedeny principy a praktiky agilního testování. Dalším cílem je navrhnout koncept výuky pro kurz 4IT479 - Testování softwaru v agilních projektech. Výuková koncepce je navržena na základě teoretických poznatků, které jsou popsané v této diplomové práci. Výuková koncepce je dále doplněna o simulace, které studentům lépe si osvojit teoretické znalosti.
Metodika pro vývoj mobilních aplikací v React Native
Suk, Filip ; Mittner, Jan (vedoucí práce) ; Buchalcevová, Alena (oponent)
Hlavním cílem této práce je navržení metodiky pro vývoj mobilních aplikací ve frameworku React Native. Pro splnění hlavního cíle si práce klade následující dílčí cíle: charakterizovat současný stav mobilního vývoje, uvést čtenáře do problematiky vývoje aplikací v JavaScriptu a React Native, navrhnout metodický obsah rozšířením metodiky OpenUP a metodiku aplikovat na vývoji ukázkové aplikace. Výstupy práce mohou mít přínos pro menší týmy implementující mobilní aplikace či studenty se zájmem o tento obor.
Ověření Metodiky testování podle mezinárodních praktik a standardů na reálném projektu
Luksch, Patrik ; Buchalcevová, Alena (vedoucí práce) ; Němec, Jan (oponent)
Cílem této práce je ověřit Metodiku testování podle mezinárodních praktik a standardů, jež byla vytvořena a publikovaná Ivetou Královou ve své diplomové práci v roce 2013. Pro naplnění tohoto cíle byly vytýčeny cíle dílčí tj. vymezit a definovat základní pojmy používané v diplomové práci a představit Metodiku testování podle mezinárodních praktik a standardů. Těchto dílčích cílů je dosaženo v teoretické části práce. V praktické části následují další dílčí cíle tj. představit projekt, na kterém byla zmíněná metodika ověřována, popsat způsob ověření metodiky, provést vlastní ověření a navrhnout úpravy či doplnění metodiky. Výstupem práce je zhodnocení, zda je Metodika testování podle mezinárodních praktik a standardů využitelná na reálném projektu. Přínosem práce je tedy konfrontace firemních procesů testování softwaru s mezinárodními standardy a praktikami, podle nichž je možné případně dané procesy v konkrétní firmě optimalizovat a vylepšovat. Dalším přínosem práce je doporučení pro doplnění této metodiky.
Testování systémů správy identit
Rojo, Robert ; Buchalcevová, Alena (vedoucí práce) ; Čížek, Martin (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na testování systémů správy identit. Jejím hlavním cílem je popsat problematiku testování systémů správy identit a metodicky testování těchto systémů podpořit definováním přístupu k testování, který vychází z provedené případové studie. V teoretické části práce je popsána správa identit v organizaci a význam jejího zavedení. Dále jsou v ní popsány systémy správy identit, které slouží k její systematické podpoře technickými prostředky. V praktické části práce je provedena případová studie zavedení systému správy identit v organizaci, jsou identifikovány specifické rysy systémů správy identit, s jejichž pomocí je pro systém správy identit v případové studii navržen přístup k testování. Navržený přístup je následně ověřen využitím na pilotním projektu.
Increasing maturity of testing processes in agile projects - qualitative empirical research
Homola, Martin ; Doležel, Michal (vedoucí práce) ; Buchalcevová, Alena (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu vývoje procesu testování z povědomí jednotlivých členů agilních projektových týmů v zkoumaných společnostech. Analýza je podkladem pro identifikaci problémových oblastí a podoblastí jednotlivých týmů a společných znaků vývoje procesu testování. Následně jsou na společné problémové oblasti a podoblasti navrženy zlepšení ze zkušeností autora, odborné literatury a návrhů členů týmů. Získané poznatky jsou generalizované a je vytvořen model oblastí ovlivňujících vyspělost testování v agilně řízených projektech. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část obsahuje definování základních pojmů zkoumané oblasti. Přibližuje agilní vyspělost, agilní vyspělost testování a podrobně vysvětluje pojem agilního testování. Přibližuje agilní tým a roli testera v něm, důvod procesu testování, faktory jeho úspěšnosti, praktiky agilního testování a typy testů. Ve druhé části jsou přiblížené použité metody a průběh výzkumu. Třetí část zobrazuje poznatky výzkumu. Popisuje zkoumané týmy, jejich organizační kontext, vývoj testovacího procesu, problémy týmu, společné problémy s návrhy na jejich zlepšení, společné znaky vývoje testovacího procesu a model oblastí ovlivňujících vyspělost agilního testování. Na konci této části se nacházejí výzkumné poznatky o důležitosti testerů v agilních týmech. Posledními částmi jsou diskuse a závěr, kde autor vysvětluje propojení poznatků výzkumu s teorií, hodnotí úspěšnost naplnění cílů, přínosy práce a navrhuje varianty rozšíření práce.
Vývoj moderních webových aplikací
Nezdara, Vojtěch ; Buchalcevová, Alena (vedoucí práce) ; Ženíšek, Jan (oponent)
Vývoj webových aplikací se za posledních několik let razantně změnil. Tato práce je zaměřena na změnu postupů ve vývoji webových aplikací a technologie s nimi spojenými. Hlavním cílem je popsat aktuální stav vývoje webových aplikací a vytvoření moderní aplikace. Dílčími cíli je popsání historického vývoje technologií pro webové aplikace, porovnání vhodnosti dříve běžných technologií pro moderní web a představení technologií nových, včetně jejich použití. V teoretické části je popsán historický vývoj webových aplikací, technologií pro uživatelská rozhraní a technologií pro serverovou část webových aplikací. Větší důraz je věnován uživatelským rozhraním, jelikož jejich změna je markantnější než u serverové části. Praktická část obsahuje realizaci moderní webové aplikace pro systém METES. Aplikace je vytvořena pomocí JavaScriptové knihovny React a PHP frameworku Laravel. Důraz je kladen na vysvětlení jednotlivých principů moderního vývoje webových aplikací, popsání použitých technologií a jejich integraci. Zdrojový kód vytvořené aplikace je volně dostupný ve veřejném repositáři a je možné ho využít jako základ pro nový projekt.
Návrh a implementace metodiky pro testování v agilních projektech
Kemr, Jakub ; Buchalcevová, Alena (vedoucí práce) ; Doležel, Michal (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na oblast testování v rámci agilního přístupu k vývoji softwaru. Cílem práce je navrhnout a implementovat metodiku pro testování v agilních projektech v nástroji Eclipse Process Framework Composer na základě analýzy procesu testování a souvisejících postupů konkrétního, agilně řízeného projektu. Práce je rozdělena na tři části. Teoretická část se nejprve věnuje základním definicím a úvodu do tématu, a poté se zabývá rozdíly mezi vodopádovým a agilně řízeným projektem. Závěr teoretické části je zaměřený na aktuální stav v oblasti agilního vývoje a rostoucí důležitost testování v agilních týmech. Druhá část práce je věnována charakteristice metodik, ze kterých práce vychází a jejich komparativnímu zhodnocení oproti specifikovaným požadavkům na rozšířenou metodiku pro testování v agilních projektech. Následně jsou v práci analyzovány procesy a postupy konkrétního, agilně řízeného projektu, na základě rozložení procesu vývoje na dílčí části. V rámci analýzy procesu vývoje jsou dále provedeny celkem tři výzkumy, z jejichž výsledků jsou odvozeny identifikované problémy v oblasti testování softwaru. Třetí část práce se věnuje návrhu na rozšíření metodiky pro testování v agilních projektech, jeho charakteristice, obsahu dílčích částí a implementaci v nástroji EPFC. Hlavním přínosem diplomové práce je odstranění identifikovaných problémů v týmu a celkové zkvalitnění procesu testování na základě implementace vytvořené metodiky MMSP-AV, která rozšiřuje metodiku MMSP o agilní přístup k testování, uživatelské testování a širokou škálu dalších prvků, které jsou klíčové pro agilní vývoj softwaru. V závěru práce jsou shrnuty všechny získané poznatky a možnosti dalšího rozšíření diplomové práce a publikované metodiky.
Metoda pro porovnání pracnosti automatizovaného funkčního testování webových aplikací
Hron, Michal ; Doležel, Michal (vedoucí práce) ; Buchalcevová, Alena (oponent)
V současnosti roste význam testování softwaru. Své ustálené místo má především běžné manuální testování. Čím dál tím větší podíl mají i automatizované testovací případy a to především v agilně řízených projektech, kdy je čas na otestování aplikace mezi jednotlivými iteracemi značně omezen. Tato práce se zaměřuje na měření a porovnání pracností, které jsou spojené s používáním nástrojů pro automatizované funkční testování uživatelského rozhraní webových aplikací. Práce za tímto účelem představuje metodu. Metoda definuje způsob, jak měřit pracnost při využívání jednotlivých automatizačních nástrojích. Metoda zároveň definuje způsob porovnání proběhlých měření pracnosti. Na základě tohoto porovnání je následně, na základě pracnosti, možné volit vhodné nástroje dle typu webové aplikace. Za tímto účelem metoda klasifikuje webové stránky. Metoda ale klasifikuje i nástroje. Předpokládají se totiž odlišné pracnosti především při používání nástrojů patřících do jiné kategorie. Na základě provedených měření pracností lze hledat i závislosti mezi pracností v nástrojích (případně druhy nástrojů) a druhy webových stránek. Metoda by měla být schopna, v případě vyššího počtu provedených měření a konzistentních výsledků, zbořit zaběhlé mýty typu: nejlepší nástroj je ten, se kterým pracuji já. Práce podává také přehled, jak vybrat (na základě pracnosti) vhodný nástroj. Proces výběru je jasně definován a je možné v případě potřeby, priority, na základě kterých se nástroj vybírá, hodnotit odlišně. Tato práce je koncipována jako volně rozšiřitelná o další nástroje pro automatizované funkční testování. Teoreticky lze metodu také rozšířit o další kategorii webových stránek či kategorii nástrojů. Metoda by v takovém případě potřebovala jen minimum změn.
Využití metody Lean Startup a metodiky MMSP pro vývoj softwarových aplikací
Levý, Jan ; Buchalcevová, Alena (vedoucí práce) ; Ženíšek, Jan (oponent)
Diplomová práce Využití metody Lean Startup a metodiky MMSP pro vývoj softwarových aplikací se zabývá vytvořením modelu Lean Startup pro vývoj softwaru, který umožňuje nově zakládaným softwarovým společnostem využít výhod přístupu Lean Startup a zároveň postupovat podle vhodně zvolené metodiky vývoje softwaru, Metodiky pro Malé Softwarové Projekty (MMSP). Teoretická část práce charakterizuje metodu Lean Startup a její součásti, stejně jako navrhuje pomocný model uspořádání těchto součástí. Dále pokračuje popisuje rozšíření metody pomocí techniky Lean Canvas a pojednává o dosavadním využití těchto konceptů v podnikové praxi. Rozebírán je také přístup a určitá kritika soudobých vědeckých prací vůči přístupu Lean Startup, stejně jako dosavadní použití metody pro vytváření společností podnikajících v oblastí vývoje softwarových produktů. Na závěr teoretické části je zařazeno stručné dělení metodik vývoje softwaru a jejich životních cyklů, stejně jako krátká charakteristika metodiky MMSP. Praktická část práce popisuje vytvoření integrovaného modelu Lean Startup pro vývoj softwaru. Tento model vychází především z řízení vývoje podle metodiky MMSP, které uzpůsobuje základní koncepci metody Lean Startup, tedy vytvoření Minimálního životaschopného produktu a jeho následného vylepšování na základě hodnocení přírůstků pomocí měření zpětné vazby od zákazníků. Pro provedení integrace bylo nutné postupně upravit či rozšířit životní cyklus metodiky MMSP, její role, disciplíny i pracovní produkty. Nosnou myšlenkou nových rozšíření byla především implementace řízení získávání zpětné vazby od zákazníků a řízení uživatelské přívětivosti vytvářeného produktu. Dopady této implementace zahrnují vytvoření rolí Koordinátor vykazování inovací a UX designer, odpovídajících disciplín Řízení vykazování inovací a Řízení uživatelské přívětivosti a jejich souvisejících pracovních produktů.
Rámec Test Governance pro vývoj IS formou outsourcingu - procesy řízení softwarového vývoje v sociálním kontextu
Doležel, Michal ; Buchalcevová, Alena (vedoucí práce) ; Molnár, Zdeněk (oponent) ; O Connor, Rory (oponent) ; Bureš, Miroslav (oponent)
[Kontext] Vývoj informačních systémů realizovaný formou outsourcingu tvoří ve středních a velkých firmách, jejichž hlavním předmětem podnikání nejsou IT technologie, významnou a často užívanou strategii dodávky. Testovací aktivity jsou v takovém případě často prováděny dodavatelskou stranou a skryty před průběžnou kontrolou ze strany odběratele, který se k vyvinutému softwarovému systému dostane typicky až při jeho předávce. Takový přístup je spojen s nebezpečím, že testovací aktivity budou dodavatelem během fáze vývoje prováděny pouze zběžně a nedisciplinovaně. Riziko nekvalitní dodávky je tak de-facto přenášeno na odběratele, který negativní důsledky (např. nežádoucí posun termínů, zvýšené úsilí vlastních pracovníků) nejednou pociťuje během uživatelských akceptačních testů (UAT). [Cíl] Hlavním cílem této disertační práce je navrhnout a ověřit manažerský rámec pro dohled a správu (angl. governance) testovacích činností vykonávaných dodavatelem (Test Governance Framework). Tento rámec byl navržen pro potřeby odběratele a akcentuje tak priority výkonu kontroly z jeho strany. Rámec byl evaluován v projektovém kontextu tří projektů dodávky informačních systémů formou outsourcingu. [Metoda] Výzkum je teoreticky ukotven v teorii kontroly mající původ v organizačních disciplínách. K návrhu manažerského rámce byly využity principy návrhového výzkumu (angl. design science). Pro evaluaci rámce byly využity principy etnograficky orientovaného akčního výzkumu. Forma evaluace akcentuje společenskovědní rozměr problematiky. Konkrétně jsou zkoumány koncepty důvěry, kontroly a moci, a to nahlížením z interpretativní epistemologické pozice. [Výsledky] Navržený rámec byl úspěšně nasazen v jednom ze zkoumaných projektů. Ve zbývajících dvou projektech se jeho implementace setkala s obtížemi, které jsou detailně analyzovány. Výsledná interpretace zdůrazňuje, že obtíže byly způsobeny odlišnými sociálními kontexty zkoumaných projektů, konkrétně různící se dynamikou zmiňovaných faktorů důvěry, kontroly a moci. [Závěr] Původními vědeckými přínosy této disertační práce jsou (1) navržený manažerský rámec zdůrazňující omezení předchozího stavu poznání problematiky kontroly v oblasti outsourcingu testovacích činností; (2) evaluace rámce a analýza klíčových faktorů úspěšnosti (resp. komplikací) nasazení; (3) návrh původního metodologického přístupu kombinujícího návrhový výzkum s výzkumem etnografickým.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 264 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.