Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přeměna tradiční městské knihovny ve Mšeně v komunitní centrum
Hanzlová, Martina ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje tématu "Přeměna tradiční městské knihovny ve Mšeně na komunitní centrum" formou případové studie. Na příkladu městské knihovny bude zkoumáno její fungování, budou hledána nejlepší možná východiska. Zároveň zde budou zkoumány a popsány vybrané komunity, které žijí v tomto městě. První kapitola shrnuje současný teoretický pohled na fungování komunitních knihoven, pojednává o celosvětovém trendu přeměn knihoven, o nutnosti jejich transformace tak, aby byly schopné obhájit svou existenci v současném digitálním věku. Vymezují se zde základní pojmy jako je komunita, komunitní práce, komunitní knihovna. Tato kapitola se bude věnovat i situaci v českých knihovnách. Druhá kapitola popisuje město Mšeno, jeho historii, geografické umístění, uvede demografickou charakteristiku, jeho specifika. Třetí kapitola se věnuje samotnému fungování knihovny, jejích aktivit, popisu spolupráce s jednotlivými subjekty. Ve čtvrté kapitole jsou rozebrány slabé a silné stránky fungování knihovny. V závěrečné kapitole práce je obsaženo hodnocení současné situace městské knihovny a navržení možností jejího přerodu v plně fungující komunitní centrum, které bude otevřené všem skupinám obyvatel Mšena a bude splňovat všechny nároky, které jsou na knihovny v 21. století kladeny.
Archiv hlavního města Prahy a jeho role v české informační společnosti
Krčková, Adéla ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na představení Archivu hlavního města Prahy, jako významné paměťové instituce náležející do české informační společnosti. První kapitola je věnována historickému vývoji archivu. V další kapitole jsou charakterizovány jeho funkce a rozebrány činnosti a služby, které poskytuje. Dále práce popisuje budovy, ve kterých archiv sídlí a v další části je uvedeno schéma organizační struktury. Součástí práce je charakteristika sbírek, fondů a také knihovny. V poslední kapitole je nastíněn v současnosti největší problém s ukládáním elektronických archiválií.
Historie a současnost knihoven klášterů cisterciáckého řádu v Čechách
Jíšová, Kateřina ; Večeřová, Petra (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Bakalářská práce pojednává o historii klášterů a knihoven cisterciáckého řádu v Čechách od založení prvního kláštera v roce 1143 přes husitské války, třicetiletou válku, rušení klášterů za vlády Josefa II. až po současnost. Nejvíce pozornosti je věnováno klášterům, které zůstaly naší generaci nejvíce zachovány. Závěrečná část práce se zabývá současností knihoven ve Vyšším Brodě, Zlaté Koruně a Oseku z pohledu čtenáře. Pozornost je věnována hlavně fondům, službám a přístupnosti.
Systém ISBN v České republice
Barták, Miloš ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za cíl představit identifikátor ISBN z několika různých hledisek, s důrazem na oblast České republiky. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a analytickou. Úvodní kapitola nastiňuje nezbytnost identifikace informačních zdrojů. Skýtá rovněž informace o vlastnostech identifikátorů i jejich rozdělení. Další část práce je zaměřena již na samotný identifikátor ISBN. Představuje jej z hlediska historického i organizačního. Rozebírá rovněž samotnou strukturu čísla ISBN. Dále se práce věnuje výhradně použití ISBN v České republice. Nastiňuje jeho historický vývoj i specifické způsoby použití v této zemi. Následující část práce je čistě praktická - pokouší se analyzovat využívání identifikátoru ISBN v několika informačních institucích. Závěr práce pak čtenáři poskytuje shrnutí hlavních tezí a nastiňuje možné problémy, které mohou v budoucnu systém ISBN potkat.
Vydávání krásné literatury v posledním desetiletí na českém trhu
Krausová, Eva ; Buřilová, Marcela (vedoucí práce) ; Slámová, Hana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá českým knižním trhem krásné literatury a jejími proměnami v průběhu let 2001 až 2010. V první části definuje termíny spojené s krásnou literaturou a jejími druhy a žánry. V druhé části se zaměřuje na český knižní trh, jeho historii a současnost. Dále se zabývá jednotlivými nakladatelstvími, distributory, prodejci a okrajově také knihovnami. Dalším bodem je české čtenářství a jeho podpora na území České republiky. Třetí část se týká statistického zhodnocení českých knih a krásné literatury. Poslední kapitola zobrazuje přehled vydávání krásné literatury pomocí žebříčků prodejnosti. Také se zde nachází srovnání s dalšími průzkumy oblíbenosti knih. V závěru je shrnuta situace českého knižního trhu s krásnou literaturou.
Akvizice v odborných knihovnách se zaměřením na historii
Nouza, Petr ; Buřilová, Marcela (vedoucí práce) ; Římanová, Radka (oponent)
Cílem bakalářské práce je zdokumentovat doplňování knižního fondu ve specializovaných historických knihovnách. Zvláštní pozornost je věnována vojenské historii. V první části je obecně charakterizován obor historie. Následuje zmapování informačního trhu v České republice. Jádro práce tvoří terénní průzkum a konzultace s akvizičními pracovníky ve čtyřech vybraných knihovnách: Historický ústav akademie věd, Ústav soudobých dějin, Vojenský historický ústav a jeho sesterská pobočka knihovna ministerstva obrany, která jediná se od ostatních odlišuje, protože se nespecializuje na historii nýbrž pouze na vojenství.
Finské akademické knihovny
Polomská, Kateřina ; Buřilová, Marcela (vedoucí práce) ; Kučerová, Helena (oponent)
Cílem bakalářské práce je popsat situaci univerzitních knihoven ve Finsku. V první části autorka uvádí několik základních informací o Finské republice a její historii, či struktuře finského školství. Následně popisuje organizační a legislativní problematiku finského knihovnictví a obecné aspekty univerzitního knihovnictví. Další část je již soustředěna na vybrané univerzitní knihovny. V práci jsou popsány fondy a služby šesti univerzitních knihoven (Univerzita v Tampere, Univerzita v Turku, Laponská univerzita, Univerzita Východního Finska, Univerzita v Oulu a Univerzita v Jyväskylä) a Národní knihovny Finska, kterou organizačně řídí Univerzita v Helsinkách. Klíčová slova Finsko, univerzitní knihovny, Národní Knihovna Finska, fondy a služby akademických knihoven
Městská knihovna v Novém Jičíně a její úloha v rozvoji kulturních aktivit města
Výskalová, Petra ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Bakalářská práce "Městská knihovna v Novém Jičíně a její úloha v rozvoji kulturních aktivit města" pojednává o problematice vzniku komunitních knihoven. První kapitola je věnována vymezení základních pojmů, jako je knihovna, komunita, komunitní knihovna a komunitní aktivity. Druhá se snaží odpovědět na otázku, proč by se knihovny měly měnit na komunitní centra a kde mohou najít inspiraci k realizaci takového kroku. V další části je popsán trend existence knihoven na sociální síti Facebook. Čtvrtá kapitola je již konkrétnější. Týká se rozsahu a činnosti Městského kulturního střediska v Novém Jičíně, jeho jednotlivými částmi a vztahy mezi nimi. Největší prostor je věnován Městské knihovně v Novém Jičíně, její historii a nejbližším částem kulturního střediska - čajovně Archa a hudebnímu oddělení v prostorách Coffee Music Baru. Předposlední část popisuje na konkrétních příkladech, jaké jsou v knihovně v současné době organizovány kulturní a vzdělávací akce, jak probíhá jejich propagace, financování a jaké jsou jejich nedostatky. Zároveň obsahuje doporučení na další možné aktivity. Výsledky průzkumu mezi středoškoláky ve věku 15 - 19 let v poslední části, naznačují, v jaké míře studenti využívají služeb knihovny, zda se účastní jejích komunitních aktivit a jaké další by uvítali. Zjišťován byl i jejich...
Geolokační služby a hry a jejich využití v knihovnách
Fousková, Kristýna ; Stöcklová, Anna (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Bakalářská práce na téma "Geolokační služby a hry a jejich využití v knihovnách" se zabývá geolokačními službami a hrami, které mohou mít pozitivní dopad pro knihovny. První kapitola je věnována současným geolokačním službám a hrám a stručně popisuje jejich princip a funkci. Další kapitola se blíže zaměřuje na konkrétní hru, kterou je Geocaching. Popisuje její princip, historii a také představuje příklady keší a jejich jednotlivé typy. Třetí kapitola je zaměřena na konkrétní využití geocachingu v knihovnách. Představuje existující příklady knihoven, které mají zkušenosti s geocachingem, a popisuje další nápady na jeho využití v knihovnách. Poslední kapitola obsahuje modelový návrh umístění keše v knihovně.
Josef Poch, jeho činnost na Podbrdsku a vliv na české knihovnictví
Stluková, Iva ; Buřilová, Marcela (vedoucí práce) ; Kurka, Ladislav (oponent)
Tématem bakalářské práce je život, činnost a dílo českého knihovníka Josefa Pocha. V jejím úvodu je představen Pochův život a práce obecně. Dvě kapitoly jsou zaměřené na jeho působení na Podbrdsku. Pojednávají o jeho aktivitách v tomto regionu v oblasti knihovnické, kulturní a lidově výchovné. Dále o jeho působení v Městské knihovně v Berouně, jejíž historie a vývoj je zde také popsán. Kulturní a společenský život v regionu je zde zobrazen na pozadí Pochovy činnosti. Poslední kapitola představuje Pochovo dílo a jeho vliv na české knihovnictví. Ucelený obraz je shrnut v závěru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.