Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Propojení školních knihoven s výukou
Vaníčková Makosová, Edita ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Bakalářské práce vytváří případovou studii týkající se lepšího zapojení činnosti školní knihovny do výuky a zpracovává návrh, jak implementovat poznatky oboru informačních studií a knihovnictví do rámcového vzdělávacího plánu pro gymnázia. Věnuje se úrovni čtenářské gramotnosti dětí na základě závěrů mezinárodních šetření PISA a IALS. Analyzuje technické, prostorové a personální možnosti zapojení školních knihoven do vzdělávání studentů. Rozborem rámcového vzdělávacího plánu pro gymnázia vytyčuje kompetence studenta, které jsou shodné s obsahem standardů informační gramotnosti. Zjišťuje stav informačních potřeb studenta gymnázia na základě rozboru informačních požadavků čtenářů školní knihovny Gymnázia Příbram, Legionářů 402 v letech 2010 - 2015. Porovnává požadavky středoškolských pedagogů na práci studentů s informačními zdroji a s požadavky danými mezinárodní normou pro citování informačních zdrojů a tvorbu bibliografických referencí. V aplikační části zpracovává, realizuje a vyhodnocuje ukázkovou lekci pro vzdělávací oblast člověk a společnost na téma informační zdroje pro historický seminář, citační etika. Lekce je určena pro studenty středních škol, obsahuje výkladovou část, ve které studenty seznamuje se způsobem, jak rychle vyhledat, hodnotit a použít informační zdroje. Seznamuje studenty se způsoby...
Aktivity Městské knihovny Varnsdorf zaměřené na lužickosrbskou kulturu
Chalupná, Vladimíra ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Bakalářská práce pojednává o spolupráci Lužice a České republiky. Zaměřuje se zejména na spolupráci Lužice s městem Varnsdorf a s Městskou knihovnou Varnsdorf. V práci je stručně popsána historie Lužice a Lužických Srbů. Následuje prezentace vývoje spolupráce České republiky s Lužicí, jsou zde uvedeny počátky spolupráce města Varnsdorf i příklady konkrétních aktivit a organizací. Bakalářská práce se zaměřuje na aktivity Městské knihovny Varnsdorf, která dlouhodobě s Lužickými Srby spolupracuje, proto v práci najdete stručnou historii knihovny a popis jednotlivých oddělení. V práci jsou dále popsány historie i aktivity knihovny zaměřené na Lužické Srby včetně tříletého projektu Městské knihovny Varnsdorf "Městská knihovna Varnsdorf - Setkávání přes hranice". V praktické části bylo zvoleno dotazníkové šetření. Byly zvoleny dva samostatné dotazníky, jeden pro uživatele Městské knihovny Varnsdorf a druhý pro vybrané knihovny v Severních Čechách. Oba dotazníky byly zaměřeny na znalost Lužice, Lužických Srbů a aktivity s lužickosrbskou tématikou. Dotazníky jsou znázorněny formou grafů a vlastní výsledky popsány a vyhodnoceny. Klíčová slova: Lužice, Lužičtí Srbové, spolupráce, Varnsdorf, Městská knihovna Varnsdorf, knihovny, Severní Čechy
Uplatnění informačních profesionálů v podnikové sféře
Scheibová, Martina ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi uplatnění informačních pracovníků na pracovním trhu v kontextu se současnými možnostmi vzdělávání v této oblasti v České republice. Práce podrobně mapuje kompetence informačních povolání v rámci šesti informačních okruhů a sleduje naše i mezinárodní trendy v této oblasti. V druhé části práce je vyhodnocena přínosnost vybraných odborných předmětů vyučovaných v současnosti v rámci studijního oboru Informační studia a knihovnictví, realizovaném na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v kontextu s potřebami absolventů v podnikové sféře.
Národní autority a krajské knihovny
Kašparová, Petra ; Buřilová, Marcela (vedoucí práce) ; Kučerová, Helena (oponent)
Tématem bakalářské práce jsou národní autority a krajské knihovny. V práci je vysvětlena terminologie jak k problematice národních autorit, tak krajských knihoven. Je zde nastíněn vývoj autoritních souborů jednak mezinárodně, ale také v České republice. Práce se také věnuje českému souboru národních autorit, a tomu, jak se s ním pracuje, jak je udržován a doplňován. Je uveden postup vzniku autoritního záznamu, jsou uvedeny i ukázky autoritních záznamů. Jsou představeny jednotlivé krajské knihovny a je uvedeno, jak jednotlivé krajské knihovny pracují při vzniku nového autoritního záznamu. V analytické části práce jsou zpracovány a porovnány statistiky k této problematice. Jsou zde ověřeny jednotlivé hypotézy a v závěru práce je zhodnocen přínos krajských knihoven českému souboru národních autorit.
Vybrané teorie informace a jejich srovnání
Vácha, Martin ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Práce se zabývá určením chápání pojmu informace v několika celkových filosofických koncepcích vybraných autorů (Platón, Aristotelés, McLuhan, Shannon, Šmajs, Patočka, Buckland, Saab). Kriticky rozebírá uvedená pojetí a snaží se zachytit jejich vývoj na pozadí širších filosofických rozumění vztahu člověka a světa. Podává popis vlivu rozvoje moderních komunikačních technologií na tento vztah a uvedená hlediska. Předloženo je rovněž odvození základních ohledů, které je možno z pojmu informace vyložit napříč uvedenými historickými koncepcemi i z vlastního autorova chápání pojmu informace.
Středisko vědeckých informací Psychiatrického centra Praha - minulost, přítomnost, budoucnost
Formanová, Světlana ; Buřilová, Marcela (vedoucí práce) ; Slámová, Hana (oponent)
Práce popisuje více než pětapadesátiletý vývoj informačního střediska Výzkumného ústavu psychiatrického/Psychiatrického centra Praha/Národního ústavu duševního zdraví. Všímá si změn a posunů v oblasti prostorového a materiálového vybavení, personálního zajištění, činnosti knihovny, poskytovaných informačních služeb a dalších činností informačního střediska v jednotlivých dekádách vývoje. Na pozadí vývoje výzkumného programu instituce hledá zásadní milníky v rozvoji informačních služeb. V závěru navrhuje některé další směry činnosti, aby se středisko maximálně uplatnilo i v nových a aktuálně výrazně ekonomicky změněných podmínkách nové instituce - Národního ústavu duševního zdraví. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Spolupráce obecních knihoven náchodského regionu s Městskou knihovnou Náchod - od počátků spolupráce po současnost
Havlová, Klára ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Spolupráce obecních knihoven náchodského regionu s Městskou knihovnou Náchod - od počátků spolupráce po současnost Klára Havlová Abstrakt (česky) Tématem práce je popis historického vývoje, současného stavu a nastínění možného vývoje ve spolupráci obecních knihoven v regionu Náchod. V první části je popsán vývoj samotné Městské knihovny v Náchodě od jejích počátků až po současný stav. Dále je v práci popsán vývoj a charakteristika služeb náchodské knihovny ve vztahu k čtenářům a návštěvníkům a především historie a vývoj služeb pro ostatní knihovny v regionu Náchod se zaměřením na výkon regionálních funkcí knihovny. Ve třetí části je nastíněn vývoj a současnost obecní knihovny v Novém Hrádku a konkrétní příklady spolupráce této obecní knihovny a Městské knihovny v Náchodě. Závěr práce popisuje možné hrozby pro dobré fungování spolupráce naznačuje pravděpodobné směřování do budoucna.
Analýza stavu a perspektiv meziknihovních výpůjčních služeb ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně.
Slavíková, Jitka ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
(česky) Práce zpracovává téma meziknihovních výpůjčních služeb na obecné úrovni. Zmíněny budou i trendy dalšího rozvoje tohoto typu služeb. Analyzován je vývoj MVS ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně a to zejména na základě existující evidence od roku 2004. Práce zachycuje funkční i organizační zajištění MVS v této knihovně v současnosti a na základě zjištěných skutečností a se zohledněním Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 - 2015 včetně internetizace knihoven uvede možné perspektivy rozvoje a zajištění MVS v Kladně.
Středočeská knihovna v Kladně pohledem zaměstnanců a uživatelů
Špatenková, Tereza ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality služeb poskytovaných Středočeskou vědeckou knihovou v Kladně na základě poznatků získaných dotazníkovým šetřením. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část, je věnována postavení a úloze Středočeské vědecké knihovny jak ve městě Kladně, tak ve Středočeském kraji. Poukazuje na dlouholetou tradici této instituce (knihovna byla založena 1897) a její nezastupitelnou úlohou v samotném městě Kladno, kde vedle Středočeské vědecké knihovny nabízí své služby od roku 2003 také Městská knihovna Kladno. Je rozebrána úloha knihovny jako informačního, kulturního a vzdělávacího centra, které poskytuje své služby rovným způsobem všem bez rozdílu. Práce vychází z organizační struktury knihovny, představuje jednotlivá pracoviště a služby, které zajišťují. Zabývá se skladbou knihovního fondu. Pojednává o úloze knihovny ve Středočeském kraji, kde tato instituce plní funkci ústřední knihovny kraje, metodického a poradenského centra knihoven a ve spolupráci s pověřenými knihovnami zajišťuje plnění regionálních funkcí. Druhá část práce je věnována praktickému výzkumu. V rámci dotazníkového šetření byly osloveny dvě skupiny respondentů. První skupinu tvořili návštěvníci knihovny, druhou její zaměstnanci. Oběma skupinám byly rozdány dotazníky, pro uživatele...
Akvizice v (odborných / veřejných) knihovnách
Černohlávková, Petra ; Buřilová, Marcela (vedoucí práce) ; Stöcklová, Anna (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a popis akviziční činnosti v pěti sledovaných knihovnách profilovaných na umění. V teoretické části přibližuje profilování fondu, akviziční proces, finanční hlediska akvizice a jednotlivé způsoby akvizice (nákup, dar, výměna, povinný výtisk a ostatní zdroje). Dále se zabývá e-zdroji, typy speciálních dokumentů, jež jsou typické pro odborné knihovny a způsoby hodnocení efektivity akviziční činnosti. V praktické části sleduje u jednotlivých knihoven profil fondu, akviziční proces, financování a způsoby akvizice. Dále jsou předmětem zájmu e-zdroje, typy speciálních dokumentů specifických pro odborné knihovny a způsoby hodnocení efektivity akviziční činnosti. Za každou knihovnou následuje krátké shrnutí. V závěru praktické části jsou knihovny mezi sebou porovnány a v závěru celé práce srovnány s teoretickou částí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.