Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Structure Analysis of Plant Bifunctional Nuclease TBN1
Kovaľ, Tomáš ; Dohnálek, Jan (vedoucí práce) ; Brynda, Jiří (oponent) ; Schneider, Bohdan (oponent)
Tato práce je věnována podrobné strukturní analýze rostlinné bifunkčnínukleázy TBN1, zástupci rostlinných nukleáz ze skupiny "plant nuklease I". TBN1 spolu s homologními nukleázemi z této rodiny hraje důležitou roli v životním cyklu rostlinných buněk. Tyto enzymy rovněž prokazují významné protinádorové účinky. Dva druhy TBN1 (divoký typ a N211D mutant) byly studovány. Byly analyzovány vlastnosti obou typů TBN1 v závislosti na složení roztoků, ve kterých byly rozpuštěny. Obě byly úspěšně vykrystalizovány. Struktury obou typů TBN1 byly řešeny pomocí rentgenové difrakce. Fázový problém byl vyřešen pomocí experimentálního fázování metodou MAD s použitím iontů zinku přirozeně přítomných v TBN1. Byly analyzovány strukturní vlastnosti TBN1 jako sekundární struktura, stavba aktivního mistra, vliv glykosylace a rozložení electrostatickeho potenciálu na povrchu. Na základě strukturních vlastností a srovnáním s podobnými proteiny byl navržen reakční mechanismus TBN1.
Klonování, charakterisace a exprese mutantů lidské serinracemasy
Nováková, Ilona ; Brynda, Jiří (oponent) ; Konvalinka, Jan (vedoucí práce)
AAbbssttrraakktt Lidská serinracemasa (hSR) je cytosolický enzym využívající pyridoxal-5'-fosfát, který je lokalizován v centrální nervové soustavě. Syntetizuje D-serin, aminokyselinu, jež je endogenním koagonistou N-methyl-D-aspartátových (NMDA) receptorů a hraje tak v mozku klíčovou roli v excitační neurotransmisi. Lidská serinracemasa je tudíž slibným cílem při léčbě neurodegenerativních onemocněních spojených s NMDA receptory. Zatím však bylo identifikováno jen málo specifických inhibitorů a krystalová struktura hSR byla vyřešena teprve nedávno. Rozhodli jsme se tedy pomocí náhodné mutageneze určit aminokyselinové zbytky klíčové pro aktivitu enzymu. O zbytku Ser 84 je známé, že se spolu s Lys 56 podílí na katalýze. Poté, co jsme analyzovali mutanta S84G/P111L lidské serinracemasy, který si zachovával schopnost konvertovat L-serin na pyruvát, jsme syntetizovali a charakterizovali mutantní hSR S84G, abychom mohli vyloučit případný vliv mutace P111L. KKllííččoovváá sslloovvaa:: D-serin; Serinracemasa; Enzymy závislé na PLP; Mutageneze; Racemasy
Inhibice Thymidin fosforylasy
Zákoucká, Eva ; Obšil, Tomáš (oponent) ; Brynda, Jiří (vedoucí práce)
1. Abstrakt Thymidin fosforylasa, také známá jako gliostatin nebo endotheliální růstový faktor odvozený z krevních destiček, je důležitý enzym metabolismu nukleosidů podílející se na degradaci a recyklaci DNA. Tento enzym katalyzuje reverzibilní fosforolýzu pyrimidin-2'- deoxynukleosidů na 2-deoxy-D-ribosa-1-fosfát a příslušnou nukleovou bázi a zároveň také katalyzuje přenos deoxyribosylů z pyrimidinových deoxynukleosidů k jiným nukleovým bazím za vzniku nového deoxynukleosidu a uvolnění báze z původního deoxynukleosidu. Thymidin fosforylasa je velmi zajímavým potenciálním terapeutickým cílem, jelikož se účastní se angiogenese, tedy tvorby nových cév, a to obzvláště v pevných nádorech mnoha různých tkání. Napomáhá tím výživě a růstu nádorů stejně jako vzniku metastází, tedy nových ložisek nádorů. Dále také inhibuje apoptózu, tedy řízenou smrt buňky, zejména nádorových buněk a degraduje některá protivirová a protinádorová léčiva. Kromě nádorových onemocnění je thymidin fosforylasa nadměrně produkována u dalších závažných onemocnění charakteristických tvorbou nových cév, jakými jsou například psoriáza, revmatoidní artritida nebo ateroskleróza. Omezení aktivity thymidin fosforylasy zejména selektivně v tkáních postižených uvedenými onemocněními by tedy mělo velmi rozsáhlý terapeutický význam. Proto byla na...
Produkce mysiho rekombinantniho prionoveho proteinu (mrPrP) a studium jeho vlastnosti
Krejčiříková, Anna ; Brynda, Jiří (oponent) ; Konvalinka, Jan (vedoucí práce)
Název práce: Produkce myšího rekombinantního prionového proteinu (mrPrP) a stu- dium jeho vlastností Autor: Anna Krejčiříková Katedra (ústav): Katedra biochemie Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. E-mail vedoucího: konval@uochb.cas.cz Konzultant: dr. Ing. Karel Holada, ÚIM 1. LF UK Abstrakt: Prionová onemocnění sice představují jen malou část ze všech známých neurode- generativních nemocí, přesto si zaslouží naši pozornost vzhledem k faktu, že se jedná o smrtelné a dosud nevyléčitelné choroby mající i potenciál způsobit vznik epidemie. Přestože se vědci tímto tématem zabývají již mnoho let, existuje stálé řada nezod- povězených otázek o mechanismu vzniku a šíření prionových onemocnění. V současnosti nejslibnější teorií, jenž vysvětluje podstatu nemoci konverzí buněčného prionového proteinu (PrPC ) v patologický prionový protein (PrPSc ), je "protein-only" hypotéza. Důležitým nástrojem při dokazování této hypotézy je mimo jiné i rekombinantní pri- onový protein. Předkládaná diplomová práce shrnuje dosavadní úspěchy v ověřování prionové hypotézy. V experimentální části se zabýváme přípravou myšího rekombi- nantního prionového proteinu (mrPrP) v bakteriích E. coli....
Thermodynamic Limits for Dehalogenation of Producer Gas by Na2CO3, NaAlO2, CaO/CaCO3, BaO/BaCO3 and Mixed CaO-BaO/BaCO3 Sorbents.
Svoboda, Karel ; Leitner, J. ; Havlica, Jaromír ; Brynda, Jiří ; Skoblia, S. ; Hartman, Miloslav ; Pohořelý, Michael ; Hsu, H.-T.
Our study is focused on thermodynamic analyses and minimization of Gibbs energy for gas de-halogenation (removal of HCl, HF and HBr) by selected solid sorbents (Na2CO3, NaAlO2, CaO/CaCO3, BaO/BaCO3, and mixtures containing CaO-BaO/BaCO3).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Possibilities of High Temperature Desulphurization of a Producer Gas.
Brynda, Jiří
The possibilities of stabilization of Ce2O3 will be investigated in the following experiments.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Possibilities of High-Temperature Desulphurization and Dechloration of a Producer Gas
Brynda, Jiří
According to thermodynamic calculations Ce2O3 exerts the highest affinity to H2S and is capable of deep desulfurization at temperatures up to 800 K. Ce2O3 can be stabilized by La2O3 or MnO addition under common reduction conditions. Therefore Ce2O3 sorbents doped by La2O3 seem to be promising producer gas sorbents.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Brynda, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.