National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Oxide scintillator detectors
Lučeničová, Zuzana ; Kučera, Miroslav (advisor) ; Bryknar, Zdeněk (referee) ; Mihóková, Eva (referee)
The presented thesis focused on the study of a new material concept of Ce3+ doped multicom- ponent aluminum garnets (GdLu)3(GaAl)5O12. High purity single crystalline epitaxial films were grown by the method of liquid phase epitaxy from the BaO-B2O3-BaF2 flux with spe- cial emphasis on the elimination of the potential impurities coming from the flux. Combined experimental study of photoelectron yield (under alpha excitation), decay kinetics of fast and delayed recombination in the milisecond time range (under e-beam excitation) and photo-, cathodo- and radio-luminescence spectroscopies were used to characterize the studied mater- ial. The single-step nonradiative energy transfer from the donor Gd3+ to an acceptor Ce3+ was observed in the low Gd, Ce doped LuAG films and established as long-range dipole - dipole interaction. Special attention was devoted to the positive effect of combined Gd and Ga substitution on the extensive suppression of shallow traps, which are responsible for the slow component in the scintillation response. The best obtained scintillation characteristics of the studied epitaxial films were comparable with the top performance bulk crystals. 1
Nonlinear optical properties of silicon nanostructures
Žídek, Karel ; Trojánek, František (advisor) ; Bryknar, Zdeněk (referee) ; Kuldová, Karla (referee)
Název práce: Nelineární optické vlastnosti křemíkových nanostruktur Autor: Karel Žídek Katedra (ústav): Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí disertační práce: Doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. E-mail vedoucího: trojanek@karlov.mff.cuni.cz Abstrakt: Disertační práce se zabývá nelineárními optickými jevy a ultrarychlým vývojem luminis- cence křemíkových nanokrystalů. Pomocí metody optického hradlování signálu (časové rozlišení až 250 fs) porovnáváme ultrarychlý vývoj luminiscence křemíkových nanokrystalů s různými ve- likostmi (v řádu jednotek nanometrů) a také s rozdílnými formami pasivace. Pro nanokrystaly, kde po excitaci dominuje vliv zachytávání nosičů do povrchových stavů nanokrystalu, navrhujeme teoretický popis závislosti rychlosti těchto procesů na vlastnostech nanokrystalů. Dále v práci podrobně zkoumáme působení Augerovy rekombinace, která se projevuje jak v časově rozlišené, tak i v časově integrované emisi vzorků. Experimentální data velmi dobře popisuje námi navržený model na bázi kinetických rovnic. Závěr práce se zaměřuje na zkoumání ultrarychle dohasínající stimulované emise. U stávajících metod měření optického zisku (VSL a SES) navrhujeme jejich rozšíření pro...
Linear antenna microwave plasma treatment of diamond
Neykova, Neda ; Kozak, Halyna ; Kromka, Alexander ; Bryknar, Z. ; Vaněček, Milan
The presented works reports on a hydrogen termination of nano-crystalline diamond films performed at low temperature.
Fotoluminiscence erbiem dopovaných krystalů KTaO.sub.3./sub..
Potůček, Zdeněk ; Bryknar, Z. ; Trepakov, Vladimír
Photoluminescence emission spectra of KTaO3:Er crystals was studied within the wide temperature (12 – 300 K) and spectral (300 – 1200 nm) regions in order to reveal luminescence centers related to Er ions and to elucidate their optical properties. Under excitation with band-gap light at low temperatures, the KTaO3:Er crystals shoved a broad asymmetric emission band peaking near 490 nm at 12 K that belongs to well-known “green” photoluminescence of KTaO3 crystals. Erbium doping was accompanied by appearance of narrow structured emission bands in the vicinity of 550, 660, and 850 nm that were attributed to radiative transitions within Er3+ ions with 4f11 electron configuration.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.