Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Booklet. Workshop on Solid-State NMR & Computational Methods /11./
Brus, Jiří
11th Workshop on Solid-State NMR & Computational Methods with the subtitle „Why structural information are important for industrial applications”.
Solid-state NMR study of structure and segmental dynamics of pharmaceutical materials based on the solid dispersions of drugs in polymer matrices.
Policianová, Olívia ; Brus, Jiří (vedoucí práce) ; Smrček, Stanislav (oponent) ; Dračínský, Martin (oponent)
Klíčovým krokem ve vývoji a produkci farmaceutických materiálů je vysoce precisní strukturní charakterizace. Strukturní složení farmaceutických substancí je nicméně velmi často složité a těžko identifikovatelné. Jako vhodný způsob k získání jednoznačné strukturní interpretace těchto systémů se jeví nukleární magnetická resonance v pevné fázi s vysokým rozlišením (ssNMR). Z tohoto důvodu je zde popsán spolehlivý nástroj - soubor ssNMR experimentů pro úplnou charakterizaci rozličných pevnolátkových farmaceutik. Důsledná optimalizace ssNMR technik je uskutečněna na velkém množství měřených vzorků obsahujících aktivní farmaceutické ingredience (APIs - active pharmaceutical ingredients) se systémy zahrnujícími APIs formulované v pevných disperzích až po čisté formy vykazující vysokou molekulární neuspořádanost. V této práci je též diskutován vliv polymerní matrice na tvorbu typů pevných disperzí umožňujících i jemné vyladění kontrolovaného uvolňování léčiva. Rozlišení mezi různými strukturními uspořádáními molekul APIs v trojrozměrné dimenzi složitých pevnolátkových farmaceutických systémů je umožněno díky jednoduché strategii - faktorové analýze (FA) aplikované na obtížně popsatelná ssNMR spektra (13 C CP/MAS NMR a 19 F MAS NMR). Výsledky těchto ssNMR zkoumání přispívají k lepšímu pochopení tuhých...
Dynamical Behaviour of Matrix Proteins from Mason-Pfizer Monkey Virus
Srb, Pavel ; Lang, Jan (vedoucí práce) ; Žídek, Lukáš (oponent) ; Brus, Jiří (oponent)
Název práce: Dynamické chování matrixových proteinů Mason-Pfizerova opičího viru Autor: Pavel Srb Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D Abstrakt: Studovali jsme oligomerizační vlastnosti betaretrovirového non- myristoylovaného matrixového proteinu a jeho mutantu R55F z Mason- Pfizerova opičího viru metodami NMR spektroskopie v kapalné fázi. Bylo prokázáno, že divoký typ (WT) v roztoku oligomerizuje. Detailní model oligomerizace byl získán pomocí společné analýzy koncentračně závislých chemických posunů a translačních difúzních koeficientů. Bylo zjišťeno, že WT se v roztoku nachází v rovnováze mezi monomerem, dimerem a trimerem. Dále bylo využito kombinace NMR relaxačních měření a molekulové dynamiky k detailnímu studiu lokálních pohybů v proteinu. Výsledky ukazují, že oligomerizace je úzce svázána se zvýšenou pohyblivostí molekuly WT v oblasti smyčky mezi helixy α2 and α3 a v C-terminální části helixu α3. Tyto části molekuly zároveň tvoří oligomerizační rozhraní. Mutantní pro- tein R55F, který nevykazuje specifickou oligomerizaci byl shledán podstatně rigidnějším. Z analýzy vyplývá, že mechanismy konformační selekce, in- dukovaného fitu a strukturní...
Závěrečná zpráva 2015 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR
Frouz, Jan ; Moradi, J. ; Mudrák, Ondřej ; Albrechtová, Jana ; Kučera, J. ; Kukla, J. ; Bednářová, E. ; Vindušková, O. ; Sebag, D. ; Cailleau, G. ; Brus, Jiří
Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2015.
5. workshop NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod. (Program, abstrakta, postery.)
Brus, Jiří ; Kratochvíl, B.
Konferenční sborník obsahující program, abstrakta, postery z 5. workshopu NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod.
4. workshop NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod. (Program, abstrakta, témata k diskuzi.)
Brus, Jiří ; Kratochvíl, B.
Konferenční sborník obsahující program, abstrakta, témata k diskuzi ze 4. workshopu NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod.
3. workshop NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod. (Program, obsahy přednášek a náměty k diskuzím.)
Brus, Jiří ; Kratochvíl, B.
Konferenční sborník obsahující program, obsahy přednášek a náměty k diskuzím z 3. workshopu NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod.
Studium biodegradovatelných směsí škrob/polykaprolakton metodami NMR spektroskopie pevného stavu
Spěváček, Jiří ; Brus, Jiří ; Divers, T. ; Grohens, Y.
Užitím 13C detekce byly měřeny relaxační doby T1(H) a T1.rho.(H) u směsí škrob/polykaprolakton (PKL) a formylovaný škrob/PKL k charakterizaci jejich morfologie (velikost domén). Z výsledků vyplynulo, že zatímco ve směsích škrob/PKL jsou ve škále 20-110 nm obe složky fázově separovány, ve směsi formylovaný škrob/PKL jsou v této škále obě složky homogenně promíseny. Formylace škrobu tedy podstatně zlepšuje jeho mísitelnost s PKL.
Strukturní charakterizace chitin/glukanových komplexů izolovaných z houby Pleurotus sp. a mycelia Aspergillus niger
Spěváček, Jiří ; Synytsya, A. ; Brus, Jiří ; Ederová, J. ; Čopíková, J.
Kombinací 13C NMR spektroskopie pevného stavu, IČ spektroskopie a termických metod byla charakterizována struktura a složení nerozpustných chitin/glukanových komplexů izolovaných z houby Pleurotus sp. a mycelia Aspergillus niger.
NMR spektroskopie: principy a aplikace v chemii, biologii a lékařství
Brus, Jiří
Přednáška podává historický průřez vývojem NMR spektroskopie a jejích aplikací. Uvádí základní témata chemie, strukturní analýzy, biologie a lékařství, která jsou řešená NMR spektroskopií.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Brus, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.