Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 93 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Internetové obchodování s mezinárodním prvkem
Hůlka, Tomáš ; Brodec, Jan (vedoucí práce) ; Růžička, Květoslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou internetových transakcí ve vztahu k mezinárodnímu právu soukromému, zejména pak současnými prameny práva, jež upravují přeshraniční koupi. Práce je rozdělena do tří částí. První část práce se věnuje obecným otázkám internetových transakcí, konkrétně problematice vztahu Internetu a práva, identifikaci subjektů na Internetu, přičitatelnosti právních následků způsobených činností elektronických agentů a v neposlední řadě také elektronické kontraktaci, zejména pak doručování elektronické komunikace a technickým způsobům prezentace obchodních podmínek pomocí služby WWW. V druhé části práce jsou rozebrány nejdůležitější prameny současné právní úpravy přeshraniční koupě na úrovni mezinárodního práva soukromého, zejména ty, které jsou součástí právního řádu České republiky - Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, nařízení Řím I a zákon č. 91/2012 Sb. (zákon o mezinárodním právu soukromém) a kromě nich také relativně nová unifikovaná přímá úprava některých otázek elektronického uzavírání a plnění smluv obsažená v Úmluvě OSN o použití prostředků elektronické komunikace v mezinárodních smlouvách. V rozboru je poukázáno na to, zda a jaké otázky vyvolává aplikace uvedených právních pramenů na právní poměry vzešlé z internetových transakcí. Pojednáno je také o...
Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži
Coufalová, Jitka ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži (abstrakt) Cílem této rigorozní práce je analyzovat volbu rozhodného práva v mezinárodní obchodní arbitráži, a to ve třech perspektivách: rozhodné právo pro hlavní smlouvu, rozhodné právo pro rozhodčí doložku a rozhodné právo procesních aspektů arbitrážního řízení (lex arbitri, arbitrabilita). Pozornost je dále věnována prvkům souvisejícím s volbou rozhodného práva, jako je zastřešující princip smluvní svobody a limity volby rozhodného práva. K zodpovězení shora uvedených tří hlavních otázek rozhodného práva je použita komparativní metoda, přičemž jsou současně analyzovány mnohé zahraniční právní úpravy arbitrážního řízení stejně jako arbitrážní nálezy a relevantní judikatura. Teoretické přístupy k volbě rozhodného práva jsou tak konfrontovány s jejich případným použitím a modifikacemi v praxi.
Subjekty mezinárodního insolvenčního řízení
Hyvnarová, Barbora ; Brodec, Jan (vedoucí práce) ; Dobiáš, Petr (oponent)
Subject of the International Bankruptcy Procedure The subject of this Master's Thesis called "Subjekty mezinárodního insolvenčního řízení" ("Subjects of the International Bankruptcy Procedure") is the definititon and description of each individual subject of the bankruptcy hearings and their rights and obligations during the proceedings. The first section of the Thesis contains a description of individual subjects as they are qualified and arranged in the Bankruptcy Act. These are the Debtor and his Creditors, moreover the Bankruptcy Court, the Bankruptcy Administrator, state prosecutors, and the Debtor's Receiver. Furthermore, Creditors' bodies were not neglected as well as new institutes brought to the Czech legal system by the new Bankruptcy Act that have been missing in the previous Bankruptcy and Compensation Act. The focus on the Czech legislation of the bankruptcy law is very important for this Thesis, in the second part, the European Union collision norms, which (mostly) refer to national legal customizations, are also described. This part mostly portrays the European Council Regulation (EC) No. 1346/2000, which is applied in case an international element exists, i.e. when the Debtor owns assets in more EU member states. The Regulation specifies the decisive national legal system for the...
Odpovědnost dopravce v mezinárodní silniční přepravě zboží
Lojda, Jiří ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Pro oblast mezinárodní silni ní p epravy zboží platí po více než 50 let Úmluva CMR. I p esto se v praxi i nadále vykytují rozdíly a to nejen v používání této úmluvy soudy, ale i v p ístupu odborné literatury. Tato situace samoz ejm snižuje jistotu dopravce ohledn ešení možných konflikt v mezinárodní p eprav . P i vypracovávání této práce byl brán ohled p edevším na popsání odpov dnosti dopravce jako systému podle Úmluvy CMR. Snahou bylo vymezit sporné momenty, které se v procesu mezinárodní p epravy zboží mohou objevit a navržení jejich možného ešení a to nejen za pomoci teoretických poznatk , názor doktríny a judikatury, ale i za použití rozhodného práva.
Ochrana zahraničních investic
Savara, Zbyněk ; Růžička, Květoslav (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
standard, národní zacházení, obnovitelný zdroj, fotovoltaická elektrárna, Dohoda k Diplomová prá její ch k ve 20. století v mezinárodních vztazích, jsou analyzovány taktéž. oblasti ochrany PZI. Zejména jsou uvedeny režimy zacházení dle minimálního mezinárodního standardu, národní v posledních 20 letech. Dále je popsán systém podpory a ochrany PZI s tím, že jsou uvedeny této oblasti. roce 2010. V letech 2010 a 2011 vztahující se k ke snaze snížit náklady plynoucí na podporu výroby elektrické energie ve fotovoltaických
Mezinárodní smlouvy o dodávce investičních celků
Kohout, Petr ; Dobiáš, Petr (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Investiční celky v současnosti představují zajímavý předmět zahraničního obchodu, ve kterém mohou státy využít komparativních výhod. Tyto celky tvoří také velkou část státních ekonomik. Smluvní ošetření takových transakcí je velmi obtížné, ať již vzhledem k objemu a délce trvání dodávek, tak kvůli možným problémům s financováním, s politickou situací v místě dodávek aj. Cílem práce je seznámit čtenáře se základními pojmy, které jsou s mezinárodním obchodem s investičními celky spjaty. Práce je zaměřena zejména na kontraktační možnosti, tedy na obecné způsoby uzavírání smluv o dodávkách investičních celků. Hlavním tématem je - v rámci zadání, vzorová úprava smluv o dodávkách investičních celků, a to jak úprava celých smluv, tak i další prostředky, které lze při konstrukci smlouvy využít, jako například obchodní zvyklosti a další. Práce je logicky rozčleněna do šesti kapitol (včetně úvodu a závěru). Tyto kapitoly nejprve čtenáře seznámí se základními pojmy, které se v práci dále objevují - těmi jsou "investiční celek" a "mezinárodní obchodní transakce". Následující kapitola je věnována nestátním prostředkům regulace smluv a krátké zmínce o lex mercatoria. Čtvrtá kapitola je zaměřena na možnou konstrukci smluv o dodávce investičních celků. Těžiště práce však spočívá v kapitole páté, která pojednává o...
Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí v Evropské unii : (mezinárodní civilní procesní právo v Evropské unii - vybrané otázky)
Čáslavská, Eliška ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem "Uznání a výkon cizích rozhodnutí v Evropské unii" (Mezinárodní civilní procesní právo v Evropské unii - vybrané otázky). Záměrem práce je poskytnout systematický přehled právních nástrojů, v jejichž režimu může uznání a výkon cizího rozhodnutí v praxi probíhat. Práce je řazena do osmi kapitol, kterým předchází úvod a následuje závěr. V úvodu práce je nastíněna hlavní snaha o přehlednou analýzu jednotlivých nařízení, která tuto problematiku regulují a dále jsou vysvětleny základní pojmy důležité pro zpracovávanou problematiku. Následující kapitoly se již zabývají příslušnými nařízeními a mají logicky jednotnou strukturu. V úvodu každé kapitoly je nastíněna základní charakteristika daného nařízení, jeho přijetí a základní cíle. Následuje vymezení věcné působnosti nařízení a poté již samotná úprava uznání a výkonu cizího rozhodnutí, následně je kapitola zakončena přehledem vztahu daného nařízení k ostatním právním nástrojům. Náplní druhé kapitoly je uznání a výkon cizích rozhodnutí podle nařízení Brusel I (Nařízení Rady (ES) č. 44/2001, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech), které je v této oblasti prvním právním nástrojem a pro následně přijímaná nařízení určitým vzorem. Třetí kapitola zpracovává postup...
Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v rámci Evropské unie
Koláčná, Michaela ; Brodec, Jan (vedoucí práce) ; Dobiáš, Petr (oponent)
Shrnutí a klíčová slova Uznávání a výkon cizích soudních rozhodnutí je základní podmínkou rozvoje mezinárodního obchodu a bezproblémové mezinárodní spolupráce. Účelem mé diplomové práce nazvané "Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v rámci Evropské unie" je srovnání výhod a nevýhod postupu podle dvou předpisů evropského mezinárodního práva soukromého, které tuto otázku upravují - nařízení Brusel I a nařízení o evropském exekučním titulu, a dále zhodnocení aplikace těchto norem Soudním dvorem Evropské unie (Evropským soudním dvorem) a soudy dvou členských států Evropské unie - České republiky a Španělského království. Základními nástroji této práce jsou deskripce, analýza a komparace. Diplomová práce se skládá z šesti kapitol, přičemž každá z nich se zabývá různými aspekty uznání a výkonu soudních rozhodnutí. Úvodní kapitola nastiňuje základní rozsah práce, druhá kapitola vymezuje teoretické otázky a kontext uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí v České republice - úpravu vnitrostátní, smluvní i evropskou. Třetí kapitola pojednává o uznání a výkonu podle nařízení Brusel I, které je základním evropským právním předpisem pro uznání a výkon ve věcech občanských a obchodních, přičemž zohledňuje také návrh na jeho revizi. Čtvrtá kapitola je rozborem uznání a výkonu soudního rozhodnutí v režimu nařízení o...
Nařízení o úpadku 1346/2000/ES COMI
Moravec, Tomáš ; Brodec, Jan (vedoucí práce) ; Dobiáš, Petr (oponent)
Práce se zabývá problematikou COMI a úpravou COMI v nařízení o úpadku. Zaměřuje se na určení COMI pro fyzické a právnické osoby a dále na základě jakých skutečností je možné vyvrátit domněnku COMI v místě zapsaného sídla právnické osoby. V práce je také rozebrána judikatura Evropského soudního dvora a národních členských států, která se týká COMI. Přiblížena je i navrhovaná úprava a revize nařízení o úpadku. Poté je rozebrána problematika forum shopping a možnost přemístění COMI do jiného členského státu. Taktéž se práce zaměřuje na určení COMI u koncernových dlužníků.
Postavení a práva transsexuálních osob v národním a mezinárodním kontextu
Šoltísová, Eva ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Rigorózní práce je analýzou postavení a práv transsexuálních osob a právních aspektů změny pohlaví a to jak v národním, tak v mezinárodním kontextu. Zabývá se změnou pohlaví z hlediska právních podmínek de lege lata i de lege ferenda a vývojem návrhů zákonů zabývající se změnou pohlaví a přístupem k chirurgickým výkonům během posledních let, zvláštní pozornost je věnována postavení nezletilých pacientů. V práci jsou popsány právní důsledky, které změna pohlaví přináší. Práce obsáhle pojednává o základních lidských právech a svobodách, které byly předmětem sporu před evropskými soudy, a zabývá se otázkami, které se vyskytují, pokud je v procesu změny pohlaví přítomen mezinárodní prvek, zejména uznávání nově nabyté sexuální příslušnosti v cizím nebo domovském státě. Shrnuta je situace ve světě a rozdílné přístupy k transsexualitě v různých státech, opomenuta nezůstává problematika útoků z nenávisti a možnost poskytnutí azylu z důvodu transsexuality.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 93 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.