Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 152 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odpovědnost leteckých dopravců při přepravě cestujících ve světle evropského a mezinárodního práva soukromého
Benda, Matěj ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Odpovědnost leteckých dopravců při přepravě cestujících ve světle evropského a mezinárodního práva soukromého Předmětem této rigorózní práce je odpovědnost leteckých dopravců při přepravě cestujících, která je vzhledem ke své podstatě upravena zejména v mezinárodních smlouvách a sekundárním právu Evropské unie. Práce je rozdělena do šesti částí, které se zaměřují na všechny aspekty letecké dopravy. První část informuje o historickém vývoji letecké dopravy a jejím soudobém významu zejména s ohledem na její dopad na životní prostředí a ekonomickou situaci. Opomenuty nejsou ani základní pojmy užívané autorem v průběhu celé práce, se kterými se čtenáři setkají. Druhá část je zaměřena na právní úpravu mezinárodní letecké dopravy z pohledu mezinárodního, evropského a českého vnitrostátního práva. Jak bylo uvedeno v práci, odpovědnost dopravce při škodných událostech, které jsou zákonodárci předpokládány, je upravena zejména mezinárodními smlouvami a sekundárním právem Evropské unie, proto je nejvýznamnějším pramenům věnována kapitola třetí i s ohledem na jejich možný vývoj. Jelikož je potřeba komplexně informovat cestující o jejich právech, rozhodl se tak autor učinit ve čtvrté části této práce, která se věnuje nárokům cestujících, dojde-li k jejich smrti, zranění, nebo jinému ublížení na zdraví,...
Společnosti v mezinárodním právu soukromém
Džoldoševa, Seda ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Cílem této diplomové práce je shrnutí a analýza právní úpravy společností v mezinárodním právu soukromém. Důležitým pojmem, který se objevuje napříč celou prací, je osobní statut společnosti. Osobní statut společnosti je institut, který určuje, zda má organizovaný útvar vlastní právní osobnost a dále jakým právním řádem se řídí jeho vztahy. Při určování osobního statutu vycházíme ze dvou základních teorií, z teorie inkorporační a z teorie sídla, na něž se práce zaměřuje. Teorie inkorporační vychází z principu, že osobním statutem společnosti je právní řád, podle něhož byla společnost založena. Oproti tomu teorie sídla pracuje s v praxi problematickým prvkem faktického sídla, tedy místa, kde společnost svou činnost fakticky vykonává, kde sídlí její management nebo odkud je kontrolována. Jelikož v historickém vývoji nebyla nalezena shoda v přístupu k určování osobního statutu, přiklání se každý stát k jinému východisku. Zatímco inkorporační teorie ve svém důsledku napomáhá rozvoji obchodu a je flexibilnější vůči společnostem, poskytuje teorie sídla větší právní jistotu. Za časté negativum inkorporační teorie je považován Delaware efekt, tedy situace, kdy jsou společnosti zakládány ve státech s pro ně nejvýhodnější legislativou, aniž by zde společnost skutečně vykonávala činnost. Problematickou částí...
Rozhodčí řízení v rámci pravidel Mezinárodní obchodní komory se sídlem v Paříži (ICC)
Žilinčíková, Ivana ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Arbitráž jako mimosoudní forma řešení obchodněprávních sporů je stále více popularizována. Na mezinárodní úrovni je nejvýznamnější institucionalizovanou arbitráží rozhodčí řízení podle rozhodčích pravidel Mezinárodní obchodní komory se sídlem v Paříži. Jedním z důvodů volby tohoto typu arbitráže je zejména mezinárodní význam a autorita, kterou v rámci mezinárodního obchodního styku oplývá Mezinárodní obchodní komora a její přidružené instituce zejména v daném případě tedy Soud ICC. Tento typ rozhodčího řízení považuji za jednu z nejvhodnějších forem rozhodování mezinárodních obchodních sporů, co také potvrzuje historie jejího vývoje, výhody, které poskytuje svými zásadami a autorita, kterou oplývají rozhodčí nálezy. Procesní adaptabilita řízení a vysoká odbornost rozhodců poskytuje skvělou půdu pro hladký průběh celého řízení. Základními zásadami tohoto typu rozhodčího řízení je autonomie vůle stran, zásada rovnosti stran, neveřejnost, diskrétnost, rychlost a ekonomičnost. Největší tlak je kladen právě na členy senátu, kteří při svém rozhodování musí kromě dodržení Pravidel důrazně respektovat také imperativní předpisy a veřejný pořádek státu místa konání arbitráže a také státu, ve kterém má být nález následně vykonán. Každá fáze od podání návrhu na zahájení rozhodčího řízení na Sekretariátu, přes...
Procedure on European Order for Payment - parallels and differences in comparison with European, Czech and German law
Ranič, Radim ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Táto rigorózna práca sa zabýva problematikou európskeho platobného rozkazu z hľadiska paralel a rozdielov s právom eur ópskym, českým a nemeckým. Práca na základe dopredu definovaných kritérií porovnáva európsky platobný rozkaz s českým platobným rozkazom a nemeckým platobným rozkazom, pričom pozornosti neunikol ani vzťah s inými inštitútmi EMPS. Vzhľadom na dlhšiu účinnosť úpravy eur ópskeho platobného rozkazu bolo možné v práci už zhodnotiť skúsenosti s aplikáciou a tiež judikatúru. V práci bolo identifikovaných niekoľko zhodných znakov platobných rozkazov, napr. rýchlosť konania, fakultatívnosť, vydanie bez vypočutia odporcu a ich zrušenie po podaní námietok voči nim. Zistené boli ale aj odlišnosti, predovšetkým v rozsahu aplikácie, rôznom použití v cezhraničných prípadoch, rôznymi nárokmi na rozsah poskytnutia dôkazov v návrhu na vydanie, štruktúrou konania ako jedno alebo dvojstupňového a rôzne lehoty na podanie námietok.
Aktuální otázky mezinárodního insolvenčního práva
Plachá, Pavla ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent) ; Bělohlávek, Alexander (oponent)
Disertační práce s názvem "Aktuální otázky mezinárodního insolvenčního práva" se zaměřuje na zachycení a zdůraznění momentů, které tuto právní oblast do dnešního dne podle názoru její autorky nejvíce formovaly, tzn. že obsahuje zejména rozbor dosavadní regulace oblasti evropského insolvenčního práva, jehož stěžejní část je založena na Nařízení o úpadkovém řízení a na nařízení o insolvenčním řízení, závěrem doplněný o výběr relevantní judikatury, díky níž se pohled na některé otázky a instrumenty s touto právní oblastí bezprostředně související v průběhu času proměnil. Pro komplexní zachycení problematiky však tato práce reaguje též na určování mezinárodní příslušnosti v přeshraničním úpadkovém řízení a uznávání účinků zahraničního insolvenčního řízení ve vztahu mezi členskými státy EU a třetími státy, tj. státy mimo Evropskou unii. Hlavním cílem této práce je proto hledání odpovědi na otázku, které právní dokumenty současnou podobu mezinárodního insolvenčního práva nejvíce ovlivnily, zda a jak se v průběhu času změnilo chápání COMI, jaké změny lze očekávat v oblasti přeshraničního úpadkového řízení v důsledku přijetí nařízení o insolvenčním řízení a na závěr, zda je chápání COMI v režimu evropské úpravy přeshraničního úpadkového řízení formou nařízení shodné s jeho chápáním v režimu Vzorového zákona.
Online řešení sporů
Krejčí, Jan ; Růžička, Květoslav (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Diplomová práce se snaží v celém svém rozsahu poskytnout charakteristiku a kriticky zhodnotit aktuální vývoj v oblasti online řešení sporů, zejména interpretovat právní úpravu na úrovni mezinárodní, se zaměřením na současný vývoj a trendy alternativního řešení sporů pomocí informačních a komunikačních technologií. Tato práce je rozdělena celkem do sedmi kapitol, když čtyři z nich jsou považovány za zásadní. První z nich je kapitola druhá, kde se autor práce zabývá právní úpravou online řešení sporů v České republice. V rámci třetí kapitoly je podán výklad týkající se řešení doménových sporů v České republice, EU a zbytku světa. V rámci čtvrté kapitoly se zabývá vývojem legislativních iniciativ na úrovni Evropské unie, zejména nařízením Evropské unie č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a související, dále v kapitole páté činností mezinárodní Komise OSN pro právo mezinárodního obchodu a jednáním její třetí pracovní skupiny. Na závěr práce pak autor konstatuje, že hlavní cíl diplomové práce, tedy poskytnutí přehledu právní úpravy online řešení sporů, rozvíjející se možnosti alternativního řešení sporů, byl dosažen.
Nové trendy v mezinárodní obchodní arbitráži
Javůrková, Hana ; Růžička, Květoslav (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Nové trendy v mezinárodní obchodní arbitráži Předmětem této diplomové práce je mezinárodní obchodní arbitráž jako dynamicky se vyvíjející institut a konkrétně přiblížení vybraných segmentů vývoje tohoto oboru. Vzhledem k velké oblíbenosti řešení mezinárodních obchodních sporů cestou odlišnou než klasickou cestou před obecnými soudy, je mezinárodní obchodní arbitráž velice důležitý a neustále se vyvíjející obor. Na mezinárodní obchodní arbitráž je také kladen velký tlak ze stran účastníků, aby se neustále zdokonalovala a byla schopna poskytnout rychlé, kvalifikované a spravedlivé řešení. Jelikož se jedná o přesun pravomoci, je na ni kladen také velký tlak i ze strany států, aby rozhodčí nálezy vzniklé v rozhodčím řízení dbaly veřejného pořádku a aby řízení zachovávalo určité standarty procesu. Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je věnována teoretickému vymezení mezinárodní obchodní arbitráže, vztahu rozhodčího řízení s řízením před obecnými soudy a ADR metodami. Jsou zde také přiblíženy teoretické koncepce rozhodčího řízení jako je smluvní teorie, teorie jurisdikční, teorie smíšená a autonomní, i s jejich představiteli. V druhé kapitole je nastíněn vývoj právní úpravy mezinárodního rozhodčího řízení a jsou zde zmíněny všechny důležité prameny. Jelikož existuje vedle sebe více...
Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží
Hovorka, Martin ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
1 Abstrakt Diplomové práce se zaobírá problematikou odpovědnosti dopravce v mezinárodní přepravě zboží. Téma je zúženo na námořní přepravu, která je z hlediska objemu přepravovaného zboží nejvýznamnějším přepravním oborem, jehož mezinárodní úprava je členitá a plná specifik, která odůvodňují potřebu hlubšího rozboru. Aktuálnost předmětného tématu spočívá v postupném vytváření nových přepravní trendů, v technologickém vývoji, a především v trvající potřebě unifikovat právní úpravu. Cílem práce je představit a analyzovat příslušná mezinárodní pravidla a následně provést jejich vzájemné porovnání a hodnocení. První kapitola je věnována teoretickému úvodu, v rámci něhož je vymezen institut odpovědnosti a jsou poskytnuty základní informace o dopravě a přepravě, jejich subjektech a dělení. Zahrnuta je též úprava přepravy v českém právním řádu. Druhá kapitola se zabývá námořní přepravou v širším kontextu. V této kapitole jsou zpracovány charakteristiky tohoto přepravního oboru, zejména pokud jde o její dělení, druhy využívaných přepravních dokumentů a typické subjekty. Načrtnuty jsou také základy české, evropské i mezinárodní právní úpravy námořní přepravy. Třetí kapitola představuje nejdůležitější část diplomové práce a dopodrobna se zabývá úpravou odpovědnosti dopravce v jednotlivých mezinárodních úmluvách. Těmi...
Vyčíslování nároků u výstavbových projektů realizovaných podle smluvních vzorů FIDIC
Jegorova, Anastázie ; Klee, Lukáš (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Cílem této práce je zasazení úpravy odpovědnostních závazků ve vzorových obchodních podmínkách FIDIC do kontextu platné české právní úpravy, odkrytí problémových či kolizních oblastí a následné vyhodnocení kladů a případných rizik vyplývajících z použití těchto vzorů v českém stavebnictví. V jednotlivých podkapitolách první části diplomové práce je obsažena charakteristika všech složek soukromoprávní odpovědnosti, vymezena její role v právně-teoretické oblasti a v konečném důsledku jsou pak stanovena východiska pro učinění závěrů v druhé části práce, která je zaměřena na úpravu odpovědnostních závazků v obchodních podmínkách FIDIC. Pro názornost těchto závěrů je porovnání provedeno na konkrétním užším tématu, kterým je vyčíslování nároků smluvních stran plynoucích z výše popsaných odpovědnostních závazků.
Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy
Benda, Matěj ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy Předmětem této diplomové práce je regulace mezinárodní letecké dopravy, která je vzhledem ke své podstatě upravena zejména v mezinárodních smlouvách a sekundárním právu Evropské unie. Práce je rozdělena do pěti částí, které se průřezově zaměřují na všechny aspekty letecké dopravy. První část informuje o historickém vývoji letecké dopravy a jejím soudobém významu zejména s ohledem na svůj ekonomický a environmentální význam. Opomenuty nejsou ani základní pojmy, se kterými se čtenáři v průběhu práce setkají. Druhá část je zaměřena na právní úpravu mezinárodní letecké dopravy z pohledu mezinárodního, evropského a českého práva. Jak bylo uvedeno v práci, odpovědnost dopravce při škodných událostech, které jsou normotvůrci předpokládány, je upravena zejména mezinárodními smlouvami a sekundárním právem Evropské unie, proto je nejvýznamnějším pramenům věnována kapitola třetí i s ohledem na jejich vzájemný vztah, který definoval Soudní dvůr Evropské unie. Jelikož je potřeba obsáhle informovat cestující o jejich právech, rozhodl se tak autor učinit ve čtvrté části této práce, která se věnuje nárokům cestujících, dojde-li k jejich smrti, zranění, nebo jinému ublížení na zdraví, zničení, ztrátě, poškození a zpoždění zavazadla, zpoždění a zrušení letu a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 152 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.