Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza systému odměňování ve vybraném podnikatelském subjektu
Kadlčík, Josef ; Brožová, Ivana (vedoucí práce) ; Ivana, Ivana (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou odměňování zaměstnanců. Analyzuje systém, cíle a faktory odměňování v konkrétní společnosti, aby na závěr mohlo být navrženo doporučení a shrnutí případných nových mimořádných odměn. Práce definuje pojmy motivace a stimulace, charakterizuje plat, mzdu a jejich společné znaky. Dále popisuje jednotlivé druhy mezd a hodnotí jejich výhody či nevýhody. Zabývá se také výskytem chyb při hodnocení pracovníka. Následně představuje vybranou společnost, jejíž systém odměňování je předmětem diplomové práce. Práce analyzuje tento systém dle struktury norem ve společnosti, je navrženo také doporučení a návrhy na zlepšení.
Analýza ekonomiky vybraného podniku
Horáčková, Radka ; Brožová, Ivana (vedoucí práce) ; Ivana, Ivana (oponent)
Diplomová práce se zabývá finanční analýzou vybraného zemědělského družstva v pětiletém období, tj. od roku 2011 do roku 2015. Teoretická část práce nejprve definuje samotný pojem finanční analýzy, její účel, podklady pro vyhotovení a uživatele. Další část teoretických východisek charakterizuje jednotlivé metody finanční analýzy. Na základě teoretických poznatků je zpracována část analytická. Ta v úvodu podává základní informace o zemědělském družstvu. Poté jsou provedeny horizontální a vertikální rozbory účetních výkazů, které následuje analýza rozdílových a poměrových ukazatelů. Analytickou část uzavírá aplikace bankrotních a bonitních modelů. Závěr diplomové práce shrnuje dosažené výsledky finanční analýzy, na jejichž základě jsou navržena doporučení pro zlepšení finanční situace družstva.
Odměňování zaměstnanců ve vybraném podnikatelském subjektu
Červinková, Klaudie ; Brožová, Ivana (vedoucí práce)
Zhodnocení stávajícího systému odměňování zaměstnanců v konkrétním podnikatelském subjektu. Na základě zhodnocení posoudit účinnost systému odměňování,jeho výhody a nevýhody. Případně navrhnout úpravu stávajícího systému, nebo nastínit úplně novou koncepci odměňování.
Odměňování zaměstnanců ve vybraném podnikatelském subjektu
Červinková, Klaudie ; Brožová, Ivana (vedoucí práce)
Zhodnocení stávajícího systému odměňování zaměstnanců v konkrétním podnikatelském subjektu. Na základě zhodnocení posoudit účinnost systému odměňování,jeho výhody a nevýhody. Případně navrhnout úpravu stávajícího systému, nebo nastínit úplně novou koncepci odměňování.
Analýza hospodaření vybraného zemědělského podniku
Trávníček, Ladislav ; Brožová, Ivana (vedoucí práce) ; Ivana, Ivana (oponent)
Předmětem diplomové práce je analýza hospodaření vybraného zemědělského podniku. Hlavním cílem práce je na základě rozboru ekonomické situace zemědělského podniku Úněšovský statek a.s. v letech 2010 2014 navrhnout opatření a doporučit postupy vedoucí k odstranění nedostatků, které povedou k celkovému zlepšení situace z pohledu externího uživatele. Hlavní cíl je naplněn prostřednictvím následujících dílčích cílů: - představení a charakteristika akciové společnosti Úněšovský statek; - aplikace metod finanční analýzy z dat za období 2010 2014; - komparace některých, nejčastěji používaných ukazatelů se srovnatelnými podniky hospodařícími v Plzeňském kraji. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části je zpracována literární rešerše na základě prostudování odborné literatury, případně některých internetových zdrojů. Druhá část byla věnována praktické aplikaci informací získaných při studiu odborné literatury. Obsahem této části je aplikace metod finanční analýzy. V závěru práce je proveden souhrn zjištěných skutečností a jejich vyhodnocení včetně doporučení, která mohou přispět k celkovému zlepšení situace podniku.
Daňová soustava České republiky se zaměřením na DPH
Morávková, Alena ; Pletichová, Dobroslava (vedoucí práce) ; Brožová, Ivana (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na daň z přidané hodnoty, jako jednu ze zásadních položek příjmů státního rozpočtu. Hospodářský význam daně z přidané hodnoty se v posledních letech neustále zvyšuje. Je zároveň nejčastěji zmiňovanou daní ve spojitosti s daňovými úniky v nejrůznějších podobách. Problematika daňových úniků se po vstupu České republiky do Evropské unie rozrostla na mezinárodní úroveň a to především z důvodu otevření hranic a umožnění volného pohybu zboží a služeb. Do české legislativy se postupně dostávají opatření napomáhající nezákonné praktiky alespoň omezit. Cílem bakalářské práce je zhodnotit fungování a efektivnost přijatých opatření, která mají eliminovat daňové úniky na DPH a zhodnotit vlit těchto opatření na výběr daně z přidané hodnoty. Dílčím cílem práce je navrhnout vlastní postupy, které by vedly ke snížení daňových úniků.
Daňová soustava České republiky se zaměřením na DPH
Laki, Gustav ; Pletichová, Dobroslava (vedoucí práce) ; Brožová, Ivana (oponent)
Daň z přidané hodnoty tvoří významnou část naší daňové soustavy a je klíčovým příjmem státního rozpočtu. Státu je odváděna od 1. ledna 1993, kdy nahradila daň z obratu. Poplatníkem této daně je každý, kdo zakoupí určité zboží či službu. Základní sazba daně z přidané hodnoty od roku 2015 v České republice činí 21 %, snížená sazba 15 %. Novinkou se v roce 2015 v České republice pro některé výrobky stalo snížení nižší sazby na 10 %, např. pro kojeneckou výživu, léky, knihy a další. Jelikož plátce a poplatník DPH nejsou totožné subjekty, řadíme tuto daň společně se spotřební daní mezi daně nepřímé. Druhou část naší daňové soustavy tvoří daně přímé, které se člení na důchodové a majetkové. Ze statistických výpočtů vyplývá, že při zvýšení základní sazby DPH se příjmy státního rozpočtu sníží, existuje zde tedy nepřímá úměra. Naopak při zvýšení snížené sazby DPH se příjmy státního rozpočtu zvýší, jelikož se snížená sazba vztahuje na zboží nezbytně nutné k přežití.
Pozice malých a středních podniků v České republice
Kolesnik, Tatiana ; Pletichová, Dobroslava (vedoucí práce) ; Brožová, Ivana (oponent)
Malé a střední podniky, vč. mikropodniků jsou základem hospodářství ve všech vyspělých ekonomikách. Jejich význam spočívá především ve vytváření pracovních příležitostí, zavádění inovací, rozvoji podnikatelského prostředí, zaměstnanosti a tím i zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Malé a střední podniky mohou operativně reagovat na situaci na trhu a tím uspokojovat požadavky zákazníků. V České republice tvoří více než 1 milion ekonomických subjektů. Podíl malých a středních podniků na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů byl v roce 2014 99,84 %, podíl zaměstnanců malých a středních podniků na celkovém počtu zaměstnanců podnikatelské sféry činil 59,39 %. Podíl přidané hodnoty na HDP České republiky byl 53,11 % (MPO,2014). Ke zlepšení prosperity malých a středních podniků a odstranění negativ, které vyplývají z velikosti podniků a jejich specifik podnikání působí v České republice Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.
Daňová soustava České republiky se zaměřením na DPH
Jelínková, Ivana ; Pletichová, Dobroslava (vedoucí práce) ; Brožová, Ivana (oponent)
Bakalářská práce hodnotí daňovou soustavu České republiky, jako provázaný systém jednotlivých daní s cílem získat potřebné finanční prostředky pro státní rozpočet. Popisuje základní principy a fungování jednotlivých daní, a to i ve vztahu k Evropské unii, jejímž členstvím se Česká republika zavázala zajistit harmonizaci svého právního řádu s právem Evropského společenství. Vzhledem k tomu, že hlavní příjmovou složku státního rozpočtu z oblasti nepřímých daní představuje daň z přidané hodnoty, je zhodnocení vývoje této daně a dopadu jejích změn na státní rozpočet věnována největší pozornost. Bakalářská práce se zaměřuje na zákonná ustanovení mající zásadní dopad na výběr této daně, analyzuje je a navrhuje nová řešení ve vztahu ke státnímu rozpočtu i ekonomickému vývoji České republiky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Brožová, Inka
4 Brožová, Irena
1 Brožová, Ivona
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.