Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Y chromosomální polymorfismy v české populaci se zaměřením na moravské Valašsko: evolučně antropologická studie
Ehler, Edvard ; Vančata, Václav (vedoucí práce) ; Černý, Viktor (oponent) ; Brdička, Radim (oponent)
1 Abstrakt Cíl: Tato studie se zabývá historií moravských Valachů z hlediska evoluční antropologie. Jejím cílem je zjistit původ moravských Valachů a prozkoumat, které mateřské populace daly vzniknout charakteristické populaci moravských Valachů. Metody a materiál: Práce je zaměřena na porovnání Y chromosomálních haplotypů evropských populací s moravskými Valachy. Tyto haplotypy jsou tvořeny setem 12 Y-STR polymorfismů. Z jejich frekvencí byly vypočteny intrapopulační a interpopulační statistiky, stejně jako byly určeny Y chromosomální haploskupiny a provedena admixture analýza. Srovnávací soubor zahrnuje informace z celkově 44 evropských populací s 4757 dárci DNA. Moravští Valaši jsou zastoupeni 94 vzorky. Výsledky: Analýza genetických dat odhalila sníženou genetickou diverzitu, sníženou průměrnou genetickou diverzitu na lokus a snížené mean number of pairwise differences valašské populace ve srovnání s okolními středoevropskými populacemi. To je zřejmě způsobeno izolací valašské populace. Vícerozměrné škálování a porovnání FST párových genetických vzdáleností odhalilo, že Valaši jsou blízcí populacím z Polska, Makedonie a Rumunska. Porovnání sdílených holotypů, AMOVA, admixture analýza, stejně jako demografická a historická data, dokládají silný vliv autochtonní moravské populace na vznikající populaci...
Využití moderních molekulárně-biologických metod v prevenci, časné diagnóze, predikci léčby a prognóze nádorových chorob
Benešová, Lucie ; Minárik, Marek (vedoucí práce) ; Brdička, Radim (oponent) ; Klepárník, Karel (oponent)
55 5 Závěr V prezentovaných pracích jsme se zabývali vývojem a praktickou aplikací metod pro rychlou, citlivou, vysokokapacitní detekci molekulárních markerů u různých typů nádorových onemocnění. Vyvinuli jsme v této souvislosti dvě nové metodiky. První je založená na cyklujícím teplotním gradientu, který poskytuje efektivnější separaci DNA molekul a možnost opakovaného dávkování v jedné analýze a tedy výrazné zvýšení celkového počtu analyzovaných vzorků 1 . Druhá metodika založená na dynamickém značení DNA molekul interkalačním činidlem během elektroforetické analýzy odstraňuje potřebu fluorescenčně značených primerů a dělá tak analýzy finančně i prakticky dostupnějšími 3 . Obě tyto metodiky jsme následně použili při analýzách klinických vzorků pacientů s nádorovým onemocněním. Výsledky uvedených publikací zaměřených na klinické aplikace ukazují, že vyšetření molekulárních markerů zahrnující mutace, alelické ztráty a jednonukleotidové polymorfismy má široké uplatnění. Charakterizace vzorků kolorekta na molekulární úrovni, jehož optimalizaci jsme provedli, může mít význam při popisu stádia transformace adenomu v karcinom nebo při odhadu prognózy onemocnění na základě detekovaných typů mutací 2 . U pacientů s podezřením na karcinom pankreatu může molekulárně-biologické vyšetření v kombinaci s cytologickým...
Liniová plasticita leukemických buněk
Slámová, Lucie ; Mejstříková, Ester (vedoucí práce) ; Brdička, Radim (oponent) ; Machová Poláková, Kateřina (oponent)
Liniový přesmyk z lymfoidní do myeloidní linie během léčby B prekurzorové akutní lymfoblastické leukemie (BCP ALL) je raritní a byl dosud popisován především u pacientů s přestavbou MLL genu. Podařilo se nám objevit zcela novou skupinu BCP ALL, u které dochází k liniovému přesmyku do monocytoidní linie během časné fáze léčby - swALL ("switching" ALL). U žádného pacienta se swALL fenoménem jsme nenašli přestavbu genu MLL. Zastoupení swALL pacientů mezi BCP ALL bylo neočekávaně vysoké (3-4%). Všichni swALL pacienti měli aberantní expresi antigenu CD2 (LFA-2). Zvýšená exprese C/EBPα genu a hypomethylace CEBPA promotoru byly přítomny u většiny swALL pacientů již při diagnóze onemocnění, dříve než jsme pozorovali liniový přesmyk. U pacientů se swALL jsme identifikovali v průběhu liniového přesmyku subpopulaci buněk exprimujících současně B lymfoidní a monocytární znaky. V průběhu transdiferenciace typicky dochází k zvýšení exprese cytokinových receptorů pro M-CSF a GM-CSF. Liniový přesmyk je možné rekapitulovat v in vivo a v in vitro podmínkách. Dětští pacienti se swALL odpovídají pomaleji na iniciální léčbu, často vyžadují intenzivnější léčbu, ale jejich prognóza se zdá být srovnatelná s "ostatními" BCP ALL. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Validace metody High Resolution Melting (HRM) pro účely DNAdiagnostiky; mutační analýza genu cystické fibrózy a vybraných kandidátních genů u mužské infertility
Peldová, Petra ; Macek, Milan (vedoucí práce) ; Brdička, Radim (oponent) ; Korabečná, Marie (oponent)
V posledních letech došlo k výraznému rozvoji molekulárně genetické diagnostiky (DNA diagnostiky). Jsou zaváděny nové metody a technologie a rozšiřováno spektrum genetických služeb. Jelikož výsledky genetických testů zárodečného genomu mohou celoživotně ovlivnit zdraví a kvalitu života pacienta i jeho rodiny, je kladen důraz na neustálé zvyšování kvality poskytovaných diagnostických služeb. Stále více laboratoří přechází z "domácích metod" na komerční diagnostické soupravy, ale často pak svévolně modifikují protokoly výrobce. Proto je pro zajištění kvality genetických testů nezbytné všechny metody a technologie před zavedením do rutinní diagnostické praxe řádně validovat a verifikovat. V této dizertační práci jsem se věnovala otázce vhodnosti a využitelnosti metody High Resolution Melting (HRM) v diagnostice na základě její kompletní validace dle mezinárodních požadavků normy na řízení systému jakosti (ISO 15189). Potvrdili jsme užitečnost této metody a její výhody pro mutační skenování neznámých variant i genotypizaci častých polymorfismů, a to na příkladu různých genů (BRCA1, MTHFR či CFTR). Zároveň jsme poskytli metodické pokyny a postupy pro usnadnění diagnostické implementace této technologie a umožnění jejího úspěšného využití i v dalších genetických laboratořích, a na příkladu validace HRM poskytli...
Genetické příčiny deficitu cytochrom c oxidázy u dětí
Vondráčková, Alžběta ; Tesařová, Markéta (vedoucí práce) ; Brdička, Radim (oponent) ; Procházková, Dagmar (oponent)
Mitochondrie jsou hlavním, nepostradatelným zdrojem ATP, který je produkován především systémem oxidativní fosforylace (OXPHOS). Mutace v genech podmiňujících správnou funkci OXPHOS způsobují mitochondriální onemocnění, jejichž incidence je odhadována na 1:5000 živých narozených dětí. Cytochrom c oxidáza (COX) je klíčovým enzymem dýchacího řetězce, který katalyzuje přenos elektronů na kyslík za vzniku molekuly vody. Izolované nebo kombinované poruchy aktivity COX jsou spolu s deficitem komplexu I nejčastějším typem mitochondriální poruchy u dětí. Způsobeny jsou mutacemi v mitochondriálních nebo jaderných genech kódujících strukturní podjednotky a asemblační faktory jednotlivých komplexů OXPHOS. Přesná genetická podstata poruchy aktivity COX však zůstává u mnoha pacientů neobjasněna navzdory vzrůstajícímu počtu nově charakterizovaných genů. Cílem dizertační práce bylo popsat genetickou příčinu mitochondriálního onemocnění u skupiny 60 nepříbuzných dětí z České republiky s biochemicky potvrzenou poruchou COX. Optimalizovanou metodikou high-resolution melting byly identifikovány čtyři heterozygotní varianty v exonech genů COX4I2, COX5A, COX7A1 a COX10, které byly klasifikovány jako patologické, a proto jsou vhodnými kandidáty pro provedení cílené mutační analýzy u dětí s deficitem COX. Pomocí SNP DNA...
Mutation Screening in Familial Cardiovascular Diseases
Čapek, Pavel ; Brdička, Radim (vedoucí práce) ; Gregor, Pavel (oponent) ; Baxová, Alice (oponent)
Úvod: Hypertrofická kardiomyopatie je vrozené srdeční onemocnění s autozomálně dominantním typem dědičnosti a neúplnou penetrancí. Se znalostí odpovědných genů, schopností detekovat genetické změny, které jsou podkladem vzniku tohoto onemocnění, a studiem funkční analýzy defektních proteinů, můžeme stanovit, zda konkrétní genotypy vedou ke vzniku odlišných fenotypových projevů hypertrofické kardiomyopatie. Cíle práce: Analyzovat mechanismy vzniku hypertrofické kardiomyopatie u českých pacientů postižených tímto onemocněním z molekulárně genetického hlediska (geny MYH7, TNNT2), až po funkční analýzu 3D molekulárního modelu defektního proteinu těžkého řetězce β-myosinu in silico. Dalším cílem práce bylo studium možnosti snížení tvorby zánětlivých agregátů v kardiovaskulárním systému u pacientů s diabetem mellitem 2. typu. Studie prověřovala možnosti terapeutického ovlivnění vybraných kardiovaskulárních rizik u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií, současně trpících diabetem mellitem 2. typu. Obě tyto skupiny pacientů jsou ohroženy podstatně vyšším rizikem vzniku kardiovaskulárních onemocnění vzhledem k vývoji předčasné aterosklerózy. Materiál a metody: Do studie genu MYH7 bylo zařazeno 170 probandů. Vzorky DNA těchto jedinců byly podrobeny mutačnímu screeningu (PCR, sekvenční analýza)...
Význam neolitické expanze ve střední Evropě - posouzení fylogenetického stáří mtDNA haploskupin u české populace.
Priehodová, Edita ; Černý, Viktor (vedoucí práce) ; Brdička, Radim (oponent)
Zemědělství, resp. první kultury neolitu, vznikly na Předním východě před více než 10 000 lety. Neolit, jakožto nový životní styl s naprosto odlišným archeologickým projevem, pak rychle pronikal do jihovýchodní Evropy. Ve střední Evropě jsou první doklady neolitických kultur staré již 7 000 let. Uvažuje se o tom, že tato kulturní inovace ovlivnila do značné míry i demografický růst na zemědělství se podílejících populací. Za takové situace by ale muselo docházet k fixaci nových mutací, které by mohly vytvořit nové, pro Evropu specifické haploskupiny, jejichž ancestrální vazby by se nacházely na Předním východě. Fylogeografické studie evropských a předovýchodních mtDNA sekvencí zjistily, že se na evropské neolitické komponentě podílejí převážně haploskupiny J a T1, a že příspěvek nově příchozích zemědělců do celoevropského genofondu činí zhruba 10 - 20 %. V jednotlivých částech Evropy ale takové výzkumy povětšinou aplikovány nebyly. Cílem této diplomové práce je určit které klady haploskupin J a T1 by se na neolitické expanzi ve střední Evropě mohly podílet. Tyto haploskupiny jsme určili z D-loop oblasti mtDNA u souboru 281 vzorků současné populace České republiky. 36 sekvencí J a T1 mtDNA haploskupin jsme spolu s dříve publikovanými 124 sekvencemi haploskupiny J a 40 sekvencemi haploskupiny T1 z...
P-selektin-nový protein hemostáze
Hrachovinová, Ingrid ; Brdička, Radim (vedoucí práce) ; Kvasnička, Jan (oponent) ; Penka, Miroslav (oponent)
P-selektin - nový protein v hemostáze RNDr. Ingrid Hrachovinová ABSTRAKT P-selektin je znám.jako adhezivní glykoprotein se vztahem k zánětlivé reakci organismu. První práce o možném vztahu P-selektinu ke krevnímu srážení byly publikovány v polovině devadesátých let. Popisovaly pokusy, kde inhibující protilátky P-selektinu způsobily blokování vzniku fibrinu a potlačily růst krevních sraženin. Bylo prokázáno, že P-selektin zvyšoval expresi tkáňového faktoru (TF) na monocytech. K potvrzení úlohy P-selektinu v hemostáze také přispělo naše zjištění, že nadprodukce solubilního P-selektinu (sP-sel) vede k hyperkoagulačnímu stavu krevní plazmy. Ve své disertační práci jsem se zabývala patofyziologií sP-sel a funkcí mikropartikulí s navázaným TF. Podrobnou studií účinku sP-sel jsme zjistili, že za hyperkoagulační stav plazmy jsou zodpovědné prokoagulační mikropartikule (MPs), z nichž část nese na svém povrchu TF. Potvrdili jsme, že nedávno popsaný "blood-borne TF", tj. cirkulující aktivní TF, může být indukován sP-sel. Produkce MPs byla potlačena "inhibující" protilátkou proti PSGL-1, což je transmembránový receptor P-selektinu přítomný na monocytech a granulocytech. Tím jsem prokázala, že MPs se rekrutují z monocytárních buněk při vazbě P-selektinu na receptor PSGL-1. Zjištěných skutečností, že sP-sel produkuje...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.