Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 56 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ocenění AVG Technologies CZ, s.r.o. a proces řízení akvizice
Milotová, Aneta ; Brabenec, Tomáš (vedoucí práce) ; Novotný, Jakub (oponent)
Tato diplomová práce s názvem " Ocenění AVG Technologies CZ, s.r.o. a proces řízení akvizice" je psána formou znaleckého posudku. Jejím cílem je nalezení tržní hodnoty pro potřeby vlastníků k datu 1. 1. 2016. Ocenění společnosti je zpracováno převážně na základě veřejně dostupných dat. Odhad hodnoty byl proveden několika metodami, přičemž za hlavní byla vybrána metoda DCF entity. Práce zahrnuje komplexní strategickou analýzu, finanční analýzu, určení generátorů hodnoty, finanční plán a vlastní ocenění.
Ocenění společnosti ČEPRO a.s.
Trefil, Tomáš ; Brabenec, Tomáš (vedoucí práce) ; Leja, Marek (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá oceněním společnosti ČEPRO, a.s., která zajišťuje především přepravu, skladování a prodej ropných produktů. Ocenění společnosti bylo provedeno výnosovou metodou DCF equity a jako podpůrná metoda byla použita metoda odvětvových multiplikátorů. Součástí této práce je rovněž finanční analýza, strategická analýza, analýza generátorů hodnoty a finanční plán.
Valuation of the company Groupe SEB ČR s.r.o.
Kratochvíl, Bohumil ; Brabenec, Tomáš (vedoucí práce) ; Čižmárová, Dušana (oponent)
Cílem této diplomové práce je zjištění tržné hodnoty oceňovaného podniku Groupe SEB ČR s.r.o. pro účely teoretického prodeje potencionálnímu kupujícímu ke dni 1.1.2016. Diplomová práce je rozdělená do kapitol, které respektují základní strukturu znaleckého posudku ocenění podniku. Úvodní část práce je věnována představení podniku a základním informacím potřebným pro ocenění. Dále následuje finanční analýza, na základe které bude zjištěn předpoklad nekonečného trvání podniku going concern. Následuje kapitola věnovaná strategické analýze, výsledkem které bude prognóza tržeb společnosti. V návaznosti na strategickou analýzu budou prognózovány generátory hodnot a postaven finanční plán. Vyvrcholením práce bude samotné ocenění, které bude provedeno metodou DCF Entity ve třech variantních scénářích, jako doplňková oceňovací metoda byla použita metoda tržního porovnaní.
Vliv látek produkovaných sinicemi na koagulaci huminových vod
Brabenec, Tomáš ; Pivokonský, Martin (vedoucí práce) ; Benešová, Libuše (oponent)
Diplomová práce se zabývá koagulací přírodních vod s obsahem huminových látek a peptidů/proteinů produkovaných sinicí Microcystis aeruginosa během procesu úpravy vody při použití hlinitého koagulačního činidla. Bylo prokázáno, že účinnost koagulačního mechanismu huminových látek i peptidů/proteinů je značně závislá na hodnotě pH. Hodnota pH ovlivňuje nejen velikost a znaménko povrchového náboje huminových látek a peptidů/proteinů ale také charakter a náboj produktů hydrolýzy kovů (Al) koagulačních činidel. Optimální hodnoty pH byly 5 až 6 pro koagulaci huminových látek a 5 až 6,5 pro peptidy/proteiny. V obou případech byly jako dominantní koagulační mechanismus identifikovány elektrostatické interakce mezi organickými látkami a hydrolytickými produkty hliníku vedoucí k vzájemné nábojové neutralizaci a adsorpci. Koagulace huminových látek v přítomnosti sinicových peptidů/proteinů probíhala, obdobně jako u samotných huminových látek, při pH 5 až 6. Přítomnost peptidů/proteinů však měla na účinnost jejich koagulace značně pozitivní vliv, což se projevilo snížením původní dávky hlinitého koagulačního činidla na polovinu (DAl = 2,8 mg.l-1 ). Byla prokázána vzájemná interakce mezi huminovými látkami a peptidy/proteiny, která je příčinou pozitivního vlivu peptidů/proteinů na koagulaci vod s obsahem...
Španělská rozvojová spolupráce a rozvojové vzdělávání realizované nestátními neziskovými organizacemi ve Valencii
Brabenec, Tomáš ; Moree, Dana (vedoucí práce) ; Vávra, Martin (oponent)
Předkládaná diplomová práce se snaží českého čtenáře seznámit s koncepty rozvojové spolupráce a rozvojového vzdělávání ve Španělsku, se zaměřením na praktickou realizaci rozvojového vzdělávání neziskovými organizacemi ve Valencii. V teoretické části jsou postupně předkládána základní historicko-politická východiska obou konceptů a čtenář je seznamován s institucionálními předpoklady jejich realizace ve Španělsku. Empirická část obsahuje výsledky analýzy rozhovorů s představiteli neziskových organizací ve Valencii, které realizují praktické rozvojově-vzdělávací aktivity na základních a středních školách. Text je doplněn názornými grafy a tabulkami a obsahuje ukázky typických odpovědí respondentů, které napomáhají pochopení a interpretaci textu. Závěrečná část obsahuje diskusi o použitých metodách výzkumu a kritické zhodnocení výsledků, které byly předkládány v empirické části.
Studie kvality vody v pramenech a studánkách CHKO Křivoklátsko.
Brabenec, Tomáš ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Popovský, Jiří (oponent)
V současné době je příroda okolo nás soustavně znečišťována antropogenní činností, proto musí být sledována kvalita všech složek životního prostředí, vody nevyjímaje. Tato práce se zabývá především kvalitou vody ve vybraných pramenech a studánkách v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. U jednotlivých studánek je uvedeno v jakém prostředí se nacházejí a u některých je i historie. Byly vytipovány lokality, ve kterých byl proveden odběr vzorků vody, a v laboratoři se stanovily základní fyzikálně-chemické parametry. V závěru práce jsou jednotlivé studánky a prameny zařazeny do tříd jakosti vody dle normy ČSN 75 7221. Dále je uvedeno, které sledované parametry mají překročené limity a zda je voda v dané studánce nebo prameni pitná či nikoliv.
Ocenění společnosti NOVOKOV, spol. s. r. o.,
Filouš, Michal ; Brabenec, Tomáš (vedoucí práce) ; Dvořák, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá oceněním společnosti NOVOKOV, spol. s r.o. Cílem ocenění je určení tržní hodnoty společnosti. Vlastní ocenění je provedeno na základě analýzy výnosů. Použita je metoda diskontovaných peněžních toků pro vlastníky a věřitele, DCF Entity. Diplomová práce začíná představením oceňované společnosti a pokračuje finanční analýzou, strategickou analýzou, vymezením provozně potřebného a nepotřebného majetku, prognózou generátorů hodnoty a finančním plánem. Závěrečná kapitola se věnuje samotnému ocenění, včetně určení vážených průměrných nákladů kapitálu.
Ocenění 100% obchodního podílu na společnosti NEOLUXOR, s.r.o.
Fořtová, Kristýna ; Brabenec, Tomáš (vedoucí práce) ; Körtvelyová, Adéla (oponent)
Cílem této diplomové práce je ocenění společnosti NEOLUXOR, s. r. o. k datu ocenění, které je stanoveno na 31. prosince 2014. Tato společnost provozuje jednu z nejvýznamnějších sítí zabývajících se maloobchodním prodejem knih. Ocenění společnosti bude stanoveno na základě tržní hodnoty. Po představení společnosti následuje finanční a strategická analýza. Na základě kapitoly Generátory hodnoty je sestaven finanční plán. Ocenění je provedeno metodou DCF entity, jako doplňkové ocenění byla použita metoda odvětvových multiplikátorů.
Ocenění společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.
Varga, Matúš ; Brabenec, Tomáš (vedoucí práce) ; Poborský, František (oponent)
Diplomová práce se zabývá odhadem tržní hodnoty vlastního kapitálu společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. k 30. září 2016. Tržní přístup k ocenění v podobě metody srovnatelných společností a metody srovnatelných transakcí tvoří základ celého ocenění s největším dopadem na výsledný odhad hodnoty. Výnosové ocenění prostřednictvím metody DCF Entity je použito pro verifikaci závěrů učiněných na základě tržního přístupu. Použitá premisa nepřetržitého fungování podniku je podepřena detailní analýzou relevantního trhu, analýzou postavení oceňované společnosti na trhu vzhledem ke konkurenci a analýzou jejího finančního zdraví. Závěrem práce je jasně vymezený a zdůvodnitelný odhad rozpětí hodnoty oceňované společnosti.
Ocenění společnosti po schválené reorganizaci - ocenění společnosti MSV Metal Studenka a.s.
Leja, Marek ; Brabenec, Tomáš (vedoucí práce) ; Novotný, Jakub (oponent)
Cílem této diplomové práce je zjištění tržní hodnoty společnosti MSV Metal Studénka, a. s. k 31. 12. 2015. Oceňovaná společnost se zabývá výrobou ocelových výkovků, výlisků a podsestav kolejových vozidel. V práci bude provedena finanční analýza společnosti a na základě strategické analýzy a generátorů hodnoty bude sestaven finanční plán, který poslouží pro výsledné výnosové ocenění společnosti. Hodnota společnosti bude stanovena na základě výnosové metody diskontovaných peněžních toků ve variantě APV a metody tržního porovnání, konkrétně metoda srovnatelných podniků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 56 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.