Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Úřad evropského veřejného žalobce
Brabcová, Anna ; Kunertová, Tereza (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
- Úřad evropského veřejného žalobce Ve své rigorózní práci se zabývám tématem Úřad evropského veřejného žalobce. Jedná se o projekt, který je v oblasti evropského trestního práva ojedinělý, velmi problematický, ale do určité míry se stávajícím směřováním Evropské unie nezbytný. Snahy o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce lze pozorovat již od první poloviny 90. let. Celému projektu bylo však nezbytné podřídit a přizpůsobit nejenom politickou vůli, ale zejména široké legislativní prostředí a příslušný právní základ. Následně, ani cesta k přijetí legislativního návrhu nebyla jednoduchá. Přestože se Evropské komisi podařilo v roce 2013 předložit obsáhlý legislativní balíček k posílení ochrany finančních zájmů, složitost zřízení evropské prokuratury potvrzují náročná jednání trvající čtyři roky, která byla završena v říjnu 2017, kdy bylo přijato dvaceti členskými státy formou posílené spolupráce nařízení č. 2017/1939, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Hlavním cílem této rigorózní práce je komplexní analýza projektu evropského veřejného žalobce z historické perspektivy a zejména analýza vývoje tohoto projektu optikou posledních čtyř let s poukázáním na vedlejší otázky a aspekty, které s sebou projekt evropského žalobce nese - zejména...
Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights
Brabcová, Anna ; Kunertová, Tereza (vedoucí práce) ; Pítrová, Lenka (oponent)
SHRNUTÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V ČESKÉM JAZYCE Otázka přistoupení Evropské unie (dále jen "EU") k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "EÚLP") je po desetiletí žhavým tématem odborných právních a akademických diskusí. Dne 18. prosince 2014 vydal Soudní dvůr Evropské unie (dále jen "SDEU") dlouho očekávány posudek 2/13, ve kterém prohlásil, že Dohoda o přistoupení EU k ECHR (dále jen"Dohoda") není slučitelná s unijním právem. SDEU vydal rozhodnutí, které vzbudilo řadu právních otázek. Mnoho zejména pobouřených komentářů a článků bylo od dne vydání posudku publikováno. Troufám si tvrdit, že problematika přistoupení EU k EÚLP je zvlášť v poslední době velmi čerstvá a aktuální. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsem si téma přistoupení EU k EÚLP vybrala pro svou diplomovou práci. Obecně se mi toto téma zdá velmi zajímavé, neboť je možné na otázku přistoupení nahlížet z mnoha různých pohledů. Vedle toho jsem si k problematice přistoupení vytvořila zvláštní vztah, protože jsem měla příležitost osobně se účastnit ústního jednání SDEU v Lucemburku o slučitelnosti Dohody s Evropským právem. Ráda bych předeslala, že ve své diplomové práci nezaujímám ani kritický ani obranný postoj k posudku 2/13. Hlavním cílem a doufám, že i přínosem mé diplomové práce je: 1) rozebrat historii a celý...
Italské inspirace středoevropské architektury
Brabcová, Anna ; Macek, Petr (vedoucí práce) ; Biegel, Richard (oponent)
Na konci 15. století na území Čech proniká renesanční tvarosloví, které se roku 1493 objevuje i na Pražském hradě v podobě oken Vladislavského sálu Starého královského paláce. Jejich podoba je historicky i stylově spjata s Budínským hradem, kam roku 1490 Vladislav II. Jagellonský přesídlil. Zde se setkal s prvotřídní tvorbou dvora Matyáše Korvína, pro nějž pracovali italští mistři. Vzory fragmentů oken nalezených v Budíně pak lze hledat na Palazzu Ducale Federica da Montefeltro v Urbinu, neboť Uhry byly díky královně Beatrici Aragonské z Neapole v živém kontaktu s Itálií.
Vlivy pražské stavební huti Benedikta Rieda na raně renesanční portály ve středních Čechách
Brabcová, Anna ; Macek, Petr (vedoucí práce) ; Biegel, Richard (oponent)
-výchozí analýza raně renesančních portálů Pražského hradu -detailní rozbor portálů v Nymburce, Chrudimi, Čáslavi a Pardubicích -pokus o charakteristiku stylového posunu ABSTRACT -analysis of early renaissance portals of the Prague castle -detailed analysis of portals in Nymburk, Chrudim, Čáslav and Pardubice -bachelor work tries to describe style changes
Produkce hydrolyzátů bramborových bílkovin pomocí vybraných potravinářských proteas
BRABCOVÁ, Anna
Pomocí čtyř vybraných potravinářských proteáz byly vytvořeny částečné hydrolyzáty dvou typů bramborových proteinových koncentrátů (PC). Komerčně produkovaný proteinový koncentrát společnosti Lyckeby a laboratorně vyrobený proteinový koncentrát odrůdy Ornella byly podrobeny enzymatické hydrolýze enzymy Fromase 220TL, Fromase 220XLG, Maxiren XDS (komerčně dostupné formy chymosinu) a neutrální proteasa z Bacilus subtilis. Pomocí metody SDS-PAGE byl vytvořen proteinový profil hydrolyzátů. U všech hydrolyzátů byla stanovena rozpustnost a antioxidační aktivita metodou DPPH. Hlavním cílem bylo hodnocení účinnosti štěpení bramborových proteinů vybranými proteázami. Z výsledků práce vyplývá, že nejúčinnějším enzymem použitým pro hydrolýzu PC byl enzym neutrální proteasa z Bacillus subtilis.
Hodnocení chemického složení hlíz topinamburu z podzimní a jarní sklizně
BRABCOVÁ, Anna
Práce se zabývá zhodnocením chemického složení hlíz topinamburu u vybraného souboru 8 klonů (Lola, Refla, Gigant, Běloslupký, Úrodný, Völkenroder Spindel, C 63, Karina). Vzhledem k možnosti přezimování hlíz v půdě, byly analyzovány hlízy genotypů z podzimní (po zmrznutí nadzemní hmoty rostlin) a následně jarní sklizně (před samotným klíčením hlíz) a byly hledány případné změny způsobené vlivem přezimování. V hlízách všech genotypů byl analyzován obsah sušiny, obsah bílkovin, obsah dusíkatých látek a množství bezdusíkatých látek. Dále byla provedena analýza bílkovinného profilu pomocí metody SDS-PAGE. Nejvyšší obsah sušiny byl stanoven v hlízách klonu Gigant (29,1%), nejnižší obsah v hlízách klonu Lola (19,9%). Vlivem přezimování se snížil obsah sušiny, dusíkatých látek, bílkovin i bezdusíkatých látek v hlízách většiny klonů.

Viz též: podobná jména autorů
7 BRABCOVÁ, Adéla
2 BRABCOVÁ, Andrea
6 BRABCOVÁ, Anna
7 Brabcová, Adéla
2 Brabcová, Alena
1 Brabcová, Alice
2 Brabcová, Alžběta
2 Brabcová, Andrea
1 Brabcová, Apolena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.