Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika 3D dokumentace a vizualizace interiérů památkových objektů
Brůna, Vladimír ; Větrovská, Barbora ; Marek, Zdeněk ; Brejcha, Marcel ; Frouz, Martin ; Frouzová, Martina
Metodika si neklade za cíl obsahově pojmout celou škálu prostorové digitalizace, proto je zúžena na hlavní a v praxi nejvíce využívanou metodu 3D laserového terestrického (pozemního) skenování, využívaného zejména na velké objekty typu hrad, kostel, zámek, budova, kamenosochařské dílo typu sousoší, socha, erb, římsa. Je určena pracovníkům odborných institucí, které se zabývají ochranou kulturního dědictví, mezi tyto instituce patří především Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav a orgány státní památkové péče, dále vysoké a střední školy s akreditovanými obory zaměřené na dokumentaci památek a muzea a galerie výtvarných umění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika digitalizace, 3D dokumentace a 3D vizualizace jednotlivých typů památek
Brůna, Vladimír ; Brejcha, Marcel ; Marek, Zdeněk ; Větrovská, Barbora
Metodika je určena pro pracovníky odborných institucí, kteří se zabývají dokumentací, digitalizací a prezentací kulturního dědictví (ministerstvo kultury, Národní památkový ústav, muzea různého typu, pracoviště památkové péče státní správy a samosprávy), úřady, do jejichž kompetencí náleží problematika prezentace a vizualizace kulturních památek a dědictví, akademická pracoviště zaměřená na výzkum, vývoj i edukaci, restaurátorská pracoviště i jednotlivde zabývající se obnovou a ochranou uměleckých předmětů, zpracovatelům operativních průzkumů a dokumentacde, pracovištím zaměřeným archeologicky s podílem práce dokumentační, pedagogy a studenty technicky i umělecky zaměřených škol, vlastníky objektů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Historická struktura krajiny a analýza hospodaření v pramenné oblasti Blanice
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem ; Brůna, Vladimír
Studie ukázala nové možnosti využití starých map velkých měřítek při studie krajiny. jedná se o mapy Stabilního katastru. Cílem studie bylo vytvoření rekonstrukčních map a analýza hospodaření v definovaném území ve 20. až 60. letech 19. století. Získané výsledky byly porovnány se současným způsobem hospodaření a byly definovány změny rozlohy a druhového složení krajinné mozaiky. Výsledky studie mimo jiné poskytují historické podklady o využití území a struktuře krajinného pokryvu. Budou tvořit podpůrnou informační databázi při rozhodování o realizaci lyžařského areálu Chlum. GIS data jsou obsažena na CD ROM se signaturou UP 000025.
Historická struktura krajiny a analýza hospodaření v pramenné oblasti Blanice
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem ; Brůna, Vladimír
CD-ROM obsahuje GIS data ke studii, jejímž cílem bylo vytvoření rekonstrukční mapy a analýza hospodaření v území v letech 1830 - 1850 na základě map stabilního katastru a 2. vojenského mapování, s přihlédnutím k 1. vojenskému mapování. Úkolem bylo získat dostupné popisné informace z písemného operátu Stabilního katastru, Schwarzenberského lesnického archivu a ostatních zdrojů a získané výsledky poté porovnat se současným způsobem hospodaření a analyzovat změny rozlohy a druhového složení krajinné mozaiky. Výsledky studie budou sloužit jako jeden z podkladů při rozhodování o realizaci lyžařského areálu Chlum. Text studie je uložen na CD ROM se signaturou UP 000025a.
Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny: Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny na mapách vojenských mapování
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Laboratoř geoinformatiky, Ústí nad Labem ; Čihák, Jan ; Buchta, Ivan ; Uhlířová, Lenka ; Brůna, Vladimír
Cílem projektu je identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny pomocí historických mapových děl. Výsledky projektu budou využity managementem péče o volnou krajinu, v krajinotvorných programech, pro tvorbu rekonstrukčních map krajinné struktury, pro studium krajinných změn v čase a prostoru. Hlavním úkolem projektu bylo pořízení kompletních mapových souborů I. a II. vojenského mapování z území Čech, Moravy a Slezska, tvorba metodiky jejich interpretace za účelem získání informací o historické síti prvků ekologické stability krajiny. Historické mapové podklady byly převedeny do digitálního záznamu. Jako modelová území byly vybrány tyto oblasti: Labské pískovce, Mostecko, Novomlýnské nádrže a Zlatá stoka.
Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Laboratoř geoinformatiky, Ústí nad Labem ; Čihák, Jan ; Buchta, Ivan ; Uhlířová, Lenka ; Brůna, Vladimír
Cílem projektu je identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny pomocí historických mapových děl. Výsledky projektu budou využity managementem péče o volnou krajinu, v krajinotvorných programech, pro tvorbu rekonstrukčních map krajinné struktury, pro studium krajinných změn v čase a prostoru. Hlavním úkolem projektu bylo pořízení kompletních mapových souborů I. a II. vojenského mapování z území Čech, Moravy a Slezska, tvorba metodiky jejich interpretace za účelem získání informací o historické síti prvků ekologické stability krajiny. Historické mapové podklady byly převedeny do digitálního záznamu.
Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Laboratoř geoinformatiky, Ústí nad Labem ; Čihák, Jan ; Buchta, Ivan ; Uhlířová, Lenka ; Brůna, Vladimír
Cílem projektu je identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny pomocí historických mapových děl. Výsledky projektu budou využity managementem péče o volnou krajinu, v krajinotvorných programech, pro tvorbu rekonstrukčních map krajinné struktury, pro studium krajinných změn v čase a prostoru.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.