Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Use of remote sensing data for monitoring of long-term vegetation dynamics on the landscape scale
Brůna, Josef ; Wild, Jan (vedoucí práce) ; Romportl, Dušan (oponent) ; Kropáček, Jan (oponent)
in Czech Tato disertační práce se věnuje především využití dat dálkového průzkumu pro sledování a studium změn vegetace. Díky archivním materiálům můžeme dnes provádět rozsáhlé studie na úrovni krajiny i celého světa bez potřeby rozsáhlých nebo archivních terénních dat. Od středověku se můžeme opřít o různé typy map, pro studium vegetace především lesnických. Od 30. let 20. století jsou v Evropě dostupné letecké snímky a od 70. let pak snímky satelitní, jejichž dostupnost a kvalita v době mého studia rapidně vzrostla. Nejnovějším příspěvkem v této oblasti jsou bezpilotní prostředky a metody jejich zpracování, které umožňují detailní mapování rozsáhlých ploch s nízkými náklady. Kromě výzkumných ekologických otázek, mají zde prezentované práce i environmentální rozměr a různou měrou přispívají k řešení aktuální problémů české ochrany životního prostředí od ochrany přírody v národních parcích a chráněných oblastech až po monitoring rostlinných invazí. Archivní lesnické mapy jsem využil k rekonstrukci a analýze rozsáhlých disturbancí (polomů a následné gradace lýkožrouta smrkového) v lesích Šumavy a Bavorského lesa v letech 1868-1870. Analyzována byla nejen druhová skladba, ale i faktory prostředí odvozené z digitálního modelu terénu. Stejnému tématu se pak věnovala analýza predispozic lesa k napadení...
Využití satelitních snímků v environmentálním výzkumu pro identifikaci městských tepelných ostrovů a jejich souvislosti s okolním prostředím s případovou studií na území Prahy
Houdová, Dominika ; Matějíček, Luboš (vedoucí práce) ; Brůna, Josef (oponent)
Práce je rozdělena do dvou částí, na rešeršní část a případovou studii. Rešeršní část má za cíl uvést do problematiky městských tepelných ostrovů a shrnout poznatky o vztahu městských tepelných ostrovů s okolním prostředím. Popisuje, jak se chovají městské tepelné ostrovy v odlišných biomech a s různými typy zemském pokryvu. Druhá část práce se zabývá detekcí městského tepelného ostrova na území Prahy a jeho vztahu s vegetačními indexy ze satelitních dat Landsat 8. Cílem případové studie je najít vztah mezi teplotou zemského povrchu a její vliv na vegetaci. Studie dokazuje přímou korelaci mezi teplotou zemského povrchu, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) a Normalized Difference Water Index (NDWI). V porovnání s venkovskými oblastmi byly uvnitř měst nalezeny nižší hodnoty NDWI pro stejné hodnoty NDVI mimo město. Klíčová slova: dálkový průzkum Země, environmentální výzkum, městské tepelné ostrovy, vegetační indexy, Praha
The state of the Natural Regeneration in Bavarian Forest National Park, 10 Years after the Total Death Parent Stands
Červenka, J. ; Wild, Jan ; Svoboda, M. ; Kopecký, Martin ; Macek, Martin ; Brůna, Josef ; Zenáhlíková, J.
The presented research is focused on the state of natural regeneration (Norway spruce and Rowan), 10 years after total death of parent stands in the core untouched part Bavarian Forest National Park. The 16 permanent plots 40m x 40m are located on the southeast of Bavaria. We determined exact height, size of the last height increment, condition and species of trees. Number of saplings were counted and classified by heights. These number ranged from 53 to 17276 saplings per hectare. The spruce species composition was 96.7%. The height structure of spruce shows that almost 73% found spruce trees reached heights greater than 0.5 m. The average height increment increased with increasing height of saplings. This paper presents state of natural regeneration in mountain spruce forests in Bavarian Forest National Park without the human influence in summer 2010, 10 years after total death of parent stands.
Metodika mapování invazních druhů pomocí dálkového průzkumu
Müllerová, Jana ; Bartaloš, T. ; Brůna, Josef ; Dvořák, P. ; Vítková, Michaela
Metodika poskytuje návod pro monitoring čtyř problémových invazních druhů rostlin, který je založen na využití dat dálkového průzkumu. Zaměřuje se na levné a operativní řešení využívající bezpilotní letecké prostředky. Poskytuje základy k pochopení problematiky, specifikuje požadavky na typ a kvalitu dat s ohledem na fenofázi rostliny, a popisuje postup jejich zpracování a vyhodnocení. Představené postupy jsou zvláště vhodné pro cílený monitoring (v případě využití bezpilotních prostředků), ale dají se využít i na větší území (v případě satelitních dat).
Využití bezpilotních leteckých prostředků v precizním zemědělství
Fialová, Kateřina ; Matějíček, Luboš (vedoucí práce) ; Brůna, Josef (oponent)
6 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá využitím bezpilotních leteckých prostředků (UAV) v precizním zemědělství. UAV jsou jedním z mnoha nástrojů využívaných k dálkovému průzkumu Země (DPZ), jejichž úkolem je sledování objektů bez přímého fyzického kontaktu. Za posledních 20 let došlo k rozšíření UAV v nejrůznějších oblastech, masivně pak právě v precizním zemědělství. Práce srovnává UAV s klasickými prostředky DPZ a prostřednictvím ukázek reálného nasazení UAV ve vybraných případových studiích - Applications of Low Altitude Remote Sensing in Agriculture, Weed Mapping using Object-Based Analysis of UAV images, Low-altitude, high- resolution aerial imaging systems for row and field crop phenotyping a Estimating Biomass using Crop Surface Models ukazuje široké možnosti sběru, zpracování a vyhodnocení dat, pokrývající celé spektrum důležitých informací, využitelných v precizním zemědělství. UAV a jejich použití v precizním zemědělství je oblastí, kterou čeká dynamická expanze a která přináší oproti standardnímu sběru dat, jen samá pozitiva. Největší výhodou je obrovská flexibilita jak z hlediska nasazení, tak z hlediska osazení senzory, vysoká přesnost pořízených dat, jednoduchost obsluhy, finanční dostupnost a návazně na to i dostupnost softwaru, specializovaného k zpracování takto získaných dat. Jedinou možnou...
Využití družicových dat programu Copernicus pro environmentální výzkum s případovou studií zaměřenou na vyhodnocení REP rekultivovaných ploch v okolí jezera Medard
Hernová, Jana ; Matějíček, Luboš (vedoucí práce) ; Brůna, Josef (oponent)
Využití družicových dat programu Copernicus pro environmentální výzkum s případovou studií zaměřenou na vyhodnocení REP rekultivovaných ploch v okolí jezera Medard Abstrakt Práce je rozdělena do dvou částí na rešeršní část a případovou studii. První část je zaměřena na popis družic Sentinel programu Copernicus a jejich využití pro environmentální výzkum. Práce je rozšířena o příklady studií a projektů, které čerpají a využívají družicových dat z řad Sentinelů s užším zaměřením na Sentinel-2. Druhá část práce se zabývá využitím vegetačního indexu REP ze Sentinelu-2, pro hodnocení vegetace na výsypkách a rekultivovaných plochách a vhodností prostorového rozlišení REP z dat Sentinelu-2. Jako zájmové území byla zvolena oblast jezera Medard. Klíčová slova: družicová data, Copernicus, environmentální výzkum, REP, Medard
Model šíření spontánní vegetace na nerekultivovaných částech velké podkrušnohorské výsypky
Vodička, Jan ; Frouz, Jan (vedoucí práce) ; Brůna, Josef (oponent)
Predikce primární sukcese vegetace na vytěžených substrátech je klíčová pro vhodný výběr způsobu ekologické obnovy. Nedostatek historických dat o charakteru prostředí v takovýchto územích však prediktabilitu značně limituje. Tato práce modeluje osmnáctiletou primární sukcesi sokolovské výsypky pouze na základě prostorových vztahů dřevin s využitím historických leteckých snímků a geo-analytických metod. Letecké snímky byly georeferencovány a manuálně klasifikovány do šesti kategorií dle míry zarostení. Tři prostorové modely byly vytvořeny v prostředí Matlab aplikující různé rovnice populačního růstu dřevin a difúzi semen z blízkého okolí. Použité modely dovedly se značnou přesností predikovat směr vývoje dřevin v prostoru, ačkoli míra úspěšnosti v čase klesala. Nejlepší výsledky dosahovaly shody až 40% v průměru za všechny roky a v některých letech i přes 50%. Klíčová slova: spontánní sukcese, prostorové modely, výsypky
Mapování toků biomasy ve vybraném regionu s využitím GIS
Stráník, Vojtěch ; Matějíček, Luboš (vedoucí práce) ; Brůna, Josef (oponent)
Tato literární rešerše poskytuje shrnutí dostupných prostředků využívaných při plánování procesu nakládání s odpadem z městské zeleně. Nejprve popisuje metody dálkového průzkumu Země vhodné pro vymezení ploch městské zeleně, poté různé techniky odhadu produkce biomasy na těchto lokalitách. Při řešení svozu se zaměřuje na práce týkající se této problematiky, které využívají geografický informační systém (GIS). Následující kapitola patří zhodnocení parametrů odpadu z městské zeleně s ohledem na jejich další zpracování. V závěru jsou porovnávány teoretické poznatky s tím, jak se postupuje v praxi. Klíčová slova: městská zeleň, dálkový průzkum Země, geografický informační systém, svoz odpadu
Vliv křovin na uchycování dřevin v pastevní krajině
Wiesner, Pavel ; Vojta, Jaroslav (vedoucí práce) ; Brůna, Josef (oponent)
Má bakalářská práce se zabývá mechanismy ovlivňujícími uchycování a růst dřevin pod pastevním tlakem převážně v oblasti mírného klimatického pásu. Na základě rešerše literárních zdrojů určuje a vysvětluje jednotlivé mechanismy a snaží se je spojit do uceleného pohledu na problematiku reprodukce, šíření a udržování dřevin v pastevní krajině. Obecně pastva ovlivňuje přirozený průběh sukcese a za určitých podmínek napomáhá vytvoření a udržení pohyblivé krajinné mozaiky, přičemž je vliv pastvy zpětně modifikován již existující vegetační mozaikou. V tomto směru je důležitá existence křovin, které poskytují ochranu semenáčkům a juvenilním jedincům před nepříznivými podmínkami prostředí i před pastevním tlakem a napomáhají tak změnám prostorové heterogenity vegetace a vytvoření zmíněné pohyblivé mozaiky. Protože prostorová heterogenita a celková diverzita vegetace se mohou vlivem pastvy zvyšovat i snižovat na základě celé řady faktorů, zabývá se práce také významem prostorové distribuce pastvy a její intenzity, různými druhy pasených zvířat a běžnými způsoby managementu pastvy. Klíčová slova: pastva, asociační rezistence, cyklická sukcese, pastevní lesy, prostorová heterogenita vegetace, vegetační diverzita

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 BRUNA, Jaroslav
4 Bruna, Jaroslav
3 Bruna, Jiří
1 Brůna, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.