Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dálnice a společnost: Možnosti použití MCA k hodnocení společenských dopadů dopravní infrastruktury. Případová studie R35 v úseku Turnov - Úlibice.
Vrabcová, Zuzana ; Brůhová-Foltýnová, Hana (vedoucí práce) ; Plíšková, Radomíra (oponent)
Tato diplomová práce v rámci své teoretické části pojednává o využitelnosti metod společenského hodnocení - speciálně multikriteriální analýzy - při rozhodování o veřejných projektech a v rámci praktické části se zabývá zejména vlivem dopadů kapacitních dopravních komunikací na životní prostředí. Práce aplikuje metodu multikriteriální analýzy na varianty rychlostní silnice R35 v úseku Turnov - Úlibice a diskutuje výsledky této MCA v porovnání s postupem a výsledky oficiálního dokumentu Doplnění dokumentace Posouzení vlivů konceptu Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje na životní prostředí o porovnání koridorů silnice R35 v úseku Úlibice - Turnov dle zákona č. 244/1992 Sb., na závěr pak diskutuje hlavní faktory ovlivňující výsledky MCA v rámci citlivostní analýzy.
Bariéry rozvoje cíleného pěstování biomasy pro energetické využití v ČR
Česenková, Lenka ; Brůhová-Foltýnová, Hana (vedoucí práce) ; Rynda, Ivan (oponent)
Diplomová práce "Bariéry rozvoje cíleného pěstování biomasy pro energetické využití v ČR" se zabývá aktuálním tématem obnovitelných zdrojů energie v kontextu v současnosti velmi diskutované problematiky změny klimatu. Nejperspektivnějším obnovitelným zdrojem energie v ČR je biomasa. Biomasu pro energetické účely lze získávat ze zbytků ze zemědělství a lesnictví, z organických zbytků z potravinářské výroby apod. (reziduální biomasa) nebo ji záměrně pěstovat. Reziduální biomasou nelze pokrýt současné a budoucí potřeby a dosáhnout závazku osmiprocentního podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě do roku 2010, vyplývajícího z přístupové smlouvy k EU. Proto je nezbytné podporovat rozvoj cíleného pěstování biomasy pro energetické využití, které má mnohem větší potenciál a zatím je na prahu svého rozvoje. Práce analyzuje podmínky tohoto rozvoje v ČR na pozadí mezinárodního kontextu a snaží se identifikovat jeho případné bariéry.
Mobility management: tvorba plánů mobility pro malé a střední podniky
Valeška, Jan ; Brůhová-Foltýnová, Hana (vedoucí práce) ; Rynda, Ivan (oponent)
V této diplomové práci jsou z hlediska sociologického a sociálně ekologického zkoumány dopady individuální automobilové dopady na zdraví lidí, kvalitu jejich života a společnost jako celek. Základem práce je analýza nástroje omezování individuální automobilové dopravy prostřednictvím neinfrastrukturních, "měkkých" nástrojů zviditelnění alternativ, v zahraniční teoretické i aplikační literatuře známého jako mobility management. Druhou oblastí zaměření práce jsou tzv. dopravní plány malých a středních firem. Je zde analyzována možnost aplikace dopravních plánů v Praze na příkladu obchodní společnosti a také srovnání se zahraničím.
Nové přístupy k podnikání s aplikací v podnikatelském plánu
Caspe Pikhartová, Dagmar ; Hartman, Ladislav (vedoucí práce) ; Brůhová Foltýnová, Hana (oponent)
Diplomová práce se zabývá možností fungování car-sharingu v Praze. Car-sharing je službou, která umožňuje pronájem osobních vozidel na určitý počet hodin. Car-sharing je běžnou službou v mnoha městech vyspělého světa. V teoretické části je car-sharing krátce představen včetně jeho rozšíření ve světě. Dále jsou uvedena dvě koncepční východiska pro podnikatelský plán. Prvním je makroekonomická koncepce přírodního kapitalismu, v jejímž centru stojí důraz na uznání nezbytnosti přírodního kapitálu. Ten lze lépe chránit, pokud budeme více konzumovat služby a ne výrobky. Jako v případě car-sharingu, kdy zákazník platí za skutečné využití vozidla, ne za jeho vlastnictví. Druhým koncepčním východiskem je sociální podnikání, které je inspirující alternativou vedení podnikatelského subjektu, kdy cílem není jen finanční zisk, ale i pozitivní společenský dopad. V případě car-sharingu je tímto dopadem snížení počtu vozidel a zlepšení kvality života ve městě. Podnikatelský plán zahrnuje finanční plán zpracovaný ve dvou variantách. Lze konstatovat, že car-sharing na území Prahy je možné provozovat, nezbytná je však podpora samosprávy. Nelze ale předpokládat, že car-sharingová služba je prostředkem k rychlému generování zisku. Může se spíše jednat o jeho pomalou kumulaci. V poslední části práce byl sestaven balanced scorecard pro první rok podnikání tak, aby bylo dosaženo optimistické varianty vývoje modelované v podnikatelském plánu. Jako klíčový cíl pro úspěch prvního roku byl identifikován růst počtu zákazníků.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.