Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Význam tumor infiltrujících lymfocytů jako prognostických faktorů u pacientů po embolizaci portální žíly (PVE) a po PVE s aplikací autologních kmenových buněk
Brůha, Jan ; Třeška, Vladislav (vedoucí práce) ; Gürlich, Robert (oponent) ; Šubrt, Zdeněk (oponent)
Význam tumor infiltrujících lymfocytů jako prognostických faktorů u pacientů po embolizaci portální žíly (PVE) a po PVE s aplikací autologních kmenových Úvod: V důsledku nízkého zbytkového jaterního objemu (FLRV) je až 75% pacientů s metastázami kolorektálního karcinomu do jater (CLM) primárně inoperabilní. Embolizace portální žíly (PVE) pomáhá navýšit FLRV a tím zvýšit i operabilitu, ale selhává až u 40% pacientů. Využití kmenových buněk (SCs) může být způsob jak podpořit efekt PVE. V současné době jsou intenzivně zkoumány interakce imunity a maligních onemocnění. U léčby CLM s použitím PVE nebyla doposud publikována žádná studie, která by se interakcí imunitního systému a nádoru zabývala. Stejně tak nebyl popsán vztah ABC transportérů a CLM u pacientů po PVE. Cíle: Cílem dizertační práce bylo ověřit efekt PVE a intraportální aplikace SCs na nárůst FLRV a progresi CLM. Dalším cílem bylo stanovit tumor infiltrující lymfocyty (TILs) a transportéry ABCC10 a ABCC11 u pacientů s CLM po provedené PVE a jejich klinické dopady. Metoda: Efekt SCs na růst FLRV po PVE byl zkoumán na souboru 63 pacientů (43 pacientů s PVE a 20 pacientů s PVE a aplikací SCs). Z CT vyšetření byly stanoveny FLRV a objemy CLM. Byl sledován jejich růst, vztah k operabilitě, bezpříznakovému období (DFI) a celkovému přežití (OS). Na souboru...
Dynamický model všeobecné rovnováhy a odhad dopadů environmentální politiky zaměřené na podporu biopaliv v České republice
Píša, Vítězslav ; Brůha, Jan (vedoucí práce) ; Tonner, Jaromir (oponent) ; Smeets Křístková, Zuzana (oponent)
Práce zhodnocuje tři rozpočtově neutrální mixy politik podporující využití biopaliv v České republice. K evaluaci ekonomických a environmentálních dopadů je využit dynamický model všeobecné rovnováhy s třemi agregovanými sektory a dvěma typy domácností. Základním nástrojem podpory je v podmínkách České republiky hypotetická cenová subvence energetických plodin využitých v produkci biopaliv první generace, která splňují kritéria udržitelnosti. Výdaje na cenové subvence jsou v jednotlivých scénářích financovány navýšením daně z příjmů fyzických osob, spotřební daně z pohonných hmot nebo standardní sazbou daně z přidané hodnoty. Výsledky ukazují, že za stávajících cen ropy nepostačí k naplnění emisních a podílových cílů ani cenová subvence stanovená ve výši spotřební daně z pohonných hmot. Ke splnění podílových cílů proto bude zapotřebí na trhu uplatnit i vysokoprocentní biopaliva a biopaliva vyšších generací. Ke splnění emisního cíle bude nutné využít další alternativní paliva. Environmentálně nejefektivnějším mixem nástrojů je financování subvence navýšením sazby spotřební daně z pohonných hmot, ekonomicky se nejpříznivěji jeví kombinace s navýšením standardní sazby daně z přidané hodnoty.
Four Essays on Macroeconomic Aspects of the Transition Process
Brůha, Jan ; Slobodyan, Sergey (vedoucí práce) ; Zamulin, Oleg (oponent) ; Cobham, David (oponent)
Tato disertace je výběr z mého výzkumu, v němž jsem se zabýval makroekonomickými aspekty ekonomické transformace ve střední Evropě. V průběhu svého doktorského studia jsem se zabýval zejména těmito oblastmi: (1) environmentální regulací a (2) makroekonomickou konvergencí. Disertace je složena ze čtyř článků. První článek The decomposition and econometric analysis of air emissions in a transition country: the case of the Czech Republic je z oblasti environmentální ekonomie a je empiricky orientován. Analyzuje emise čtyř klasických polutantů v České republice během ekonomické transformace. Další tři články se týkají makroekonomického modelování. Článek Real Exchange Rate in Emerging Economies: The Role of Different Investment Margins (napsaný spolu s Jiřím Podpierou) zkoumá mechanismy reálné apreciace pozorované v konvergujících zemích střední Evropy. Tento článek považuje investice do kvality zboží za klíčový aspekt umožňující replikace pozorované reálné apreciace a porovnává ustálené hodnoty apreciace za různých modelových předpokladů. Další článek The Dynamics of Economic Convergence: The Role of Alternative Investment Decisions (napsaný spolu s Jiřím Podpierou) vyhodnocuje, jak různé modelové předpoklady o investicích pomáhají vysvětlit pozorovanou makroekonomickou dynamiku v transformujících se...
Filozofické, náboženské a sociálně poklitické názory Karla Sabiny
Brůha, Jan ; Štaif, Jiří (vedoucí práce) ; Pokorná, Magdaléna (oponent)
Resumé Při jen stručném probíráni Sabinovy osobnosti, života a díla jako úvodu do dalších částí práce je konfrontována skutečnost s její reflexí v jeho literární tvorbě. V této souvislosti jsou zvažovány možné myšlenkové obhajoby vstupu do služby policejního konfidenta, určité realizace s tím spojených záměrů ve zprávách pro policii; jako opora slouží tyto zprávy, zvláště exposé pro vládní místa z r. 1867, Sabinův život, literární díla. Pozornost je věnována jejich uměleckému hodnocení. Odmítnut je závěr některých autorů o Sabinově podřízení se positivitě i poklesu kvality jeho tvorby od začátku konfidentství. V Sabinových filosofických a náboženských názorech zhruba do počátku druhé poloviny čtyřicátých let jsou analyzovány různé projevy romantismu: mystické světlo, s ním hlavně související teismus, jeho hledání jisté analogie toho ve slovanském slunečním božstvu Svantovítovi, kolísání k filosofické skepsi. Identifikovány jsou tehdejší vlivy filosofie, zejména Noval*se, Schellinga. V následujících letech jako odraz dobového vývoje filosofické i speciálně vědecké metodologie ukázána nyní Sabinova obhajoba empirismu, pokračující zastávání racionální stránky, ale i ústup mystického momentu při neopouštění role intuice a fantazie v poznání. Po Sabinově návratu z vězení se u něho projevuje ovlivnění H. K....
Modely ekonomického růstu a Environmetální Kuznětsova křivka
Tvarůžek, Ladislav ; Brůha, Jan (vedoucí práce) ; Kolouchová, Petra (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu dopadu ekonomického růstu na kvalitu životního prostředí. V první části práce se nejprve stručně věnujeme historii makroekonomických modelů s environmentálním omezením, abychom poté rozebrali předpoklady, fungování a implikace tří námi vybraných modelů. V následující části představujeme teorii Environmentální Kuznětsovy křivky a poskytujeme rozbor současných vysvětlení, empirie a možných nedostatků teorie. V závěrečné části propojujeme poznatky z předešlých kapitol a sestavujeme počítačové simulace, které mají za cíl predikovat vývoj kvality životního prostředí v daném modelu.
Agregované ukazatele v ekologické ekonomii
Syrovátka, Miroslav ; Brůha, Jan (vedoucí práce) ; Šauer, Petr (oponent)
Cílem této práce je analyzovat tři agregované ukazatele a zasadit je do obecného rámce ekologické ekonomie. Druhá kapitola ukazuje, že různé pohledy na udržitelnost implikují odlišnou politiku udržitelnosti. Ekologická ekonomie je nastíněna v kontrastu s ekonomií environmentální. Další tři kapitoly analyzují vybrané agregované ukazatele. Agregované ukazatele mohou poskytnout rychlý vhled do komplexní problematiky, avšak jejich vypovídací hodnota je do velké míry závislá na metodě agregace. Proto by interpretace agregovaných ukazatelů měla být vždy podmíněna jejich konkrétní metodikou. Ekologická stopa je označena za technologicky skeptický ukazatel udržitelnosti, použitelný spíše v globálním než národním měřítku. I na nižší úrovni však umožňuje znázornit náročnost dané populace na obnovitelné přírodní zdroje. Hlavním problémem indexu udržitelného ekonomického blahobytu je integrace blahobytu a udržitelnosti do jednoho ukazatele, která neumožňuje jasnou interpretaci jeho výsledků. Z důvodu vysoké korelace mezi indexem lidského rozvoje a ukazateli ekonomické aktivity je jeho vypovídací hodnota omezená. Přesto může sloužit jako základ pro další rozvoj konceptu a měření lidského rozvoje a jako vstupní brána k dalším informacím obsaženým ve Zprávě o lidském rozvoji.
Nowcasting the Czech Trade Balance
Babecká Kucharčuková, Oxana ; Brůha, Jan
V tomto článku se zabýváme "teďpovědí" (nowcasting) a krátkodobou předpovědí hlavních veličin zahraničního obchodu. Uvažujeme čtyři empirické metody: regresi založenou na hlavních komponentách, elastickou síť, dynamický faktorový model a metodu částečných nejmenších čtverců. Diskutujeme, jak lze tyto metody adaptovat na situaci řad s různou frekvencí a nesynchronní publikací. Srovnáváme tyto metody s jednorozměrnými metodami. Ukazujeme, že pro nominální a reálné dovozy i vývozy dává nejpřesnější predikce metoda elastické sítě následovaná dynamickým faktorovým modelem a metodou hlavních komponent. Pro dovozní a vývozní ceny dávají nejlepší predikce pro "zpětpověď" (backcasting) a teďpověď jednorozměrné metody, pro krátkodobou předpověď však přesnější výsledky poskytují sofistikovanější metody. I zde dominuje nad ostatními metodami elastická síť.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Business intelligence v laboratorní firmě
Musil, Jiří ; Novotný, Ota (vedoucí práce) ; Brůha, Jan (oponent)
Cílem této práce je implementace pilotního řešení Business intelligence v laboratorní firmě. Tato firma se zabývá vyšetřováním vzorků krve a moči. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část je teoretická. Pojednává o využití a komponentech Business intelligence. Dále popisuje metodu Balanced scorecard a její využití v prostředí laboratoních firem. Druhá část obsahuje praktické řešení. Nejdříve je popsána společnost ve které je řešení implementováno. Dále jsou určeny cíle a metriky na základě aplikace metody Balanced scorecard. Na základě cílů je navrhnuta strategická mapa. Poslední část popisuje implementaci pilotního řešení a popis reportů.
On the Sources of Business Cycles: Implications for DSGE Models
Andrle, Michal ; Brůha, Jan ; Solmaz, Serhat
Které šoky jsou hybateli hospodářských cyklů a kolik jich je? Dokumentujeme, že v rozvinutých ekonomikách se reálné makroekonomické veličiny v průběhu hospodářského cyklu spolu pohybují stabilním a predikovatelným způsobem, a argumentujeme, že tedy existuje jeden dominantní faktor způsobující většinu výkyvů hospodářských cyklů. Společný pozitivní pohyb reálného výstupu a inflace přesvědčivě ukazuje na poptávkový charakter tohoto faktoru. Tato skutečnost -stabilní v čase a prostoru- může být použita jako jednoduchý test strukturálních makroekonomických modelů. Navrhujeme jednoduchou statistiku, která může sloužit k porovnávání dat a modelů. Na základě této statistiky ukazujeme, že mnohé nejnovější strukturální modely neumí dostatečně replikovat stylizovaná fakta, která dokumentujeme.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Empirical Analysis of Labor Markets over Business Cycles: An International Comparison
Brůha, Jan ; Polanský, Jiří
Cílem tohoto článku je zdokumentovat a shrnout hlavní cyklické charakteristiky makroekonomických dat trhu práce ve vyspělých ekonomikách. V článku uvádíme druhé momenty (korelaci, volatilitu a koherenci) těchto dat pro různé transformace (tempa růstu a cyklické složky). Používáme také dynamické faktorové modely, abychom odhalili počet fundamentálních šoků, které ovlivňují dynamiku veličin trhu práce. Zkoumáme, zda se tyto charakteristiky mění v čase, zejména v obdobích závažných krizí jako např. Velká recese. Nakonec zkoumáme, zda existují skupiny zemí, které jsou charakterizovány společnými rysy, např. institucemi na trhu práce. Ukazujeme, že některé vlastnosti jsou společné v čase a v různých zemích (např. Okunův zákon). Naopak jiné charakteristiky se mezi zeměmi liší. Instituce trhu práce vybrané vlastnosti ovlivňují, ale pouze málo. Zjišťujeme, že cyklickou dynamiku veličin trhu práce ve většině zkoumaných zemí zřejmě vysvětluje jeden, nebo nejvýše dva šoky. Článek uzavíráme interpretací těchto závěrů pro strukturální makroekonomické modely.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Bruha, J.
26 Brůha, Jan
26 Brůha, Jan
1 Brůha, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.