Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Agregované ukazatele v ekologické ekonomii
Syrovátka, Miroslav ; Šauer, Petr (oponent) ; Brůha, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je analyzovat tři agregované ukazatele a zasadit je do obecného rámce ekologické ekonomie. Druhá kapitola ukazuje, že různé pohledy na udržitelnost implikují odlišnou politiku udržitelnosti. Ekologická ekonomie je nastíněna v kontrastu s ekonomií environmentální. Další tři kapitoly analyzují vybrané agregované ukazatele. Agregované ukazatele mohou poskytnout rychlý vhled do komplexní problematiky, avšak jejich vypovídací hodnota je do velké míry závislá na metodě agregace. Proto by interpretace agregovaných ukazatelů měla být vždy podmíněna jejich konkrétní metodikou. Ekologická stopa je označena za technologicky skeptický ukazatel udržitelnosti, použitelný spíše v globálním než národním měřítku. I na nižší úrovni však umožňuje znázornit náročnost dané populace na obnovitelné přírodní zdroje. Hlavním problémem indexu udržitelného ekonomického blahobytu je integrace blahobytu a udržitelnosti do jednoho ukazatele, která neumožňuje jasnou interpretaci jeho výsledků. Z důvodu vysoké korelace mezi indexem lidského rozvoje a ukazateli ekonomické aktivity je jeho vypovídací hodnota omezená. Přesto může sloužit jako základ pro další rozvoj konceptu a měření lidského rozvoje a jako vstupní brána k dalším informacím obsaženým ve Zprávě o lidském rozvoji.
Nowcasting the Czech Trade Balance
Babecká Kucharčuková, Oxana ; Brůha, Jan
V tomto článku se zabýváme "teďpovědí" (nowcasting) a krátkodobou předpovědí hlavních veličin zahraničního obchodu. Uvažujeme čtyři empirické metody: regresi založenou na hlavních komponentách, elastickou síť, dynamický faktorový model a metodu částečných nejmenších čtverců. Diskutujeme, jak lze tyto metody adaptovat na situaci řad s různou frekvencí a nesynchronní publikací. Srovnáváme tyto metody s jednorozměrnými metodami. Ukazujeme, že pro nominální a reálné dovozy i vývozy dává nejpřesnější predikce metoda elastické sítě následovaná dynamickým faktorovým modelem a metodou hlavních komponent. Pro dovozní a vývozní ceny dávají nejlepší predikce pro "zpětpověď" (backcasting) a teďpověď jednorozměrné metody, pro krátkodobou předpověď však přesnější výsledky poskytují sofistikovanější metody. I zde dominuje nad ostatními metodami elastická síť.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Business intelligence v laboratorní firmě
Musil, Jiří ; Novotný, Ota (vedoucí práce) ; Brůha, Jan (oponent)
Cílem této práce je implementace pilotního řešení Business intelligence v laboratorní firmě. Tato firma se zabývá vyšetřováním vzorků krve a moči. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část je teoretická. Pojednává o využití a komponentech Business intelligence. Dále popisuje metodu Balanced scorecard a její využití v prostředí laboratoních firem. Druhá část obsahuje praktické řešení. Nejdříve je popsána společnost ve které je řešení implementováno. Dále jsou určeny cíle a metriky na základě aplikace metody Balanced scorecard. Na základě cílů je navrhnuta strategická mapa. Poslední část popisuje implementaci pilotního řešení a popis reportů.
Business intelligence v laboratorní firmě
Musil, Jiří ; Novotný, Ota (vedoucí práce) ; Brůha, Jan (oponent)
Cílem této práce je implementace pilotního řešení Business intelligence v laboratorní firmě. Tato firma se zabývá vyšetřováním vzorků krve a moči. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část je teoretická. Pojednává o využití a komponentech Business intelligence. Dále popisuje metodu Balanced scorecard a její využití v prostředí laboratoních firem. Druhá část obsahuje praktické řešení. Nejdříve je popsána společnost ve které je řešení implementováno. Dále jsou určeny cíle a metriky na základě aplikace metody Balanced scorecard. Na základě cílů je navrhnuta strategická mapa. Poslední část popisuje implementaci pilotního řešení a popis reportů.
On the Sources of Business Cycles: Implications for DSGE Models
Andrle, Michal ; Brůha, Jan ; Solmaz, Serhat
Které šoky jsou hybateli hospodářských cyklů a kolik jich je? Dokumentujeme, že v rozvinutých ekonomikách se reálné makroekonomické veličiny v průběhu hospodářského cyklu spolu pohybují stabilním a predikovatelným způsobem, a argumentujeme, že tedy existuje jeden dominantní faktor způsobující většinu výkyvů hospodářských cyklů. Společný pozitivní pohyb reálného výstupu a inflace přesvědčivě ukazuje na poptávkový charakter tohoto faktoru. Tato skutečnost -stabilní v čase a prostoru- může být použita jako jednoduchý test strukturálních makroekonomických modelů. Navrhujeme jednoduchou statistiku, která může sloužit k porovnávání dat a modelů. Na základě této statistiky ukazujeme, že mnohé nejnovější strukturální modely neumí dostatečně replikovat stylizovaná fakta, která dokumentujeme.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Empirical Analysis of Labor Markets over Business Cycles: An International Comparison
Brůha, Jan ; Polanský, Jiří
Cílem tohoto článku je zdokumentovat a shrnout hlavní cyklické charakteristiky makroekonomických dat trhu práce ve vyspělých ekonomikách. V článku uvádíme druhé momenty (korelaci, volatilitu a koherenci) těchto dat pro různé transformace (tempa růstu a cyklické složky). Používáme také dynamické faktorové modely, abychom odhalili počet fundamentálních šoků, které ovlivňují dynamiku veličin trhu práce. Zkoumáme, zda se tyto charakteristiky mění v čase, zejména v obdobích závažných krizí jako např. Velká recese. Nakonec zkoumáme, zda existují skupiny zemí, které jsou charakterizovány společnými rysy, např. institucemi na trhu práce. Ukazujeme, že některé vlastnosti jsou společné v čase a v různých zemích (např. Okunův zákon). Naopak jiné charakteristiky se mezi zeměmi liší. Instituce trhu práce vybrané vlastnosti ovlivňují, ale pouze málo. Zjišťujeme, že cyklickou dynamiku veličin trhu práce ve většině zkoumaných zemí zřejmě vysvětluje jeden, nebo nejvýše dva šoky. Článek uzavíráme interpretací těchto závěrů pro strukturální makroekonomické modely.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Dynamics of Linear Forward-looking Structural Macroeconomic Models at the Zero Lower Bound: Do Solution Techniques Matter?
Brůha, Jan
V tomto článku porovnávám vybrané techniky, které mohou být použity na řešení strukturálních makroekonomických modelů s dopředu hledícími očekáváními, které zahrnují nulovou dolní hranici úrokových sazeb jako jedinou nelinearitu. Používám stylizované teoretické modely s dopředu hledícími očekáváními, abych porovnal různé techniky řešení, co se týče implikací pro impulzní odezvy, pro dopady opatření typu "forward guidance" a pro velikost fiskálních multiplikátorů, a porovnávám také přesnost řešení. Vyvracím nedávná tvrzení v odborné literatuře, že různé metody řešení poskytují identické výsledky. Ukazuji, že různá řešení jsou ekvivalentní, pouze pokud omezení na nulovou dolní hranici sazeb váže jejich trajektorii pro více než jedno období, jinak mohou mít různé techniky řešení rozdílné implikace. Velké efekty forward guidance a vysoké fiskální multiplikátory při nulových úrokových sazbách jsou přítomny zejména pro některá řešení založená na "stínových" šocích. Na druhou stranu, řešení založená na nelineárních deterministických systémech a řešení pomocí příležitostně trvajících omezení poskytují pouze malé efekty "forward guidance" a fiskální multiplikátory, které nejsou v prostředí nulových sazeb výrazně vyšší než v normálních časech. Tyto dva přístupy k řešení se také ukazují jako nejpřesnější.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The Housing Sector over Business Cycles: Empirical Analysis and DSGE Modelling
Brůha, Jan ; Polanský, Jiří
V tomto článku analyzujeme dynamiku cen nemovitostí určených k bydlení v rámci hospodářských cyklů. Nejprve se zabýváme empirickou analýzou vztahu mezi sektorem nemovitostí určených k bydlení a hlavními makroekonomickými proměnnými v ČR a na vzorku vyspělých ekonomik ukazujeme, že ve většině zemí se tento sektor pohybuje souběžně se zbytkem ekonomiky. Česká data ukazují existenci období, v nichž se tento sektor choval nezávisle na zbytku ekonomiky, ale od roku 2005 je více sladěn s hospodářským cyklem. Dále konstruujeme kaskádu dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy s rostoucí mírou složitosti a posuzujeme relativní význam každého přidávaného mechanismu. Na rozdíl od studií, které se zakládají na finančním omezení, modelujeme sektor nemovitostí určených k bydlení jako další produkční sektor pomocí standardních nabídkových a poptávkových mechanismů. Naše výsledky ukazují, že tento přístup je schopen vysvětlit pozorovaný souběžný vývoj ukazatelů trhu s bydlením.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The Czech Housing Market Through the Lens of a DSGE Model Containing Collateral-Constrained Households
Tonner, Jaromír ; Brůha, Jan
V příspěvku vkládáme trh nemovitostí s rozpočtově omezenými domácnostmi do základního modelu České národní banky (model g3), abychom mohli analyzovat vztahy mezi trhem nemovitostí a hospodářským cyklem v rámci modelu malé otevřené ekonomiky. Diskutujeme rozklad cen nemovitostí do šoků a interpretujeme výsledky ve světle aktuálních empirických prací. Zjišťujeme, že působení trhu nemovitostí na ekonomický cyklus je slabé, a tak ani měnověpolitické implikace kolísání cen nemovitostí nejsou významné. To platí pro širokou množinu modelových parametrizací. Výsledek interpretujeme - v souladu se současnými empirickými pracemi - tak, že efekty bohatství plynoucí z vlastnictví nemovitostí nejsou v České republice významné. Nicméně ukazujeme, že mechanismus zajištění významně vylepšuje predikční vlastnosti rozšířeného modelu, hlavně u predikce spotřeby domácností. To naznačuje důležitost efektu zajišťování, přičemž zástavu mohou představovat jiná aktiva než nemovitosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Incorporating Judgments and Dealing with Data Uncertainty in Forecasting at the Czech National Bank
Brůha, Jan ; Hlédik, Tibor ; Holub, Tomáš ; Polanský, Jiří ; Tonner, Jaromír
Tento článek se zaměřuje na tvorbu prognóz v České národní bance s důrazem na zapracování expertních vstupů do prognózy a nakládání s nejistotou v datech. V článku začínáme popisem jádrového modelu a procesu prognózy a následně ukazujeme, jak je nakládáno s daty a s příslušnými nejistotami. Jádro článku obsahuje pět případových studií, které reflektují měnověpolitické otázky, které byly řešeny při prognózách od roku 2008. Každá případová studie nejprve popisuje příslušný problém, poté je popsáno, jak byl řešen, a nakonec je krátce shrnut vliv zapracování mimomodelových informací na prognózu. Tyto případové studie dokumentují, že pečlivé zapracování expertních vstupů do strukturálního modelu může napomoci vytváření ekonomicky intuitivních prognóz dokonce i v průběhu velmi turbulentních období a že expertní vstupy mohou mít důležité implikace pro měnovou politiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Bruha, J.
23 Brůha, Jan
23 Brůha, Jan
1 Brůha, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.