Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 93 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití přirozených stopovačů (18O; 3H; freony; SF6) a dalších metod pro zhodnocení doby zdržení vod a charakteru proudění v krasových oblastech ČR
Bruthans, Jiří ; Krásný, Jiří (vedoucí práce) ; Bosák, Pavel (oponent) ; Buzek, František (oponent) ; Grmela, Arnošt (oponent)
7. ZÁVĚR A SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Předkládám výsledky hydrogeologického studia 9 vybraných krasových oblastí ČR: 1) oblastí metamorfonavých karbonátů u Chýnova, Horažďovic, Kralického Sněžníku a skupiny Branné v Jeseníkách, 2) nemetamorfonavých devonských vápenců Českého a Moravského krasu, Mladečsko- Javoříčského krasu a 3) křídových vápenců a slínovců krasu u Kutné Hory a okolí Turnova. - Na základě podrobné literární rešerše a terénních výzkumů (2000 - 2006) hodnotím a porovnávám hydrogeologické poměry těchto oblastí. Zabývám se především charakteristikou krasového prostředí a podmínkami proudění podzemních vod. - Hlavním metodickým postupem bylo studium střední doby zdržení vody 24 pramenů a dalších objektů v různých typech krasového prostředí v ČR. Pro studium jsem použil široké spektrum přirozených stopovačů (tritium; 18 O; freony 11, 12, 113; SF6 . V případě freonů a SFse zřejmě jedná o jejich první použití v hydrogeologii v ČR. Ve spolupráci s kolegy jsem provedl 8 nových stopovacích zkoušek a vyhodnotil archivní stopovací zkoušky. K vyhodnocení naměřených dat jsem využil programy FLOWPC (pro přirozené stopovače) a Qtracer2 (pro stopovací zkoušky). )6 Nejdůležitější výsledky jsou následující: - Ve studovaných pramenech převládá nesoustředěná infiltrace přes půdní pokryv nad soustředěnou infiltrací v...
The Silurian-Devonian boundary in the Barrandian (Czech Republic): Sedimentology, magnetic susceptibility and gamma-ray spectrometry stratigraphy
Vacek, František ; Bosák, Pavel (vedoucí práce) ; Pruner, Petr (oponent) ; Kukal, Zdeněk (oponent)
Ě$ an*Éš=.á.g- ;; ;g**Ě :š. ^q =* o rě ,5 ř +E ř .íu Éřiřš=gE š.*í,g#ř řĚFĚ$ EĚg ÍĚĚ* ÉĚĚĚEEĚtt;aĚaĚ; :=Ě H *ÉšEÉEE.gšc Ř.$ H;E*ÉE ĚE 3 ÉšřE 9ĚĚĚšĚE e ĚtÉÍm Ée gĚgggggggggggÉ*igggig'gggiEffgĚšgíggggágĚg;gg agEiiiEĚ$gEgšĚgE$íEEĚgiiÉEEáĚĚEšEgggEggE$ĚgĚáiEgggg- Ěf;Ěš*šiĚsu*uĚtiĚĚgĚĚ{EgEáiřišáĚ E š- áE q.F$€EE ÉĚtáEE;šBH*E iĚĚ*t*Egtr'ÉšEĚřE$š€*ř*g€šáEgE ř FB#ĚgFFšgĚB$ * EFíg*ĚĚEšĚĚ .6**i=c í;sš$**gš;g gg ge*ĚssgFÉai,, *i ,i=.i . .i ..9.i. ;Ěgg*gšggág ÉÉ*e*petÉ**'šš'Ě ĚĚ ŤÉsáá=$šgggs šř* iágffcgFĚÉg gĚ$šEššsEgĚ!ŠEgÉsg€É g$ěEg5g BE EĚĚ ĚEE$ Ěětaš$sĚsrsÉgĚĚÉĚĚĚíššEš$$ĚEÉĚĚg*ggEEuegš$ĚEĚgEN ťEĚÉesťE3:- Fšlffšs ffiffiffiEgg*ffi :$;eĚE$Éš'Fi *Ěs***t EE t.Ě-et' Ěe*s:uus.íE €ag fr Ěg"ĚštlĚĚ,egue ĚggtggggillgasÉgEggggĚtgtt:ggggEEĚEÉ=*ggĚggiE$gÉgE gĚiigigggglatggtgĚtlggggiĚĚgilálEĚĚĚgggggggEggĚgĚgg6 i:ĚitllEfoig!ĚiĚgšĚigugĚ*EáEĚí€ĚE*ĚeEĚĚEEĚEEEĚEEÉĚEĚ6 ;;ii::ÉĚgg$.itsáĚEÉEgt*EÉ€áĚEEfigĚĚ ÉitĚE?ĚsĚíÉEaĚĚaši;Ě iEEíiiáĚE šřĚEiřEigg ĚEEĚEiĚiEĚEĚ.l *gEĚEEE ÍEggEEiĚiĚĚEEĚEi ::: ;š;sgggtggg *gffiággii i|i:ii,i9. €šE5.Ěš.iiĚ9l :ii:i: :ii EEaE*€sEiIe Ě:e:F;eáí uĚĚgĚtgi:i *i;*igiii*= ;i;i;l :; E i.EĚ:i=sEš EáĚĚřĚgÉEEĚgřĚi g;EiĚĚiĚg gĚgĚiĚáĚĚš E Ě;EE*EEĚffaE ĚífiÉg,Ý ;$É$$$g$*g$65$$ Ěg$ĚgĚ$Ěp Íele*láal$ ; giggg5g{$alaat Et**tti Ě$g,Ě$sgggĚĚgg ggggggggg,pgiggggšgg EšggEgĚiEg*iĚggsšřgĚ*gg I I I I o
Hodnocení výkonnosti společnosti CHEDO, spol. s r.o.
Bosák, Pavel ; Pilka, Josef (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti CHEDO, spol. s r.o., která podniká v oboru distribuce nátěrových hmot. Využitím analýz popsaných v teoretické části zkoumá postavení společnosti z pohledu efektivnosti obchodního procesu s poukázáním zejména na negativní zjištění. Pomocí zvolené metody Balanced Scorecard usměrňuje chování a přístup společnosti k procesu řízení tak, aby zvýšila společnost výkonnost na trhu a docílila odpovídající finanční stabilitu.
Palaeomagnetic research of cave fill in Hermanshöhle, Austria : final report
Bosák, Pavel ; Pruner, Petr ; Mock, A.
Zpráva je volně šiřitelná od roku 2015. Anotace: Detailed paleomagnetic analysis of sedimentary profile at Teichkluft showed that sediments are characterized by varying magnetic susceptibilities and NRM with increasing tendency of anisotropy parameter with increase of susceptibility. The component analysis identified 2 short R polarity intervals (0.41 m; 2.19–2.26 m) within samples with the N polarity. Rock magnetic and AMS measurements indicated mostly the presence of oblate, low coercivity magnetic fraction, presumably magnetite. However, the R polarity interval (2.19–2.26 m) revealed also other, higher coercivity fraction (maybe due to hematite/goethite content). The identity of this fraction is still unknown. The R polarity interval in 0.41 m represents a geomagnetic excursion without any doubt. The sedimentary profile with the R polarity interval in 0.41 m must be older than 162.7 ± 3.9 ka old topmost speleothem. The paleomagnetic directions (D, I) are very close to the present magnetic field. Therefore we assume deposition of studied sediments within the Brunhes chron (<780 Ka) and the excursion may be correlated with Jamaica-Pringle Falls (205–215 ka) or Calabrian Ridge 1 excursions (315–325 ka; Langereis et al. 1997). Other Th/U date was obtained at the tourist trail opposite to Teichkluft entrance (ca 495 ka +67/-41 ka) in an altitude corresponding to the top of the Teichkluft profile. This might indicate that the Teichkluft was completely or nearly completely filled twice (before 163 and ca 495 ka) and once completely excavated (between ca 205/325 and ca 495 ka). The fragments of cuticle of ring-like shape at the level of 2.30 m belongs to attemsiid millipedes. The probability that fragments represent Polyphematia moniliformis (Latzel, 1884; Diplopoda: Chordeumatida: Attemsiidae) known in the cave is high. It is supposed they are Tertiary relict (Mock and Tajovský 2008). It is not detected, if fragments represent relics of recent/subrecent animal
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 93 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.