Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Muzikálový projekt jako prostředek seberealizace nadaných gymnaziálních studentů
Borůvková, Markéta
Disertační práce se zabývá možnostmi, způsoby a formami sebeuplatnění nadaných gymnaziálních studentů v rámci realizace muzikálového projektu na víceletém gymnáziu (konkrétně se jedná o nastudování muzikálového díla Evita realizované na Matičním gymnáziu Ostrava, p.o.). Práce zjišťuje, zda muzikálový projekt vedený v tomto školním prostředí je vhodným prostředkem pro seberealizaci nadaných gymnaziálních studentů, a dále stanovuje, jakým způsobem se seberealizace těchto subjektů uskutečňuje, kterých oblastí se týká a v neposlední řadě, co představuje u takto nadaných studentů motivační a iniciační stimuly pro činnost v rámci projektu a aktivní spolupráci na něm. V teoretické části vychází text z vymezení základní terminologie vtahující se k problematice nadání, jeho typologie a specifikace výuky a výchovy nadaných jedinců. Text se dále zaměřuje na potenciál muzikálu jako žánru a shrnuje předpoklady, pro které se muzikál jako syntetická forma integrující několik uměleckých složek může stát vhodným materiálem k projektovému způsobu výuky v prostředí školy. Výzkumná část disertační práce postavená na originálním exploračním šetření vychází z realizace konkrétního muzikálového díla provedeného v rámci projektové výuky na víceletém gymnáziu. V první fázi šetření provádí a zpracovává nominaci jedinců...
Binominal phrases in Dutch
Borůvková, Markéta ; Křížová, Kateřina (oponent) ; Hrnčířová, Zdeňka (vedoucí práce)
Diplomová práce byla zaměřena na skupinu frazeologických spojení, binominální spojení v nizozemštině. Binominální spojení byly porovnávány v konfrontaci s češtinou, cílem bylo zjistit morfosyntaktické a semantickolexikální shody a rozdíly. Teoretická část byla věnována morfologickému, syntaktickému a sémantickému popisu frazeologických párů. Zároveň byla podána obecná charakteristika a klasifikace frazeologismů se stručným historickým přehledem. Poslední část teoretické části se zabývá typy ekvivalence. Praktický díl zahrnuje korpus nizozemských frazeologismů a jejich českých překladů, které jsou podle stupně ekvivalence rozděleny do tří skupin. Korpus byl sestaven manuelně a jako hlavní zdroj sloužil Van Dale Idioom Woordenboek. Postupně byl doplněn dalšími frasémy z Nederlandse Spreekwoorden,spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegen od F.A. Stoett a třech webstránek, které obsahují seznam přísloví. Korpus obsahuje celkem 280 nizozemských binominálních konstrukcí a je dále v praktické časti analyzován podle typu ekvivalence. Úplnou frazeologickou ekvivalenci má 22% z celkového počtu binominálních párů. Do tohoto typu ekvivalence patří také spojení s malými odchylkami, jako je použití jiné předložky, čísla, zdrobněliny, pořádek slov nebo nahrazení jednoho komponentu synonymem. O úplné sémantické, syntaktické a...

Viz též: podobná jména autorů
2 Borůvková, Marianna
2 Borůvková, Martina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.