Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 83 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Trestná činnost v souvislosti s veřejnými zakázkami
Jiráček, Jan ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Autor se v práci zabývá právní úpravou trestných činů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek, a to zejména těch, které se této problematiky přímo týkají. Primárně jsou tedy analyzována ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2, § 256 a § 257 trestního zákoníku. Po stručném historickém úvodu do problematiky práce popisuje některé instituty právní úpravy veřejných zakázek, jakož i některé pro trestní odpovědnost podstatné novinky této nové právní úpravy. V hlavní části práce pak autor podrobně analyzuje tři výše uvedené skutkové podstaty se zaměřením na aktuální rozhodovací praxi českých soudů s uvedením praktických příkladů trestněprávních jednání, ke kterým na úseku veřejných zakázek obvykle dochází. Autor se dále zaměřuje také na některé další trestné činy, které jsou v praxi, ať už častěji či spíše výjimečně, také páchány v souvislosti s veřejnými zakázkami, byť s nimi na rozdíl od třech výše uvedených trestných činů primárně nesouvisejí. Autor též podrobně analyzoval veškerou dostupnou judikaturu k trestným činům podle ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 a § 257 trestního zákoníku za období účinnosti současného trestního zákoníku, neboť s ohledem na nepříliš konkrétně vymezené skutkové podstaty v kombinaci s relativní vzácností těchto trestných činů je v některých případech velmi těžké dostatečně...
Role policejního orgánu v přípravném řízení trestním
Knapešová, Kristýna ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Diplomová práce se zabývá rolí policejního orgánu v přípravném řízení trestním. Práce je členěna do dvanácti kapitol, které jsou dále členěny do podkapitol, které konkrétněji popisují daný postup či institut. Z časového hlediska je diplomová práce členěna podle fází přípravného řízená na fázi prověřování a fázi vyšetřování, ve kterých je dále popsáno, jak policejní orgán postupuje. Cílem diplomové práce je zejména popis postupu a úkonů policejního orgánu v jednotlivých fázích přípravného řízení a vysvětlení jeho role. Obsahově je diplomová práce zaměřena na vztah osoby, proti které se trestní řízení vede (tedy podezřelého nebo obviněného) a policejního orgánu. Konkrétněji především na postup útvarů Policie ČR, ale okrajově zmiňuje též i ostatní útvary v roli policejního orgánu. Z toho důvodu se čtenář nejčastěji v textu setká s porovnáním úpravy TrŘ a zákona o PČR, případně upozorněním na jejich rozdíly. Ve zpracovaném tématu je kladen důraz na právo obviněného na spravedlivý proces, právo obviněného na obhajobu a zásadu presumpce neviny. Tato ústavně zaručená práva se v přípravném řízení lehko mohou dostat do střetu s postupem policejního orgánu. V úvodu diplomová práce poskytuje vysvětlení důležitých pojmů souvisejících se zpracovaným tématem a může tak přispět k snazšímu porozumění složitého...
Trestněprávní odpovědnost ve sportu
Landa, Tomáš ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
77 13 ABSTRAKT Práce pojednává o problematice trestněprávní odpovědnosti v oblasti sportu se zaměřením na trestněprávní odpovědnost za sportovní úrazy a možné trestní postihy za doping a korupci. Po obecném základu ohledně možné definice sportu a sportovního práva se autor zaměřuje na vztah mezi sportem a právem, zejména tím trestním. Následně je již v práci věnován prostor sportovním úrazům a to hned z několika úhlu pohledů. Nejprve je pozornost věnována souvislosti mezi současným českým trestním zákoníkem a odpovědností za sportovní úrazy, zejména s ohledem na obligatorní znaky trestného činu. Krátce je navíc pojednáno o okolnostech vylučujících protiprávnost. Těm je do značné míry věnována i další kapitola, která pojednává o doktrinálních teoriích, jež se v minulosti utvořily v zahraničí. Zde se autor pokouší o kritický názor na možné uplatnění těchto teorií v praxi. Navázáno je rozborem veškeré české relevantní trestněprávní judikatury spolu s analýzou jednoho zásadního civilněprávního rozhodnutí, které se taktéž zabývá odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy. Opomenuta nemůže být ani zahraniční komparace, kde autor na příkladu Německa, Rakouska, Polska, Francie a Anglie ukazuje, jak se tyto státy v minulosti snažily problematiku odpovědnosti za sportovní úrazy řešit spolu s uvedením těch...
Nutná obrana - srovnání české právní úpravy s Modelovým trestním zákoníkem USA a common law
Hofmanová, Štěpánka ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Tato práce si klade za cíl vymezit rozdíly mezi pojetím institutu nutné obrany podle trestního práva České republiky a Spojených států amerických, zhodnotit jejich praktické dopady a navrhnout možná doporučení de lege ferenda pro českou právní úpravu. V rámci Spojených států amerických pak práce dále rozlišuje mezi pojetím nutné obrany podle common law a Modelového trestního zákoníku, který společně s common law představuje jeden nejvýznamnějších pramenů amerického trestního práva. Práce nejprve porovnává rozdíly mezi kontinentálním a angloamerickým právním systémem, ze kterých právní řády těchto států vychází. V další části práce jsou pak tyto právní řády blíže charakterizovány, a to především s ohledem na postavení trestního práva a významu judikatury. Zvláštní pozornost je pak věnována americkému rozdělení právního řádu na federální a státní, a s ním související problematice organizace soudnictví a systému závaznosti precedentů mezi jednotlivými články soudní soustavy. Tato část práce pak také blíže představuje i již výše zmíněný Modelový trestní zákoník, jenž je kompilací názorů největších amerických odborníků trestního práva ohledně ideální podoby trestního práva hmotného v USA. Následně práce přibližuje problematiku okolností vylučujících protiprávnost v rámci jednotlivých výše uvedených...
Kriminologické a trestněprávní aspekty domácího násilí
Bocková, Tereza ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Předložená rigorózní práce pojednává o nežádoucím společenském jevu - domácím násilí, které lze považovat za jednu z nejrozšířenějších a nejskrytějších forem násilí v naší společnosti. Cílem práce je, jak již napovídá samotný název, podat pokud možno ucelený obraz o problematice domácího násilí z hlediska jejích kriminologických a trestněprávních aspektů, tj. především shrnout současnou platnou a účinnou trestněprávní úpravu tohoto fenoménu, upozornit na její nedostatky a s ohledem na učiněné závěry navrhnout možná zlepšení. Práce je kromě úvodu a závěru členěna do pěti kapitol, přičemž první z nich je věnována vymezení některých základních pojmů, jež s daným tématem bezprostředně souvisí. Zde je zejména přiblížen samotný pojem domácí násilí, jeho charakteristické znaky, příčiny, proč k tomuto sociálně-patologickému jevu dochází, formy a podoby, v nichž se vyskytuje, a fáze, v nichž probíhá. Nechybí zde ani vysvětlení pojmů násilná a ohrožená osoba, intervenční centrum či interdisciplinární spolupráce. Následující kapitola, jež je jedním ze stěžejních úseků, se zaobírá kriminologickými aspekty domácího násilí. Cílem této části práce je vymezení profilu pachatele a oběti domácího násilí včetně jejich typologií. V souvislosti s obětí je též okrajově zmíněna viktimologie, jakožto věda zabývající se...
Ochrana finančních zájmů EU v trestním právu ČR
Rendla, Luboš ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Shrnutí: Ochrana finančních zájmů EU v trestním právu ČR Cílem této práce je přiblížit dosud komplexně nezpracovanou problematiku ochrany finančních zájmů EU prostředky trestního práva. V úvodních kapitolách je popsáno zdůvodnění požadavku na vytvoření společných standardů ochrany souhrnného rozpočtu EU, resp. rozpočtů spravovaných EU nebo jejím jménem, spolu se stručným historickým vývojem právní úpravy tohoto institutu na úrovni Evropských společenství. V detailu jsou interpretována jednotlivá ustanovení Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES a jejích prováděcích protokolů se zaměřením na některé přetrvávající výkladové nejasnosti. V další kapitole je pak analyzována potřeba transpozice této unijní úpravy do českého právního řádu a popsán její skutečný průběh. Těžištěm práce je následující rozbor národní trestněprávní úpravy de lege lata. V detailu jsou interpretovány relevantní skutkové podstaty podle zvláštní části trestního zákoníku, včetně jejich vzájemného vztahu z hlediska přípustnosti jednočinného souběhu. Zvláštní pozornost je pak věnována trestnému činu poškození finančních zájmů EU podle § 260 trestního zákoníku. Autor zde interpretuje jeho jednotlivé znaky, přičemž zvýrazňuje ty atributy, které jsou doposud zatíženy výkladovými nejasnostmi, a současně formuluje svůj odborný pohled na ně. Vzhledem...
Výslech poškozeného z trestněprávního, kriminalistického a kriminologického hlediska
Kleinbauerová, Marcela ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Rigorózní práce se věnuje tématu výslech poškozeného z trestněprávního, kriminalistického a kriminologického hlediska se zaměřením na problematiku sekundární viktimizace. Obsahuje výklad pojmů poškozený, oběť a výslech, zabývá se metodami a taktikou výslechu se specifikami spojenými s osobou poškozeného. Popisuje změny, které do českého právního řádu přinesl zákon o obětech trestných činů. V empirickém výzkumu pak práce na konkrétních příkladech ukazuje, jak může nevhodně vedený výslech vést až k druhotné újmě oběti, a nabízí řešení některých dílčích problémů spojených s výslechem poškozeného.
Podmíněné zastavení trestního stíhání
Kozojed, Jakub ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Tématem této práce je podmíněné zastavení trestního stíhání. Podmíněné zastavení trestního stíhání je druhem odklonu, jehož podstatou je dočasné zastavení trestního stíhání s tím, že vyhoví-li obviněný zákonem stanoveným podmínkám, bude trestní stíhání zastaveno definitivně. Krom úvodu a závěru je práce členěna do tří základních kapitol. První kapitola je věnována pojmům "restorativní justice" a "odklon". V návaznosti na definici odklonu se práce v přiměřeném rozsahu zabývá jednotlivými odklony v českém trestním řízení. Těžištěm celé práce je druhá kapitola, která se věnuje samotnému podmíněnému zastavení trestního stíhání. Jednotlivé podkapitoly se zabývají zejména podmínkami, za kterých je možné trestní stíhání podmíněně zastavit, průběhu zkušební doby a specifikům řízení o podmíněném zastavení trestního stíhání. Kapitola dále obsahuje i shrnutí vývoje právní úpravy či exkurz do úpravy podmíněného zastavení trestního stíhání ve Slovenské republice. Závěrečná kapitola je věnována úvahám de lege ferenda.
Právo na obhajobu v trestním řízení
Svobodová, Pavla ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Práce se zabývá právem na obhajobu v rámci trestního řízení v České republice. Práce je členěna do několika kapitol, které vymezují právní úpravu práva na obhajobu na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Práce se v první kapitole zaobírá historickým vývojem práva na obhajobu s vymezením určitých odlišností dřívějších právních úprav až do současnosti. V další části práce je rozebrán institut práva na obhajobu z hlediska mezinárodní a vnitrostátní právní úpravy, včetně úpravy na úrovni Evropské unie. Třetí kapitola se zabývá postavením obviněného, jaké označení nese v jednotlivých stádiích trestního řízení a jaká jsou jeho jednotlivá práva na obhajobu včetně obhajoby materiální a formální. Na třetí kapitolu navazuje kapitola rozebírající postavení obhájce v trestním řízení. Zaměřuje se na jeho historický vývoj, substituci advokáta, práva a povinnosti obhájce a jednotlivé způsoby volby obhájce včetně institutu nutné obhajoby. Pátá kapitola se věnuje samostatné skupině osob, kterým náleží zákonem stanovená obhajovací práva. Závěrem je zhodnocena právní úprava práva na obhajobu včetně návrhů de lege ferenda. Práce rovněž zahrnuje judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie, Ústavního soudu a Nejvyššího soudu České republiky.
Podmíněné zastavení trestního stíhání
Plávková, Andrea ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Podmíněné zastavení trestního stíhání je institut, který byl zaveden do českého trestního práva procesního před více než dvaceti lety. V průběhu let se tento alternativní způsob vyřizování trestních věcí stal nejčastěji využívaným (v posledních čtyřech letech druhým nejčastěji využívaným) způsobem ze všech alternativních způsobů nazývaných odklony. Tento odklon je uplatňován státními zástupci i soudy v případech méně závažných trestných činů. Podstatou podmíněného zastavení trestního stíhání je rozhodnutí státního zástupce nebo soudu nezahajovat standardní trestní řízení před soudem nebo ho zastavit za určitých podmínek, nejdůležitější z nich je pachatelova náhrada škod způsobených poškozeným trestným činem. Cílem autorky této práce je popsat stručně historii alternativních způsobů řešení trestních věcí a jejich zavedení do českého trestního práva, dále specificky rozebrat institut podmíněného zastavení trestního stíhání, podmínky, které musí být splněny pro jeho užití, přínosy, které představuje pro české trestní právo a trestní proces a srovnat jej s dalšími typy odklonů jako i se slovenskou úpravou stejného institutu s mírně odchylnými podmínkami aplikace. Práce dále prezentuje reálné statistiky využívání podmíněného zastavení trestního stíhání v praxi státních zástupců a soudů a míru úspěšnosti...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 83 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.