Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 79 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kriminologické a trestněprávní aspekty domácího násilí
Bocková, Tereza ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Předložená rigorózní práce pojednává o nežádoucím společenském jevu - domácím násilí, které lze považovat za jednu z nejrozšířenějších a nejskrytějších forem násilí v naší společnosti. Cílem práce je, jak již napovídá samotný název, podat pokud možno ucelený obraz o problematice domácího násilí z hlediska jejích kriminologických a trestněprávních aspektů, tj. především shrnout současnou platnou a účinnou trestněprávní úpravu tohoto fenoménu, upozornit na její nedostatky a s ohledem na učiněné závěry navrhnout možná zlepšení. Práce je kromě úvodu a závěru členěna do pěti kapitol, přičemž první z nich je věnována vymezení některých základních pojmů, jež s daným tématem bezprostředně souvisí. Zde je zejména přiblížen samotný pojem domácí násilí, jeho charakteristické znaky, příčiny, proč k tomuto sociálně-patologickému jevu dochází, formy a podoby, v nichž se vyskytuje, a fáze, v nichž probíhá. Nechybí zde ani vysvětlení pojmů násilná a ohrožená osoba, intervenční centrum či interdisciplinární spolupráce. Následující kapitola, jež je jedním ze stěžejních úseků, se zaobírá kriminologickými aspekty domácího násilí. Cílem této části práce je vymezení profilu pachatele a oběti domácího násilí včetně jejich typologií. V souvislosti s obětí je též okrajově zmíněna viktimologie, jakožto věda zabývající se...
Ochrana finančních zájmů EU v trestním právu ČR
Rendla, Luboš ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Shrnutí: Ochrana finančních zájmů EU v trestním právu ČR Cílem této práce je přiblížit dosud komplexně nezpracovanou problematiku ochrany finančních zájmů EU prostředky trestního práva. V úvodních kapitolách je popsáno zdůvodnění požadavku na vytvoření společných standardů ochrany souhrnného rozpočtu EU, resp. rozpočtů spravovaných EU nebo jejím jménem, spolu se stručným historickým vývojem právní úpravy tohoto institutu na úrovni Evropských společenství. V detailu jsou interpretována jednotlivá ustanovení Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES a jejích prováděcích protokolů se zaměřením na některé přetrvávající výkladové nejasnosti. V další kapitole je pak analyzována potřeba transpozice této unijní úpravy do českého právního řádu a popsán její skutečný průběh. Těžištěm práce je následující rozbor národní trestněprávní úpravy de lege lata. V detailu jsou interpretovány relevantní skutkové podstaty podle zvláštní části trestního zákoníku, včetně jejich vzájemného vztahu z hlediska přípustnosti jednočinného souběhu. Zvláštní pozornost je pak věnována trestnému činu poškození finančních zájmů EU podle § 260 trestního zákoníku. Autor zde interpretuje jeho jednotlivé znaky, přičemž zvýrazňuje ty atributy, které jsou doposud zatíženy výkladovými nejasnostmi, a současně formuluje svůj odborný pohled na ně. Vzhledem...
Výslech poškozeného z trestněprávního, kriminalistického a kriminologického hlediska
Kleinbauerová, Marcela ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Rigorózní práce se věnuje tématu výslech poškozeného z trestněprávního, kriminalistického a kriminologického hlediska se zaměřením na problematiku sekundární viktimizace. Obsahuje výklad pojmů poškozený, oběť a výslech, zabývá se metodami a taktikou výslechu se specifikami spojenými s osobou poškozeného. Popisuje změny, které do českého právního řádu přinesl zákon o obětech trestných činů. V empirickém výzkumu pak práce na konkrétních příkladech ukazuje, jak může nevhodně vedený výslech vést až k druhotné újmě oběti, a nabízí řešení některých dílčích problémů spojených s výslechem poškozeného.
Podmíněné zastavení trestního stíhání
Kozojed, Jakub ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Tématem této práce je podmíněné zastavení trestního stíhání. Podmíněné zastavení trestního stíhání je druhem odklonu, jehož podstatou je dočasné zastavení trestního stíhání s tím, že vyhoví-li obviněný zákonem stanoveným podmínkám, bude trestní stíhání zastaveno definitivně. Krom úvodu a závěru je práce členěna do tří základních kapitol. První kapitola je věnována pojmům "restorativní justice" a "odklon". V návaznosti na definici odklonu se práce v přiměřeném rozsahu zabývá jednotlivými odklony v českém trestním řízení. Těžištěm celé práce je druhá kapitola, která se věnuje samotnému podmíněnému zastavení trestního stíhání. Jednotlivé podkapitoly se zabývají zejména podmínkami, za kterých je možné trestní stíhání podmíněně zastavit, průběhu zkušební doby a specifikům řízení o podmíněném zastavení trestního stíhání. Kapitola dále obsahuje i shrnutí vývoje právní úpravy či exkurz do úpravy podmíněného zastavení trestního stíhání ve Slovenské republice. Závěrečná kapitola je věnována úvahám de lege ferenda.
Právo na obhajobu v trestním řízení
Svobodová, Pavla ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Práce se zabývá právem na obhajobu v rámci trestního řízení v České republice. Práce je členěna do několika kapitol, které vymezují právní úpravu práva na obhajobu na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Práce se v první kapitole zaobírá historickým vývojem práva na obhajobu s vymezením určitých odlišností dřívějších právních úprav až do současnosti. V další části práce je rozebrán institut práva na obhajobu z hlediska mezinárodní a vnitrostátní právní úpravy, včetně úpravy na úrovni Evropské unie. Třetí kapitola se zabývá postavením obviněného, jaké označení nese v jednotlivých stádiích trestního řízení a jaká jsou jeho jednotlivá práva na obhajobu včetně obhajoby materiální a formální. Na třetí kapitolu navazuje kapitola rozebírající postavení obhájce v trestním řízení. Zaměřuje se na jeho historický vývoj, substituci advokáta, práva a povinnosti obhájce a jednotlivé způsoby volby obhájce včetně institutu nutné obhajoby. Pátá kapitola se věnuje samostatné skupině osob, kterým náleží zákonem stanovená obhajovací práva. Závěrem je zhodnocena právní úprava práva na obhajobu včetně návrhů de lege ferenda. Práce rovněž zahrnuje judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie, Ústavního soudu a Nejvyššího soudu České republiky.
Podmíněné zastavení trestního stíhání
Plávková, Andrea ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Podmíněné zastavení trestního stíhání je institut, který byl zaveden do českého trestního práva procesního před více než dvaceti lety. V průběhu let se tento alternativní způsob vyřizování trestních věcí stal nejčastěji využívaným (v posledních čtyřech letech druhým nejčastěji využívaným) způsobem ze všech alternativních způsobů nazývaných odklony. Tento odklon je uplatňován státními zástupci i soudy v případech méně závažných trestných činů. Podstatou podmíněného zastavení trestního stíhání je rozhodnutí státního zástupce nebo soudu nezahajovat standardní trestní řízení před soudem nebo ho zastavit za určitých podmínek, nejdůležitější z nich je pachatelova náhrada škod způsobených poškozeným trestným činem. Cílem autorky této práce je popsat stručně historii alternativních způsobů řešení trestních věcí a jejich zavedení do českého trestního práva, dále specificky rozebrat institut podmíněného zastavení trestního stíhání, podmínky, které musí být splněny pro jeho užití, přínosy, které představuje pro české trestní právo a trestní proces a srovnat jej s dalšími typy odklonů jako i se slovenskou úpravou stejného institutu s mírně odchylnými podmínkami aplikace. Práce dále prezentuje reálné statistiky využívání podmíněného zastavení trestního stíhání v praxi státních zástupců a soudů a míru úspěšnosti...
Kriminologické faktory kriminality páchané právnickými osobami
Freimannová, Anna ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Shrnutí Předmětem zkoumání práce jsou kriminologické faktory kriminality páchané právnickými osobami. Trestní odpovědnost právnických osob za sebou nemá tak dlouhou historii odborného zkoumání jako trestní odpovědnost osob fyzických, kriminologie trestné činnosti právnických osob již zdaleka ne - její počátky lze zaznamenat až v první polovině 20. století, kdy kriminolog E. H. Sutherland uvedl a popsal jev zvaný kriminalita bílých límečků - white-collar crime. Trestná činnost právnických osob je však tématem aktuálním, jde o jev značně nebezpečný a je žádoucí jej podrobit co nejširšímu zkoumání za účelem možné prevence či adekvátní reakce. Znalost kriminologických faktorů mající vliv na protiprávní jednání právnických osob může pomoci k sestavení vhodných opatření sloužících k výše uvedeným účelům. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola pojednává obecně o kriminalitě právnických osob - popisuje historický vývoj trestní odpovědnosti v angloamerickém právním systému i možnosti její podoby v kontinentálním systému, následně úpravu trestní odpovědnosti právnických osob v České republice a její současný stav. Druhá kapitola se věnuje samotným kriminologickým faktorům majícím vliv na zločinnost právnických osob a teoriím pojednávajících o nich. Faktory jsou rozděleny do tří úrovní - na úrovni...
Prevence a kontrola korupčního jednání v ČR
Vařecha, Tomáš ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práce "Prevence a kontrola korupčního jednání v ČR" již svým názvem napovídá svoje zaměření a problematiku, se kterou se potýká. Korupce jakožto fenomén, který je neustále aktuální a v posledních letech opakovaně a velice často zmiňovaný v médiích, zůstává tématem otevřeným k dalšímu zkoumání a diskuzi. O potřebnosti zpracování daného tématu nemůže být pochyb, jelikož jedině efektivní a nepřetržitá snaha o prevenci a kontrolu korupce může vést ke snižování její míry a může zabránit dalším negativním důsledkům, které byly vyvolány korupcí. Dopady korupce totiž nejsou pouze v podobě uložení sankcí osobám přímo zainteresovaným na korupčním jednání, ale lze zaznamenat i dopady ekonomické či její nepříznivý vliv na občanskou společnost, kdy neblaze ovlivňuje veřejné mínění týkající se důvěry obyvatelstva ve veřejnou správu, státní politiku nebo ve spravedlivé, nestranné a objektivní rozhodování soudů a jiných státních institucí. Práce pohlíží na korupci zejména z kriminologického hlediska, ale při zkoumání bylo třeba využít i poznatky z trestního práva hmotného a procesního. Korupce je jev, který moderní společností prorůstá skrz na skrz, přestože je většina společnosti přesvědčena o její škodlivosti. Proto v souvislosti s cílem zabránit vytvoření dojmu o tom, že korupce je běžnou, nezbytnou...
Criminal aspects of infringement of Intellectual Property Rights
Tkáčová, Romana ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Zhrnutie Trestnoprávne aspekty porušenia práv k duševnému vlastníctvu Duševné vlastníctvo priamo súvisí s rozvojom spoločnosti a hospodárstva. Vyššia úroveň právnej ochrany zabezpečená štátom má vplyv na tvorbu predmetov duševného vlastníctva, pretože tvorcovia sú motivovaní tvoriť v takom právnom prostredí, ktoré im súčasne poskytuje adekvátne prostriedky na ochranu svojich práv. Táto práca sa tak zaoberá analýzou prostriedkov ochrany práv k duševnému vlastníctvu, a to s cieľom zistiť úroveň ochrany týchto práv v Českej republike. Autor navzájom porovnáva civilné, správnoprávne a trestnoprávne prostriedky ochrany autorského práva, práv s ním súvisiacich a priemyselných práv a upozorňuje na ich výhody a nevýhody, medzery a nezhody v právnej úprave a na vhodných miestach vkladá návrhy de lege ferenda. Práca sa zaoberá nielen fyzickými osobami, ale i osobami právnickými, ktoré sú tiež spôsobilé na zásah do chránených práv. Práca sa zameriava na trestnoprávne aspekty porušenia práv k duševnému vlastníctvu a táto problematika tak tvorí najväčšiu časť práce. Vzhľadom na to, že je trestné právo najprísnejším prostriedkom v rukách štátu, autor skúma jeho úlohu v oblasti ochrany práv k duševnému vlastníctvu. Práca sa podrobne venuje štyrom trestným činom proti priemyselným právam a proti autorskému právu, ktoré sú...
Problémy institutu vazby
Klimešová, Barbora ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
- Problémy institutu vazby Tématem této diplomové práce jsou problémy institutu vazby. Institut vazby lze popsat, jako zajišťovací institut trestního práva procesního, významně zasahující do práva na osobní svobodu jednotlivce, který se dostává do rozporu i s jinými základními lidskými právy. Vzhledem k těmto zásahům do základních práv, není překvapením, že tento institut je velmi často diskutovaným a citlivým tématem a bývá opakovaně předmětem sporů, kterými se zabývá jak Ústavní soud České republiky, tak soudy na mezinárodní úrovni. Tato práce je rozdělena do šesti částí, kdy první část se věnuje samotnému popisu institutu vazby a zásadám, které tento institut provází. Druhá část se ve stručnosti zabývá historickým vývojem vazby na území České republiky od roku 1961, kdy došlo k přijetí nového trestního řádu. Přitom je kladen důraz na novely č. 265/2001 Sb., a č. 459/2011 Sb., které znamenaly výraznou změnu v právní úpravě institutu vazby. Třetí část se zaměřuje na stávající právní úpravu s ohledem na judikaturu českých i mezinárodních soudů. V části materiální vazební právo jsou detailněji rozebrány základní důvody vazby, instituty trestního práva nahrazující vazbu a snaží se vyzdvihnout problémy, které s jednotlivými instituty souvisejí. Dále se v části formální vazební právo, mimo jiné,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 79 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.