Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 96 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pomoc obětem trestných činů - komparace úprav v České republice a Finsku
Tomsová, Karolína ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Cílem této práce je poskytnout ucelené srovnání legislativy České republiky a Finska upravující pomoc poskytovanou obětem trestných činů. Důraz je kladen zejména na analýzu příslušné zákonné úpravy obou států, nicméně práce obsahuje i historický kontext dané problematiky včetně rozboru mezinárodních požadavků na úrovni Rady Evropy, Evropské unie, ale také Organizace spojených národů. Na závěr komparace je provedeno zhodnocení úrovně ochrany oběti a předloženy konkrétní návrhy de lege ferenda pro každý z obou států. První kapitola se věnuje historickému a mezinárodnímu kontextu pomoci obětem trestných činů, a to od starověku až do současnosti. Druhá kapitola pojednává o zakotvení pomoci obětem v legislativě České republiky a Finska. Třetí kapitola analyzuje jednotlivé druhy poskytované pomoci, se kterými se lze v praxi setkat bez ohledu na to, zda mají relevantní právní zakotvení. Čtvrtá kapitola vysvětluje pojem oběti a poškozeného trestným činem, a to zejména s ohledem na nutnost jejich rozlišování a užívání v dalších kapitolách této práce. Pátá kapitola rozebírá postavení poškozeného v trestním řízení včetně možností, jak dosáhnout uspokojení jeho nároků. Šestá kapitola poskytuje uvozující výklad k systému odškodňování oběti. Sedmá kapitola pojednává o uplatňování nároku oběti v rámci trestní...
Věková hranice trestní odpovědnosti v anglickém a českém právu - komparace
Gavendová, Lucie ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
1 Věková hranice trestní odpovědnosti v anglickém a českém právu - komparace Abstrakt Předmětem rigorózní práce je trestní odpovědnost mládeže, konkrétně věková hranice určující její počátek a její úprava v právních řádech vybraných zemí - Anglii a Walesu na straně jedné a České republiky na straně druhé. V Anglii a Walesu, zemích Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které jsou typickými reprezentanty angloamerického systému common law, je počátek trestní odpovědnosti stanoven dosažením věku 10 let. Právní úprava České republiky jakožto představitelky systému práva kontinentálního přiznává mladým jedincům trestní odpovědnost až dovršením patnáctého roku věku. Práce si klade za cíl poskytnout čtenáři ucelené povědomí o právní úpravě minimální věkové hranice trestní odpovědnosti ve zkoumaných zemích a za užití metody právní komparatistiky provést jejich porovnání. V prvních dvou kapitolách je vymezen předmět práce z teoretického a metodologického hlediska, kdy teoretické vymezení poskytne čtenáři základní seznámení se zkoumanou problematikou včetně výčtu základních právních předpisů, ze kterých bude při psaní práce čerpáno, vymezení metodologického rámce pak poskytne vysvětlení, s jakými vědeckými metodami a jakým způsobem bude v následujícím textu pracováno. Dále následuje již samotná...
Zajištění osoby obviněného se zaměřením na institut vazby
Frolková, Klára ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Tejnská, Katarína (oponent)
Zajištění osoby obviněného se zaměřením na institut vazby Abstrakt Rigorózní práce se zabývá tématem zajištění obviněného se zaměřením na institut vazby jakožto zajišťovacího prostředku v trestním řízení, jež je vnímána jako prostředek ultima ratio trestního procesu. Práce se skládá z úvodní části, devíti na sebe navazujících kapitol a závěrečné části. První kapitola se věnuje historickému nástinu institutu vazby na našem území, jež vytváří úvod do celého děje rigorózní práce. Historický vývoj institutu vazby je sám o sobě zajímavou kapitolou a vydal by na celé samostatné dílo, ale tato práce je věnována spíše aktuální platné a účinné právní úpravě s přesahem do sekundárního práva EU. Následuje kapitola druhá, která se zabývá ústavněprávním aspektem vazebního práva, jež vnímám jako jeho zcela neodmyslitelnou součást, protože je třeba pamatovat, že do vazby jsou brány osoby presumovaně nevinné a stejným způsobem by s nimi také mělo být zacházeno. Kapitola třetí čtvrtá a pátá je již věnována hlavnímu tématu celé práce, pojednává o způsobech, kterými lze v českém právním řádu zajistit osobu obviněného, a dále následuje kapitola popisující materiální stránku vazebního práva. Stěžejní část práce je věnována vazbě po stránce procesní, především vzetí obviněného do vazby, trvání vazby, vazební zasedání, stížnost...
Trestný čin krádeže podle § 205 tr. zák.
Vrzalová, Jana ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Gřivna, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá trestným činem krádeže podle ustanovení § 205 zákona č. 140/2009 Sb., trestní zákoník. Cílem této práce je podat komplexní a podrobný rozbor tohoto nejčastějšího trestného činu v České republice, a to současné právní úpravy de lege lata. Zároveň uvádí návrh možných změn de lege ferenda a upozorňuje na problematická ustanovení účinné právní úpravy. Studie je rozčleněna na pět hlavních kapitol, které se jednotlivě skládají z dílčích podkapitol. V úvodní části jsou obecně vymezeny základní právní instituty související s krádeží a uvedeny instituty i jiných odvětví práva, která se zabývají ochranou majetku. Druhá kapitola je jádrem této práce, kdy je podrobena současná právní úprava důkladnému rozboru, vždy nejprve v obecné rovině, a poté specificky pouze ve vztahu k trestnému činu krádeže. Jsou zde uvedeny obligatorní a případně i fakultativní znaky základní skutkové podstaty, tedy objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka trestného činu. Dále kapitola věnuje velký prostor druhému odstavci, který zakotvuje druhou základní samostatnou skutkovou podstatu krádeže, a to sankcionování recidivy. Závěr této části se zabývá zvlášť přitěžujícím okolnostem. Následující kapitola uvádí podobné trestné činy, které mají několik společných znaků s krádeží, a z tohoto důvodu s ní...
Kriminologické a trestněprávní aspekty fenoménu ransomware
Johanovský, Tomáš ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Kriminologické a trestněprávní aspekty fenoménu ransomware Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá aktuálním tématem kybernetické kriminality a v něm se zaměřuje na fenomén ransomware, který v odborné české literatuře v podobném rozsahu dosud nebyl nikdy popsán. Ransomware je škodlivý kód, který zasahuje do provozu počítače a následně vyžaduje od poškozených osob peníze za obnovení přístupu k počítačovému systému a datům v něm obsaženým. V textu práce jsou přiblíženy základní pojmy nutné pro definici fenoménu ransomware (kyberprostor, kybernetická kriminalita, počítačový systém, škodlivý kód, kryptoměna a darknet). Rozebrána jsou specifika kybernetické kriminality oproti jiným druhům trestné činnosti a její vývoj a aktuální rozsah v České republice. Stěžejní část práce je věnována analýze fungování ransomware od jeho historického vývoje, přes hlavní identifikované varianty, kterými jsou falešný antivirus, dále policejní, zamykací a šifrovací ransomware, až po předpoklady budoucího vývoje v této oblasti. Z kriminologického hlediska je pozornost zaměřena na unikátní interakci pachatele a poškozeného, která u ransomware nabývá překvapivých forem zákaznické podpory, odpovědí na často kladené otázky a návodů pro pořízení virtuálních měn. Důraz je kladen na prevenci a snížení škod samotného ransomware útoku a...
Formy trestné činnosti páchané organizovaným zločinem
Hamouz, Tomáš ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
106 Abstrakt v českém jazyce Cílem této práce bylo zmapovat spektrum trestných činů a dalších kriminálních jednání, kterých se dopouští pachatelé organizovaného zločinu. Členové a podporovatelé zločineckých organizací páchají velké množství různých trestných činů, primárně s úmyslem obstarání nelegálních zisků. Některá jednání však směřují ke zlegalizování předchozích výnosů, k navázání styků v policii, justici a veřejné správě, nebo mají tyto skutky předejít odhalení dané skupiny. Konkrétní trestný čin může mít v celkové strategii subjektu organizovaného zločinu více významů. Takový čin je páchán jak k obstarání zisků, tak jako krycí aktivita (např. vraždy, vydírání). Tato práce je rozdělena na tři části. První část, kterou tvoří kapitola 1, se věnuje teoretickému a právnímu vymezení pojmu organizovaný zločin a dalších souvisejících pojmů, jako jsou organizovaná skupina a organizovaná zločinecká skupina. Pro tyto charakteristiky je využito jak odborných pojednání, tak právní předpisů a to včetně mezinárodních úmluv, legislativy EU a zákonů ČR. V této části je také uveden demonstrativní výčet hlavních kriminálních aktivit organizovaného zločinu. Část druhá, kterou tvoří kapitoly 2 a 3, se zaměřuje na historický vývoj organizovaného zločinu a proměny páchané kriminality postupem času. Druhá kapitola se...
Role Plea Bargaining v USA
Doležal, Martin ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Shrnutí Role Plea Bargainingu v USA Účelem této diplomové práce je seznámení čtenáře s pojmem Plea Bargaining, s principy tohoto právního institutu a s jeho rolí v trestněprávním systému Spojených států amerických. Autor se zabývá nejen popisem Plea Bargainingu, ale provádí také jeho podrobnou analýzu s důrazem na pozitiva a negativa předmětného institutu z pohledu jednotlivých osob, které se jej účastní. Závěrem obsahuje práce autorovo kritické hodnocení. Institut Plea Bargaining se vyskytuje v angloamerickém právním systému od druhé poloviny devatenáctého století a dlouhodobě vykazuje kvantitativní vzestup. V současnosti se využívá v absolutní většině trestních řízení, přičemž nelze očekávat, že by se tato skutečnost v blízké budoucnosti změnila - jedná se tedy o institut pro právo Spojených států amerických naprosto nepostradatelný. Navzdory svému širokému využití vyvolává jeho aplikace také negativní emoce, přičemž se objevují relativně časné názory zpochybňující jeho legitimitu a legalitu. Plea Bargaining totiž není upraveno v zákoně a odporuje nejen ústavě Spojených států amerických, ale také mnohým mezinárodním úmluvám o lidských právech a některým základním zásadám trestního práva a trestání obecně. Jedná se tedy o téma přinejmenším kontroverzní. Tato diplomová práce se snaží o rozbor průběhu...
Trestná činnost příslušníků bezpečnostních sborů
Gruntorádová, Pavla ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Trestná činnost příslušníků bezpečnostních sborů Abstrakt Diplomová práce komplexně zpracovává problematiku trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů se zaměřením na příslušníky Policie ČR, Vězeňské služby ČR a Celní správy ČR. Práce se snaží čtenáři přiblížit celkový pohled na problematiku trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů, poskytnout ucelený přehled dosavadních poznatků k této problematice a upozornit na její závažnost. Struktura diplomové práce je rozdělena do třech částí - obecná část, analytická část a zvláštní část. Obecná část této práce definuje jednotlivé bezpečnostní sbory a seznamuje čtenáře s jejich činností. Analytická část popisuje a hodnotí vývoj trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů, porovnává kriminalitu příslušníků jak v rámci jednotlivých bezpečnostních sborů, tak s obecnou kriminalitou obyvatelstva ČR, ale také s kriminalitou příslušníků ozbrojených sborů v zahraničí (USA). Dále specifikuje nejrizikovější skupiny pachatelů z řad příslušníků Policie ČR dle několika faktorů - věk pachatele, délka služebního poměru, hodnost a místo služebního zařazení. Zvláštní část se zabývá sledovanými problematikami trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů, zejména delikvencí v oblasti korupčního jednání, omamných a psychotropních látek, domácího násilí, úniků...
Dohoda o vině a trestu
Dimitriadisová, Šárka ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Tématem této diplomové práce je relativně nový institut trestního práva procesního, kterým je dohoda o vině a trestu. Tento institut byl do českého právního řádu zakotven novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 193/2012 Sb., s účinností ke dni 1. září 2012 a účelem jeho zavedení bylo zrychlení a zefektivnění trestního řízení a zároveň odbřemenění soudů, které jsou v důsledku značného množství nových nápadů přetížené. Diplomová práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola je věnována systémovému zařazení dohody o vině a trestu v trestním řádu a jeho postavení z hlediska odklonů s přihlédnutím k principům restorativní a retributivní justice. Druhá kapitola se zabývá historickým vývojem zavedení dohody o vině a trestu do české právní úpravy a procesem jejího přijetí. Zároveň je v této kapitole pojednáno argumentech ve prospěch i neprospěch dohody o vině a trestu, se zvláštním zřetelem na základní zásady trestního řízení. Ve třetí kapitole je ve dvou částech podrobně rozebrána právní úprava dohody o vině a trestu, první část je věnována procesu sjednávání dohody o vině a trestu a druhá pak řízení o schválení dohody o vině a trestu před soudem. Čtvrtá kapitola je věnována stručnému popisu fungování institutu dohody o vině a trestu ve Velké Británii s přihlédnutím k rozdílům mezi kontinentálním...
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře
Svobodová, Tereza ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře Abstrakt Práce se zaměřuje na institut nutné obrany v českém právním řádu, zejména pak na analýzu a řešení sporných otázek, které vyvstaly při aplikaci a výkladu tohoto institutu s ohledem na právní úpravu. Hlavní pozornost je věnována judikatuře, ale nejsou opomíjeny ani některé otázky řešené v rámci trestněprávní teorie. Práce je systematizována do šesti kapitol, společně s kapitolou Úvodu, který přináší základní vymezení problematiky a hlavního účelu práce, a Závěru, jež předkládá závěrečné úvahy nad zjištěnými poznatky a práci uzavírá. První kapitola je věnována obecným základům trestní odpovědnosti, přičemž se zaměřuje zejména na pojem protiprávnosti, neboť nutná obrana patří mezi okolnosti protiprávnost vylučující, čímž zároveň představuje i důvod k vyloučení trestní odpovědnosti jednajícího. Samotné okolnosti vylučující protiprávnost následně krátce uvádí a vyjmenovává kapitola druhá. Účelem třetí kapitoly bylo charakterizovat institut krajní nouze a odlišit jej v podstatných znacích od institutu nutné obrany, který představuje jeho privilegovaný případ. Jádro problematiky je dále obsaženo v kapitole čtvrté zvané Nutná obrana. V úvodu se kapitola zabývá podstatou a významem nutné obrany v rámci trestního práva. Kapitola sestává ze tří dílčích podkapitol, které...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 96 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.