Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 114 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývoj a další perspektivy drogových trestných činů
Lucký, Matyáš Teodor ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Předmětem práce je úprava nakládání s psychoaktivními látkami v oblasti trestního práva neboli tzv. drogové trestné činy. Pojem psychoaktivní látky pro účely této práce odpovídá pojmu omamné a psychotropní látky ve smyslu zákona 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Zkoumán je především skutečný dopad právní úpravy na relevantní oblasti drogové problematiky. Jako první je mapován vývoj právních úprav psychoaktivních látek a nakládání s nimi od starověku až po současnost. Sledovány jsou přitom především opakující se trendy v přístupu historických zákonodárců. Pozornost je věnována také modernímu vývoji této oblasti na mezinárodním poli, především nejdůležitějším úmluvám vzniklým v průběhu dvacátého století a postupně sílící roli Evropské unie. Podrobněji jsou popsány i obměny právních úprav drogových trestných činů na českém území. Jedním ze stěžejních bodů práce je potom současná česká právní úprava této oblasti. Jednotlivé drogové trestné činy obsažené v §§ 283 až 287 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, jsou detailněji rozebírány s přihlédnutím k relevantní judikatuře a případným problémům, které se při jejich praktické aplikaci objevují. Z důvodu provázanosti trestních a mimotrestních norem, je čtenáři také přiblíženo několik dalších souvisejících zákonů. Zkoumána je následně samotná drogová situace v...
Kriminologické aspekty drogové kriminality
Morávek, Petr ; Zeman, Petr (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Kriminologické aspekty drogové kriminality ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje tématu kriminologických aspektů drogové kriminality. S ohledem na šíři dané problematiky se zaměřuje pouze na tzv. primární drogovou kriminalitu, tedy trestnou činnost spočívající v porušování předpisů upravujících nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Práce má za cíl zejména popsat stav a vývoj primární drogové kriminality na území České republiky a shrnout možné vývojové trendy let následujících, jakož i zmapovat vývoj vnitrostátní i mezinárodní legislativy a zhodnotit možné dopady na danou problematiku a, na základě empirického šetření, charakterizovat drogovou kriminalitu páchanou na území hlavního města Prahy, pro kterou byli pachatelé pravomocně odsouzeni v roce 2017. První kapitola diplomové práce je zaměřena na vymezení pojmů pro dané téma významných, a to zejména z pohledu platné legislativy. Druhá kapitola nastiňuje vývoj problematiky užívání a distribuce drog na našem území a jemu odpovídající vývoj legislativy, třetí kapitola se pak věnuje současné, především trestně právní úpravě nakládání s omamnými a psychotropními látkami a prekursory. Čtvrtá kapitola prezentuje statistické údaje týkající se primární drogové kriminality a jejích pachatelů a aktuální vývojové trendy s ohledem na nejčastěji zneužívané omamné...
Role veřejného žalobce v řízení před soudem
Řehák, Pavel ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Role veřejného žalobce v řízení před soudem Abstrakt Cílem této práce je komplexní analýza problematiky veřejného žalobce a jeho role, kterou zastává zejména v soudním řízení. Důvodem mého výzkumu je osobní zájem o trestní právo a problematiku státních zástupců obecně, jakož i z mého pohledu velká důležitost tohoto tématu, zejména v souvislosti s dlouhodobou odbornou diskusí nad uvažovanými koncepčními změnami relevantních českých předpisů - trestního řádu a zákona o státním zastupitelství. Práce se skládá ze čtyř ústředních kapitol, z nichž každá se zabývá různými aspekty úlohy veřejných žalobců. První kapitola vymezuje základní terminologii a pojmy, dále historický vývoj a transformaci orgánů veřejné žaloby ve dvou různých právních systémech - common law a kontinentálním evropském právu. Druhá kapitola obsahuje přehled českých, francouzských, anglických a velšských, amerických a mezinárodních orgánů veřejné žaloby, jejich zakotvení v systému národních právních řádů, organizaci a rozsah činností. Rovněž se věnuje návrhům na nový zákon o státním zastupitelství. Třetí kapitola zkoumá příslušné české právní předpisy týkající se státního zástupce a jeho úlohy v soudním řízení, zejména v nejdůležitější části trestního řízení - hlavním líčení. Nicméně zmíněny jsou rovněž další soudní zasedání v rámci trestního...
Kriminologické aspekty drogové kriminality
Pášová, Helena ; Zeman, Petr (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
V ČESKÉM JAZYCE Kriminologické aspekty drogové kriminality Drogová kriminalita je velkým problémem současné doby a týká se nás všech bez rozdílu pohlaví, věku či společenského postavení. Téma drogové kriminality je však velmi široké. Práce je proto blíže zaměřená na aktuální a velmi nebezpečný fenomén drog v dopravě. Hlavním cílem práce je poskytnout ucelený přehled o návykových látkách, které jsou nejčastěji užívány řidiči. Detailně rozebrat jejich vlastnosti a účinky a popsat, jaký vliv mají jednotlivé druhy návykových látek na fyzický i psychický stav řidiče a jaké změny v jeho chování způsobují. Práce je členěná na úvod, čtyři hlavní kapitoly a závěr. První kapitola je zaměřená na vysvětlení některých základních pojmů, které jsou v práci použity. Druhá kapitola shrnuje historický vývoj užívání návykových látek ve světě i na území našeho státu. Český stát prodělal v minulosti několik zásadních zvratů, po nichž se měnila situace ve společnosti. S ohledem na tyto etapy, je pasáž věnující se historii užívání návykových látek na území našeho státu rozčleněna na tři části. Ve třetí kapitole jsou podrobně rozebrány jednotlivé druhy návykových látek. Popsána je zde jejich charakteristika, výroba, zdravotní rizika i nejčastější způsoby užití. Nejdůležitější je část, která analyzuje, jakým způsobem...
Odklony v trestním řízení jakožto jeden z nástrojů restorativní justice
Žáček, Jan ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Předmětem této rigorózní práce jsou odklony v trestním řízení vycházející z principů restorativní justice, tj. odklony v tzv. užším smyslu, které jsou spojeny s určitým výchovným působením na osobu obviněného. Práce je mimo úvod a závěr strukturována do čtyř základních částí, přičemž popisu jednotlivých odklonů předchází historický exkurz popisující zločin a trest a vývoj práva a spravedlnosti, resp. následují návrhy de lege ferenda, formulované na základě výsledků realizovaného výzkumu. První část je zaměřena na popis zločinu v lidské společnosti od jejích prvopočátků, kdy počal být vytvářen určitý systém obranných mechanismů (sankcí) určených k její obraně před jednáním narušujícím její fungování a pospolitost. Jsou zde diskutovány absolutní a relativní teorie trestu, resp. odplatná a regulativní funkce trestu, pojem termínu zločin ve vztahu k juristickému a sociologickému pojetí kriminality. Dále tato kapitola přináší úvahu nad pojmy právo a spravedlnost, přičemž nastiňuje marnost hledání absolutní spravedlnosti, na jejímž základě by se jakékoli jednání dalo hodnotit jako spravedlivé či nespravedlivé a vědecký úhel pohledu na kriminalitu, který přináší poznání, že zločin je za určitých okolností schopen spáchat kdokoli z nás. V druhé části jsou představeny principy restorativní justice,...
Zajišťovací a operativně pátrací prostředky ve vztahu k advokátnímu tajemství
Turnhöfer, Michal ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou zajišťování informací v trestním řízení, které podléhají advokátnímu tajemství, a jejich následnému použití jako důkazu v trestním řízení. Jedná se o téma velmi komplikované, neboť de lege lata neexistuje celistvá právní úprava, která by uvedené uspokojivě řešila. Cílem práce je najít právně správná a spravedlivá řešení ve vztahu k ochraně advokátního tajemství na straně jedné a společenské potřebě účinným způsobem zajišťovat důkazy pro účely trestního řízení na straně druhé. Práce obsahuje obecný výklad k institutům advokátního tajemství a právní pomoci, ze které advokátní tajemství vychází, a dále obsahuje konkrétní aplikační problémy, které vznikají v souvislosti s použitím jednotlivých zajišťovacích a operativně pátracích prostředků podle TŘ. Tyto aplikační problémy jsou řešeny pomocí metod analýzy, syntézy, analogie komparace, přičemž výsledkem řešení jsou konkrétní závěry následně "přetavené" v závěry obecné. V neposlední řadě je nastíněn a poměřován vztah advokátního tajemství a jiných profesních tajemství s důrazem na možnosti zajištění jednotlivých typů informací. Autor dochází mimo jiné k závěru, že současná právní úprava vztahující se k ochraně advokátního tajemství je zcela nedostačující a je nutné vypracovat zcela novou úpravu snažící se o sjednocení...
Kriminologické a trestněprávní aspekty organizovaného zločinu na území ČR
Simetová, Aneta ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem organizovaného zločinu na území České republiky, a to jak z hlediska kriminologického, tak z hlediska jeho trestněprávní úpravy. První kapitola práce popisuje problémy spojené s terminologickým vymezení pojmu "organizovaný zločin", vymezuje charakteristické znaky tohoto fenoménu a jejich specifičnost ve vztahu k ostatním formám trestné činnosti. Druhá kapitola se soustředí na příčiny vzniku organizovaného zločinu na našem území a vývojové změny, kterými organizovaný zločin od svého vzniku prošel, s cílem upozornit na závažná rizika, jež tento fenomén v našich podmínkách skýtá. Tato rizika jsou dále rozvedena v kapitole třetí, jejímž účelem je seznámit čtenáře s nejfrekventovanějšími organizovanými zločineckými strukturami působícími na našem území, a za použití skutečných trestních kauz poukázat na specifičnost jimi páchané trestné činnosti. Pro dotvoření úplného obrazu o aktivitách a struktuře zločineckých skupin působících na našem území je tato kapitola prokládána aktuálními statistickými daty získanými z Evidenčně statistického systému kriminality Policie ČR. Poté, co je čtenář podrobně seznámen s kriminologickými aspekty organizovaného zločinu a jeho společenskou nebezpečností, je v kapitole čtvrté pozornost zaměřena na hlavní prostředky a...
Trestní odpovědnost právnických osob
Šelleng, Dalibor ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Ivor, Jaroslav (oponent) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Od účinnosti zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob právnických osob a řízení proti nim, již uplynulo více než 6 let, přesto však tuzemská právní úprava nadále skýtá mnoho klíčových aplikačních otázek a koncepčních problémů. Dosaženým cílem předložené disertační práce bylo podat ucelený a zevrubný výklad současné tuzemské právní úpravy podmínek vzniku trestní odpovědnosti právnických osob a v rámci tohoto výkladu upozornit na některé její zvláštnosti, nedostatky či výkladové nejasnosti. Za účelem dosažení tohoto cíle se autor věnoval nikoli pouze české právní úpravě jako takové, nýbrž též širším okruhům, které objasňují genezi této formy trestní odpovědnosti, ale které též mohou pomoci při interpretaci problematických právních institutů či být podkladem pro případné další novelizace zákona. Předložená disertační práce je za tímto účelem rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První část obsahuje úvodní a fundamentální otázky trestní odpovědnosti právnických osob. Jakožto podmínku sine qua non zkoumané problematiky vymezuje pojem právnické osoby a představuje historický vývoj koncepce trestní odpovědnosti právnických osob v kontinentální Evropě. První kapitola dále přibližuje důvody pro a proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob. Tyto důvody autor analyzuje, přičemž...
Trestněprávní odpovědnost za sportovní úrazy
Skařupa, Petr ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Trestněprávní odpovědnost za sportovní úrazy Diplomová práce se zabývá problematikou trestněprávní odpovědnosti za úrazy způsobené v oblasti sportu. V úvodní části práce se autor zaměřuje na historický vývoj odpovědnosti za sportovní zranění, jakož i na obecné vymezení sportu a jeho rozdělení. Následuje kapitola, jejímž cílem je poukázat na propojení sportu a práva, zejména pak ilustrovat vztah mezi sportovní oblastí a trestním právem na několika rozdílných přístupech právní doktríny. Následná pasáž práce analyzuje tématiku trestněprávní odpovědnosti sportovce za způsobené zranění jinému sportovci, a to z pohledu legislativní úpravy, sportovně-právní doktríny a soudní judikatury. Pozornost je věnována jednotlivým podmínkám trestní odpovědnosti, znakům trestného činu a výčtu konkrétních trestných činů, které přicházejí v rámci předmětné problematiky v úvahu. Stěžejní část této práce spočívá v uplatnění jednotlivých okolností vylučujících protiprávnost na oblast sportovních úrazů v kontextu pojetí konkrétních doktrinálních teorií, které se v historickém vývoji objevují. Autor se věnuje jednotlivým právním teoriím a zjištěné poznatky se snaží promítnout i do oblasti českého trestního práva. V rámci práce není opomenuta ani relevantní judikatura českých soudů, s akcentem na jedno revoluční civilní...
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře
Zoubková, Tereza ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře Tato diplomová práce se zabývá nutnou obranu v českém trestním právu. Zaměřuje se na několik vybraných sporných otázek, které soudy v praxi řeší při aplikaci ustanovení o nutné obraně. Tyto sporné otázky jsou v této práci zkoumány právě na základě rozboru relevantní judikatury českých soudů. V prvních dvou částech se práce věnuje popisu institutu nutné obrany z teoretického hlediska. Nejprve jsou v ní obecně přiblíženy okolnosti vylučující protiprávnost a význam institutu nutné obrany. Následně práce popisuje, jak jsou podmínky a meze nutné obrany vymezeny v zákoně. Nejdříve se věnuje útoku, proti kterému může směřovat nutná obrana, a poté podmínkám samotného obranného jednání. Nakonec se zabývá intenzivním a extenzivním excesem z nutné obrany, a poté ještě institutem putativní nutné obrany. Dále se již práce věnuje vybraným sporným otázkám nutné obrany v judikatuře. V každé z osmi kapitol v této části je nejprve stručně popsáno, v čem spočívá daná sporná otázka a poté jsou k ní prezentovány relevantní judikáty. Jednotlivé judikáty jsou popsány a následně analyzovány z hlediska zkoumané sporné otázky, případně i porovnány mezi sebou. První spornou otázkou, které se práce věnuje, je stanovení okamžiku skončení útoku, jehož přesné určení je podstatné z toho...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 114 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.