Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 241 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti efektivního zadávání veřejných zakázek z hlediska právní regulace v České republice
Horký, Michal ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Marková, Hana (oponent)
Shrnutí Možnosti efektivního zadávání veřejných zakázek z hlediska právní regulace v České republice Práce se zaměřuje na oblast zadávání veřejných zakázek, a to zejména z pohledu efektivity nakládání s veřejnými prostředky veřejnými zadavateli. Na veřejnou zakázku je tak kromě klasického ryze formálně-právního pohledu nahlíženo i pohledem ekonomicko-právním. Právě druhý zmiňovaný bývá v praxi často přehlížen a skutečného smyslu veřejných zakázek, totiž efektivního nakládání s veřejnými prostředky, tak nebývá dosahováno. V práci jsou popsány dvě skupiny principů, na kterých jsou oba zmíněné pohledy založeny a které se vzájemně ovlivňují. První skupina se vztahuje k zajištění volné hospodářské soutěže a tvoří jádro velice detailní úpravy zadávacího řízení. Druhá skupina představuje základy ekonomicky racionálního veřejného nakupování, kam spadají právě i veřejné zakázky. Právě veřejný nákup je dále rozebrán na jednotlivé fáze, u kterých je třeba si uvědomit, že výsledná efektivita nákupu spočívá i ve fázích samotnému zadávacímu řízení předcházejících, a na fázích následujících po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Úvodní část práce by tak měla umožnit komplexní chápání veřejné zakázky jako nástroje k uspokojování potřeb společnosti, který by neměl být užíván pouze ve formálním souladu s právní úpravou...
Elektronická evidence tržeb
Kabeš, Viktor ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Předmětem této diplomové práce je elektronická evidence tržeb a její vliv na snížení rozsahu šedé ekonomiky v České republice. Elektronická evidence tržeb je systém navržený tak, že zajišťuje to, že podnikatelé prodávající zboží nebo služby za hotovost reportují každou takovou transakci přímo správci daně, takže příležitosti pro daňové úniky jsou značně sníženy. FIK, kód jedinečný pro každou transakci, který slouží jako potvrzení o tom, že tato transakce byla reportována, je následně zaslán zpět a účtenka za transakci s FIK je předána zákazníkovi, který může, za pomoci internetové aplikace, ověřit, zda transakce skutečně reportována byla. Práce je rozdělena na pět kapitol. První popisuje účetnictví a podobné systémy, které zaznamenávají informace potřebné pro správu daní, a na základě toho odhaluje některé nedostatky z hlediska stanovení daně. Další kapitola popisuje případy, kdy se vydávají doklady jiné než účtenka podle zákona o evidenci tržeb. Třetí kapitola rozebírá zákon o evidenci tržeb, kterým se zavádí elektronická evidence tržeb do právního řádu ČR. Tato kapitola se dále dělí na sedmnáct částí, které jsou zaměřené na nejdůležitější ustanovení, například ta přesně určující evidované transakce, jaké údaje se uvádějí na účtence a pravidla pro její vystavování, jak mohou kontrolní orgány a veřejnost...
Sektorové zdanění v právní úpravě České republiky a vybraných zemích Evropské unie
Hermannová, Monika ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
v českém jazyce Sektorové zdanění v právní úpravě ČR a vybraných zemích EU Předmětem této diplomové práce je téma sektorové daně. Práce rozebírá problematiku užití tohoto daňového nástroje v českém prostředí. Cílem práce je seznámení se s prvky sektorového zdanění v platném právním řádu ČR a možnostmi uvalení sektorové daně na některá odvětví včetně mezinárodního srovnání aplikace sektorové daně. Záměrem této práce je poskytnout pochopení širší problematiky sektorového zdanění. Text je rozdělen do pěti částí. Úvodní kapitola nabízí ekonomický podklad k sektorovému zdanění prostřednictvím zavedených ekonomických teorií a dále se věnuje významu zdanění právnických osob pro ekonomiku také v mezinárodním hospodářském prostředí. Druhá kapitola se věnuje samotnému pojmu sektorové daně a jeho definici a charakteristikám a také systematice pojmosloví, které je pro jednotlivé příjmy veřejných rozpočtů se sektorovým prvkem užíváno. Dále je zde obsažen širší kontext sektorových daní v rámci daňového systému ČR. Součástí této kapitoly je také členění a popis jednotlivých příjmů veřejných rozpočtů se sektorovým prvkem. Třetí kapitola se zabývá odvětvími, pro která je uvažováno zavedení sektorové daně, tj. bankovnictvím, pojišťovnictvím, telekomunikacemi a energetikou. Podrobněji rozebírá právní podmínky a...
Možné změny daně z nabytí nemovitých věcí
Rezek, Tomáš ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Shrnutí Cíl této práce je komparace vývoje právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí, a to za účelem rozboru možných změn této daně. Komparace je prováděna na jednotlivých daňových prvcích daně z nabytí nemovitých věcí, a to ve třech časových obdobích. Od 1. 1. 1993, tedy zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí. Od 1. 1. 2014, tedy zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Jako poslední od 1. 1. 2017, tedy zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb., zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. První část práce se věnuje obecnému výkladu daňové teorie se zaměřením na transferové daně. Součástí této kapitoly je i výklad o pojmu daň obecně, charakteristika transferových daní a jejich vývoj v rámci České republiky a vymezení smyslu daně. Druhá kapitola je zaměřena již na samotnou komparaci daňových prvků. Důraz je kladen na popis vývoje právní úpravy a zhodnocení souladu s konstrukcí daně a jejím smyslem. Každá podkapitola obsahuje na svém konci zhodnocení vývoje právní úpravy a vyvození závěru, jakým způsobem je nejlépe možné upravit daňový prvek tak, aby byl v souladu se zamýšleným účelem daně. První podkapitola rozebírá...
Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie
Sejkora, Tomáš ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent) ; Šramková, Dana (oponent)
Tato práce se zaměřuje na povšechné otázky daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty z optiky práva Evropského unie, pročež se práce nevěnuje nástrojům potírání daňových úniků regulovaným čistě národním právem. Cílem této práce je rozbor jednotlivých termínů, se kterými je možné se setkat z důvodu roztříštěnosti terminologie související s daňovými úniky, klasifikace daňových úniků a také analýza jednotlivých opatření potírání daňových úniků, které rozeznává unijní právo. Deskriptivní, analytickou a komparativní metodou jsou proto zkoumána soudní rozhodnutí a závěry právní vědy a nalezené závěry syntézou zevšeobecněny s poukazem na možná úskalí jejich aplikace v českém prostředí. Výsledkem této práce má být ucelený pohled na terminologii daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty a rozbor právních nástrojů unijního práva sloužících jejich potírání obsahující rovněž hodnocení jednotlivých aspektů této problematiky. Na základě zjištěných závěrů je pak možné dovodit soulad či nesoulad transponovaného opatření anebo judikatury národních soudů a zhodnotit, zdali unijním právem nabízení prostředky jsou dostatečné k potlačení daňových úniků na dani z přidané hodnoty.
Právní, účetní a daňové aspekty přeměn společností
Prokůpková, Věra ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent) ; Radvan, Michal (oponent)
Právní, účetní a daňové aspekty přeměn společností. Předložená disertační práce se zabývá přeměnou společnosti. V práci je zobrazen účetní, daňový a právní pohled na přeměnu společností. Cílem je propojit tyto pohledy a poskytnout tak širší pohled na přeměnu společnosti. Na pohled účetní je mnohdy přímo navázán pohled daňový. V práci jsou komunikovány jednotlivé formy přeměn, včetně jejich modelového grafického zobrazení, jednotlivé základní stavební kameny přeměny společností a instituty týkající se přeměny společností. Jednotlivé základní kameny jsou vsazeny do historického kontextu. V jednotlivých pohledech na přeměnu jsou komunikovány základní principy ovládající přeměny společností a jejich dopady zejména do daňové oblasti. Jednotlivé základní kameny, instituty a principy jsou zkoumány nejprve v obecné rovině separátně a následně ve vzájemných vazbách a vzájemných ovlivňování se. V závěru je jako výsledek uveden krokový scénář jedné z forem přeměn, a to odštěpení.
Daňové dopady vybraných korporátních transakcí kapitálových společností
Micková, Michaela ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Právo obchodních společností je v praxi úzce spojeno s právem daňovým, a to zejména ve vztahu k daňovým dopadům určitých vybraných korporátních transakcí, na které se tato práce zaměřuje. Korporátní transakce, o nichž tato práce pojednává, zahrnují převod podílu v české kapitálové společnosti (tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti), převod závodu společnosti, rozdělení zisku a rozdělení jiných vlastních zdrojů mezi společníky. Všechny výše uvedené korporátní transakce jsou popsány jednak v souvislosti s jejich zákonnými předpoklady a požadavky, ale také daňovými dopady. Tato práce nepopisuje dopady všech daní v rámci daňové soustavy České republiky, ale zaměřuje se na vybrané daně, a to daň z příjmů (jak právnických, tak i fyzických osob), daň z přidané hodnoty a daň z nabytí nemovitých věcí. Tyto daně hrají právě v souvislosti s výše uvedenými korporátními transakcemi významnou roli. Po úvodních dvou kapitolách, které objasňují hlavní pojmy používané v této práci, analyzuje třetí kapitola první korporátní transakci, a to převod podílu v kapitálové společnosti. Po shrnutí zákonných požadavků a předpokladů pro převod podílu ve společnosti s ručením omezeným a převod akcií akciové společnosti následuje analýza daňových dopadů takového převodu, z pohledu fyzické i právnické osoby....
Fotovoltaika a její finančněprávní aspekty
Němec, Jan ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Resumé v českém jazyce Fotovoltaika a její finančněprávní aspekty Tato diplomová práce se zabývá výrobou elektřiny ze slunečního záření a její právní úpravou v České republice a Evropské Unii. Cílem práce je analyzovat celkový vývoj od roku 2005 do současnosti, jelikož je plný zajímavých aspektů. První část práce je po úvodu věnována právním předpisům Evropské Unie, které položily základ pro české předpisy, tedy směrnicím 2001/77/ES a 2009/28/ES. Následuje rozbor tehdy platných českých právních předpisů, především zákona č. 180/2005 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona. U energetického zákona je vložena i pasáž o jejich aktuální novelizaci a zmíněn je samozřejmě i zákon o daních z příjmů. Následující část se zabývá solárním boomem, jeho příčinami a důsledky. Vzhledem k tomu, že přijaté řešení vyvolalo velkou diskusi, zabývá se kapitola jednotlivými přijatými opatřeními. Třetí část práce je stěžejní a věnuje se analýze klíčové judikatury v této oblasti, tedy třem hlavním soudním rozhodnutím, které jsou spojeny se solárním odvodem. Jedná se totiž o zajímavá rozhodnutí Ústavního soudu ČR a Nejvyššího správního soudu ČR, která na sebe navazují a v podstatě ustálila celou situaci. Čtvrtá část se pak věnuje současné právní úpravě této problematiky, tedy zákonu č. 165/2012 Sb. a jeho aktuálním...
"GATCA" a její promítnutí do právního řádu České republiky
Hrdlička, Lukáš ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Shrnutí v českém jazyce Název práce: "GATCA" a její promítnutí do právního řádu České republiky Práce se zabývá právní úpravou automatické výměny informací při správě daní založené Společným standardem pro oznamování a náležitou péči v oblasti informací o finančních účtech označované jako systém GATCA a jejím provedením do právního řádu České republiky. Cílem této právní úpravy je zajistit vyšší příjmy veřejných rozpočtů a snížit využívání daňových rájů daňovými subjekty pro daňové úniky. V souladu s tímto cílem je v práci zhodnocena právní úprava systému GATCA a její provedení do právního řádu České republiky. Jedním z hlavních závěrů obsažených v této práci je upozornění na některé aspekty systému GATCA, které mohou daňovým subjektům umožnit vyhnout se povinnostem, které jim jsou v rámci systému GATCA ukládány, a dále návrh řešení těchto problematických aspektů. Za slabé místo systému GATCA lze označit též jeho vztah k systému FATCA, který je založený federálním zákonem Spojených států amerických a mezivládními dohodami mezi Spojenými státy americkými a dalšími zeměmi. Systém FATCA je v zásadě konstruován jako jednostranně výhodný pro Spojené státy americké a umožňuje tak daňovým rezidentům jiných států využít toho, že se Spojené státy americké neúčastní systému GATCA. Uvedené pak může vést k tomu, že se...
Režim přenesení daňové povinnosti a institut kontrolního hlášení v zákoně o dani z přidané hodnoty
Vaner, Dana ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Shrnutí Diplomová práce se zabývá novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, která rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti a zavádí nový institut kontrolního hlášení. Cílem práce je zhodnocení nové úpravy, a to jak z hlediska její vhodnosti a možných přínosů, tak i z hlediska jejích nedostatků a nevýhod. Zároveň se práce soustřeďuje na zhodnocení dopadů rozšíření přenesení daňové povinnosti a zavedení institutu kontrolního hlášení na boj proti únikům na dani z přidané hodnoty, které jsou představovány především karuselovými podvody. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola popisuje základní charakteristiku daně z přidané hodnoty jako daně nepřímé, založené na principu odvádění daně na výstupu a následného uplatňování odpočtu, dále je pojednáno o základních konstrukčních prvcích daně. Na závěr první kapitoly je podán výklad zaměřený na podvody na dani z přidané hodnoty, přičemž je detailněji popsáno fungování kolotočových podvodů s přeshraničním prvkem, které v poslední době nabývají na významu. Druhá kapitola se zaměřuje na režim přenesení daňové povinnosti v podobě, v jaké platil do 31. prosince 2014. Je podán výklad plnění, která do tohoto zvláštního režimu spadají, a to jak z hlediska evropské právní úpravy, představované směrnicí Rady 2006/112/ES...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 241 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 BOHÁČ, Radek
2 Boháč, Radek
1 Boháč, Radim,
1 Boháč, Radomír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.