Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 261 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Implementation of ATAD
Knetl, Štěpán ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Cílem této práce je popsat a zhodnotit implementaci směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) do českého právního řádu. Práce představuje problematiku vyhýbání se daňovým povinnostem i její rozsah a definuje základní pojmy jako je vyhýbání se daňovým povinnostem (tax avoidance), daňový únik (tax evasion), daňový ráj a škodlivý preferenční daňový režim. Autor následně popisuje historické kořeny směrnice, Akční plán OECD proti rozpadu daňového základu a přesouvání zisků a další opatření, která jsou implementována na úrovni EU, jako je mezinárodní výměna informací v oblasti daní na základě směrnic DAC, nebo návrh CCCTB. Ve druhé kapitole je prezentovaná samotná směrnice ATAD. Jejím základem je pět opatření, jejichž cílem je zamezit účinkům praktik využívaných k vyhýbání se daňovým povinnostem, jinými slovy k rozpadu daňového základu a přesouvání zisků. Prvním navrhovaným opatřením je pravidlo omezení odečitatelnosti úroků. Jeho smyslem je znemožnit dluhové financování jako formu vyhýbání se daňové povinnosti, skrze omezení daňově uznatelných výpůjčních nákladů, které mohou daňový poplatníci uplatňovat. Druhým opatřením je pravidlo zdanění při odchodu, které vyžaduje, aby členské státy danily zhodnocení aktiv na základě rozdílu mezi částkou rovnající se tržní hodnotě převáděného aktiva v...
Vybrané postupy při správě daní
Hanák, Radim ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Vybrané postupy při správě daní Abstrakt Předmětem mé práce je část správy daní, které je podroben každý subjekt na území České republiky, a jejímž účelem je ověření zda tento splnil veškeré své zákonné povinnosti ve vztahu k daním, a zda přiznal správci daně veškerý majetek, který podléhá zdanění. Jedná se o oprávnění správce daně ve vztahu k pravomoci stanovit výši daně. Za tím účelem je správce daně vybaven oprávněními v rámci vyhledávací činnosti, a je rovněž oprávněn zahájit specifický postup prověření správnosti daňového tvrzení ještě před vyměřením daňové povinnosti. Tyto postupy jsou do značné míry vzájemně provázány. Ve své práci podávám zevrubnou analýzu těchto institutů jak jednotlivě, tak ve vzájemném kontextu a vzájemné provázanosti, s důrazem právě na kontrolní postup. Právní úpravu rozebírám v rámci jejího vývoje, v kontextu právní úpravy Evropské unie, v rámci správní praxe, a především v rámci konkrétních rozsudků správních soudů. Cílem práce je upozornit daňové subjekty na veškerá rizika, která při využití těchto postupů v praxi hrozí, a upozornění na zákonné limity těchto postupů, které jsou správci daně povinni dodržovat. Tedy poskytnout komplexní zhodnocení současné právní úpravy. Jsou rozebrány specifika v rámci speciální úpravy v rámci různých druhů daňových povinností. Rovněž je...
Finančněprávní aspekty on-line hazardních her
Bartůška, Martin ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Marková, Hana (oponent)
Finančněprávní aspekty on-line hazardních her Abstrakt Jako předmět této diplomové práce jsem zvolil téma on-line hazardních her a jejich finančněprávních aspektů. Práce se zaměřuje na problematiku staré a nové právní úpravy hazardních her a srovnání a zhodnocení těchto úprav. Cílem této práce je detailně prostudovat a zhodnotit vybraná podstatná hlediska hazardních her, přičemž převládající zaměření práce směřuje na finančněprávní aspekty on-line hazardních her a jejich transformaci v důsledku nové právní úpravy. Jednotlivé aspekty jsou zvoleny s ohledem na poslední vývoj hazardních her na českém trhu, na následky posledních změn a další předpokládaný vývoj spojený s novou právní úpravu materie. Záměrem této práce je, aby se čtenář seznámil a následně porozuměl vybraným tématům. Text práce je rozdělen do tří částí. První část vymezuje hazardní hry a představuje úvod do problematiky hazardních her takovým způsobem, aby se čtenář práce obeznámil se základem a hlavními pojmy pro další části práce. Přináší mimo základních pojmů také pohled na provozovatelé hazardních her, podmínky získání povolení, a na dozor zaměřený na provozování hazardních her. Konec první části se věnuje přestupkům, trestným činům v oblasti hazardních her a vztahu mezi nimi. Druhá část se věnuje on-line...
Analýza právní regulace převodních cen v souvislosti s implementací Směrnice ATAD
Zedníková, Kateřina ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Analýza právní regulace převodních cen v souvislosti s implementací Směrnice ATAD Abstrakt Diplomová práce se zabývá tématem právní regulace převodních cen. Převodní ceny jsou vzhledem k postupující globalizaci a zvyšujícímu se počtu nadnárodních skupin podniků velmi diskutovaným daňovým tématem. Na aktuálnosti téma převodních cen nabývá i v souvislosti s implementací Směrnice Rady (EU) 2016/1164, ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu. Transpoziční lhůta pro většinu opatření uvedených v této směrnici je totiž stanovena do 31. prosince 2018. Cílem diplomové práce bylo charakterizovat aktuální stav právní regulace převodních cen v České republice a související nadnárodní regulace a v jejich kontextu zanalyzovat možnosti implementace Směrnice Rady (EU) 2016/1164, ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu, a popsat a zhodnotit přístup Ministerstva financí České republiky včetně předpokládaného finančního dopadu implementace jednotlivých ustanovení. Byla provedena analýza nadnárodní legislativní úpravy a také legislativní úpravy převodních cen v České republice. Analýza právní úpravy...
Regulace hazardních her provozovaných prostřednictvím internetu
Pavlíček, Josef ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Marková, Hana (oponent)
Resumé Regulace hazardních her provozovaných prostřednictvím internetu Tato diplomová práce se zabývá regulací hazardních her provozovaných prostřednictvím veřejné sítě internet. Zvolené téma reflektuje přijetí nového rámce regulace hazardních her, představovaného zejména zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o hazardních hrách"), a zákonem č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o dani z hazardních her"), který do českého právního řádu zakotvil systémovou úpravu provozování hazardních her prostřednictvím veřejné sítě internet. Autorovým cílem je nový regulační rámec provozování hazardních her (včetně nového systému zdanění provozování hazardních her) analyzovat a odborně posoudit. S ohledem na to, že jak Zákon o hazardních hrách, tak i Zákon o dani z hazardních her nabyly účinnosti teprve 1. ledna 2017, je cílem autora taktéž upozornit na výkladové nejasnosti některých jeho ustanovení. V neposlední řadě je cílem autora taktéž navrhnout případné změny právní úpravy de lege ferenda. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zaměřuje na důvody přijetí nového rámce regulace hazardních her a obsahuje též výklad o nedostatku předchozí právní úpravy z pohledu práva Evropské unie. Ve druhé části této práce...
Kryptoměny v právní praxi
Kundrátová, Petra ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá kryptoměnami v právní praxi. Cílem práce je analýza initial coin offering a základních daňových aspektů kryptoměn z hlediska českého práva a dále poskytnutí komparativního náhledu na právní regulaci kryptoměn v různých státech světa. Vlastní text práce je rozdělen do čtyř částí. Těm předchází obecný úvod, ve kterém je nastíněn celkový koncept práce, její cíl a důvody, které vedly ke zvolení tématu. Za čtvrtou částí následuje závěr, ve kterém jsou shrnuty hlavní poznatky, kterých bylo dosaženo. První část práce se zabývá vysvětlením pojmu kryptoměna a jeho srovnáním s pojmy virtuální a digitální měna. Dále je rozebíráno, zda kryptoměny mohou být považovány za peníze nebo za měny a co vlastně každá z těchto dvou kategorií znamená. Druhá část je zaměřena na initial coin offering v českém právu. Je zde stručně popsán jeho průběh a následně jsou zkoumány předpisy veřejného i soukromého práva, které se na něj budou aplikovat. Pozornost je věnována zejména předpisům týkajících se initial public offering, platebního styku, kolektivního investování, živnostenského podnikání či boje proti praní špinavých peněz. Třetí část práce rozebírá základní daňové aspekty kryptoměn z hlediska českého práva. Za tímto účelem jsou analyzovány české právní předpisy, ale i související předpisy...
Reverse charge a kontrolní hlášení v právním režimu DPH
Flaška, Petr ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
V úvodní části mé diplomové práce nejdříve vysvětluji daně jako obecný institut včetně jejich historie a zaměřuji se na postupný vývoj berní soustavy. Státní aparát s rostoucím sociálním systémem přichází s neustále vyšším a zejména podrobnějším výběrem daně. Státy kvůli potřebnosti plnění rozpočtů musí trestat daňové úniky, bojovat s nepoctivostí v podnikání, aby se mohli schopní a poctiví podnikatelé více prosazovat, vzájemně si konkurovat. Dále posuzuji složitost systému daně z přidané hodnoty u nás, různé sazby, které dávají prostor pro nepoctivost, a časté novelizace zákona o dani z přidané hodnoty. Kontrolní hlášení hodnotím kladně jako nutný a potřebný institut. Docházím k závěru, že institut kontrolního hlášení není protiprávní z hlediska ústavnosti, rozcházím se s názory poslanců a senátorů, že je to obdobný případ jako s kaucí u pohonných hmot, kterou Ústavní soud zrušil. V kontrolním hlášení nacházím velkou nespravedlnost právního vztahu na straně plátce, který má lhůty po vyzvání mnohem přísnější než státní správa, přičemž plátce nemá zpětnou odezvu pro kontrolu. Snížil bych hranici u kontrolního hlášení z 10 000 Kč na 5 000 Kč. U elektronické evidence tržeb a kontrolního hlášení, stát přenáší více zátěže na podnikatele, čímž získává v elektronické podobě mnoho údajů zcela zdarma, a...
Právní a finanční aspekty veřejných podpor
Petr, Zbyněk ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent) ; Švarc, Zbyněk (oponent)
Právní a finanční aspekty veřejných podpor Abstrakt Předmětem předkládané disertační práce je vysvětlit obecný pojem "veřejná podpora" a jeho podstatu v rámci právních norem, které ho upravují. V práci se zaměřuji na oblast právních norem mezinárodního práva veřejného, práva evropské unie a právních norem tuzemského práva. Poté následuje srovnání tuzemské úpravy s právním řádem Polské a Slovenské republiky. První část práce se věnuje otázkám vztahujícím se ke vzorům myšlení a reflexe, jakož i k úkolům, které byly stanoveny v úvodu práce a které vyplývaly z použité metodologie. To vše by mělo přispět k lepšímu pochopení disertační práce. V následující části je definován pojem "státní podpora", základní východiska a postuláty související s hlavní koncepcí práce. Za prvé vycházím z mezinárodních dohod, které poprvé použily tento pojem, a dále rozvádím jejich následný odraz v rozvoji a utváření práva Evropské unie, které nyní reprezentují hlavní ohnisko systému práva. Na to navazuje hloubková analýza mechanismů rozhodovacích procesů orgánů Evropské unie, jejichž úkolem je praktická aplikace norem, jež upravují státní podpory a jejich hodnoticí kritéria. Hlavní část práce je věnována investičním podporám, především zaměřená na institut slevy na dani z příjmů, která představuje jednu z forem investičních pobídek...
Ovlivňování daní podzákonnými právními předpisy
Smilek, Jan ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Ovlivňování daní podzákonnými právními předpisy Abstrakt Tato diplomová práce byla zaměřena na posouzení, do jaké míry je v českém daňovém (a potažmo poplatkovém) právu dodržován ústavněprávní limit obsažený v čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, podle něhož mohou být daně a poplatky ukládány pouze na základě zákona. Zkoumáno tedy bylo, zda a případně jakým způsoben jsou daně a poplatky ovlivňovány podzákonnými právními předpisy. Pro tyto účely bylo třeba nejprve vymezit kritéria, na základě kterých by bylo možné ústavnost konkrétních podzákonných norem v tomto ohledu posoudit. Spojení "na základě zákona" je třeba dle odborné literatury vykládat tak, že existence podzákonných právních předpisů není apriorně vyloučena, na úrovni zákona však musí být upraveny tzv. základní konstrukční prvky daní (a poplatků), tedy atributy, pomocí nichž je možné daň relativně jednoznačně vymezit. Jako určitý korektiv jsem pro hodnocení v rámci této diplomové práce doplnil hledisko legitimity za účelem odstranění formalistické aplikace prvního uvedeného kritéria. Za důležité v souvislosti s čl. 11 odst. 5 Listiny považuji především to, že zákonná forma garantuje občanům větší možnost ovlivňování a větší míru kontroly ukládání daní. Tyto garance by neměly být nedůvodně "oslabovány" vytvářením širokých mezí zákonného...
Účtenková loterie
Steffel, Martin ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
1 Účtenková loterie Abstrakt Práce se zabývá účtenkovou loterií, kterou Ministerstvo financí zavedlo jako nástroj k tomu, aby zákazníci byli více motivováni k přebírání si účtenek, a tím tak došlo k efektivnějšímu výběru daní. Přestože účtenková loterie ke dni uzavření rukopisu této práce probíhá teprve půl roku, tak práce hodnotí a analyzuje uvedené záměry Ministerstva financí. Diplomová práce zkoumá hypotézu, zda účtenková loterie vede k lepšímu a efektivnějšímu výběru daní. Samotná práce se člení na tři části. První část se zabývá nálezem Ústavního soudu týkajícím se elektronické evidence tržeb. Je zaměřena především na části odůvodnění nálezu, které mají vliv na účtenkovou loterii. Druhá část diplomové práce je nejvíce analytická. Nejprve se zaměřuje na to, zda je účtenková loterie hazardní hrou, a na jakém principu funguje. Následující kapitoly, z nichž se tato část skládá, popisují určitou podmínku pro účast v účtenkové loterii. V této části dochází nejen k porovnání nákladů na účtenkovou loterii a přínosu pro stát, ale i k porovnání samotné účasti zákazníků v účtenkové loterii a výhod pro ně z účasti plynoucích. Ke zjištění oblíbenosti účtenkové loterie je použita anketní forma, jejíž výsledky jsou uvedeny v závěru druhé části. Anketa tvoří přílohu k této práci. Třetí část je specifická komparativní...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 261 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 BOHÁČ, Radek
2 Boháč, Radek
1 Boháč, Radim,
1 Boháč, Radomír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.