Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 253 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ovlivňování daní podzákonnými právními předpisy
Smilek, Jan ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Ovlivňování daní podzákonnými právními předpisy Abstrakt Tato diplomová práce byla zaměřena na posouzení, do jaké míry je v českém daňovém (a potažmo poplatkovém) právu dodržován ústavněprávní limit obsažený v čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, podle něhož mohou být daně a poplatky ukládány pouze na základě zákona. Zkoumáno tedy bylo, zda a případně jakým způsoben jsou daně a poplatky ovlivňovány podzákonnými právními předpisy. Pro tyto účely bylo třeba nejprve vymezit kritéria, na základě kterých by bylo možné ústavnost konkrétních podzákonných norem v tomto ohledu posoudit. Spojení "na základě zákona" je třeba dle odborné literatury vykládat tak, že existence podzákonných právních předpisů není apriorně vyloučena, na úrovni zákona však musí být upraveny tzv. základní konstrukční prvky daní (a poplatků), tedy atributy, pomocí nichž je možné daň relativně jednoznačně vymezit. Jako určitý korektiv jsem pro hodnocení v rámci této diplomové práce doplnil hledisko legitimity za účelem odstranění formalistické aplikace prvního uvedeného kritéria. Za důležité v souvislosti s čl. 11 odst. 5 Listiny považuji především to, že zákonná forma garantuje občanům větší možnost ovlivňování a větší míru kontroly ukládání daní. Tyto garance by neměly být nedůvodně "oslabovány" vytvářením širokých mezí zákonného...
Účtenková loterie
Steffel, Martin ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
1 Účtenková loterie Abstrakt Práce se zabývá účtenkovou loterií, kterou Ministerstvo financí zavedlo jako nástroj k tomu, aby zákazníci byli více motivováni k přebírání si účtenek, a tím tak došlo k efektivnějšímu výběru daní. Přestože účtenková loterie ke dni uzavření rukopisu této práce probíhá teprve půl roku, tak práce hodnotí a analyzuje uvedené záměry Ministerstva financí. Diplomová práce zkoumá hypotézu, zda účtenková loterie vede k lepšímu a efektivnějšímu výběru daní. Samotná práce se člení na tři části. První část se zabývá nálezem Ústavního soudu týkajícím se elektronické evidence tržeb. Je zaměřena především na části odůvodnění nálezu, které mají vliv na účtenkovou loterii. Druhá část diplomové práce je nejvíce analytická. Nejprve se zaměřuje na to, zda je účtenková loterie hazardní hrou, a na jakém principu funguje. Následující kapitoly, z nichž se tato část skládá, popisují určitou podmínku pro účast v účtenkové loterii. V této části dochází nejen k porovnání nákladů na účtenkovou loterii a přínosu pro stát, ale i k porovnání samotné účasti zákazníků v účtenkové loterii a výhod pro ně z účasti plynoucích. Ke zjištění oblíbenosti účtenkové loterie je použita anketní forma, jejíž výsledky jsou uvedeny v závěru druhé části. Anketa tvoří přílohu k této práci. Třetí část je specifická komparativní...
Základní práva v daňové judikatuře Ústavního soudu
Osborne, Alice ; Vybíral, Roman (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent)
Základní práva v daňové judikatuře Ústavního soudu Abstrakt Práce se věnuje judikatuře Ústavního soudu v daňových věcech, kde je důvodem přezkumu tvrzené porušení základního práva či právního principu. V první části práce je stručně popsána výchozí situace, zejména teoretická a ústavněprávní východiska pro přezkum daňových předpisů a rozhodnutí a jsou vymezena relevantní základní práva a metody a standardy přezkumu, které Ústavní soud ve své judikatuře používá, a to obecně a zejména v daňových věcech. Těžištěm práce je pak rozbor vybraných daňových kauz a rozhodnutí Ústavního soudu. U každého rozhodnutí je nejprve stručně popsána výchozí situace a okolnosti přijetí předmětné úpravy, poté následuje samotný rozbor a nakonec shrnutí z hlediska porušovaných / tvrzených práv v dané kauze a metod a standardů přezkumu uplatněných Ústavním soudem. Výsledky rozboru jsou poté shrnuty, konfrontovány s obecnými východisky a jsou identifkovány společné prvky příslušných kauz a rozhodnutí. Závěrem je zjištění, že v analyzovaných kauzách nebyla předmětná úprava dostatečně pečlivě posuzována z hlediska dopadů na základní práva adresátů (právo na informační sebeurčení a právo podnikat) a souladu s ústavněprávními principy (rovnost, výhrada zákona), ať už z toho důvodu, že se jednalo o dílčí, nekoncepční změny, nebo z toho...
Právní regulace platebních služeb
Šťastný, Jakub ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent)
Právní regulace platebních služeb Abstrakt Práce se věnuje tématu platebních služeb, a to zejména v souvislosti s nabytím účinnosti druhé směrnice o platebních službách. Cílem práce je vyhodnotit, které činnosti na finančním trhu podléhají regulaci platebních služeb, identifikovat osoby oprávněné platební služby poskytovat a analyzovat některá práva a povinnosti vznikající mezi uživateli a poskytovateli platebních služeb. Autor se snaží také o analýzu změn, které druhá směrnice o platebních službách do českého práva přinesla, a zamýšlí se nad tím, do jaké míry tento předpis může ovlivnit trh platebních služeb a subjekty na něm působící. Práce je členěna do pěti kapitol, přičemž první kapitola se věnuje jednotlivým platebním službám a druhá vymezuje činnosti, které platebními službami nejsou. Další kapitola obsahuje přehled tuzemských i evropských předpisů, které se na platební služby a činnost jejich poskytovatelů vztahují. Čtvrtá kapitola je věnována osobám, které jsou oprávněny platební služby poskytovat, a práci uzavírá pátá kapitola popisující právní vztahy vznikající při poskytování platebních služeb, zejména závazky ze smluv o platebních službách, informační povinnosti poskytovatelů platebních služeb a odpovědnost za neautorizované a nesprávně provedené platební transakce. Autor dochází k závěru, že...
Zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Gebauerová, Monika ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Závěr Zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tento právní předpis prošel za dobu své účinnosti celou řadou novelizací, v důsledku čehož se stal značné komplikovaným a nepřehledným. Skutečnost je v současnosti taková, že nejen zaměstnanci, nýbrž také zaměstnavatelé, kteří jako plátci daně odpovídají za odvedení daně správci daně, se v problematice daně z příjmů mnohdy neorientují. Problémem právní úpravy daně z příjmů nikoli pouze ve vztahu k závislé činnosti, ale i k příjmům obecně, je mimo jiné výskyt rozsáhlých a navíc složitě formulovaných ustanovení - stanovení výjimky z výjimek, apod. Složitá je také samotná konstrukce této daně. Existuje celá řada příjmů, které se nezdaňují, ať už z důvodu, že je zákon ze zdanění vyjímá, nebo proto, že jsou od daně osvobozeny. Mimo to je v zákoně zakotveno velké množství položek, které poplatníkům umožňují, samozřejmě za daných podmínek a stanoveným způsobem, snížit jejich základ daně či dokonce samotnou daň. V souvislosti s příjmy ze závislé činnosti nelze nezmínit především problém nedostatečného vymezení samotného pojmu "závislá činnost", což zapříčinilo celou řadu sporů mezi plátci daně na straně jedné a správci daně na straně druhé. Neshody panovaly zejména ohledně otázky, jak na konkrétní vztahy při...
Expenditures from public budgets in connection with the procurement of public contracts
Regulová, Andrea ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Marková, Hana (oponent)
ZÁVER Zo súčasnej praxe tak vyplýva, že dnešná situácia v oblasti zadávania verejných zákaziek nie je vôbec optimálne nastavená, i keď objem finančných prostriedkov, ktoré skrz nich prejdú tvorí značnú časť HDP ČR. Mojou hlavnou úlohou bolo načrtnúť úhrnný pohľad na presun týchto prostriedkov od verejného rozpočtu vo forme výdaja až k verejným zákazkám ako úplaty za dodávky, služby či stavebné práce. Počas celého takéhoto procesu nastáva viacero situácii, kedy má určitý subjekt dodržovať povinnosť týkajúcej sa požiadavky naplňovať zásady hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. A práve na tieto som sa snažila v diplomovej práci upriamiť pozornosť a taktiež poukázať na možné riešenia. Medzi hlavné kritizované body určite patrí nedostatok ekonomických princípov v reálnom fungovaní zadávania, nízka priehľadnosť alebo otvorenosť zadávacieho konania, dôraz na právne poňatie inštitútu verejnej zákazky či lakonicky napísané: nedostatok informácii "čo nakúpiť, ako nakúpiť, za koľko nakúpiť". Na základe poznatkov, ku ktorým som sa pri písaní tejto práce dopracovala, možno len odporučiť vyššie percento ekonomických analýz v tejto oblasti, spočívajúce najmä v hlbšom preskúmaní vplyvu výšky finančného limitu verejných zákaziek malého rozsahu či použitia otvoreného konania. Tým sa dopracovať k zvýšeniu počtu...
Rozpočtová politika EU - Právní úprava nadměrných schodků ve vztahu k členským státům
Bradáč, Jiří ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Marková, Hana (oponent)
Závěr V současné době je otázka rozpočtové disciplíny zemí EU a zejména zemí eurozóny vysoce diskutovaným tématem, neboť do značné míry souvisí s fungováním jednotné měny euro a s konceptem ekonomické integrace evropských zemí jako takovým. Tato diplomová práce se tedy zaměřila právě na tuto oblast, přičemž uvedla jak důvody pro regulaci rozpočtového hospodaření, tak vývoj právní úpravy v této oblasti a její aplikaci v konkrétních případech, analyzovala slabiny systému a možnosti změn. Lze říci, že současná situace do značné míry potvrdila některé důvody pro regulaci rozpočtového hospodaření, které byly po teoretické stránce popsány již v době vzniku eurozóny. Potvrzen byl především důvod pro regulaci v podobě hrozby fiskálních a bankovních krizí, který je nyní nejvíce skloňován a který se ještě před několika lety mohl jevit jako málo pravděpodobný. V tomto smyslu tak současná hluboká ekonomická krize odkryla některé slabiny systému, neboť ukázala, že v dlouhodobém horizontu nefunguje až tak efektivně, jak jeho tvůrci předpokládali. Na místě je tedy analyzovat vývoj a dosavadní fungování pravidel. V tomto ohledu je nutno poznamenat, že při aplikaci pravidel v konkrétních případech od počátku existuje určitá benevolence a snaha k širokému výkladu výjimek, což v konečném důsledku vede ke změkčování pravidel a...
Finanční a právní aspekty dovozu zboží do České republiky
Mařík, Karel ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Závěr Dovozce musí při importu do ČR splnit celou řadu povinností, které mají právní anebo finanční, resp. finančněprávní charakter. Právní aspekty dovozu jsou zde primárně z toho důvodu, aby dovozce prokázal hodnotu transakce, legalitu nabytí zboží nebo prokázal jeho původ, resp. zemi, ve které bylo zboží vyrobeno. Na právní aspekty lze, podle mého názoru, nahlížet buďto v užším smyslu - jako právní povinnosti, které dovozce musí splnit v okamžiku importu a jsou úzce spojeny s celním řízením, resp. na základě nich je v něm rozhodováno o následném celním režimu. Jsou vždy zákonem nebo jiným právním předpisem vyžadovány a bez jejich předložení nelze dovoz vůbec provést. V širším slova smyslu lze za právní aspekty dovozu považovat i jiné doklady a povinnosti, které již nejsou zákonem (popř. jiným právním předpisem) výslovně uvedeny, nicméně s dovozem a celou dovozní operací úzce souvisí a mohou být podpůrnými prostředky nebo důkazy v celním řízení. Pokud jsem měl být v této práci úplně důsledný, měl jsem se v kapitole Právní aspekty dovozu zboží do ČR zabývat například i otázkou samotného dovozce - tj. kdo vlastně může být dovozcem, jakou má subjektivitu apod. Mým primárním záměrem však spíše bylo zaměřit se na otázku dokladů, které musí dovozce předložit v okamžiku dovozu. Za ty jednoznačně nejdůležitější...
Daň z přidané hodnoty z pohledu českého a evropského práva
Micková, Michaela ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
1 Daň z přidané hodnoty z pohledu českého a evropského práva Abstrakt Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") je všeobecná daň ze spotřeby, která zdaňuje hodnotu přidanou k hodnotě zboží a služeb v rámci výrobního procesu. Jelikož dopadá na téměř všechno zboží a služby, které jsou prodávány, kupovány a poskytovány v rámci EU, můžeme ji považovat za nejdůležitější nepřímou daň. Z historického hlediska byla zavedena za účelem nahrazení daně z obratu, a to především s cílem zabránit jejímu kaskádovitému efektu. DPH je první harmonizovanou daní v EU. Základním nástrojem harmonizace byla Šestá směrnice č. 77/388/ES, která byla následně nahrazena svým "recastem" - Směrnicí č. 2006/112/ES. Právní předpisy všech členských států EU tak musí být se Směrnicí o DPH v souladu. Ačkoliv název práce je "DPH z pohledu českého a evropského práva", tato oblast práva je natolik široká, že bylo nutné se zaměřit na konkrétní problematiku. Hlavním cílem této práce je tak analyzovat fungování DPH s ohledem na intrakomunitární pořízení zboží. Jelikož DPH je první harmonizovanou daní v EU a evropská legislativa je velmi důležitá a ovlivňuje národní právní předpisy týkající se DPH, zaměřila jsem práci právě na intrakomunitární obchod. Původním cílem společného systému DPH byla aplikace principu země původ, což znamená, že daň je...
Právní aspekty daňového plánování v oblasti přímých daní
Kamínková, Petra ; Karfíková, Marie (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent) ; Papoušková, Zdenka (oponent)
Název: Právní aspekty daňového plánování v oblasti přímých daní Abstrakt: V prosinci 2012 publikovala Evropská komise Doporučení o agresivním daňovém plánování (č. 2012/772/EU), jímž členským státům doporučila přijetí obecného pravidla proti zneužití práva (GAAR) a navrhla i jeho znění. Nikdo tehdy netušil, že již od roku 2019 bude GAAR pro členské státy povinné. Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zahájila v roce 2013 projekt BEPS, který je považován za největší revoluci v oblasti mezinárodního zdanění od 50. let, v nichž současný systém vznikl. Mým cílem je představit tyto nové iniciativy a právní nástroje, které přináší, a kriticky je zhodnotit. Zaměřuji se na GAARs, která považuji za nástroj nejvýznamnější. Ve své obecnosti mohou postihnout jakékoli daňové plánování. V oblasti přímých daní získávají mimořádný význam v návaznosti na jejich zakotvení do daňových smluv pomocí Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám ze 7. června 2017 a do národních právních řádů členských států EU podle směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu. První část práce je věnována...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 253 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 BOHÁČ, Radek
2 Boháč, Radek
1 Boháč, Radim,
1 Boháč, Radomír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.