Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 244 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní aspekty daňového plánování v oblasti přímých daní
Kamínková, Petra ; Karfíková, Marie (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent) ; Papoušková, Zdenka (oponent)
Název: Právní aspekty daňového plánování v oblasti přímých daní Abstrakt: V prosinci 2012 publikovala Evropská komise Doporučení o agresivním daňovém plánování (č. 2012/772/EU), jímž členským státům doporučila přijetí obecného pravidla proti zneužití práva (GAAR) a navrhla i jeho znění. Nikdo tehdy netušil, že již od roku 2019 bude GAAR pro členské státy povinné. Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zahájila v roce 2013 projekt BEPS, který je považován za největší revoluci v oblasti mezinárodního zdanění od 50. let, v nichž současný systém vznikl. Mým cílem je představit tyto nové iniciativy a právní nástroje, které přináší, a kriticky je zhodnotit. Zaměřuji se na GAARs, která považuji za nástroj nejvýznamnější. Ve své obecnosti mohou postihnout jakékoli daňové plánování. V oblasti přímých daní získávají mimořádný význam v návaznosti na jejich zakotvení do daňových smluv pomocí Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám ze 7. června 2017 a do národních právních řádů členských států EU podle směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu. První část práce je věnována...
Trendy úpravy převodních cen ve vybraných zemích Evropy a jejich aplikace v České republice
Nekovář, Jiří ; Karfíková, Marie (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent) ; Bělohlávek, Alexander (oponent)
Převodní ceny jsou v dnešní době velmi aktuálním tématem. Daňové správy se v posledních letech zaměřují na postihování daňových úniků a podle názoru autora do určité míry i prevenci daňové optimalizace právě cestou vnitrokoncernových transakcí s cenou nastavenou pro dosažení nižší míry zdanění. Dochází k mnohonásobnému nárůstu objemu úprav daňového základu a daňových doměrků, které jsou výrazem změny přístupu daňových správ bez výraznějších změn legislativy, což vede k otázce, zda tato změna přístupu není v rozporu se zásadou legality uplatňování veřejné moci. Práce analyzuje důvody této změny, které spočívají především ve zvýšeném množství přeshraničních transakcí v rámci skupiny, což je v evropském prostředí částečně také výsledkem rozsáhlé hospodářské integrace členských států EU. Dalším důvodem aktuálnosti tohoto tématu je také autorem popsaná změna vnímání této otázky společností, která do značné míry maže rozdíly mezi legální daňovou optimalizací a protiprávními daňovými úniky. Práce se obecně zaměřuje na celoevropský kontext regulace převodních cen vycházející z práce na poli OECD, která je přejímána také do legislativy EU. Práce ukazuje, že komplex doporučení OECD je velmi přínosným nástrojem, jehož aplikace je často sjednocována právě v rámci činnosti EU, která analyzuje oblasti, ve...
Daňová kontrola
Skálová, Eva ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Předmětem této diplomové práce je daňová kontrola, kterou lze zařadit do odvětví finančního práva. Cílem práce je základní popis a seznámení se s institutem daňové kontroly. Při vypracování diplomové práce jsem používala k objasnění institutu daňové kontroly právní úpravu z několika právních odvětví, které jsem posuzovala v jejich vzájemném kontextu souvisejícím s tématem daňové kontroly. Pro komplexní vyřešení problematiky daňové kontroly bylo nutné použít i judikaturu s tímto související a odbornou literaturu. Zjištěné poznatky týkající se daňové kontroly jsem za pomocí deskripce uvedla v diplomové práci a následně za užití metody dedukce vyvodila určité závěry. Rovněž jsem se zabývala dosud nejednoznačnými problémy daňové kontroly, jež jsem se snažila objasnit a zaujmout k nim právní názor a naznačit možné změny de lege ferendae. V úvodu diplomové práce dochází k seznámení se s tématem a k stanovení cíle diplomové práce. Předmětem následujících kapitol je obecná část daňové kontroly, jednotlivé fáze daňové kontroly, následky daňové kontroly a prostředky ochrany práv. Poslední část diplomové práce je věnována závěru, obsahujícímu shrnutí diplomové práce a navržené změny de lege ferendae. Výše uvedená diplomová práce přináší základní přehled o daňové kontrole, včetně výkladu a objasnění určitých...
Možnosti efektivního zadávání veřejných zakázek z hlediska právní regulace v České republice
Horký, Michal ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Marková, Hana (oponent)
Shrnutí Možnosti efektivního zadávání veřejných zakázek z hlediska právní regulace v České republice Práce se zaměřuje na oblast zadávání veřejných zakázek, a to zejména z pohledu efektivity nakládání s veřejnými prostředky veřejnými zadavateli. Na veřejnou zakázku je tak kromě klasického ryze formálně-právního pohledu nahlíženo i pohledem ekonomicko-právním. Právě druhý zmiňovaný bývá v praxi často přehlížen a skutečného smyslu veřejných zakázek, totiž efektivního nakládání s veřejnými prostředky, tak nebývá dosahováno. V práci jsou popsány dvě skupiny principů, na kterých jsou oba zmíněné pohledy založeny a které se vzájemně ovlivňují. První skupina se vztahuje k zajištění volné hospodářské soutěže a tvoří jádro velice detailní úpravy zadávacího řízení. Druhá skupina představuje základy ekonomicky racionálního veřejného nakupování, kam spadají právě i veřejné zakázky. Právě veřejný nákup je dále rozebrán na jednotlivé fáze, u kterých je třeba si uvědomit, že výsledná efektivita nákupu spočívá i ve fázích samotnému zadávacímu řízení předcházejících, a na fázích následujících po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Úvodní část práce by tak měla umožnit komplexní chápání veřejné zakázky jako nástroje k uspokojování potřeb společnosti, který by neměl být užíván pouze ve formálním souladu s právní úpravou...
Elektronická evidence tržeb
Kabeš, Viktor ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Předmětem této diplomové práce je elektronická evidence tržeb a její vliv na snížení rozsahu šedé ekonomiky v České republice. Elektronická evidence tržeb je systém navržený tak, že zajišťuje to, že podnikatelé prodávající zboží nebo služby za hotovost reportují každou takovou transakci přímo správci daně, takže příležitosti pro daňové úniky jsou značně sníženy. FIK, kód jedinečný pro každou transakci, který slouží jako potvrzení o tom, že tato transakce byla reportována, je následně zaslán zpět a účtenka za transakci s FIK je předána zákazníkovi, který může, za pomoci internetové aplikace, ověřit, zda transakce skutečně reportována byla. Práce je rozdělena na pět kapitol. První popisuje účetnictví a podobné systémy, které zaznamenávají informace potřebné pro správu daní, a na základě toho odhaluje některé nedostatky z hlediska stanovení daně. Další kapitola popisuje případy, kdy se vydávají doklady jiné než účtenka podle zákona o evidenci tržeb. Třetí kapitola rozebírá zákon o evidenci tržeb, kterým se zavádí elektronická evidence tržeb do právního řádu ČR. Tato kapitola se dále dělí na sedmnáct částí, které jsou zaměřené na nejdůležitější ustanovení, například ta přesně určující evidované transakce, jaké údaje se uvádějí na účtence a pravidla pro její vystavování, jak mohou kontrolní orgány a veřejnost...
Sektorové zdanění v právní úpravě České republiky a vybraných zemích Evropské unie
Hermannová, Monika ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
v českém jazyce Sektorové zdanění v právní úpravě ČR a vybraných zemích EU Předmětem této diplomové práce je téma sektorové daně. Práce rozebírá problematiku užití tohoto daňového nástroje v českém prostředí. Cílem práce je seznámení se s prvky sektorového zdanění v platném právním řádu ČR a možnostmi uvalení sektorové daně na některá odvětví včetně mezinárodního srovnání aplikace sektorové daně. Záměrem této práce je poskytnout pochopení širší problematiky sektorového zdanění. Text je rozdělen do pěti částí. Úvodní kapitola nabízí ekonomický podklad k sektorovému zdanění prostřednictvím zavedených ekonomických teorií a dále se věnuje významu zdanění právnických osob pro ekonomiku také v mezinárodním hospodářském prostředí. Druhá kapitola se věnuje samotnému pojmu sektorové daně a jeho definici a charakteristikám a také systematice pojmosloví, které je pro jednotlivé příjmy veřejných rozpočtů se sektorovým prvkem užíváno. Dále je zde obsažen širší kontext sektorových daní v rámci daňového systému ČR. Součástí této kapitoly je také členění a popis jednotlivých příjmů veřejných rozpočtů se sektorovým prvkem. Třetí kapitola se zabývá odvětvími, pro která je uvažováno zavedení sektorové daně, tj. bankovnictvím, pojišťovnictvím, telekomunikacemi a energetikou. Podrobněji rozebírá právní podmínky a...
Možné změny daně z nabytí nemovitých věcí
Rezek, Tomáš ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Shrnutí Cíl této práce je komparace vývoje právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí, a to za účelem rozboru možných změn této daně. Komparace je prováděna na jednotlivých daňových prvcích daně z nabytí nemovitých věcí, a to ve třech časových obdobích. Od 1. 1. 1993, tedy zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí. Od 1. 1. 2014, tedy zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Jako poslední od 1. 1. 2017, tedy zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb., zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. První část práce se věnuje obecnému výkladu daňové teorie se zaměřením na transferové daně. Součástí této kapitoly je i výklad o pojmu daň obecně, charakteristika transferových daní a jejich vývoj v rámci České republiky a vymezení smyslu daně. Druhá kapitola je zaměřena již na samotnou komparaci daňových prvků. Důraz je kladen na popis vývoje právní úpravy a zhodnocení souladu s konstrukcí daně a jejím smyslem. Každá podkapitola obsahuje na svém konci zhodnocení vývoje právní úpravy a vyvození závěru, jakým způsobem je nejlépe možné upravit daňový prvek tak, aby byl v souladu se zamýšleným účelem daně. První podkapitola rozebírá...
Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie
Sejkora, Tomáš ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent) ; Šramková, Dana (oponent)
Tato práce se zaměřuje na povšechné otázky daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty z optiky práva Evropského unie, pročež se práce nevěnuje nástrojům potírání daňových úniků regulovaným čistě národním právem. Cílem této práce je rozbor jednotlivých termínů, se kterými je možné se setkat z důvodu roztříštěnosti terminologie související s daňovými úniky, klasifikace daňových úniků a také analýza jednotlivých opatření potírání daňových úniků, které rozeznává unijní právo. Deskriptivní, analytickou a komparativní metodou jsou proto zkoumána soudní rozhodnutí a závěry právní vědy a nalezené závěry syntézou zevšeobecněny s poukazem na možná úskalí jejich aplikace v českém prostředí. Výsledkem této práce má být ucelený pohled na terminologii daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty a rozbor právních nástrojů unijního práva sloužících jejich potírání obsahující rovněž hodnocení jednotlivých aspektů této problematiky. Na základě zjištěných závěrů je pak možné dovodit soulad či nesoulad transponovaného opatření anebo judikatury národních soudů a zhodnotit, zdali unijním právem nabízení prostředky jsou dostatečné k potlačení daňových úniků na dani z přidané hodnoty.
Právní, účetní a daňové aspekty přeměn společností
Prokůpková, Věra ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent) ; Radvan, Michal (oponent)
Právní, účetní a daňové aspekty přeměn společností. Předložená disertační práce se zabývá přeměnou společnosti. V práci je zobrazen účetní, daňový a právní pohled na přeměnu společností. Cílem je propojit tyto pohledy a poskytnout tak širší pohled na přeměnu společnosti. Na pohled účetní je mnohdy přímo navázán pohled daňový. V práci jsou komunikovány jednotlivé formy přeměn, včetně jejich modelového grafického zobrazení, jednotlivé základní stavební kameny přeměny společností a instituty týkající se přeměny společností. Jednotlivé základní kameny jsou vsazeny do historického kontextu. V jednotlivých pohledech na přeměnu jsou komunikovány základní principy ovládající přeměny společností a jejich dopady zejména do daňové oblasti. Jednotlivé základní kameny, instituty a principy jsou zkoumány nejprve v obecné rovině separátně a následně ve vzájemných vazbách a vzájemných ovlivňování se. V závěru je jako výsledek uveden krokový scénář jedné z forem přeměn, a to odštěpení.
Daňové dopady vybraných korporátních transakcí kapitálových společností
Micková, Michaela ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Právo obchodních společností je v praxi úzce spojeno s právem daňovým, a to zejména ve vztahu k daňovým dopadům určitých vybraných korporátních transakcí, na které se tato práce zaměřuje. Korporátní transakce, o nichž tato práce pojednává, zahrnují převod podílu v české kapitálové společnosti (tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti), převod závodu společnosti, rozdělení zisku a rozdělení jiných vlastních zdrojů mezi společníky. Všechny výše uvedené korporátní transakce jsou popsány jednak v souvislosti s jejich zákonnými předpoklady a požadavky, ale také daňovými dopady. Tato práce nepopisuje dopady všech daní v rámci daňové soustavy České republiky, ale zaměřuje se na vybrané daně, a to daň z příjmů (jak právnických, tak i fyzických osob), daň z přidané hodnoty a daň z nabytí nemovitých věcí. Tyto daně hrají právě v souvislosti s výše uvedenými korporátními transakcemi významnou roli. Po úvodních dvou kapitolách, které objasňují hlavní pojmy používané v této práci, analyzuje třetí kapitola první korporátní transakci, a to převod podílu v kapitálové společnosti. Po shrnutí zákonných požadavků a předpokladů pro převod podílu ve společnosti s ručením omezeným a převod akcií akciové společnosti následuje analýza daňových dopadů takového převodu, z pohledu fyzické i právnické osoby....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 244 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 BOHÁČ, Radek
2 Boháč, Radek
1 Boháč, Radim,
1 Boháč, Radomír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.