Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv obsahu jílové frakce na reziduální pevnost zemin
Bočková, Kateřina ; Boháč, Jan (vedoucí práce) ; Najser, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem obsahu jílové frakce na hodnotu reziduálního úhlu vnitřního tření zemin. V úvodní části je nastíněna problematika reziduální pevnosti v mechanice zemin. Stěžejní část sumarizuje několik publikovaných prací, které se vlivem obsahu jílové frakce na reziduální pevnost zabývaly, a přináší jejich celkové zhodnocení. Poznatky z rešeršní části práce jsou dále aplikovány na postupy provedených vlastních provedených laboratorních zkoušek. Série rotačních smykových zkoušek jílové frakce vzorku z lokality Dobkovičky, křemenného písku (Střeleč) a jejich směsí poskytla data s podobným trendem poklesu pevnosti s nárůstem obsahu jílové frakce jako uvedené publikace. Ze studovaných podkladů i z laboratorních zkoušek vyplývá, že korelace reziduální pevnosti s obsahem jílové frakce je bez znalosti mineralogického složení zeminy nedostatečná a nejvhodnějším způsobem jejího stanovení je provedení rotační smykové zkoušky.
Určení mocnosti eroze brněnského téglu
Malát, Richard ; Boháč, Jan (vedoucí práce) ; Hrubešová, Eva (oponent) ; Miča, Lumír (oponent)
Práce se zabývá aplikací geotechnické numerické zpětné analýzy a několika dalších konvenčních geotechnických technik pro odhad mocnosti eroze sedimentů. Vyšetřovaným souvrstvím je spodnomiocénní mořský jíl často nazývaný "tégl", který se ukládal v karpatské předhlubni ve východní části České republiky. Numerická zpětná analýza vychází z předpokladu, že mocnost eroze zeminy může být odvozena z její napjatosti reprezentované koeficientem K0 (koeficient zemního tlaku v klidu). Mocnost eroze daná numerickou zpětnou analýzou je porovnána s odhady využívajícími Baldwin-Butlerovu kompakční křivku a Casagrandeho koncept překonsolidačního napětí. Mocnost eroze je také odvozena z hodnoty K0 daného dvěma polními sondami: plochým dilatometrem (DMT) a Push-in spade shaped pressure cell (PSPC). Numerická zpětná analýza byla aplikována na průzkumné štoly a rozrážky prováděné během průzkumů pro Královopolské tunely v Brně. Vzorky pro laboratorní analýzy byly odebrány a polní testy byly provedeny na území Brna Je analyzován nesoulad výsledků a závěrem je, že výsledky dané čtyřmi jmenovanými konvenčními metodami (Baldwin-Butler, Casagrande, DMT, PSPC) jsou silně zkreslené, pokud je vyšetřované souvrství ovlivněno efekty stárnutí (diageneze, sekundární stlačení atd.), tak jako je souvrství téglu. Baldwin-Butlerova...
Vliv CaO na strukturu a propustnost jílovité zeminy
Pastyriková, Zdeňka ; Boháč, Jan (vedoucí práce) ; Frankovská, Jana (oponent) ; Sněhota, Michal (oponent)
Cílem této práce bylo zjistit vliv množství vápna (1 - 8% CaO) a doby zrání (1 - 540 dní) na strukturu jemnozrnné zeminy hutněné při optimální vlhkosti energií Proctor standard a zda očekávaná změna struktury zeminy ovlivní její hydraulickou vodivost. Pomocí rtuťové porozimetrie (MIP) byla na laboratorně zhutněných vzorcích spraše s 1, 2, 4 a 8% CaO studována změna pórového prostoru po dlouhou dobu zrání (1 - 540 dní). Průběh pucolánových reakcí byl monitorován měřením pH. Vznik nových minerálních fází (hydratovaný silikát vápenatý a hydratovaný hlinitan vápenatý a hydratovaný hlinitouhličitan vápenatý) ve vápněné zemině byl potvrzen RTG difrakcí. Rtuťová porozimetrie odhalila, že 2% CaO je dostačující pro vznik pucolánových reakcí. Toto množství vápna je pod stanovenou hodnotou optimálního množství vápna, které bylo stanoveno za pomoci pH měření (Eades a Grim, 1966). Dokud hodnota pH neklesne pod hodnotu 11,7, jsou pozorovatelné změny pórového prostoru. U zeminy s obsahem 4%, respektive 8% vápna byl pokles množství makropórů a nárůst množství mezopórů pozorovatelný během 360 dní, respektive během 540 dní zrání a při obsahu 2% CaO pokles makropórů byl ukončen po 120 dnech zrání, což je způsobeno tvorbou nových minerálních fází během pucolánových reakcí Při obsahu 1% vápna změna zastoupení makropórů...
Kvazipřekonsolidační napětí vybraného profilu brněnského téglu pomocí oedometrické zkoušky.
Černíková, Monika ; Boháč, Jan (vedoucí práce) ; Fiala, Radek (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá překonsolidací brněnského neogenního jílu (brněnský tégl). Zkoumá, zda výsledné napětí p'm zjištěné eometrickou zkouškou je přímou mírou překonsolidace zeminy nebo spíše kombinací překonsolidace a různých účinků stárnutí. Následně se pohlíží na problematiku určení původní mocnosti brněnského téglu (hloubka eroze). Napětí při zplastizování bylo určeno pomocí standardních oedometrických zkoušek na neporušených vzorcích. Za účelem posouzení vlivu stárnutí na strukturu zeminy, byla použita koncepce "vrozených" vlastností z literatury, která byla založena na "mechanice kritických stavů". Dodatečné testování a bádání k charakterizaci půdy zahrnovalo stanovení konzistenčních mezí, zrnitosti a stanovení hustoty vážením pod vodou. Jílové minerály ve vybraných vzorcích byly stanoveny RTG difrakční analýzou. Přehled literatury objasňuje některé geotechnické aspekty vývoje postsedimentační struktury brněnského téglu.
Přetvárné parametry brněnského téglu z malých deformací v trojosém přístroji
Mohyla, Tomáš ; Boháč, Jan (vedoucí práce) ; Miča, Lumír (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá stanovením Youngova modulu a Poissonova čísla z měření malých deformací (10-3 - 10-5 ) v triaxiálním přístroji. Studovaným materiálem byl překonsolidovaný brněnský jíl - tégl, který sedimentoval v prostoru karpatské předhlubně během miocénu. Zkoušky byly provedeny v hydraulickém triaxiálním přístroji s osazenými ponornými lokálními snímači LVDT, přichycenými přímo na vzorku. Měření probíhala na neporušených vzorcích o standardní výšce a průměru (76x38 mm). Byly použity tři typy zkoušek - při izotropním zatížení, zkouška s malým přírůstkem axiálního zatížení a závěrečný smyk do porušení. Naměřená data byla vyhodnocena a výsledky diskutovány. V rešeršní části jsou uvedeny předchozí práce zabývající se měřením tuhosti na brněnském jílu a dále zahraniční práce o tuhosti na velmi podobném materiálu - Londýnském jílu.
Sekundární stlačitelnost brněnského téglu
Pavlová, Martina ; Boháč, Jan (vedoucí práce) ; Král, Jan (oponent) ; Rozsypal, Alexandr (oponent)
Sledování a měření dlouhodobých deformací jílů je významné pro řešení různých geotechnických i geologických otázek. Zájmovou oblastí je severní část Vídeňské pánve, kde sedimentovaly miocenní jíly, známé jako brněnské "tégly". Tato diplomová práce se zabývá sekundární stlačitelností zemin, kterou lze definovat pomocí poměru Cα/Cc. Je zde popsáno stanovení poměru Cα/Cc. Z číselné hodnoty indexu sekundární stlačitelnosti Cα lze při zohlednění zjednodušujících předpokladů stanovit velikost creepu brněnského téglu a dopočítat předdenudační mocnost nadloží brněnského téglu. Diskutovány jsou zde i dvě odlišné teorie, známe jako hypotéza A a B, které se používají k interpretaci creepu při konsolidaci. V praktické části práce jsou shrnuty výsledky dlouhodobých oedometrických zkoušek na dvou neporušených a jednom rekonstituovaném vzorku brněnského jílu. Diskutováno je také zvláštní chování zemin při jednorozměrném creepu, především pozorované difuzní kolapsy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Analýza kritické a vrcholové pevnosti prohněteného jílu z lomu Jiří
Mužík, Vlastimil ; Boháč, Jan (vedoucí práce) ; Hudek, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá stanovením kritické a vrcholové pevnosti výsypkového jílu z vnitřní výsypky lomu Jiří. V práci jsou stručně popsány pevnostní charakteristiky zemin, přičemž je kladen důraz na kritickou pevnost a její laboratorní stanovení, a chování jílovitých výsypek. V rámci diplomové práce byly vykonány laboratorní zkoušky v triaxiálních přístrojích se standardním uspořádáním a s kluznými podstavami, v rotačním a translačním smykovém přístroji. Výsledky z těchto zkoušek jsou diskutovány a porovnány s daty z geotechnického průzkumu vnitřní výsypky lomu Jiří z roku 2012.
Sanace mělkých sesuvů pomocí vegetace - metoda "live pole"
Dašková, Barbora ; Boháč, Jan (vedoucí práce) ; Kudrna, Zdeněk (oponent)
Nestabilita svahu (sesuvy) způsobuje riziko nejen pro stavby, ale i pro lidské životy. Tato práce popisuje jednu z možných bioinženýrských technik, jak nestabilitě svahu zabránit technikou řešení stability svahu ,,Live Pole.'' Je to účinná, ekologická a ekonomicky nenáročná metoda. Základem je výběr správné rostliny (dřeviny) pro zvolené místo, které chceme stabilizovat. Rostlinné řízky mají několik pozitivních vlivů na zeminu. I s malým množstvím kořenů se zvyšuje smyková pevnost, zvyšuje se dilatance, zvyšuje se tahový účinek kořene a snižuje se množství vody v zemině. Práce dále podrobně popisuje konkrétní použití metody ,,Live Pole'' pro mírný pás a tropický pás (konkrétně pro Malajsii). Klíčová slova: Live Pole, stabilita svahu, vegetace
Mechanical behaviour of cemented fine-grained soils - simulation of undisturbed samples
Trhlíková, Jana ; Boháč, Jan (vedoucí práce) ; Herle, Ivo (oponent) ; Miča, Lumír (oponent)
Mechanické chování přírodních jílů je významně ovlivněno existencí struktury (kombinace stavby a vazeb), vytvořené v průběhu a po skončení sedimentace. Za účelem zkoumání vlivu cementačních vazeb na mechanické chování jílů byly připraveny uměle zpevněné vzorky s příměsí pojiva. Zkoušky jednoosé stlačitelnosti vzorků zpevněného jílu byly provedeny v edometrickém přístroji. Vliv cementačních vazeb a jejich porušení byl patrný na průběhu stlačování. Stlačování zpevněných vzorků nebylo monotónní, patrná byla závislost na míře porušení struktury. Obsah cementu a doba zrání byly hlavními faktory ovlivňujícími stlačitelnost vzorků. Kaolín s příměsí portlandského cementu byl ověřen jako vhodný materiál pro laboratorní simulaci cementačních vazeb v jemnozrnné zemině. Pro výzkum popsaný v této disertační práci byl použit jako modelový materiál kaolín s uměle vytvořenými cementačními vazbami přimícháním 4% portlandského cementu. Mechanické chování modelového materiálu při stlačování a smykovém namáhání bylo porovnáno s chováním nezpevněného rekonstituovaného kaolínu. Pomocí triaxiálních zkoušek (CIUP) byl zkoumán vliv struktury na smykovou pevnost. Degradace struktury byla sledována na základě změn tuhosti, určených speciálními zkouškami s použitím LVDT a měřením rychlosti šíření smykových vln ve vzorcích....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 BOHÁČ, Jiří
1 Boháč, J.
1 Boháč, Jakub
16 Boháč, Jaroslav
3 Boháč, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.