Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 137 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nová scéna Besedního domu Vyškov - novotvar v historickém prostředí
Husárová, Anette ; Kipila, Lubomír (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Cílem návrhu je vytvořit objekt, který bude rozšiřovat ten stávající, v současné době již nevyhovující nárokům na moderní audiovizuální scénu. Navržený objekt tento cíl zrcadlí ve své moderní nadčasové hmotě, která je originálně pojata pro daný region. Jedná se tedy o neopakovatelný novotvar v historickém prostředí, který svým pojetím povyšuje architektonickou úroveň daného regionu.
Nová scéna Besedního domu Vyškov - novotvar v historickém prostředí
Skrušný, Petr ; Plášil, Jiří (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Parcela se nachází v samotném centru města Vyškov, v dokonalé návaznosti hlavního pěšího uzlu na Masarykovo náměstí. Jedná se o rozšíření volné proluky navazující na štítovou fasádu stávajícího objektu besedního domu. Orientace parcely je severovýchodní. Parcela leží na pěším uzlu pasáží z hlavního náměstí, kde vytvářím parkovou úpravu s vydlážděnou plochou. Nový objekt sousedí s farním Kostelem Nanebevzetí P. Marie, barokní farou a objektem obchodního centra.Navrhovaný objekt zastavuje volnou proluku s šťítovou stěnou stávajícího besedního domu a dotváří tak nároží mezi ulicí Kostelní a pěším koridorem z Masarykova náměstí. Samotná budova má 5 nadzemních podlaží s tím, že se terasovitě stupňují do vyvýšeného nároží celého objektu s možností využití pochozích střech. Budova je konstrukčně železobetonový skelet s monolitickými průvlaky a ztužujícími jádry. Fasáda je řešení jako dvojitá provětrávaná s vnitřním zasklením a vnějším pláštěm z kamenných, poloprůhledných bloků uchycených na kovovém rámů. Stavba je založena na základové desce s patkami pod nosnými pilíři. Pro nenarušení základů stávajícího objektu besedního domu jsou patky pilířů odsazeny dva metry od domu a jednotlivé desky monoliticky vykonzolované. Konstrukční výška podlaží je 4,5 m. 4 m světlá výška 0,5 m skladba podlahy pro zachování návaznosti jednotlivých podlaží a propojení starého objektu s objektem novým. V napojovací částí stávajícího objektu dochází k rekonstrukci a modernizaci. Propojení obou objektu je pomocí gumové dilatační spáry. Technické zázemí budovy se nachází v místě napojení budov. Vytápění objektů je řešeno pomocí vzduchového tepelného čerpadla umístěného na střeše s funkcí jak ohřívání vzduchu, tak chlazení. Jako přídavný otopný systém je elektrické podlahové topení, které je díky umístění fotovoltaické elektrárny na střeše vhodným řešením. Výměna vzduchu je řešena pomocí rekuperace. Vývody jsou vedeny šachtou do jednotlivých podlaží, kde jsou vedeny technickou částí budovy a následně vyústěny v podhledu. Ohřev vody je řešen solárními panely umístěnými taktéž na střeše budovy s možností dohřevu vody elektrickou energií. Vyrobená energie se skladuje v zásobnících a následně je rozváděna budovou. Dešťová voda je svedena do kanalizace a není nijak využita. Jako únikové východy slouží hlavní schodiště s požárně bezpečnostním výtahem, schodiště s výtahem pro zázemí sálů a stávající vertikální komunikace stávajícího besedního domu. Veřejné osvětlení je řešeno pomocí nasvětlené spáry předsazené fasády budovy, které tvoří příjemný světelný efekt. Parkovací stání je zajištěno v okolí stavby na Masarykově náměstí, vedle fary a na blízkých parkovacích plochách.
KROMĚŘÍŽ – NÁBŘEŽÍ ŘEKY MORAVY A MĚSTSKÁ NÁDRAŽÍ
Kvietková, Veronika ; Pospíšil, Zdeněk (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Zámerom urbanistického návrhu je vyriešiť dopravné problémy územia a návrh nových objektov areálu Hlavného nádražia, s programom doprovodných funkcií spojených s využitím vodného prvku rieky Moravy. Návrh zahrňuje spojenie vlakového a autobusového nádraží do jednej samostatnej budovy nachádzajúcej sa historickej vlakovej stanici. V návrhu je rekonštruovaná dominantná nádražná budova, a navrhnuté nové rozvíjajúce sa budovy na jej obe strany. Výškovo a aj jemným predsadením dopredu oproti novo navrhovaným budovám je vyzdvihovaná jej dominantnosť a dôležitosť. V jej blízkosti sa nachádza navrhnutá modulová tržnica, múzeum vláčikov a kaviareň.
ZOO BRNO – TROPICKÝ PAVILON
Malík, Lukáš ; Pospíšil, Zdeněk (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Zadáním bylo vytvořit tropický pavilon v ZOO Brno. Nejpodstatnějším aspektem mající vliv na celkové řešení je unikátní poloha stávajícího pavilonu, který se nachází na vrcholu kopce. V širším okolí se nachází zalesněná krajina. Nabízí se možnost pro vybudování nových expozičních prostor s ohledem na budoucí rozvoj zoologické zahrady. Jak tedy přistoupit k takovému zadání? Expozice pavilonu je zaměřená na faunu a floru deštného pralesa: Střední Ameriky a Amazonie. Návrh počítá se zbouráním stávajícího pavilonu, který je v současném stavu nevyhovující a zastaralý. Součástí nového pavilonu je také návrh venkovních expozičních ploch. Hlavní inspirací pro nový pavilon se stala mayská pyramida v džungli. Venkovní expozice jsou inspirované reliéfem amazonské krajiny.
Brno - ulice Údolní
Staroňová, Lenka ; Pospíšil, Zdeněk (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem městského souboru na ulici Údolní v Brně. Přistupuje k návrhu koncepčně, ptá se v první řadě na otázku, jak navrhnout kvalitní místo. Snaží se za vizuálními stránkami forem vidět komplexní vztahy. Cílem je takový návrh, aby posílil kvalitu života jednotlivce i společensví. Výsledkem je komplexní soubor staveb s funkcemi obytnými, pracovními, výrobními, vzdělávacími a potkávacími. V další části se práce soustředí na návrh coworkingového centra a otevřené obecní dílny. Celý soubor propojuje zahrada, kterou se tak zvětšuje park kolem hradu Špilberk.
MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ
Kielar, Václav ; Boháč, Ivo (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Taneční centrum se dvěma divadelními sály a tanečními studii.
REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Šupák, Lukáš ; Pospíšil, Zdeněk (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Hlavní náplní návrhu jako takového je snaha znovu získat věhlas a patřičný výraz tak významné české zahradě jakou je právě Květná zahrada v Kroměříži. Z tohoto poznatku jsem se snažil vycházet a co nejvěrněji koncepčně vymezit prostory aby mohli koexistovat ruku v ruce s tak historickou zahradou. Tyto prostory doplňují a vyzdvihují majestátnost místa v plné míře. Kompozičním uspořádáním se snaží navodit dojem spletitých chodeb výrazově působících jako starodávné jeskynní Mystérie za doby Antické kultury. Jednotlivé novostavby vytváří v ohraničeném prostoru svůj vlastní prostor. Na jejímž začátku i konci jsou vymezena náměstíčka. První náměstí sousedící se vstupní budovou má působit surově svým strohým a jasným schématem kostek. To evokuje surovost nejen samotnýma kostkami, ale i použitým materiálem, který je jednoduchý čistý a výrazově jasný. Naproti tomu druhé náměstí je již koncipováno více v souladu s přírodou a tvoří tak dohromady ucelený a vyvážený celek přirozenosti a umělosti.
Historický pivovar - potenciál regionálního rozvoje
Mosler, Štěpán ; Boháč, Ivo (oponent) ; Králová, Eva (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
V dnešní době existují stovky pivovarů, které jsou roztroušené po Čechách, Moravě a Slezsku a stále hledají svoji novou budoucnost. Jsou to pivovary opuštěné nebo v soukromém vlastnictví a mnohé z nich chátrají beze zbytku naděje na obnovu. Nezbývá jich mnoho a velmi obtížně se pro ně hledá nová funkce nebo osvícený investor. Důležité je, jak se k těmto historickým budovám budeme stavět v budoucnosti. Využít tento neopakovatelný potenciál, nebo nechat prostor pro nové využití? Jakým způsobem přistupovat k těmto stavbám? Jaké možnosti nám dávají a co potřebují? Dizertační práce se snaží charakterizovat a ukázat hodnoty pivovarské architektury, která se díky dramatickým změnám společnosti stala ohroženým druhem. Prostuduje a představí pozitivní příklady využití potenciálu původních pivovarů a vepsání tohoto dědictví do soudobé urbanistické struktury měst a jejich zapojení do rozvojových projektů, konverzí a revitalizací, případně i dalšími způsoby. Pokusí se nabídnout možnosti, jak k těmto cenným stavbám přistupovat, aby zůstal zachován alespoň jejich charakter a atmosféra pro další generace.
Multifunkční sportovní hala - Velké Karlovice
Provázková, Petra ; Plášil, Jiří (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Cílem bylo vytvořit nový prostor pro sport v blízkosti současné základní školy. Objekt je v přímé návaznosti na školu a zároveň odkazuje svými především extriérovými znaky na lidovou architekturu Valasška. Nová sportovní hala bude sloužit jak žákům základní školy, tak i široké veřejnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 137 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.