Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Využití multimédií k posilování řečové dovednosti poslechu s porozuměním u studentů francouzského jazyka
Mádlová, Michaela ; Bořek - Dohalská, Marie (vedoucí práce) ; Sládková, Miroslava (oponent) ; Suquet, Petra (oponent)
Disertační práce se zabývá řečovou dovedností poslechem s porozuměním a využitím multimédií k jejímu posilování ve výuce francouzského jazyka. Danou problematiku zkoumá se zasazením do kontextu českých kurikulárních dokumentů, klasifikuje řečové dovednosti z pohledu Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Poslech s porozuměním charakterizuje z historické perspektivy v lingvodidaktice a jako proces v jazykové komunikaci. Pozornost věnuje zejména poslechu s porozuměním v cizojazyčné výuce a zabývá se metodickými postupy při rozvíjení a upevňování této řečové dovednosti. Popisuje možnosti integrace multimédií do výuky cizích jazyků se zohledněním a respektováním různých stylů učení a strategií učení, zaměřuje se na styly podle percepční preference a poslechové učební strategie. Cílem práce je zjistit, jaké je postavení řečové dovednosti poslechu s porozuměním ve výuce francouzského jazyka na středních školách, jaká je úspěšnost studentů v porozumění mluvenému projevu, zda a jak může využití multimédií přispět k úspěšnému porozumění mluvenému projevu v cizím jazyce. Problematika je nahlížena z pohledu studentů i učitelů. Výzkumná šetření provedená formou dotazníků, rozhovorů a experimentální sondy prokázala, že poslech je do výuky zařazován pravidelně a v různých podobách, ovšem učitelé...
Historie a současnost české komunity ve Francii se zaměřením na spolkový život
Havlová, Zuzana ; Klinka, Tomáš (vedoucí práce) ; Bořek - Dohalská, Marie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá českou komunitou ve Francii v minulosti a v současné době, celkově se zaměřuje na spolkový život českých krajanů. Cílem práce je získat o tomto tématu základní přehled, najít zajímavé souvislosti a poukázat na významnou roli krajanských spolků pro Čechy žijící ve Francii. Práce vychází z rešerše literárních a internetových zdrojů, z poznatků získaných prostřednictvím dotazníků a dalších konverzací a ze zkušeností autorky práce nabytých při jejím studijním pobytu v Nantes. První část práce podává základní informace o historii české emigrace do Francie, vývoji krajanských spolků a počátcích českých škol a středoškolských sekcí ve Francii. Druhá část práce uvádí přehled současných asociací a dalších institucí, souvisejících s Čechy a s prezentací české kultury ve Francii. Blíže se zabývá činností vybraných česko-francouzských asociací fungujících v různých francouzských regionech, do kterých se čeští krajané mohou aktivně zapojit. Představitelé těchto spolků poskytli vyplněním dotazníku zajímavé informace a postřehy ohledně nejoblíbenějších spolkových aktivit, zájmu krajanů o činnost asociace, kurzů češtiny pro Francouze, možností spolupráce s institucemi z České republiky či budoucího vývoje jejich asociace.
Výuka francouzského jazyka a jeho lektoři v Československu
Oulická, Iva ; Hnilica, Jiří (vedoucí práce) ; Bořek - Dohalská, Marie (oponent)
Předmětem práce je výuka francouzského jazyka a jeho lektoři na území českých zemí v období 1848-1989. Práce mapuje vývoj možností výuky francouzštiny, proměny metod výuky cizích jazyků a proměny postavení francouzského jazyka v českém prostředí. Nastiňuje také personální vedení a složení pedagogických sborů francouzské filologie na univerzitách. Práce se rovněž zabývá francouzskými lektory na univerzitách, zejména v 60.-80. letech 20. století. Jejich charakteristiku, postavení, úkoly, působení a vztah k ČSSR ukazuje na osudech konkrétních lektorů.
New approaches in metodology of French as a foreign language.
Široká, Pavlína ; Klinka, Tomáš (vedoucí práce) ; Bořek - Dohalská, Marie (oponent)
Diplomová práce s názvem La phonétique dans l'enseignement du FLE selon l'approche actionnelle se zabývá pojetím fonetiky ve výuce FLE dle nového akčního přístupu. Práce je v úvodní části zaměřena na diachronní vývoj výukových metod ve výuce fonetiky francouzštiny jako cizího jazyka (FLE). Dále se práce soustředí na teoretické vymezení základních fonetických jevů, se kterými pracujeme v praktické část práce. Jevy jsou stručně charakterizovány z hlediska teoretického, dále z hlediska didaktického a následně práce definuje obsahy, které by měli být zahrnuty ve výuce FLE na úrovni A1 dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jsou zde vymezeny fonetická cvičení a doporučené postupy ve výuce fonetiky FLE. V následující části práce je věnována pozornost diachronnímu vývoji v oblasti evaluace fonetiky FLE, vymezení kritérií pro hodnocení a stanovení hlavních typů hodnocení. Praktická část práce analyzuje pojetí fonetiky v novodobých učebnicích FLE, které jsou pojaty dle akčního přístupu. Na základě teoretických poznatků v teoretické části práce jsou stanovena kritéria pro analýzu učebnicových souborů. Následně práce analyzuje pět učebnicových souborů dle stanovených kritérií a cílů práce. Diplomová práce si klade za cíl vymezit pojetí fonetiky dle nového akčního přístupu ve výuce FLE...
Important personalities of the didactics of French as a foreign language since 1950
Stammová, Markéta ; Klinka, Tomáš (vedoucí práce) ; Bořek - Dohalská, Marie (oponent)
Tato práce představuje chronologický vývoj metod vyučování cizích jazyků, zvláště francouzštiny. Společně s metodami uvádíme přehled vývoje učebních materiálů. Cílem této práce bylo představit osobnosti didaktiky francouzského jazyka od 50. let 20. století na pozadí výukových metod. První část stručně uvádí historii rozšíření francouzského jazyka a následně detail zaměřený na tradiční, přímou a audioorální metodu výuky jazyků, se kterými se setkáváme před padesátým rokem 20. století. Druhá část se zabývá druhou polovinou minulého století. Na pozadí metody audiovizuální strukturně globální se setkáváme s hlavními aktéry této metody. Následně pokračujeme s komunikačním přístupem k výuce a mluvními akty autorů J. L. Austina a J. Searla, na které navazuje Daniel Coste a jeho Niveau Seuil. Poslední část se věnuje Společnému evropskému referenčnímu rámci a současně představuje didaktiky 21. století. Klíčová slova Didaktika, francouzština, historie metod, osobnosti didaktiky, FLE, SERR
Pojetí fonetiky v učebnicích francouzského jazyka
Honzíčková, Lucie ; Nováková, Sylva (vedoucí práce) ; Bořek - Dohalská, Marie (oponent)
Práce se zabývá proměnlivou rolí a zastoupením didaktiky fonetiky v historii výuky francouzštiny. Zkoumá všechna důležitá období (metodu gramaticko-překladovou, přímou, audio-orální, SGAV, komunikativní) včetně současného postavení fonetiky ve výuce francouzštiny jako cizího jazyka. Snaží se nastínit i možný budoucí vývoj. Historický přehled je poté ilustrován analýzou vybraných učebnic francouzštiny, které reprezentují jednotlivé metody. Podrobněji jsou analyzovány dva současné tituly. Rozbor učebnic si klade za cíl zjistit četnost fonetických cvičení, jejich zaměření, typ a způsob využití fonetické transkripce. Na základě teoretických podkladů a praktických ukázek je sestaven seznam přístupů a technik inspirativních i pro současnou výuku francouzštiny.
Výuka francouzské výslovnosti se zaměřením na nosové samohlásky
Rychtaříková, Jana ; Bořek - Dohalská, Marie (vedoucí práce) ; Nováková, Sylva (oponent)
NÁZEV: Výuka francouzské výslovnosti se zaměřením na nosové samohlásky ABSTRAKT: Práce pojednává o problematice výuky francouzské výslovnosti na českých školách. V teoretické části se zabývá výukou výslovnosti a hlavními pojmy s ní souvisejícími a také tím, jaké místo fonetika ve výuce cizího jazyka zaujímá. Dále se práce věnuje francouzskému fonetickému systému s větším důrazem na nosové samohlásky a jejich výslovnost a grafickou podobu. Teoretická část je zakončena krátkým srovnáním českého a francouzského fonetického systému a také výčtem základních metod výuky výslovnosti. Stěžejním tématem experimentální části práce jsou potom nosové samohlásky a jejich výslovnost. Na základě 95 výzkumných nahrávek přináší práce závěry o tom, do jaké míry jsou čeští studenti různých úrovní (od prvního ročníku střední školy až po první ročník bakalářského studia) schopni v textu rozpoznat, přečíst a správně vyslovit jednotlivé nosové samohlásky. KLÍČOVÁ SLOVA: Francouzština, fonetika, fonologie, výuka fonetiky, nosové samohlásky
Učebnice francouzštiny jako cizího jazyka
Pecháňová, Simona ; Klinka, Tomáš (vedoucí práce) ; Bořek - Dohalská, Marie (oponent)
ANOTAČNÍ LIST NÁZEV: Učebnice francouzštiny jako cizího jazyka KLÍČOVÁ SLOVA: francouzština jako cizí jazyk, didaktické prostředky, učebnice, rozdělení učebnic cizích jazyků, metoda, jazyková kompetence ABSTRAKT: Bakalářská práce s názvem Učebnice francouzštiny jako cizího jazyka představuje analýzu jazykových učebnic, konkrétně potom učebnic francouzštiny. Zaměřuje se na jejich strukturu, obsah, rozdělení a historický vývoj. Praktická část se skládá z analýzy dvou vybraných titulů - učebnic Allez Hop! , která byla napsána kolektivem českých autorů a Totem 1, která byla napsána autory francouzskými. Cílem práce je zjistit v širším pojetí, jaké metody se používají při tvorbě učebnic francouzštiny jako cizího jazyka, jak jsou učebnice strukturované a jaké prostředky používají k výuce jednotlivých jazykových prostředků. Pro dosažení tohoto cíle bylo použito metody popisné, analytické a komparační. Provedenou analýzou jsme zjistili, že francouzský trh s učebnicemi je v porovnání s českým trhem rozmanitější a dává tedy větší prostor pro aktualitu obsahu učebnic. Obě analyzované učebnice se v největší míře zaměřují na komunikační schopnosti. Učebnice francouzská využívá místo mateřského jazyka studentů audiovizuální pomůcky a dává větší prostor mluvenému projevu a kolektivním projektům, zatímco učebnice česká...
Vowel Lenght: Comparison of Czech and French Vowel Systems from the Phonetic and Phonological Point of View. A Pedagogically Focused Contrastive Study
Vychopňová, Kateřina ; Bořek - Dohalská, Marie (vedoucí práce) ; Pešek, Ondřej (oponent) ; Galazzi, Enrica (oponent)
NÁZEV: Vokalická délka: srovnání českého a francouzského vokalického systému z hlediska fonetického a fonologického. Kontrastivní studie s pedagogickým zaměřením AUTOR: Kateřina Vychopňová KATEDRA: Katedra francouzského jazyka a literatury ŠKOLITEL: prof. PhDr. Marie DOHALSKÁ, DrSc. / prof. Philippe MARTIN Dizertační práce, jedna z francouzsko-českých kontrastivních studií, se zabývá problematikou vokalické délky v českém a francouzském jazyce. První část práce, jež byla vytvořena se záměrem možného pedagogického využití, představuje srovnání hlavních fonetických a fonologických charakteristik obou jazyků, jejich typologii z hlediska vokalické délky a její vývoj napříč historií obou jazyků. Druhá část, experimentální, přináší popis a výsledky několika pokusů, jež sledují, zda francouzští mluvčí, učící se češtině, respektují délku českých samohlásek, dále pak vliv následujících konsonantů, finálního a iniciálního přízvuku, jakožto i typu slabiky na délku samohlásek francouzských, a to jak v produkci francouzských rodilých mluvčích, tak českých mluvčích učících se francouzštině. Výsledky potvrzují, že artikulační návyky, jež používají obě skupiny mluvčích v jazyce mateřském, mají značný vliv na produkci jazyka osvojovaného. Ve třetí části jsou představeny výsledky analýz učebních souborů...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.