Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sociální podnikání jako příležitost pro uplatnění starších osob na trhu práce
Holasová, Lenka ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Bočková, Lenka (oponent)
Tato diplomová práce si dala za cíl zjistit možnosti zaměstnávání starších osob v sociálních podnicích v České republice. V teoretické části je popsána definice sociálního podnikání, jeho legislativní ukotvení spolu s příklady podniků v Evropě a v České republice. Starší osoby jsou vymezeny podle svých charakteristik a také podle možného propojení s dlouhodobou nezaměstnaností. Empirická část se věnuje celkové situaci starších osob v sociálních podnicích a dále možným ovlivňujícím faktorům jejich zaměstnanosti v tomto druhu podniků. Výzkumná rešerše přinesla zjištění, že vybraná cílová skupina patří k nejohroženějším na trhu práce a že se současně jedná o jednu z nejméně podporovaných a sledovaných skupin nejen v sociálních podnicích. Osoby 50+ však s největší pravděpodobností budou v budoucnosti tvořit důležitou skupinu na trhu práce. V závěru práce se tedy klade důraz na změnu pohledu na cílovou skupinu, jejich nutnou podporu nejen v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, ale zejména na využití příležitosti zaměstnávání takových osob v sociálním podnikání. Klíčová slova sociální ekonomie, sociální podnikání, sociální podnik, starší osoby, osoby 50+, dlouhodobá nezaměstnanost, Age management
Redefiniton of senescence in context of society's needs in 21. century. Prejudice and stereotypes in society towards seniors in Slovak and Czech Republic
Mészárosová, Jarmila ; Dragomirecká, Eva (oponent) ; Bočková, Lenka (oponent)
Práca sa zaoberá definovaním obdobia staroby, postavením a problémami starších ğudí v spoločnosti, pričom dôraz kladie na predsudky a stereotypy pretrvávajúce v spoločnosti voči tejto vekovej skupine. Starnutie populácie a zvyšovanie strednej dĝžky života si vyžaduje nový náhğad a prístup spoločnosti k seniorom a potrebu predĝženia aktívneho veku. K zvýšeniu participácie starších ğudí na spoločenskom dianí a rôznych oblastiach života spoločnosti je potrebná zmena prístupu mladej i staršej generácie. Cieğom tejto práce je preto priniesť nové poznatky a názory na obdobie staroby a situáciu starších ğudí v spoločnosti, interpretovať a definovať spoločensky pozitívnu a žiaducu rolu starého človeka z pohğadu mladšej i staršej generácie. Kľúčové slová: staroba, seniori, stereotypy, predsudky, mýty, medzigeneračné spolužitie, diskriminácia, zneužívanie, násilie, starostlivosť. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Sociální souvislosti demografických změn a důsledky pro sociální politiku státu se zaměřením na aktivní stáří a se zřetelem na podporu zaměstnávání
Kolínková, Michaela ; Tomeš, Igor (vedoucí práce) ; Bočková, Lenka (oponent)
Tématem diplomové práce jsou sociální souvislosti demografických změn a jejich důsledky pro sociální politiku státu se zaměřením na aktivní stáří a zřetelem na podporu zaměstnávání. V první části práce jsou vymezeny všechny základní pojmy a objasněna jsou teoretická východiska. Důraz je kladen na sociální souvislosti demografických změn a problematiku aktivního stáří. Popsána je mezinárodní geneze, důležité mezinárodní dokumenty a strategie na podporu aktivního stáří. V druhé části práce jsou provedeny analýzy tempa stárnutí, zaměstnanosti ve stáří a zdravotního stavu seniorů. V průzkumu bylo zjišťováno, jakým způsobem jsou uplatňovány metody Age Managementu v bankovním sektoru v České republice. V závěru práce jsou vyhodnocena všechna získaná data.
Zaměstnávání seniorů ve vztahu k jejich nároku na starobní důchod
Bočková, Lenka ; Tomeš, Igor (vedoucí práce) ; Víšek, Petr (oponent)
Současný trend demografického stárnutí populace lze zmírnit prodlužováním pracovní aktivity starších pracovníků a seniorů. V této práci je pozornost zaměřena na souvislosti mezi možnostmi zaměstnávání seniorů a nastavením systému důchodového pojištění, jelikož obě oblasti ovlivňují chování starších pracovníků a seniorů. Cílem diplomové práce bylo zjistit úroveň podpory zaměstnávání starších pracovníků a seniorů a zmapovat nejen pohled seniorů, kteří setrvali na trhu práce i po nároku na starobní důchod, ale také názory potenciálních zaměstnavatelů na tuto skupinu pracovníků. Výzkumnou metodou byla zvolena sekundární analýza dat s důrazem na zahraniční zkušenosti a kvalitativní rozhovory, které jsou doplněny o kvantitativní šetření. Z výsledků výzkumu je patrné, že důchodový systém nemotivuje k odkladu odchodu do důchodu. Úroveň vzdělávání ve starším věku je poddimenzována a rovněž chybí informovanost o současných trendech a možnostech v oblasti zaměstnávání seniorů. Klíčová slova: senioři, starší pracovníci, zaměstnavatelé, důchodový systém, trh práce, vzdělávání
Eduardo Pavlovsky - mezi absurdnem a psychodramatem
Bočková, Lenka ; Christov, Petr (vedoucí práce) ; Sieglová, Tereza (oponent)
Předložená práce stručně mapuje život a podrobně analyzuje vybrané dílo světově proslulého argentinského autora Eduarda pavlovského, jehož dílo mělo vliv na pozdější generace dramatiků nejen v Argentině. Stručně představuje některé události, které vznik děl do určité míry ovlivnily. Rovněž nás seznamuje s žánry, které měly na autorovu tvorbu největší vliv. Studii uzavíraj í přílohy, do kterých j sem se snažila zařadit co nejvíce dokumentačních materiálů fotografií, rozhovorů či jiných dostupných materiálů, které bezprostředně souvisí s Pavlovského životem či tvorbou. Také jsem do příloh zařadila vlastní pracovní překlad analyzované hry Potestad (Moc) . Pro analýzu byla vybrána tři dramata La espera trágica (Tragické čekání), EI seňor Galíndez (Pan Galíndez) a Potestad (Moc), která vytvářejí nad jeho tvorbou pomyslný oblouk, od počátků ke zralému dramatikovi. Zároveň se na těchto dílech ukazuje Pavlovského žánrový rozsah. V rámci dvou závěrečných rozborů jsem vyčlenila i kapitolu pro bližší seznámení se s tématy ve hrách reflektovaných. Nezbylo již místo na celistvější shrnutí dramatikova díla a podrobnější zaměření se na spojení všech jeho profesí dramatik, herec, psychoanalytik. Nicméně ze studie vyplývá, že všechny jeho profese měly a stále mají vliv na jeho tvorbu. Jak jednou řekl sám Pavlovsky, jedno...
Zaměstnávání seniorů ve vztahu k jejich nároku na starobní důchod
Bočková, Lenka ; Tomeš, Igor (vedoucí práce) ; Víšek, Petr (oponent)
Současný trend demografického stárnutí populace lze zmírnit prodlužováním pracovní aktivity starších pracovníků a seniorů. V této práci je pozornost zaměřena na souvislosti mezi možnostmi zaměstnávání seniorů a nastavením systému důchodového pojištění, jelikož obě oblasti ovlivňují chování starších pracovníků a seniorů. Cílem diplomové práce bylo zjistit úroveň podpory zaměstnávání starších pracovníků a seniorů a zmapovat nejen pohled seniorů, kteří setrvali na trhu práce i po nároku na starobní důchod, ale také názory potenciálních zaměstnavatelů na tuto skupinu pracovníků. Výzkumnou metodou byla zvolena sekundární analýza dat s důrazem na zahraniční zkušenosti a kvalitativní rozhovory, které jsou doplněny o kvantitativní šetření. Z výsledků výzkumu je patrné, že důchodový systém nemotivuje k odkladu odchodu do důchodu. Úroveň vzdělávání ve starším věku je poddimenzována a rovněž chybí informovanost o současných trendech a možnostech v oblasti zaměstnávání seniorů.
Měření svislých posunů kostela v Zábrdovicích
Bocková, Lenka ; Kratochvíl, Radim (oponent) ; Weigel, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá měřením výšek nové etapy sítě kostela v Brně Zábrdovicích. Měření metodou přesné nivelace probíhá dlouhodobě od roku 2002, za účelem zjištění svislých posunů. Zpracování obsahuje výpočet a vyrovnání výšek, porovnání se základní a předcházející etapou, interpretaci a grafické zpracování svislých posunů. Součástí práce je také zaměření a zpracování náklonů věží.

Viz též: podobná jména autorů
5 BOČKOVÁ, Lucie
4 Bocková, Lenka
5 Bocková, Lucie
5 Bočková, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.