Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Gravimetrický, magnetometrický a petrofyzikální průzkum různých typů granitů karlovarského plutonu
Šobotník, Petr ; Blecha, Vratislav (vedoucí práce) ; Marek, František (oponent)
Projekt "Tíhový model karlovarského žulového plutonu", jehož součástí je i tato práce, je řešen na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je podporován Grantovou agenturou České republiky, grant GAČR 205/05/0156. Karlovarský pluton je součástí většího tělesa, krušnohorského plutonu, nalézajícího se pravděpodobně pod celými Krušnými horami. Na povrch vystupuje v západní části Krušných hor, kde tvoří největší výchoz krušnohorského plutonu. Žuly, ze kterých se pluton převážně skládá, jsou zdrojem záporného tíhového obrazu celých Krušných hor. Intruze žul probíhala postupně během a po ukončení hlavních fází variské orogeneze. V tomto dlouhém časovém úseku lze odlišit dvě hlavní intruzivní fáze a mnoho dílčích žulových podtypů, které se liší nejen svým stářím, ale rovněž i chemismem. Předpoklad odlišných vlastností vedl k pokusu odlišit jednotlivé druhy žul v jejich geofyzikálním obraze. Z metod bylo využito gravimetrie a magnetometrie. Jako vhodné místo byl vybrán 3500 m dlouhý profil v okolí města Karlovy Vary, kde byly zastiženy tři důležité druhy žul; Starší intruzivní komplex (SIK - žula horská), Mladší intruzivní komplex (MIK - žula krušnohorská) a přechodný typ žuly - mikrogranit (žulový porfyr). Pro získání představy o petrofyzikálních vlastnostech byly odebrány vzorky z nedalekých...
Temporal gravity changes related to geodynamic phenomena and geomechanical processes
Mrlina, Jan ; Blecha, Vratislav (vedoucí práce) ; Novotný, Oldřich (oponent) ; Pašteka, Roman (oponent)
My Thesis is based on five papers dealing with gravity changes related to various geodynamic, geomechanical and hydrological processes and phenomena. In the first part of the Thesis the gravity changes are defined as a geophysical quantity. The two principal causative parameters are highlighted - variation in elevation of the earth surface, and temporal excess of mass (negative or positive) in the subsurface. I also discuss different groups of parameters and environmental phenomena disturbing the gravity measurements, as the data accuracy is an essential condition of gravity monitoring (4D gravity). I performed a special test with the LaCoste&Romberg D-188 gravimeter in a pressure chamber with notable result showing negligible impact of small and medium size air-pressure variations on this instrument. The calibration stability was proved during two world comparison/calibration campaigns of absolute and relative gravimeters in Sevres, France. The instrument's repeatability was evaluated as 2 μGal (0.02 μm/s 2 ). As well, calibration is being controlled by measurements on the Czech latitude calibration line between Prague and Dolní Dvořiště in South Bohemia. In order to achieve best accuracy we developed special software Drift to control the gravimeter's drift. In principle the software provides a...
Povaha magnetických anomálií Měsíce, analýza vzorků
Kameníková, Tereza ; Kletetschka, Günther (vedoucí práce) ; Blecha, Vratislav (oponent)
Magnetické vlastnosti hornin na Zemi jsou známé, ale jak se chovají horniny, které vznikly mimo Zemi? Například na Měsíci? Zabývám se problematikou měření intenzity paleopole na vzorcích dovezených Apollem 15 v 70. letech minulého století. V textu jsou uvedeny poznatky o základních vlastnostech magnetizmu, způsob jeho vzniku, základy paleomagnetizmu a metody, jak dochází k remanentní magnetizaci hornin. Dále jsou shrnuty dosavadní poznatky o magnetizaci hornin, jejich vlastnostech a nastínění teorií způsobu, jak k jejich magnetizaci dochází, za předpokladu že Měsíc nevlastnil magnetické pole. Závěrem přecházím k vlastním poznatkům získaných z měření dvou vzorků 15405.219 a 15445.277, které byly rozděleny na několik fragmentů, následně byly podrobeny měření v Paleomagnetické laboratoři Akademie Věd v Průhonicích. Každá část byla zvlášť měřena na 2G kryogenním magnetometru, kde bylo zjišťováno AF (střídavé pole) spektrum remanentní magnetizace. Z těchto údajů byla vypočítána předpokládaná intenzita paleopole, ve které vzorky získaly svou magnetizaci. Poslední část textu je věnována diskusi na téma možné existence lunárního dynama a dalších možností, jakým způsobem mohly Měsíční vzorky nabýt své magnetizace.
Interpretace tíhových dat v oblasti granitických intruzí moldanubického plutonu u Kaplice
Melnyk, Anastasiia ; Valenta, Jan (vedoucí práce) ; Blecha, Vratislav (oponent)
Předkládaná diplomová práce je věnována interpretaci tíhových dat v oblasti granitodních intruzí moldanubického plutonu u Kaplice. Tento výzkum probíhal na základě gravimetrických terénních měření v dubnu 2016. Měřeno bylo na dvou paralelních profilech. Data z profilů byla následně zpracována a geologicky interpretována. Zhodnocení odvozených tíhových dat ukázalo, že místa zvýšeného gradientu tíhového pole zhruba odpovídají mapovaným geologickým rozhraním. Jednotlivé horninové typy lze pomocí gravimetrie odlišit.
Interpretace tíhových dat v oblasti granitických intruzí moldanubického plutonu u Kaplice
Melnyk, Anastasiia ; Valenta, Jan (vedoucí práce) ; Blecha, Vratislav (oponent)
Předkládaná diplomová práce je věnována interpretaci tíhových dat v oblasti granitických intruzí moldanubického plutonu u Kaplice Tento výzkum probíhal na základě gravimetrických terénních měřěni v dubnu 2016. Měřeno bylo na dvou paralelních profilech. Data z profilů byla následně zpracována a geologicky interpretována. Zhodnocení odvozených tíhových dat ukázalo, že místa zvýšeného gradientu tíhového pole zhruba odpovídají mapovaným geologickým rozhraním. Jednotlivé horninové typy lze tedy pomocí gravimetrie odlišit.
Gravimetrický průzkum trasy dálnice D3
Kohout, Milan ; Blecha, Vratislav (vedoucí práce) ; Mrlina, Jan (oponent)
Cílem této práce bylo zjistit, zda se v zájmové lokalitě západně od města Jílové u Prahy vyskytují staré důlní štoly, které by mohly představovat riziko pro budoucí výstavbu dálnice D3. Problém byl řešen za pomoci mikrogravimetrického měření, které probíhalo na ploše 310 x 50 m v síti pěti profilů, z nichž byly tři profily P15, P1 a P-15 paralelní a na ně byly vedeny dva kolmé profily P9290 a P9180. Naměřená data se dále kvantitativně a kvalitativně interpretovala, k čemuž byly použity programy Surfer a GM-SYS. Provedeným průzkumem byly lokalizovány 4 oblasti možného výskytu štol či zlomových linií, které se v dané oblasti vyskytují. Kvantitativní interpretací se na 3 úsecích podařilo vyloučit přítomnost štoly. V případě jednoho úseku se nepodařilo rozlišit štolu od zóny povrchového porušení podloží. Na základě zjištěných údajů byla v zájmové lokalitě vyznačena jedna potenciálně riziková oblast s možným výskytem štoly. Pro přesnější informace by bylo nutné použít detailní plošný mikrogravimetrický průzkum, který může být doplněn elektrickou odporovou tomografií.
Geofyzikální průzkum podzemních dutin na lokalitě Letonice
Bartášková, Lucie ; Blecha, Vratislav (vedoucí práce) ; Skácelová, Zuzana (oponent)
Národní přírodní rezervace Větrníky, ležící v Jihomoravském kraji severně od obce Letonice, je jednou z největších stepních rezervací na jižní Moravě. Celá tato oblast je charakteristická přítomností stabilizovaných i aktivních sesuvů a jsou zde dlouhodobě monitorovány výskyty sufozních závrtů. Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda je možné pomocí geofyzikálních metod vysledovat podpovrchové jevy způsobené vymýváním jemných horninových částic podzemní vodou. Tento jev je označován jako sufoze. Měření proběhlo v místech, kde byl projev sufoze velice výrazný a to v okolí dvou závrtů viditelných na povrchu. K identifikaci strukturně-geologických příčin a projevů sufoze na zadané lokalitě byly v první etapě výzkumu použity metody gravimetrie a elektrická odporová tomografie (ERT). Naměřená data byla dále zpracována a geologicky interpretována. Metoda gravimetrie se ukázala jako vhodná pro identifikaci hornin postižených sufozí u nichž předpokládáme, že jejich hustota je nižší než hustota okolních hornin. Pomocí metody ERT bylo možné ve vertikálním profilu odlišit písčito-štěrkovité sedimenty, které jsou více náchylné k erozi, od hornin jílovitých. Na základě výsledků těchto dvou metod bylo na lokalitě identifikováno také několik poruch, pro jejichž ověření bylo navrženo doplňkové měření. V druhé...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Blecha, Vladimír
1 Blecha, Vlastimil
1 Blecha, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.