Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zavedení nového IS ve firmě
Blažková, Kateřina ; Šubrt, Tomáš (vedoucí práce) ; Eliška, Eliška (oponent)
Projektové řízení má opodstatnění tam, kde každá zakázka vyžaduje specifický plán. Touto zakázkou je i implementace informačního systému na míru odběratele. V rámci práce byla navázána spolupráce se systémovým integrátorem Benchcom, s.r.o. Tato společnost funguje v České republice již 14 let, a přestože nabízí velmi kvalitní produkty, potýká se s problémy při jejich implementaci. První teoretická část práce je věnována projektovému řízení z hlediska historie, mezinárodních standardů a jeho všeobecného využití. V dalších kapitolách jsou popsány fáze projektu včetně důležitého tématu řízení rizik v projektech. Důležitá je také problematika informačních systémů, v těchto kapitolách jsou systémy ERP specifikovány, kategorizovány a je popsán proces jejich implementace včetně vyhodnocení implementace. V praktické části je blíže charakterizován systémový integrátor a odběratel, u kterého probíhala implementace systému. Důležitými milníky v projektu jsou: odsouhlasení zadání a funkční specifikace, implementace, nastavení rozhraní, testování, školení zaměstnanců, pilotní provoz a ostrý provoz. V závěru jsou identifikována slabá místa v projektovém řízení společnosti Benchcom. Na základě vyhodnocení projektu implementace je navržena optimalizace projektové směrnice.
Vliv požívání vína na lidský organismus
Blažková, Kateřina
Do rukou se Vám dostala bakalářská práce zabývající se tématem vlivu požívání vína na lidský organismus. Zaměřuje se na to, jak ovlivňuje konzumace vína zdraví lidí a hlavně jaké jsou účinky alkoholu obsaženého ve víně. V první části jsou shrnuty obecné poznatky o révě vinné a obsahových látkách, které se v ní nachází. Stručně je zde popsána výroba a dělení vína. Část je věnovaná i historii, používání vína v lékařství a legislativním požadavkům. V druhé polovině práce jsou zařazeny informace, získané z nashromážděných zdrojů, kam patří články, studie a výzkumy zabývající se touto problematikou. Jsou zde informace o vlivu vína na činnost srdce, nádorových a jiných onemocnění, které mohou mít spojení s konzumací vína. Zmíněn je i Francouzský paradox a účinky diskutované látky resveratrolu.
Volnočasové aktivity v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy v Jihočeském kraji
BLAŽKOVÁ, Kateřina
Bakalářskou práci s názvem Volnočasové aktivity v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy v Jihočeském kraji jsem v teoretické části rozdělila na pět hlavních kapitol. Nejprve stručně charakterizuji pojem speciální pedagogika a pojem etopedie, který se ústavní a ochrannou výchovou zabývá. V první kapitole se zabývám podmínkami na základě, kterých se děti mohou dostat do zařízení. Ve druhé kapitole popisuji všechny typy zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Třetí kapitola se zabývá obecným popisem poruch chování, příčinami a stručným výčtem jednotlivých a vybraných nejčastějších poruch chování. Čtvrtá kapitola je věnována pojmu volný čas, činitelům ovlivňujícím volný čas. Pro kvalitní výzkum jsem si vybrala formu polostrukturovaného rozhovoru, který jsem prováděla s pracovníky zařízení. Cílem výzkumné části mé bakalářské práce bylo zjistit, jaké volnočasové aktivity nabízejí zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v Jihočeském kraji a jak jsou volnočasové aktivity využívány klienty těchto zařízení. Výzkumné otázky jsem postavila tak, abych zjistila, jakou nabídku volnočasových aktivit zařízení umožňují klientům z dětských domovů, v dětských domovech se školou, v diagnostickém ústavu či výchovném ústavu. A které volnočasové aktivity jsou klienty nejvíce využívány. Nejprve jsem provedla analýzu dostupných materiálů o jednotlivých zařízeních. K analýze jsem použila výroční zprávy, webové stránky zařízení a v neposlední řadě i inspekční zprávy ČŠI ČR. Cílem této analýzy bylo zjistit, jaké jsou oficiální informace o volnočasových aktivitách ve zkoumaných zařízeních. Poté jsem oslovila všech 11 zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v Jihočeském kraji. Spolupracovalo se mnou celkem 9 zařízení. Většinu respondentů tvořily dětské domovy a dále pak diagnostický a výchovný ústav. Na základě výše uvedeného jsem zjistila, že nabídka volnočasových aktivit v zařízení či mimo je velmi pestrá a záleží na umístění zařízení, velikosti města a jeho nabídkách, vybavenosti zařízení a na zaměření pedagogických pracovníků. Z výzkumu tedy vyplývá, že klienti zařízení mají k dispozici mnoho aktivit, které ani nevyužijí, protože zájem dnešních dětí o aktivitu je krátkodobý. Nejvíce využívány jsou především sportovní aktivity, jelikož většina zařízení je dobře vybavených na sport jak tělocvičnou tak, venkovním hřištěm a různými sportovními pomůckami. U dívek pak převažuje zájem o keramiku. Ve většině zařízení mají k dispozici i svou dílnu, kde keramika probíhá a vlastní i keramickou pec. Většina zařízení dá vždy na začátku školního roku dětem na výběr z nabídky kroužků v zařízení i mimo něj. Děti si mají alespoň jednu aktivitu vybrat. Má-li dítě zájem o aktivitu, která není v nabídce, je možné mu ji zajistit, pokud se v blízkém okolí něco takového nachází. Zařízení se snaží umožnit dětem co nejvíce aktivit, pokud je to v rámci jeho možností a finančně dostupné. Z hlediska financování aktivit je to tak, že většina zařízení kroužky v oddílech a klubech platí na půl roku či na rok dopředu což se jim nezamlouvá. Je to z toho důvodu, že děti jsou aktivitou na začátku nadchnuty, ale postupně jejich nadšení upadá a někdy už po pár měsících chtějí s kroužkem skončit. Často dají přednost samostatným vycházkám a kouření. Z výzkumu dále vyplývá, že největším zájmem dětí přicházejících do zařízení je nežádoucí vrstevnická skupina a s tím související problémy. Proto děti v zařízení mají nejraději samostatné vycházky, kdy si mohou jít mimo areál zakouřit. Bakalářská práce může sloužit jako informační materiál pro veřejnost a především pro studenty speciální pedagogiky. Využití by také zde mohli nalézt pedagogové zabývající se poruchami chování.
Hodnocení revitalizačních opatření z hlediska rekreačního potenciálu v zájmovém regionu Třebíčsko
Blažková, Kateřina
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení revitalizačních opatření z hlediska rekreačního potenciálu v regionu Třebíčsko. Literární rešerše popisuje problematiku revitalizací vodních prvků, rekreačního potenciálu a metodik, které lze pro jejich hodnocení využít. Dále jsou zde analyzovány konkrétní příklady revitalizačních akcí. Je zde popsána modelová lokalita retenční nádrže Herádka na Třebíčsku. Praktická část se zaměřuje na výsledky hodnocení revitalizace modelové lokality nádrže Herádka. V modelové lokalitě je vyhodnocen rekreační potenciál revitalizací, analyzovány faktory vnějšího a vnitřního prostředí pomocí SWOT analýzy a vyhodnoceny výsledky z dotazníkového šetření. V závěru jsou pro toto území navrhnuta možná opatření pro zlepšení rekreačních možností.
Komparativní analýza české a francouzské ústavní úpravy prezidentské funkce a rozbor příslušné právní terminologie
BLAŽKOVÁ, Kateřina
Primárním cílem této práce je potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že francouzský prezident má v současné ústavní úpravě silnější postavení než ten český. Jejím sekundárním cílem je pak vymezení a specifikace příslušné odborné terminologie. Předkládaná práce je rozdělena do čtyř základních kapitol, z nichž první dvě popisují prezidentské instituce ze třech aspektů: vzniku mandátu, mandátu samotného a prezidentských pravomocí. První z nich se přitom věnuje České republice, druhá Francouzské republice. Ve třetí, stěžejní kapitole práce, se věnujeme komparaci české a francouzské prezidentské instituce, srovnáváme je přitom ze stejných pohledů, ze kterých jsou popsány v předchozích dvou kapitolách. Navazujeme čtvrtou kapitolou, která se věnuje jazykovému rozboru této oblasti francouzského práva, a to zejména způsobům překladu do češtiny. Je zakončena francouzsko-českým glosářem, který je založen na slovní zásobě celé práce. Práci uzavírá résumé ve francouzštině.
Kvalita služeb ve fitcentru
Blažková, Kateřina ; Chvojková, Helena (vedoucí práce) ; Švachová, Marie (oponent)
Práce vymezuje pojmy týkající se kvality služeb, role zákazníka, popisuje Ishikawův diagram, přibližuje přístup PDCA, popisuje konkrétní fitcentrum a služby, které jsou v něm nabízeny. Práce se zabývá kvalitou poskytovaných služeb v tomto fitcentru. Na základě průzkumu mínění zákazníků hodnotí kvalitu služeb. Spokojenost zákazníků je vyjádřena procentuelně. Na základě odpovědí respondentů jsou navrženy možná zlepšení ve fitcentru.

Viz též: podobná jména autorů
9 BLAŽKOVÁ, Kateřina
7 BLAŽKOVÁ, Klára
4 Blažková, Kamila
7 Blažková, Klára
2 Blažková, Kristina
5 Blažková, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.