Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vztah revitalizací vodních toků a rekreace v krajině
Blažková, Kateřina
Diplomová práce se zabývá vztahem revitalizací vodních toků a rekreace v krajině. Literární rešerše analyzuje a popisuje problematiku úprav vodních toků v urbánní krajině a pojednává o příkladech dobré i horší praxe realizací v České republice a zahraničí. V praktické části je charakterizována modelová lokalita řeky Blanice ve Vlašimi. V modelové lokalitě a na dalších vybraných příkladech řek v České republice je vyhodnocen rekreační efekt provedených revitalizací a dále také metoda veřejných preferencí - metoda dotazníkového šetření, metoda řízeného rozhovoru, která je zaměřena na povědomí obyvatel o úpravách vodních toků. V modelové lokalitě jsou dále pomocí SWOT analýzy určeny faktory vnějšího a vnitřního prostředí potenciálu rekreace. Na základě zjištěných výsledků jsou v závěru práce navrhnuta opatření pro zlepšení rekreačních podmínek v modelové lokalitě.
Práce s veřejností regionálního muzea
Grünwald, Jan ; Mikeš, Jiří (vedoucí práce) ; Blažková, Kateřina (oponent)
Cílem této bakalářské práce je detailněji popsat marketingové komunikace muzeí v České republice na vybraném vzorku a dát návrh na efektivní způsob komunikace a doporučení případného zlepšení. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy marketingu a specifika marketingu muzeí a jejich možnosti propagace a další práce s veřejností. Praktická část práce poukazuje na problematiku marketingu a práce s veřejností muzeí v České republice, současný stav a případné možnosti a návrhy na zlepšení. Informace potřebné pro výzkum byly získány z dotazníkového šetření, zaměřeného na regionální Muzeum T. G. M. Rakovník, které posloužilo jako vzorek.
Zážitková pedagogika v práci s drogově závislou mládeží
Blažková, Kateřina ; Valenta, Josef (vedoucí práce) ; Koťa, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá využitím zážitkové pedagogiky v práci s drogově závislou mládeží. V teoretické části vymezuji pojmy zážitek, zážitková pedagogika, zážitkové učení, terapeutická komunita. V praktické části nejprve mapuji, jaké organizace v České Republice, pracující s drogově závislou mládeží, využívají zážitkové pedagogiky. Poté ve vybraných dvou organizacích provádím polostrukturované rozhovory s terapeuty i klienty, zjišťující, jaký přínos shledávají v zážitkových programech.
Zavedení nového IS ve firmě
Blažková, Kateřina ; Šubrt, Tomáš (vedoucí práce) ; Eliška, Eliška (oponent)
Projektové řízení má opodstatnění tam, kde každá zakázka vyžaduje specifický plán. Touto zakázkou je i implementace informačního systému na míru odběratele. V rámci práce byla navázána spolupráce se systémovým integrátorem Benchcom, s.r.o. Tato společnost funguje v České republice již 14 let, a přestože nabízí velmi kvalitní produkty, potýká se s problémy při jejich implementaci. První teoretická část práce je věnována projektovému řízení z hlediska historie, mezinárodních standardů a jeho všeobecného využití. V dalších kapitolách jsou popsány fáze projektu včetně důležitého tématu řízení rizik v projektech. Důležitá je také problematika informačních systémů, v těchto kapitolách jsou systémy ERP specifikovány, kategorizovány a je popsán proces jejich implementace včetně vyhodnocení implementace. V praktické části je blíže charakterizován systémový integrátor a odběratel, u kterého probíhala implementace systému. Důležitými milníky v projektu jsou: odsouhlasení zadání a funkční specifikace, implementace, nastavení rozhraní, testování, školení zaměstnanců, pilotní provoz a ostrý provoz. V závěru jsou identifikována slabá místa v projektovém řízení společnosti Benchcom. Na základě vyhodnocení projektu implementace je navržena optimalizace projektové směrnice.
Vliv požívání vína na lidský organismus
Blažková, Kateřina
Do rukou se Vám dostala bakalářská práce zabývající se tématem vlivu požívání vína na lidský organismus. Zaměřuje se na to, jak ovlivňuje konzumace vína zdraví lidí a hlavně jaké jsou účinky alkoholu obsaženého ve víně. V první části jsou shrnuty obecné poznatky o révě vinné a obsahových látkách, které se v ní nachází. Stručně je zde popsána výroba a dělení vína. Část je věnovaná i historii, používání vína v lékařství a legislativním požadavkům. V druhé polovině práce jsou zařazeny informace, získané z nashromážděných zdrojů, kam patří články, studie a výzkumy zabývající se touto problematikou. Jsou zde informace o vlivu vína na činnost srdce, nádorových a jiných onemocnění, které mohou mít spojení s konzumací vína. Zmíněn je i Francouzský paradox a účinky diskutované látky resveratrolu.
Volnočasové aktivity v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy v Jihočeském kraji
BLAŽKOVÁ, Kateřina
Bakalářskou práci s názvem Volnočasové aktivity v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy v Jihočeském kraji jsem v teoretické části rozdělila na pět hlavních kapitol. Nejprve stručně charakterizuji pojem speciální pedagogika a pojem etopedie, který se ústavní a ochrannou výchovou zabývá. V první kapitole se zabývám podmínkami na základě, kterých se děti mohou dostat do zařízení. Ve druhé kapitole popisuji všechny typy zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Třetí kapitola se zabývá obecným popisem poruch chování, příčinami a stručným výčtem jednotlivých a vybraných nejčastějších poruch chování. Čtvrtá kapitola je věnována pojmu volný čas, činitelům ovlivňujícím volný čas. Pro kvalitní výzkum jsem si vybrala formu polostrukturovaného rozhovoru, který jsem prováděla s pracovníky zařízení. Cílem výzkumné části mé bakalářské práce bylo zjistit, jaké volnočasové aktivity nabízejí zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v Jihočeském kraji a jak jsou volnočasové aktivity využívány klienty těchto zařízení. Výzkumné otázky jsem postavila tak, abych zjistila, jakou nabídku volnočasových aktivit zařízení umožňují klientům z dětských domovů, v dětských domovech se školou, v diagnostickém ústavu či výchovném ústavu. A které volnočasové aktivity jsou klienty nejvíce využívány. Nejprve jsem provedla analýzu dostupných materiálů o jednotlivých zařízeních. K analýze jsem použila výroční zprávy, webové stránky zařízení a v neposlední řadě i inspekční zprávy ČŠI ČR. Cílem této analýzy bylo zjistit, jaké jsou oficiální informace o volnočasových aktivitách ve zkoumaných zařízeních. Poté jsem oslovila všech 11 zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v Jihočeském kraji. Spolupracovalo se mnou celkem 9 zařízení. Většinu respondentů tvořily dětské domovy a dále pak diagnostický a výchovný ústav. Na základě výše uvedeného jsem zjistila, že nabídka volnočasových aktivit v zařízení či mimo je velmi pestrá a záleží na umístění zařízení, velikosti města a jeho nabídkách, vybavenosti zařízení a na zaměření pedagogických pracovníků. Z výzkumu tedy vyplývá, že klienti zařízení mají k dispozici mnoho aktivit, které ani nevyužijí, protože zájem dnešních dětí o aktivitu je krátkodobý. Nejvíce využívány jsou především sportovní aktivity, jelikož většina zařízení je dobře vybavených na sport jak tělocvičnou tak, venkovním hřištěm a různými sportovními pomůckami. U dívek pak převažuje zájem o keramiku. Ve většině zařízení mají k dispozici i svou dílnu, kde keramika probíhá a vlastní i keramickou pec. Většina zařízení dá vždy na začátku školního roku dětem na výběr z nabídky kroužků v zařízení i mimo něj. Děti si mají alespoň jednu aktivitu vybrat. Má-li dítě zájem o aktivitu, která není v nabídce, je možné mu ji zajistit, pokud se v blízkém okolí něco takového nachází. Zařízení se snaží umožnit dětem co nejvíce aktivit, pokud je to v rámci jeho možností a finančně dostupné. Z hlediska financování aktivit je to tak, že většina zařízení kroužky v oddílech a klubech platí na půl roku či na rok dopředu což se jim nezamlouvá. Je to z toho důvodu, že děti jsou aktivitou na začátku nadchnuty, ale postupně jejich nadšení upadá a někdy už po pár měsících chtějí s kroužkem skončit. Často dají přednost samostatným vycházkám a kouření. Z výzkumu dále vyplývá, že největším zájmem dětí přicházejících do zařízení je nežádoucí vrstevnická skupina a s tím související problémy. Proto děti v zařízení mají nejraději samostatné vycházky, kdy si mohou jít mimo areál zakouřit. Bakalářská práce může sloužit jako informační materiál pro veřejnost a především pro studenty speciální pedagogiky. Využití by také zde mohli nalézt pedagogové zabývající se poruchami chování.
Hodnocení revitalizačních opatření z hlediska rekreačního potenciálu v zájmovém regionu Třebíčsko
Blažková, Kateřina
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení revitalizačních opatření z hlediska rekreačního potenciálu v regionu Třebíčsko. Literární rešerše popisuje problematiku revitalizací vodních prvků, rekreačního potenciálu a metodik, které lze pro jejich hodnocení využít. Dále jsou zde analyzovány konkrétní příklady revitalizačních akcí. Je zde popsána modelová lokalita retenční nádrže Herádka na Třebíčsku. Praktická část se zaměřuje na výsledky hodnocení revitalizace modelové lokality nádrže Herádka. V modelové lokalitě je vyhodnocen rekreační potenciál revitalizací, analyzovány faktory vnějšího a vnitřního prostředí pomocí SWOT analýzy a vyhodnoceny výsledky z dotazníkového šetření. V závěru jsou pro toto území navrhnuta možná opatření pro zlepšení rekreačních možností.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 BLAŽKOVÁ, Kateřina
11 BLAŽKOVÁ, Klára
4 Blažková, Kamila
11 Blažková, Klára
4 Blažková, Kristina
9 Blažková, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.