Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Systém pro správu a výběr fotografií
Blažek, Tomáš ; Lysek, Tomáš (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit systém pro správu a výběr fotografií, který by měl umožnit uživatelům efektivnější způsob vyhledávání ve velkém množství fotografií. Vyhledávací kritéria zahrnují vyhledávání podle objektů vyskytujících se na fotografiích, adresy místa pořízené fotografie a kalendářního data vytvoření fotografie. Výsledkem je systém implementovaný v jazyce Python využívající volně dostupnou neuronovou síť implementovanou v jazyce C.
Hodnocení budovy formou energetického auditu
Blažek, Tomáš ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je zpracování energetického auditu v souladu s vyhláškou 480/2012 Sb. v platném znění. První část diplomové práce se zabývá historií a vývojem centrálního zásobování teplem, nastiňuje způsoby připojení předávacích stanic a poukazuje na výhody a nevýhody CZT. V druhé části je provedena analýza spotřeby energie posuzovaného energetického hospodářství pro původní a nový stav. Třetí část tvoří energetický audit.
Vliv dřeviny na kvalitu vybraných druhů povrchových úprav pro exteriér
Blažek, Tomáš ; Pánek, Miloš (vedoucí práce) ; Zeidler, Aleš (oponent)
Cílem diplomové práce je najít vhodnou povrchovou úpravu pro různé dřeviny a určit jejich vliv na trvanlivost nátěru v exteriéru, aby si na základě předložených informací mohl utvořit vlastní názor laik i odborná veřejnost. Diplomová práce je rozčleněna na několik částí tak, aby obsáhla úvod do problematiky degradace dřevin v exteriéru, popis jednotlivých nátěrových hmot na přírodní bázi, jednotlivé druhy modifikací dřevin, systémy nanášení nátěrových hmot, vztažné normy k aplikaci nátěrových hmot, na základě testů urychleným stárnutím byly zjištěny výsledky, že nejlepší dřeviny je dub s chemickou modifikací Lignofix I-profi a finální povrchovou úpravou venkovní olej. Závěrem diplomové práce je porovnání testovaných nátěrových hmot na přírodní bázi na vybrané druhy modifikovaných dřevin. Z jednotlivých testování jsou vytvořeny přehledné výstupy, aby bylo docíleno přehlednosti výsledků jednotlivých měření. Dále je v diplomové práci uvedena přehledná analýza jednotlivých nátěrových hmot, ve které zohledňuji pořizovací cenu nátěrových hmot vzhledem k jejich degradaci a užitným vlastnostem.
Vytápění bytového domu
Blažek, Tomáš ; Počinková, Marcela (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je v teoretické části problematika kondenzačních kotlů. Výpočtová část řeší návrh vytápění a ohřevu teplé vody v bytovém domě v Kyjově. Čtyřpodlažní bytový dům je situován v mírně zastavěné lokalitě. Obsahuje celkem 9 bytů pro 24 osob. Zdrojem tepla pro objekt je plynový kondenzační kotel. Otopnými plochami jsou desková otopná tělesa, trubková otopná tělesa a konvektory.
Projekt připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční soustavy
Blažek, Tomáš ; Procházka, Aleš (oponent) ; Orságová, Jaroslava (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá technologií fotovoltaické elektrárny a ekonomickým zhodnocením použitého technologického zařízení. V první části je popsána technologie pro vyvedení výkonu z fotovoltaického zdroje – trafostanice 22/0,4kV a její základní části. Dále je zde výpočet velikosti prostupů pro chlazení transformátoru dle ČSN 33 3240. Druhá část je zaměřená na popis hlavních části fotovoltaické elektrárny. Zde jsou rozděleny solární panely podle materiálu, z něhož jsou vyrobeny a podle druhu instalace v terénu. Dále jsou zde popsány druhy střídačů, jejich princip a funkce. V poslední části je provedeno srovnání různých druhů transformátorů a jejich nákladů na provoz po dobu životnosti elektrárny (20 let), jsou zde popsány faktory pro správný výběr měničů a solárních panelů.
Řízení kvality dodavatelů
Blažek, Tomáš ; Štěpán, Roman (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou odběratelsko-dodavatelských vztahů a to konkrétně řízením kvality dodavatelů z pohledu odběratele. Obsahem práce je analýza původního stavu a návrh aplikovatelných změn v konkrétním podniku s cílem neustálého zvyšování dodavatelské kvality.
Návrh kabelové sítě 22 kV ve stávajícím areálu fakultní nemocnice
Blažek, Tomáš ; Procházka, Aleš (oponent) ; Orságová, Jaroslava (vedoucí práce)
Tato diplomová práce obsahuje popis rekonstrukce vnitroareálové sítě VN 10 kV ve fakultní nemocnici při přechodu na novou napěťovou hladinu 22 kV dle platných předpisů. V práci je popsán stávající stav technologického zařízení a jeho postupná výměna za novou technologii na napěťové úrovni 22 kV v jednotlivých energoblocích, tak aby nebyl omezen provoz nemocnice. Pro tyto účely je navržen nový systém zálohování rotačními náhradními zdroji. Dále se práce zabývá návrhem nové vstupní rozvodny, která bude sloužit jako předávací bod mezi odběratelem a distributorem elektrické energie a zároveň jako záloha stávajících technologických zařízení.
Business Intelligence v prostředí informačního systému QI
Blažek, Tomáš
V této práci je popsána tvorba Business Intelligence nad daty informačního systému QI. Je zde stručný popis, co je to Business Intelligence a jak vypadá informační systém QI z pohledu uživatele. Dále je popsáno, jak je QI navrhnuto a způsob uchovávání dat. V následujících kapitolách je popsán návrh a samotná realizace Business Intelligence nad evidovanými akcemi zaměstnanců. V návrhu je popsán návrh datového skladu, způsob získání potřebných dat z informačního systému QI, návrh ETL procesu, návrh OLAP kostky a způsobu interpretace informací v podobě reportů. V poslední kapitole je pak popsána realizace všech navrhnutých částí v prostředí MS SQL Serveru.
Mezinárodní zasílatelství se zaměřením na leteckou nákladní dopravu
Blažek, Tomáš ; Rathouský, Bedřich (vedoucí práce) ; Mervart, Michal (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na komplexní problematiku letecké nákladní dopravy. V teoretické části je vysvětlena nejprve obecná charakteristika, stručně popsaná historie od počátků balónového létání až po současnost a následují poznatky ze specifikace letecké nákladní dopravy, popsání mechanismů logistických řetězců, systému hub and spoke, tvorba ceny, účel leteckého nákladního listu a seznámení s největšími společnostmi v odvětví, jejich sdružení v aliancích a výskyt největších nákladních letišť na světě. Praktické část je věnována představení speditérské firmy Czech Sky Cargo, s.r.o. a jejich nabízených služeb. Dále je na několika konkrétních vývozních a dovozních příkladech vysvětlena služba "door to door" s následným porovnáním letecké a námořní přepravy.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.