Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Limity europeizace v Turecku: Možný vztah ekonomické politiky a zahraniční politiky vůči EU
Blažek, Ondřej ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Šlosarčík, Ivo (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na europeizaci třetích států a limity, které ji omezují. Práce je jednopřípadovou studií, která se zaměřuje na Turecko a europeizaci jeho zahraniční politiky. Jako metoda výzkumu byla zvolena Foreign Policy Analysis. Ta se v tomto textu soustředí na ekonomické vztahy Turecka s EU a dalšími subjekty a hledá možnou souvislost s tvorbou zahraniční politiky státu. Nejprve práce mapuje historický kontext vztahů EU a Turecka, popisuje vládnoucí stranu AKP a analyzuje změny v zahraniční politice. Ekonomické vztahy jsou prezentovány na tureckém exportu a importu a také na zahraničních investicích plynoucích do Turecka i směrem ven. Na počátku své vlády strana AKP investovala hodně úsilí do europeizace země v podobě reforem, což mělo za následek příznivější legislativu a růst zahraničních investic, ale také vzájemného obchodu s EU. V průběhu let nastaly určité výkyvy ve vzájemných ekonomických vztazích, ale ty neměly výraznější vliv na vztahy politické. Stejně tak zhoršení politických vztahů nemělo téměř žádný vliv na vzájemný obchod a investice. EU tedy zůstává i přes různé otřesy ve vzájemných vztazích nejdůležitějším obchodním partnerem Turecka. Pokud by měl nastat výrazný odvrat Turecka od EU, jeho motivy budou plynout nejspíše z vnitropolitického prostředí v podobě ideologie,...
Limity europeizace v Turecku: Vliv ekonomiky a náboženství na změnu zahraniční politiky vůči EU
Blažek, Ondřej ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Najšlová, Lucia (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na fenomén europeizace třetích států a limity, které ji omezují. Práce je jednopřípadovou studií, která se zaměřuje na Turecko a europeizaci jeho zahraniční politiky. Jako metoda výzkumu byla zvolena Foreign Policy Analysis. Ta se v tomto textu soustředí na vnitřní změny v Turecku, které přišly s nástupem vlády AKP a vedly ke změně zahraniční politiky, ve které dostávaly vztahy s EU méně prostoru. Jako dva hlavní limity europeizace jsou uvedeny ekonomika a náboženství. Ekonomika byla jedním z motivů ke změně orientace zahraniční politiky, když Turecko začalo navazovat užší vztahy se státy Blízkého východu a Afriky. Turecko se snažilo vystupovat jako hegemon a mediátor v regionu, aby zajistilo bezpečnost pro své investice. AKP je proislámská politická strana a náboženství hraje určitou roli i v zahraniční politice. V Turecku od počátku vlády AKP probíhá omezování sekularizace země, která probíhala od vzniku republiky. Islám se stal neoficiálním, avšak důležitým faktorem směřování Turecké zahraniční politiky. Tyto faktory mají vliv na europeizaci Turecka, protože se EU stává méně prioritní oblastí a dochází tak k rozdělení kapacit zahraniční politiky. Odvrácení od EU navíc potvrzuje i poměrně ostrá rétorika tureckých politických představitelů. I přes to všechno ale zůstává...
Proměny diskurzů českého katolického exilu v Itálii 1962-1969
Blažek, Ondřej ; Šebek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Šmíd, Marek (oponent) ; Jonová, Jitka (oponent)
Tato práce pojednává o dění v českém katolickém exilu v Itálii se zaměřením na 60. léta 20. století. Poskytuje bližší vhled do institucionálních a diskurzivních proměn, které se zde odehrávaly v době konání II. vatikánského koncilu (1962-1965) a následného pobytu kardinála Josefa Berana v Římě (1965-1969). Práce se soustřeďuje především na vývoj v nakladatelství Křesťanské akademie, Středisku Velehrad a Papežské koleji Nepomucenum v Římě, kde působily přední osobnosti českého katolického exilu, většinou z řad kněží. Metodou historické diskurzivní analýzy práce sleduje, jak v tomto prostředí získávala stále větší převahu prokoncilní orientace, která se negativně vymezovala vůči konzervativnímu myšlenkovému proudu v církvi. V neposlední řadě práce též ukazuje, jak podobu katolického exilového diskurzu v Itálii ovlivňovaly proměny vztahu mezi papežskou diplomacií a komunistickým Československem.
Bezpečnostní spolupráce Evropské unie a států NATO stojících mimo Evropskou unii
Blažek, Ondřej ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Rossmanithová, Markéta (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problémem spolupráce Evropské unie se státy, které jsou členy Severoatlantické aliance, ale nejsou členskými státy Evropské unie. Jako metoda výzkumu byla zvolena komparace. Práce porovnává důvody zapojení či nezapojení Norska a Turecka do misí EU a do Evropské obranné agentury. Tyto dva státy byly vybrány proto, že jsou diametrálně odlišné, ale splňují stejné podmínky. Spolupráce a důvody států jsou uvedeny na příkladu Evropské bezpečnostní agentury a třech misí - EUFOR Althea v Bosně a Hercegovině, EUFOR RD Congo v Kongu a EU NAVFOR Somalia u pobřeží Somálska. Poslední kapitolou je komparace, která porovnává důvody a dochází k závěru, že důvody států k účasti na misích plynou primárně z jejich zahraničních politik. Ty v případě Turecka sledují jeho geopolitické zájmy vedoucí kvyšší účasti vmisích a vpřípadě Norska vychází zjeho mírové iniciativy.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace nákladů
Blažek, Ondřej ; MBA, Radek Jurečka, (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vznik a zánik pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v rámci legislativy České republiky. Hodnotí aktuální situaci ve společnosti Cirex CZ s.r.o a navrhuje postupy, jimiž je možné dosáhnout finančních úspor. Zabývá se využitím outsourcingu či agentury práce v infrastruktuře společnosti a zefektivněním postupu před vznikem pracovního poměru nových zaměstnanců.
Generátor nelegitimního síťového provozu
Blažek, Ondřej ; Smékal, David (oponent) ; Blažek, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou DoS/DDoS útoků a vývojem nástroje, v jazyce C, pro jejich generování. V první kapitole jsou popsány principy DoS útoků mířených na internetovou a trasportní vrstvu ISO/OSI modelu a jsou i podle jejich vlastností rozděleny. Podrobněji jsou zde pak popsány vybrané útoky na aplikační vrstvu a současně s tím také protokoly, na kterých jsou založeny. V nacházející kapitole bylo vytvořeno srovnání volně dostupných nástrojů, které by se dalo použít jako generátory útoků. Praktická část je věnována vývoji nástroje pro generování DoS útoků, zejména pak jeho návrhu, obecnému popisu a ovládání. Dále je v práci uděláno shrnutí nově vzniklé knihovny, včetně výsledků při testování webového serveru, a rozšíření webového rozhraní, které tvoří součást vyvíjeného nástroje.
Vlastní novela s autorským komentářem
Blažek, Ondřej ; Peterka, Josef (vedoucí práce) ; Kubíček, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. První je autorská novela a druhá je úvaha, která se zabývá hlavně procesem geneze této novely. Úvaha se tedy snaží z literárně-teoretického hlediska poodhalit a analyzovat problémy, se kterými se potýká spisovatel během své práce; sleduje změny, ke kterým v textu v průběhu psaní dochází za účelem dosáhnutí původních záměrů. Konkrétně se úvaha soustředí na problematiku hledání vhodného námětu, vykreslování charakterů postav a vyhrocování konfliktu mezi nimi, konstrukci syžetu a časoprostoru, užití vhodných jazykových prostředků. Velká pozornost je také věnována otázkám spojeným s autobiografičností, s přetvářením autobiografického příběhu na příběh fiktivní. V závěru úvahy se reaguje na kritiky na prezentovanou autorskou novelu, dochází k sebehodnocení autora jako tvůrčí osobnosti a k jeho zamyšlení nad praktickým využitím zkušeností získaných psaním literárního díla pro výuku českého jazyka a literatury na základní a střední škole.
Internet a jeho využití v domácnostech
Blažek, Ondřej ; Grosz, Jan (vedoucí práce) ; Macháček, Otakar (oponent)
Bakalářská práce popisuje historii internetu, jeho vývoj a hlavní funkci, kterou internet nabízí. Dále rozebírá technologie, pomocí nichž se uživatel k celosvětové síti může připojit. Zmíněny jsou i nejznámější poskytovatelé připojení v České republice. Analytická část rozebírá veškerou problematiku ze statistického hlediska. Nejprve dochází k identifikaci českých domácností, jakožto uživatelů internetu. Podstatná je jak jejich vybavenost počítačem, tak i vybavenost připojení k internetu a následně nejpoužívanější typy tohoto připojení. Další významná část je, kde dochází k rozlišení jednotlivých činností prováděných na Internetu a jejich analýze, hlavně dle procentuálního počtu jednotlivců, kteří danou aktivitu provozují.
Aktuální trendy v zabezpečení Wi-Fi sítí standardu IEEE 802.11
Blažek, Ondřej ; Škorpil, Vladislav (oponent) ; Endrle, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce popisuje možnosti zabezpečení standardu 802.11. Je zde popsán princip WEP algoritmu, problém s jeho inicializačním vektorem, který vede k statistickému útoku a odhalení jeho tajného klíče. Mimo to jsou zde vysvětleny principy dalších algoritmů jako WPA, WPA2, spolu s praktickou ukázkou bruteforce útoku, v praktické části. Taktéž vliv šifrování na propustnost sítě je zde otestován, s použitím testovacího nástroje Iperf.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.