Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 70 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývoj znaku Dohalských z Dohalic
Maličký, Pavel ; Bláhová, Marie (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Snahou práce je v obecné rovině upozornit na množství dodnes neuspokojivě zodpovězených otázek spojených s používáním šlechtické pečetě a především pečetidla. Na příkladu rozboru nevelkého souboru sfragistických a heraldických památek šlechtické rodiny Bořek-Dohalských z Dohalic se potvrzuje mnou předpokládaný fakt, že obecně přijímaná pravidla heraldiky a sfragistiky jsou mnohdy rozvolněna do té míry, že je nutné sledovat jejich skutečný význam. Zdá se, že sociální a rodové vazby mnohdy více promlouvají do písemného pořízení (půjčování pečetidel) než striktní výklad práva. Práce naznačuje, že podobný vývoj můžeme očekávat i u jiných rodin, a zároveň nás upozorňuje, že přítomnost diplomatických anomálií může významně posunout náš pohled na písemné pořízení od samé existence pečetě do jejího konce. Výsledky této práce jsou tedy výzvou k hlubším syntézám na podobné téma. Klíčová slova: sfragistika, šlechta, šlechtická pečeť, pečetidlo, erb, znak, Bořek- Dohalský z Dohalic
Účetní kniha města Chebu 1396-1419
Hošková, Eva ; Pátková, Hana (vedoucí práce) ; Bláhová, Marie (oponent)
(česky) Městské knihy jsou cenným historickým pramenem každého města. Poskytují důležité informace z jejich minulosti a vytvářejí tak reálný obraz o životě našich předků. Cílem této práce je kritická edice první hlavní účetní knihy města Chebu, zachycující období let 1396 až 1419. Hlavní účetní kniha podává přehled o každoročním vyúčtování městských příjmů a výdajů a tím vypovídá o ekonomické situaci města. Práce popisuje vnější znaky knihy, obsah a zabývá se paleografickým rozborem. Pro srovnání jsou použity další chebské městské knihy ze stejného období. Samotná edice je opatřena ediční poznámkou a poznámkovým aparátem. K práci je připojena obrazová příloha. První hlavní účetní kniha doplňuje řadu dalších dochovaných finančních knih města Chebu.
Přibyslavská městská kniha z let 1487-1497
Kubíčková, Alice ; Pátková, Hana (vedoucí práce) ; Bláhová, Marie (oponent)
1 Abstrakt Cílem bakalářské práce je připravit moderní kritickou edici Přibyslavské městské knihy z let 1479-1503, včetně úvodu, zasazujícího pramen do širšího kontextu vývoje města, vývoje železářství v regionu a krátkého přiblížení historie vybraných hamrů. Vlastní edici předchází rozbor knihy z diplomatického a paleografického hlediska, opomenut není ani jmenný a místní rejstřík.
Vývoj a optimalizace přípravy řezových preparátů pulců X. tropicalis pro studium migračního a diferenciačního potenciálu testikulárních kmenových buněk
Bláhová, Monika ; Krylov, Vladimír (vedoucí práce) ; Soukup, Vladimír (oponent)
Rychlý rozvoj regenerativní medicíny a naléhavá potřeba buněk schopných ovládat imunitní systém nebo dokonce diferencovat do jiných buněčných typů vedla k výzkumu mesenchymálních kmenových buněk. Nápadně podobný charakter mají i Sertoliho buňky, které jsou nezbytné pro správný vývoj spermií ve varleti. V předcházejícím výzkumu byla založena buněčná kultura z varlat juvenilních samců X. tropicalis, která obsahovala buňky s markery mesenchymálních kmenových buněk tak i buněk Sertoliho. Zároveň byly buňky modifikovány a do genomu jim byl zaveden gen pro červený fluorescenční protein (RFP). Cílem této diplomové práce bylo tedy objasnit vlastnosti těchto buněk po jejich mikroinjikování do embryí jedinců stejného druhu (allogenní transplantace). Pro tyto experimenty bylo nutné vyvinout spolehlivou techniku přípravy řezových preparátů, při které by nedocházelo k ztrátě buněk či celých tkání. Metodou vibratomových řezů spolu s imunohistochemickým značením se podařilo zjistit, že buněčná kultura obsahuje buňky prekurzorů Sertoliho a peritubulárních myoidních buněk.
Využití předpovědi půdní vlhkosti a intenzity sucha pro lepší rozhodování v rostlinné výrobě
Trnka, Miroslav ; Štěpánek, Petr ; Chuchma, F. ; Možný, M. ; Bartošová, Lenka ; Hlavinka, Petr ; Balek, Jan ; Zahradníček, Pavel ; Skalák, Petr ; Farda, Aleš ; Semerádová, Daniela ; Meitner, Jan ; Bláhová, M. ; Fiala, R. ; Žalud, Zdeněk
Metodika popisuje způsob přípravy předpovědi půdní vlhkosti a intenzity a sucha a současně se zabývá tím, jak jsou tyto předpovědi spolehlivé a jak mohou být využívány. Schopnost předpovídat hodnoty půdní vlhkosti s výhledem až na 9 dní pomocí souboru modelů pro numerickou předpověď počasí sebou nese i nové možnosti reakce v oblasti zemědělského hospodaření. S ohledem na poměrně vysokou míru předpověditelnosti jak půdní vlhkosti i intenzity sucha metodika představuje základní postupy, které je možné využít pro přijetí vhodných opatření od využití závlah po extenzifikaci produkce. V rámci této publikace jsou pak jako příklad prezentovány výsledky analýzy úspěšnosti předpovědi zpracovávané v reálném čase v roce 2017. Prezentovaný systém je plně funkční a využitelný i pro následující sezóny na portále www.intersucho.cz.
Kosmas a jeho svět. Obraz politického národa v nejstarší české kronice
Kopal, Petr ; Hošna, Jiří (vedoucí práce) ; Bláhová, Marie (oponent) ; Téra, Michal (oponent)
Kosmas a jeho svět. Obraz politického národa v nejstarší české kronice Tato práce se zaměřuje na obraz politického národa v nejstarší české kronice, tedy na literární a ideologický konstrukt, který vytvořil Kosmas - pokládaný za "prvního českého historika", ale i za "jednoho z nejvýznamnějších autorů středověku" (Robert Bartlett, Univerzita St Andrews). Kosmova kronika (Kroniku Čechů) náleží do kontextu "národních dějin". Kosmas napsal učené, zábavné, ale také politicky angažované dílo, předkládající jakýsi "národní program". Nejde přitom o žádnou českou výjimku. Pokud si totiž představíme Evropu 11.-12. století, spatříme zahradu pučících nových národů, středověké "jaro národů". A první národní státy, které již nejsou pouhými svazky osob, nýbrž teritoriálně vymezenými institucionálními útvary, dostávají své dějepisce. Podstata nacionalismu 11. a 12. století spočívá právě ve vzniku "politických lidů" zdůvodňovaných dějinami. Vytvářené obrazy minulosti odpovídají aktuálním potřebám současného nacionalismu. V minulosti je hledána optimální podoba vztahu panovníka a šlechty. Národ má být jejich jednotou, zároveň však dochází k jejich pozvolnému oddělování a uzavírání do vlastních institucí, k procesu, v němž významná úloha připadne národním světcům a který skončí tím, že panovník přestane být...
Posílení mezigeneračních vztahů v rodině pomocí reminiscence
Bláhová, Monika ; Čížková, Hana (vedoucí práce) ; Dočkal, Jan (oponent)
Bakalářská práce pojednává o využití metody reminiscence se zaměřením na podporu mezigeneračních vztahů v rodině. Zabývá se zejména možnostmi posílení vztahů mezi prarodiči a vnoučaty prostřednictvím společného vzpomínání a společně tráveného času. Vychází přitom z přesvědčení o důležitosti a jedinečnosti vztahu mezi prarodiči a jejich vnoučaty. Práce představuje reminiscenční pilotní projekt "Pokladnice vzpomínek" pro žáky čtvrtých tříd základních škol, zabývá se jeho smyslem, hodnotí jeho přínosy a mapuje oblasti, které se ukázaly jako málo funkční.
Dopravní obslužnost v Barceloně
Bláhová, Markéta ; Zelený, Lubomír (vedoucí práce) ; Šeredová, Eliška (oponent)
Cílem mé bakalářské práce je zanalyzovat dopravní obslužnost v Barceloně. Teoretická část je věnována základním pojmům z oblasti městské hromadné dopravy a příměstské dopravy. Dále je zaměřena především na kolejovou dopravu, protože kolejová doprava je páteří veřejné dopravy právě v Barceloně a jejím okolí. V další kapitole představuji Španělsko, autonomní oblast Katalánsko a Barcelonu. V praktické části nejprve informuji o integrovaném dopravním systému a o jízdních dokladech. Nadále se věnuji barcelonskému přístavu a letišti El Prat. Poté analyzuji dopravní prostředky městské hromadné dopravy a dopravy příměstské v mnou popisované oblasti, jejich důležité linky, cyklistickou dopravu a taxislužbu. Poslední kapitola je věnována přizpůsobení se dopravy trendům moderní doby a plánům do budoucna.
Hranice a hraničení ve středověké střední Evropě
Marková, Markéta ; Bláhová, Marie (vedoucí práce) ; Žemlička, Josef (oponent) ; Lukačka, Ján (oponent)
Disertační práce se zabývá hranicí jako geografickým fenoménem ve středověké střední Evropě. Hledá odpověď na otázky, co je hranice, proč a jak vznikla a jak se vyvíjelo její chápání. Zabývá se způsoby vymezování prostoru, hraničními znaky a rituály. Zkoumá průběh a pojetí hranic především ve střední Evropě ve středověku, ale přihlíží také k situaci ve starší i v novější době. Věnuje se zemským hranicím Čech a Moravy, ale i hraničení uvnitř českých zemí ve srovnání s obdobnými příklady ze střední Evropy. Práce je založena na vyhodnocení písemných i hmotných pramenů k hranicím a spojuje v sobě metody a postupy více vědních oborů: vychází z výsledků archeologických, právně historických, sídelně historických, historicko-geografických, obecně historických i pomocně-vědných studií a výzkumů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 70 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 BLAHOVÁ, Monika
4 BLÁHOVÁ, Marie
10 BLÁHOVÁ, Markéta
7 BLÁHOVÁ, Martina
1 BLÁHOVÁ, Miloslava
6 BLÁHOVÁ, Monika
4 Blahová, Marcela
10 Blahová, Markéta
7 Blahová, Martina
1 Bláhová, Magdalena
4 Bláhová, Marcela
4 Bláhová, Marie
10 Bláhová, Markéta
2 Bláhová, Marta
7 Bláhová, Martina
5 Bláhová, Michaela
6 Bláhová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.