Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Logistika materiálového toku výrobního podniku
Šromová, Lenka ; Bičanová, Lenka (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na popis a rozbor výrobního a logistického systému firmy PEVEKO, spol. s r.o. Nejprve vysvětluje obecné pojmy problematiky logistiky a zlepšování procesů, v další části popisuje aktuální stav výroby v podniku. Ve třetí části obsahuje návrhy na zlepšení v oblasti zlepšení materiálového toku a standardizaci pracovního prostředí vedoucí k snížení plýtvání nadbytečným pohybem materiálu či lidských zdrojů.
Místo svědomí v postabortivním syndromu
BICANOVÁ, Lenka
Diplomová práce se zabývá spojitostí mezi svědomím a postabortivním syndromem na základě vybrané literatury. Cílem je nalézt a popsat jaké místo svědomí zaujímá v postabortivním syndromu. Je rozdělena celkem do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá pojmem svědomí a významem svědomí v našem životě. Dále se zde klade otázka, kdy se svědomí ozývá a jakým způsobem. Další text navazuje souvislostí svědomí a našeho jednání a rozhodování, kde má svědomí stěžejní roli. Pozornost je věnována také vysvětlení pojmu svědomí z hlediska filosofie, teologie a psychologie. Druhá kapitola se zaměřuje na pojem potrat a rozlišení mezi samovolným potratem a interrupcí. Dále se pojednává o důvodech, proč ženy postupují interrupci, o metodách interrupce a důsledcích, které může umělé ukončení těhotenství mít. Třetí kapitola se věnuje postabortivnímu syndromu to znamená jeho definici, příznakům a informacím, jak lze ženám s tímto syndromem pomoci. V závěrečné kapitole jsou shrnuty získané informace a uvedena spojitost mezi svědomím a postabortivním syndromem. Informace z vybrané literatury jsou ještě doplněny o rozhovory s různými odborníky, které se v praxi setkávají s ženami, které trpí postabortivním syndromem. Tyto informace jsou důležité pro hlubší náhled do problematiky.
Uplatnění štíhlé výroby ve vybraném podniku
BICANOVÁ, Lenka
Cílem této bakalářské práce je posoudit uplatnění štíhlé výroby ve vybraném podniku. První část této práce, literární přehled, se zaměřuje na charakteristiky štíhlé výroby, na její původ, historii, principy a metody. Práce vznikla ve spolupráci se společností jménem Fronius Česká republika, s. r. o., která má sídlo v Českém Krumlově. Druhá část, vlastní práce, se skládá z charakteristik vybrané společnosti, její historie, struktury a výroby. Je zde také popsáno, jaké metody a principy štíhlé výroby Fronius používá a jaké přínosy tyto metody do podniku přinesly.
Vybrané deficity mezigenerační interakce mezi sociálními pracovníky a drogově závislými klienty různých věkových kategorií
BICANOVÁ, Lenka
Abstrakt Bakalářská práce se zabývala vybranými deficity mezigenerační interakce mezi sociálními pracovníky a drogově závislými klienty v různých věkových kategoriích. V mezigenerační interakci se objevují deficity, které způsobují vznik mezigeneračních konfliktů. Těmito deficity mohou být různé stereotypy, předpojaté názory, odlišné hodnoty jednotlivých generací a další (30). Cílem mé práce bylo popsat mezigenerační rozdíly v podpoře klienta s drogovou závislostí a sociálním pracovníkem se specifickým zachycením zkušeností klientů. Teoretická část byla zaměřena na popis termínu sociální práce, na její cíle a poslání. Dále popisovala sociálního pracovníka jeho kompetence, komunikační dovednosti, hodnoty a typologie různých přístupů. V závěru teoretické části jsem charakterizovala pojem generace, interakce, mezigenerační konflikty, jejich příčiny a projevy. V mé práci jsem využívala metodu kvalitativního výzkumu. Dále jsem zvolila metodu dotazování, která zahrnovala polostrukturované rozhovory. Výzkum jsem provedla v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr se šesti respondenty. Výzkumný soubor byl řízený, takže kritéria pro výběr byla předem známá, a tedy nezávislá na výsledcích (23). Výzkumný soubor tvořilo celkem šest pacientů závislých na alkoholu, přičemž tři spolupracovali se sociálním pracovníkem stejné generace a další tři, spolupracovali se sociálním pracovníkem starší generace. Výsledky jsem vyhodnotila metodou otevřeného kódování. Z mého výzkumu vyplynulo, že deficity mezigenerační interakce se objevují i v sociální práci s drogově závislými. Objevily se určité neshody, které byly nejen mezigeneračního rázu, ale měly i jiný původ. Někteří respondenti se shodli, že se jim lépe spolupracovalo se stejnou generací, jiní zase uvedli, že raději pracovali s někým starším a zkušenějším. Další respondent zase projevil nedůvěru v mladou generaci a chtěl spolupracovat pouze a jen se starším sociálním pracovníkem, ke kterému měl mnohem větší důvěru. U některých respondentů zase hrály významnou roli vlastnosti, povahové rysy a celkový postoj sociálního pracovníka. Záleželo jim hlavně na tom, aby byl sympatický, aby si s ním rozuměl, chápal ho, snažil se mu pomoci, jednal s ním tak, jak klient potřeboval, a projevoval k němu respekt a úctu. V některých případech mohlo hrát důležitou roli to, že klient jednal se stejným pohlavím, a tudíž si s daným pracovníkem více rozuměl. Jinému zase mohlo vyhovovat, že jednal s osobou opačného pohlaví, se kterou se mu jednalo mnohem lépe, jelikož se více ve svém životě opačným pohlavím obklopuje a víc si s ním rozumí. Z výsledků vyplynulo, že všechny tyto rysy hrály při spolupráci sociálního pracovníka a drogově závislého klienta klíčovou roli. Pro efektivnější spolupráci sociálních pracovníků s klienty drogově závislými na alkoholu bych doporučila, aby se sociální pracovníci více zajímali o své klienty a o jejich potřeby, aby se jich i zeptali, se kterou věkovou skupinou by raději jednali, s kým by se jim lépe pracovalo a od koho by raději uvítali pomoc. Tento výzkum bych doporučila jako studijní materiál pro zkvalitnění sociální práce s drogově závislými klienty.

Viz též: podobná jména autorů
2 BICANOVÁ, Laura
3 BICANOVÁ, Lenka
2 BICANOVÁ, Lucie
2 Bicanová, Lucie
1 Bicanová, Ludmila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.