Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posttranslational modifications in soluble recombinant therapeutical proteins secreted by lower aukaryotes: structure and function
Kumar, Vinay ; Bezouška, Karel (vedoucí práce) ; Šedo, Aleksi (oponent) ; Grubhoffer, Libor (oponent)
Virral, Kunnr M.Sc Cíle dizertačnípráce cÍrn DISERTAČNÍpnÁcn Cílenr předkládarré dizertačrrípráce byIo poclropení rlolekulánríclr nleclranisnrů přispívajících ke tvorbě vysoce stabilních rozpustlrýc|r |orern receptorů přirozených zabíječských buněk. Jako modelový protein byl r.ybrán receptor CD69. Tento receptor je v přirozerrénl prostředí produkovárr jako dinlenrí nterrrbránor.ý protein stabilizovaný ponrocí 7 disulfidovýclr nrůstků a glykosylovaný na 4 nlístech ,\.-gl1.kosylací. Konkrétně byly v práci vytčeny následujícící|e: l. Vyvirrout nor'ou tlletodologii pro rychléa cit|ivé stanovení struktury disulfidových nrůstkůu sloŽitých eukaryotických proteirrů zaloŽenou na SDS polyakrylanlidové elektroťorese l'neredukujícíchpodrnírrkách a hnlottrosttrí spektrorrretrii. 2. Na|ézt základní struktunlí elenlenty kritické pro stabiIitu rozpustných CD69 receptorů produkovanýc|r v bakteriálnínl exprestrínr systénlu. 3. Vyvinout nretodu pro produkci glykosylovanýclr forenr rozpustných CD69 receptorů s použitínr vybraných kmenů kvasinky Pichia pastot.is. 4. Produkor'ané proteirry přečistit v nrlroŽství a čistotě dostatečnýclrpro biochelrrická stanor'etrí a inrunologické testy \,četně testů l/i l'll'o' 5. ZjistiÍ, jakým způsobetn tlroltou tvorba disu|fidových rrrůstkůa g|ykosylace ovlivnit stabilitu rozpustrrých CD69...
Studie imunitní odpovědi larev masařky Sarcophaga bullata
Mášová, Alice ; Jiráček, Jiří (vedoucí práce) ; Žurovec, Michal (oponent) ; Bezouška, Karel (oponent)
Shrnutí Imunitní odpověd' hmvzu je komplikovaný proces. Antimikrobiální peptidy často působísynergicky, některé proteiny mají transportní funkci a peptidové inhibitory můŽou blokovat proteolytické štěpeníenzymů účastnícíchse aktivaěních kaskád nebo jiných enzymů, které mohou poté akdvovat antimikrobiálně aktivní proteiny a peptidy. V našístudii jsme prezentovali dva různéizolaění protokoly, které vyústily k identifikaci a charakterizaci několika jak znántyích tak no1'1í6}1 antinrikrobiálních proteinťr nebo peptit1ťr z henrolynfy larev masařky Sarcrp haga bu! Iata, Dále jsme se pokusili monitorovat časovou a &áňově specifickou expresi osmi vybraných genůnasařky Sarcophaga bullata po vystavení larev nizným druhůmindukce imunitní odpovědi. Ukázali jsme podobnosti ale také rozdíIy vimunitní odpovědi mezi jednot|ivými druhy hmyzu a jejich vývojovými stádii (larvy čidospě|ci). Rovněž jsme analyzovali expresi genů proteinů SBP a sarcocystatinu, které jsou spojovány hlavně s vývojem a nretamorfózou larev. Pomocí 2D-elektroforéz a MS analýz jsme analyzovali časovou závislost imunitní odpovědi na úrovni expr.ese celkových proteinů v tukovém tělesu a hemocytech larev masařky. Detekovali jsem proteiny indukované' ale taképroteiny jejichž exprese je př.i imunitní odpovědi potlačena. Věříme, žetato naše studie...
Interakce adenylát cyklasového toxinu s komplementovým receptorem 3 - vztah struktury a funkce
Morová, Jana ; Šebo, Peter (vedoucí práce) ; Konvalinka, Jan (oponent) ; Bezouška, Karel (oponent)
4 ZÁvĚnv Pnoorrxcp rNrEGRrNu CDI t b/CDl g METoDoU WESTERN BLoT pro imunizaci myšía přípravu specifických protilátek. podjednotky CDllb, tak 52 buňky nejsou schopny účinnětransponovat tuto pod.|ednotku na svůjpovrch nebo sekretovatjejí extracelu|ární doménu do média. A to ani v případě, žeje opatřena signálním peptidem specifickým pro tyto buňky. Dále bylo prokázáno, Že pouŽití plasmidů pro konstitutivní nebo inducibilní expresi proteinů nemá vliv na hladinu exprese podjednotky CD l 8. Analysn NTERAKCE RTX roxlNŮ . p, INTEGR|NY _ RoLE GLYKoSYLACE RrcepronŮ vr,vaznři, RTX roxtNťi vyŽaduje glykosylaci integrinového receptoru CDl lb/CDl8' A zároveň bylo ukázáno, Že sniŽení vazby CyaA po odstranění sacharidovéhých řetězců není zpŮsobeno niŽším mnoŽstvím integrinu CDt lb/CDl8 na buněčnémpovrchu nebo jeho rozpadem na .jednotlivé podjednotky CD l t b a CDl 8. sacharidy - chitobiosou' chitotriosou. D-mannosou, N-aceýl|aktosaminem a sia1ovou kyselinou - sacharidy, které jsou obsaženy v N-glykosidicky vázaném oligosacgaridovém řetězci. To ukazu.je na lektinovou aktivitu CyaA. receptoru CD I l b/CD l8, která urču.je vazbu CyaA. aktivitě da|šíchRTX toxinů. l5 IMUNoLoG|CKÉ vYUŽlTí CyaA .lnxo NostČr, PRo DoPRAvtl MYKoBAKrnRIÁI-nicg EPIToPŮ Do ANT|GEN PREZENTI)JÍCicH sttNĚx epitop oVA:257.264 (pozice l08) na molekulách...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.