Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sebehodnocení čtení
Bezecná, Andrea ; Kucharská, Anna (vedoucí práce) ; Presslerová, Pavla (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá otázkou vývoje čtenářských dovedností a jeho vztahem k sebepojetí jedince. Teoretická část popisuje vývoj čtenářské gramotnosti z hlediska jazyka, protože vývoj čtení úzce závisí na jazyku, ve kterém se jedinec učí číst a popisuje vývoj čtenářské gramotnosti také z hlediska proměnných, vyskytujících se v jedinci a jeho okolí. Dále se v této části práce zaměřujeme na vývoj sebepojetí a sebehodnocení a v závěru popisujeme specifika sebehodnocení čtení. V praktické části zpracováváme data, která vznikla v rámci Výzkumného projektu Grantové agentury České republiky, který byl realizován v letech 2013 až 2015 členy pracovní skupiny katedry psychologie a dalších odborníků z katedry primární pedagogiky a katedry českého jazyka na Pedagogické fakultě UK v Praze. Používáme výsledky Dotazníků sebehodnocení čtení žáků 3. a 4. ročníků, jejichž výkon v těchto dotaznících srovnáváme prostřednictvím kvantitativních metod s jejich reálnými výkony v několika gramotnostních testech, zaměřených na dvě základní složky čtení - porozumění a dekódování. V závěru praktické části pak uvádíme příklady kazuistik žáka s vysokým a nízkým sebehodnocením ve čtení. KLÍČOVÁ SLOVA sebehodnocení čtení, čtenářská gramotnost, diagnostika čtenářských dovedností, sebepojetí, jednoduchý model čtení
Kresba u dětí s autismem
Bezecná, Andrea ; Sotáková, Hana (vedoucí práce) ; Kucharská, Anna (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o problematice kresby u dětí s autismem. Je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a empirickou. V první části se zabývám především teoretickými poznatky o poruchách autistického spektra obecně, dále dětskou kresbou, jejím vývojem u běžné populace a ke konci se věnuji specifikům v kresbě u populace dětí s autismem. Část empirická pak obsahuje celkový popis a průběh sběru dat, podrobnou kazuistiku dítěte s poruchou autistického spektra a nakonec analýzu několika desítek kreseb, které jsem ve spolupráci s rodiči dítěte nasbírala. Interpretace dat je doplňována o další informace, jako průběh kresby, komentáře dítěte či výpovědi matky o vývoji kresebného projevu i o samotných výkresech. Cílem mojí práce je zjistit, zda existují specifické znaky v kresbě dítěte s Aspergerovým syndromem a následně tyto znaky provázat s literaturou a vědeckými poznatky o autismu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.