Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Umělecký přínos hudební složky pedagogického díla Libuše Kurkové v systému hudebně pohybové výchovy
Nečasová, Jindra ; Bezděk, Jiří (vedoucí práce) ; Kodejška, Miloš (oponent) ; Jenčková, Eva (oponent)
Umělecký přínos hudební složky pedagogického díla Libuše Kurkové v systému hudebně pohybové výchovy The Artistic Contribution of the Musical Component of Libuše Kurková's Pedagogical Work in the System of Music and Movement Education ABSTRAKT Disertační práce Umělecký přínos hudební složky pedagogického díla Libuše Kurkové v systému hudebně pohybové výchovy je hudebně teoretickou a hudebně pedagogickou reflexí, zabývající se v prvé řadě skladbami soudobých českých autorů ve spojení s choreografiemi Libuše Kurkové. Jedná se o hudební složku pohybových her, tanečních choreografií, knižních publikací i metodických příruček, rozhlasových pořadů pro děti, též o umělecký dokument apod. Vyzdvihuje typické znaky pedagogické práce Libuše Kurkové, její novátorství a originalitu, kde jako by předběhla svou dobu, anticipovala některé současné hudebně pedagogické teorie i závěry z oblasti výzkumu vztahu hudba - pohyb. Disertace zveřejňuje výsledky bádání analytickými metodami hudebního rozboru skladeb dosud nikým nepublikovaných rukopisů Zdeňka Lukáše, všímá si samozřejmě i publikovaných skladeb celé hudební složky díla Libuše Kurkové (P. Eben, Z. Lukáš, J. N. Nardelli atd.) i barvitých textů Libuše Kurkové a jejích originálních nápadů využití. Jak již bylo řečeno, dílo Libuše Kurkové je určitým fenoménem doby, a proto...
Významné osobnosti české klavírní pedagogiky dvacátého století
Rezek, Michal ; Gregor, Vít (vedoucí práce) ; Tichá, Libuše (oponent) ; Bezděk, Jiří (oponent)
Práce "Významné osobnosti české klavírní pedagogiky dvacátého století" je součástí dlouhodobého výzkumu zaměřeného na českou klavírní pedagogiku a její vývoj ve dvacátém století. Jednotlivé kapitoly se zaobírají pedagogickou působností významných osobností naší klavírní pedagogiky, s ohledem na tradici a provázanost sekundárního a terciálního vzdělávání zaměřeného na přirozené kulturní metropole Prahu a Brno. Součástí je i historie vzniku a činnosti jednotlivých hudebních ústavů. Významným osobnostem jsou věnovány biografické medailony s údaji o jejich vlastním uměleckém vývoji, koncertní a pedagogické činnosti, užívanými pedagogickými metodami a výsledky jejich práce, včetně uvedení nejúspěšnějších žáků. Práce obsahuje ve stručném výběru i činnost pedagogických osobností v rámci dlouhodobější působnosti na ostatních konzervatořích a také osobnosti české pedagogiky, které byly vzdělány na našich ústavech, avšak dlouhodobě působící v zahraničí. Na základě souhrnu všech získaných poznatků je vypracován nástin generační kontinuity a vývoje české klavírní pedagogiky dvacátého století. KLÍČOVÁ SLOVA klavír, pedagog, osobnost, klavírní škola, česká klavírní pedagogika, vyučovací metody.
Sólová akordeonová literatura českých autorů vzniklá po roce 1960 a její pedagogické vyústění
Dlouhý, Radek ; Bezděk, Jiří (vedoucí práce) ; Douša, Eduard (oponent) ; Meisl, Jan (oponent)
Disertační práce se zabývá českými skladateli, kteří komponovali pro nástroj akordeon sólové skladby. Tyto skladatele řadí do jednotlivých skladatelských generací od autorů nejdříve narozených, až po ty nejmladší. Skladatelé jsou krátce představeni a u každého z nich jsou uvedeny skladby pro sólový akordeon, které napsali společně s charakteristikou jednotlivých skladeb a okolnostmi jejich vzniku. Dále disertační práce uvádí chronologický vývoj českých sólových akordeonových skladeb od jejich počátku až do současnosti. Zabývá se i výukou akordeonu v rámci českého školství. Velice důležitou součástí práce je vyhodnocení výzkumu - dotazníku adresovanému pedagogům akordeonu na českých konzervatořích, který provedl sondu do současné situace výuky tohoto nástroje a využití akordeonových skladeb ve výuce. Práce by měla být přínosem pro pedagogy akordeonu v České republice a měla by pomoci v jejich orientaci v původní akordeonové literatuře.
Slovo a hudba ve spirituálu aneb spirituály v současné podobě s ohledem na jejich textovou složku, interpretaci a pedagogické využití
Minářová Výborná, Terezie ; Nedělka, Michal (vedoucí práce) ; Bezděk, Jiří (oponent) ; Kuhn, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá tématem afroamerických duchovních písní, zejména spirituálů, a to hned z několika úhlů pohledu. Úvodní část se věnuje evaluaci dostupné české i zahraniční literatury a zaujímá k ní kritický postoj. Následující oddíl pojednává o vývojových milnících afroamerické duchovní hudby, součástí je i definice pojmů, vykreslení okolností a podmínek vývoje těchto písní a jejich proměny. Zmiňuje se také o problémech, kterým museli černoši čelit a které tyto písně reflektují. Zdůrazňuje se i jejich vliv na další hudební typy a žánry. V neposlední řadě se věnuje pozornost významným osobnostem, které se o jejich vývoj i současnou podobu zasloužily. Hlavní těžiště této práce však spočívá v zaměření se na krásu těchto písní vyvstávající především z komplexní analýzy. Podrobně pojednává zejména o jejich textové složce, z níž ostatní, tedy melodická, rytmická i harmonická složka, vycházejí. Texty těchto duchovních lidových písní působí na první pohled jednoduše, nekomplikovaně, ale při hlubším ponoru v nich vyvstává především biblický základ, hloubka víry afroamerických černochů i nezničitelná naděje v lepší budoucnost. Samozřejmě také odrážejí strašlivý úděl otroka a jeho touhu po svobodě. Poetika těchto textů je velmi specifická, často užívají bohatství symbolů a jiných obrazů, ne však příliš...
Písňová tvorba hudební skupiny Mánesa pro potřeby současné školy
Brábek, Ladislav ; Nedělka, Michal (vedoucí práce) ; Vrchotová-Pátová, Jarmila (oponent) ; Bezděk, Jiří (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy Písňová tvorba hudební skupiny Mánesa pro potřeby současné školy Teze disertační práce PhDr. Ladislav Brábek Praha, 2011 OBSAH OBSAH...................................................................................................................2 Metodologie práce............................................................................................3 Cíl práce...........................................................................................................3 1 HUDEBNÍ SKUPINA MÁNESA V KONTEXTU EPOCHY.....................................3 2 ČESKÁ PÍSŇOVÁ TVORBA MEZI DVĚMA SVĚTOVÝMI VÁLKAMI....................4 2.1 Hlavní aspekty............................................................................................4 2.2 Typologie písňové tvorby období................................................................4 2.3 Dožívající generace...................................................................................5 2.4 Generační střet, tvorba přechodu...............................................................5 2.5 Moderní komorní píseň a situace v českém básnictví................................6 2. 6 Nejmladší tvorba.......................................................................................6 3...
Klavírní tvorba Eduarda Douši
Benešová, Eva ; Palkovská, Jana (vedoucí práce) ; Gregor, Vít (oponent) ; Bezděk, Jiří (oponent)
Předmětem mé disertační práce je klavírní tvorba současného hudebního skladatele Eduarda Douši. Cílem této práce bylo zařazení skladatele do kontextu české (československé) hudby 20. století a začátku století jednadvacátého. Dále tato disertační práce postihuje více než čtyřicetiletý vývoj skladatelovy klavírní tvorby. Jednotlivé oblasti klavírní hudby byly zkoumány na základě těchto metod: a) komplexní analýzy z hlediska tektonického, harmonického, melodického, polyfonního a stylizačního b) zkoumání z hlediska didaktické praxe - a to zejména s ohledem na poměrně rozsáhlou instruktivní klavírní literaturu Eduarda Douši c) z hlediska interpretačního, protože autorka práce je zároveň interpretkou současné hudby a dokonce řadu koncertních nebo komorních skladeb Eduarda Douši má ve svém repertoáru. Výsledkem disertační práce je charakteristika hudební řeči skladatele a její zařazení do vývojových kontextů, dále pak práce reflektuje historické reálie, související s životem skladatele. Analytické části práce jsou opatřeny notovými ukázkami, v přílohách jsou uvedeny soupisy klavírního díla a celého kompozičního díla Eduarda Douši. Součástí disertační práce je kompletní notový materiál všech klavírních kompozic - většinu tvoří přepisy do počítačové verze z rukopisných originálů (na přepisech se autorka...
Slovo a hudba ve spirituálu aneb spirituály v současné podobě s ohledem na jejich textovou složku, interpretaci a pedagogické využití
Minářová Výborná, Terezie ; Nedělka, Michal (vedoucí práce) ; Bezděk, Jiří (oponent)
DISERTAČNÍ PRÁCE Jméno a příjmení autorky: Terezie Minářová Výborná Instituce: Katedra hudební výchovy Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Název práce: Slovo a hudba ve spirituálu aneb Spirituály v současné podobě s ohledem na jejich textovou složku, interpretaci a pedagogické využití Školitel: Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. Počet znaků: 512 671 Počet příloh: 5 notových + 5 zvukových (na 1 přiloženém CD) Počet titulů použité literatury: 91 Klíčová slova: spirituály, afroamerická duchovní hudba, gospely, interpretace, pedagogické využití, otrok, křesťanství Disertační práce se zabývá tématem afroamerických duchovních písní, zejména spirituálů. Úvodní část se věnuje evaluaci dostupné české i zahraniční literatury a zaujímá k ní kritický postoj. Následující oddíl pojednává o vývojových milnících afroamerické duchovní hudby, součástí je i definice pojmů, vykreslení okolností a podmínek vývoje těchto písní a jejich proměny. Zdůrazňuje se i jejich vliv na další hudební typy a žánry. V neposlední řadě se věnuje pozornost významným osobnostem, které se o jejich vývoj i současnou podobu zasloužily. Také se pokouší o typologické vymezení afroamerických duchovních písní. Jedním z cílů je vytvořit komplexní obraz o spirituálech. Hlavní těžiště této práce však spočívá v zaměření se na krásu těchto...
Hudba a slovo v komorních cyklech Lukáše Hurníka
Franěk, Milan ; Nedělka, Michal (vedoucí práce) ; Bezděk, Jiří (oponent) ; Pecháček, Stanislav (oponent)
Cíl této práce spočíval v komplexní analýze dvojice cyklů, jež se řadí k celkem početné vokální tvorbě Lukáše Hurníka. Jádrem se stala druhá kapitola, jež se výslovně touto problematikou zabývala. K výběru skladeb mne motivovala řada faktorů: obsahy a parametry hudební, literární a z obou vyplývající výhledy na pedagogickou interpretaci v současné škole. Nesledoval jsem však primárně exaktní vyjádření podnětů, jež by pro uplatnění vybraných skladeb byly směrodatné, nestanovil jsem tedy přesně ani vzdělávací stupeň, na němž se skladby mohou uplatnit. Tyto možnosti jsou značně variabilní již podle toho, který z výsledků analýz bude konkrétní pedagog preferovat, k jakým účelům skladbu použije a v jaké situaci se rozhodne skladbu uplatnit. Slo mi tedy o to, aby impulsy pro takovouto interpretaci z rozborů vysvítaly, ale aby si nenárokovaly dogmatickou nedotknutelnost. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Technologie výroby tvarové součásti tvářením
Bezděk, Jiří ; Císařová, Michaela (oponent) ; Dvořák, Milan (vedoucí práce)
Projekt diplomové práce vypracovaný v rámci magisterského studia oboru 23037002 předkládá návrh technologie výroby nepravidelné tvarové součásti s přírubou plošným tvářením. Materiál je z nerezového plechu 17 240 o tloušťce 1 mm. Předpokládaná roční série je 50 000 ks. Na základě literární studie problematiky hlubokého tažení a výpočtů bylo navrženo tažení v nástroji s přidržovačem. Operace tažení se provádí na hydraulickém lisu ZH 50 s nominální tvářecí silou 500 kN. Tažné nástroje jsou vyrobeny z nástrojové oceli 19 573 a tepelně zpracované podle výkresové dokumentace. Návrh variant tažení byl prověřen pomocí simulačního programu Pam-Stamp.
Podnikatelský záměr
Bezděková, Kateřina ; Bezděk, Jiří (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru, který bude sloužit managementu společnosti jako podklad pro realizaci zavedení zcela ojedinělé služby. V teoretické části se zabývám problematikou malých a středních firem, subjekty národního hospodářství a požadavky podnikatelského záměru. V praktické části se zabývám identifikací a analýzou vybraného podniku, posuzuji možné varianty zavedení podnikatelského záměru, včetně bodu zvratu.

Viz též: podobná jména autorů
1 Bezděk, J.
2 Bezděk, Jakub
6 Bezděk, Jan
1 Bezděk, Jaroslav
1 Bezděk, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.