Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozhlasová rolová hra: možnosti a limity využití fiktivního rozhlasového vysílání ve výuce anglického jazyka
Žďárek, Karel ; Betáková, Lucie (vedoucí práce) ; Mazáčová, Nataša (oponent) ; Suda, Stanislav (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou využití dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka. V teoretické části jsou uvedena teoretická východiska oboru včetně jeho principů, metod a příkladů praktické aplikace. Na takto vymezeném teoretickém základě je představena technika rozhlasové rolové hry. Hlavním cílem této práce bylo zjistit a ověřit, jaké jsou možnosti a limitace využití této techniky ve výuce anglického jazyka. Jako výzkumný design byl zvolen akční výzkum včetně kvalitativních metod sběru dat, např. dotazníkové šetření mezi žáky, rozhovory s učiteli a s kritickým přítelem. Získaná data jsou zpracována metodou obsahové analýzy, která jsou dále interpretována ve vztahu ke kontextu edukační reality, ve které byl výzkum prováděn, s oporou o případné další kontextuální materiály (přípravy na vyučovací hodiny, materiální didaktické prostředky, audio a videonahrávky). V rámci akčního cyklu byly ověřeny hypotézy stanovené před vstupem do výzkumu. Bylo zjištěno, že technika přispívá k rozvoji mluvní řečové dovednosti žáků (zejm. plynulosti a spontánnosti), improvizačních dovedností, tvořivosti a nonverbální komunikace. Mezi limitace patří omezená možnost monitorování práce žáků a tedy i oprava chyb. Dále jsou formulovány možnosti práce s audionahrávkou nebo digitalizace některých didaktických...
Teaching Future Tenses to University Students of English Philology
Šteflová, Hanna ; Malá, Marcela (vedoucí práce) ; Klégr, Aleš (oponent) ; Betáková, Lucie (oponent)
1 Abstrakt Tato dizertační práce se zabývá výukou následujících sedmi budoucích tvarů: budoucí čas prostý, vazba be going to, přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti, budoucí čas průběhový, předbudoucí čas prostý a předbudoucí čas průběhový studentů oboru Anglistika. Pro výuku budoucích tvarů byly použity deduktivní a induktivní metody výuky gramatiky. Kvantitativní část výzkumu měla dva hlavní cíle. Prvním cílem bylo zopakovat a zlepšit u studentů znalost budoucích časů. Výsledky ukázaly, že ze všech sedmi budoucích tvarů v tomto výzkumu studenti prokázali neuspokojivou znalost budoucího času průběhového, předbudoucího času prostého a předbudoucího času průběhového. Tyto budoucí časy vyžadovaly dodatečné vysvětlení a procvičení. Znalost pravidel používání všech sedmi budoucích tvarů u studentů byla velmi nízká a vyžadovala značné zlepšení. Druhým cílem bylo zjistit, která z metod výuky budoucích časů, deduktivní nebo induktivní, je efektivnější. Deduktivní metoda se ukázala jako efektivnější pro výuku všech sedmi budoucích tvarů. Znalost budoucího času průběhového, předbudoucího času prostého a předbudoucího času průběhového byla dle výsledků pre-testu a post-testu o 8 % vyšší ve prospěch skupin, kde výuka probíhala deduktivní metodou. Výsledky pre-testu (-ů) a post-testu...
Accuracy and fluency in the speech of the advanced learner of English
Gráf, Tomáš ; Klégr, Aleš (vedoucí práce) ; Šebesta, Karel (oponent) ; Betáková, Lucie (oponent)
Disertační práce analyzuje přesnost a plynulost mluveného projevu pokročilých mluvčích angličtiny, studentů anglistiky. Data čerpá ze žákovského korpusu sestávajícího z padesáti patnáctiminutových rozhovorů s těmito studenty a z paralelního korpusu obsahujícího stejně dlouhé rozhovory s rodilými mluvčími angličtiny. Přesnost v projevu českých mluvčích je zkoumána technikou chybové analýzy. Tak jsou identifikovány hlavní rysy pokročilé žákovské angličtiny, přičemž následné kvantitativní analýzy odhalují, že v celé skupině studentů, jejíž jazyková úroveň je nečekaně široká, se dva základní typy chyb vyskytují častěji než chyby jiné. Jsou to chyby v užití členů a slovesných časů. K popisu plynulosti je vybrán vzorek proměnných - tempo mluvy a frekvence vyplněných i nevyplněných pauz - a výsledky jsou porovnány s paralelním korpusem rodilých mluvčích. Ti mluví rychleji než většina ze zkoumaných studentů. Studenti nadužívají vyplněné i nevyplněné pauzy a produkují kratší úseky řeči mezi pauzami. Korelace mezi přesností a plynulostí nebyla na vzorku prokázána. Disertace je první analýzou takto rozsáhlého vzorku českých pokročilých mluvčích angličtiny. V závěru jsou navržena četná pedagogická a metodologická východiska. Klíčová slova: přesnost, plynulost, chybová analýza, tempo mluvy, chybovost,...
Průřezové téma Multikulturní výchova v hodinách anglického jazyka
Hessová, Lenka ; Betáková, Lucie (vedoucí práce) ; Hanušová, Světlana (oponent) ; Černá, Monika (oponent)
Abstrakt Naše práce reaguje na potřeby změn plynoucích ze stále probíhajících reformních snah v českém školství, konkrétně na povinnou implementaci průřezového tématu Multikulturní výchova napříč všemi předměty. Vzhledem k tomu, že autorka této práce působí na Katedře anglistiky PF JU v ČB a vyučuje praktický jazyk, vede metodické semináře a průběžnou pedagogickou praxi, zaměřujeme se konkrétně na implementaci MKV do hodin anglického jazyka na základní škole. Naši studenti, budoucí absolventi oboru Učitelství anglického jazyka pro druhý stupeň základních škol, budou totiž potřebovat zejména zkušenosti se zapojováním MKV do hodin anglického jazyka právě na druhém stupni ZŠ. Nutnost zapojení MKV do výuky je dokumenty závaznými pro české školství přímo nařizována, a široká veřejnost má ke všem těmto dokumentům přístup na webových stránkách MŠMT. Neustále je zdůrazňováno plnění konkrétních cílů MKV, naši absolventi však tápou při konkrétním uchopení abstraktního pojmu Multikulturní výchova. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli představit v naší práci potřebnou teorii stojící za průřezovým tématem MKV a následně na této teorii vystavět modul semináře (kurz KAJ/MVA). Zmíněný modul našim studentům poskytne dostatek teoretických informací o MKV, poskytne jim také dostatek praktických ukázek implementace MKV do hodin...
Metodika výuky angličtiny u studentů se sluchovým postižením
Machová, Pavla ; Mánek, Bohuslav (vedoucí práce) ; Mothejzíková, Jarmila (oponent) ; Betáková, Lucie (oponent)
Disertační práce s názvem Metodika výuky angličtiny u studentů se sluchovým postižením se zabývá současnou situací ve výuce angličtiny ve speciálních středních školách pro sluchově postižené. Práce si klade dva cíle: - 1) shromáždit poznatky z didaktiky angličtiny a obohatit je o informace ze zdrojových disciplín, např. speciální pedagogiky, pedagogiky, psychologie a lingvistiky, aby vznikl ucelený základ speciální systematické didaktiky angličtiny pro žáky se sluchovým postižením; - 2) provést výzkumnou sondu v oblasti čtení s porozuměním v angličtině u středoškolských žáků a studentů s postižením sluchu, protože čtení je dovednost, kterou procvičují všechny skupiny těchto žáků. Práce shrnuje důležité informace o žácích se sluchovým postižením, jejich charakteristikách a potřebách. Jsou představeny základní komunikační systémy, práce se zamýšlí nad rozvojem jazyka a myšlení u neslyšících. Velký prostor je věnován motivaci, emočnímu a osobnostnímu rozvoji neslyšícího žáka a jeho praktickým komunikačním potřebám ve třídě. Dizertační práce shrnuje poznatky z didaktiky angličtiny a komentuje je z pohledu učitele speciální školy. Výzkumná část reflektuje výsledky sondy do oblasti čtení a porovnává žáky neslyšící a nedoslýchavé, nižší a vyšší ročníky a maturitní a učební obory. Klíčová slova: didaktika,...
Výuková komunikace a komunikativní jazykové vyučování. Využití audiozáznamu vlastní výuky v přípravě lektorů angličtiny
Hánková, Dana ; Rýdl, Karel (vedoucí práce) ; Píšová, Michaela (oponent) ; Betáková, Lucie (oponent)
NÁZEV: Výuková komunikace a komunikativní jazykové vyučování: Využití audiozáznamu vlastní výuky v přípravě lektorů angličtiny AUTOR: PaedDr. Dana Hánková STUDIJNÍ PROGRAM: Pedagogika ŠKOLITEL: Prof. PhDr Karel Rýdl, CSc. ABSTRAKT: Předkládaná práce se věnuje rozvoji lingvodidaktické a výukové komunikativní kompetence lektorů angličtiny pro vzdělávání dospělých v prvním semestru výukové pedagogické praxe v AKCENT College. Práce si klade za cíl zjistit, které aspekty lingvodidaktické kompetence odvozené z doporučení v oblasti osvojování druhého jazyka se posluchačům v rámci praxe daří rozvíjet a jak jim v tomto úsilí může pomáhat zpětná vazba generovaná polostrukturovanou reflektivní prací s audiozáznamem vlastní výuky pořízeným v průběhu praxe. Pro výzkumné šetření byl zvolen design mnohopřípadové studie čtyř lektorů a techniky sběru dat zahrnovaly zúčastněné pozorování, dotazníkové šetření, kvalitativní experiment a audiozáznam vlastní výuky posluchačů ve cvičné skupině dospělých studentů angličtiny. Přepis audiozáznamu byl analyzován s využitím principů konverzační analýzy a analýzy diskurzu, další využitou technikou zpracování dat byla analýza textů. Výsledkem práce je potvrzení předchozích nálezů jiných autorů, že lingvodidaktické kompetence se nerozvíjejí rovnoměrně a studentům činí největší potíže...
The Pre-listening Stage in L2 Listening Instruction to A2 - B1 Adult Learners.
Ždímalová, Hana ; Mothejzíková, Jarmila (vedoucí práce) ; Betáková, Lucie (oponent) ; Mánek, Bohuslav (oponent)
Předposlechová fáze ve výuce poslechu u dospělého žáka na úrovni A2 - B1 Hana Ždímalová Tato dizertační práce se zabývá výukou poslechu u dospělých studentů angličtiny jako cizího jazyka v České republice a zejména faktorem předposlechu, který zatím není dostatečně probádán. Práce zkoumá názory studentů na poslech a jejich vnímání výuky poslechu v kurzech obecné angličtiny a použití různých předposlechových technik ve výuce poslechu, a to zejména z pohledu dospělých studentů jazykové úrovně A2-B1 (dle CEFR). Teoretická část dizertace se zabývá současnými poznatky z výzkumu výuky poslechu a mapuje historii výuky poslechu v rámci klasických (didaktických) metod výuky cizích jazyků. Předposlechová fáze je integrální součástí výuky cizojazyčného poslechu od začátku komunikačního přístupu, avšak v poslední době se vynořila některá kontroverzní témata. Učitelům se vytýká, že tráví předposlechovou fází příliš mnoho času (Field 2002; 2008) a dále je zpochybňována zásada, že studentům mají být při testování poslechu předloženy otázky na poslech předem (Sherman 1997). Poslechové potřeby studentů a jejich vnímání dovednosti poslechu s porozuměním navíc nebyly ještě v dostatečné míře zkoumány (Graham 2006; Graham - Macaro 2008) a v ČR zatím vůbec. Domníváme se, že je třeba se studentů ptát na jejich názory a...
Nerovnosti v procesu učení se cizímu jazyku
Suchardová Nováková, Jitka ; Rýdl, Karel (vedoucí práce) ; Lenochová, Alena (oponent) ; Betáková, Lucie (oponent)
Název: Nerovnosti v procesu učení se cizímu jazyku Autor: Mgr. Jitka Suchardová Nováková Katedra: Katedra pedagogiky Školitel: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. Abstrakt: Tato disertace vychází ze sociologických závěrů, podle kterých je úspěch v procesu učení značně ovlivňován sociálním prostředím. S ohledem na tuto skutečnost jsou zde kladeny otázky týkající se nerovností v procesu učení se cizímu jazyku. Jsou zkoumány některé kategorie jako například sociální třída, motivace a postoje, které jsou v oblasti výzkumu učení se cizímu jazyku považovány za důležité externí faktory. V souvislosti s těmito pojmy je proces učení se cizímu jazyku nahlížen jako výrazně ovlivněný příležitostmi k učení a pojetím vlastní identity jedince učícího se cizí jazyk. Výsledků šetření bylo dosaženo použitím kvalitativního paradigmatu za použití narativního přístupu a rozhovoru jako hlavní výzkumné metody. Výzkumný design byl pragmaticky pojat a využil biografii a případovou studii. Výsledky výzkumu jsou prezentovány formou dvou kazuistik, přičemž použití narativní analýzy umožnilo zachytit diverzitu a komplexnost obou vybraných případů. Výzkum probíhal v univerzitním prostředí a jeho účastníky byli studenti technických fakult. Klíčová slova: nerovnost, motivace, postoje, habitus, identita
Determinanty ovlivňující jazykové vzdělávání
Jílková, Jana ; Prokop, Jiří (vedoucí práce) ; Betáková, Lucie (oponent) ; Smetáček, Vladimír (oponent)
Cílem této disertační práce je analyzovat vybrané faktory ovlivňující proces osvojování si cizího jazyka žákem ve školním i mimoškolním prostředí a porovnání tří strategií při hodnocení jazykových znalostí a dovedností. Výzkumné šetření je realizováno smíšeným kvalitativním a kvantitativním výzkumem. Data byla získána z dokumentů, dotazníků a částečně řízených rozhovorů. Respondenty byli kandidáti státních jazykových zkoušek a žáci středních škol, skládající novou státní maturitní zkoušku. Výsledky ukazují statisticky významné vztahy mezi formálním hodnocením učitelem, výsledkem standardizovaných zkoušek a sebehodnocením žáků a dalšími faktory, jako věk zahájení studia cizího jazyka, používané učební materiály a zda cizí jazyk vyučoval český učitel nebo rodilý mluvčí. Tato zjištění mohou poskytnout zpětnou vazbu, kterou mohou ke strategickým změnám při dosahování cílů v jazykovém vzdělávání využít žáci, učitelé a zkoušející.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.