Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz
Kubínová, Kateřina ; Benešovská, Klára ; Čermák, Václav ; Slavický, Tomáš ; Soukup, Daniel ; Šimek, Štěpán
Kniha shrnuje nejnovější poznatky o fundaci Karla IV. – klášteru Na Slovanech (Emauzy) a literární, především českojazyčné produkci doby Karla IV. Svými texty přispěli do knihy slavisté, muzikologové, bohemisté, literární vědci a historici dějin umění zejména z řad odborníků Akademie věd ČR. Texty vycházejí z příspěvků ze stejnojmenné konference z října roku 2016.
Karmelitáni a slovanští benediktini na Novém Městě pražském
Benešovská, Klára
Obě klášterní fundace Karla IV. byly zajištěny papežskými listinami již roku 1346, dva roky před oficiálním založením Nového Města. Výběr právě těchto dvou řádů a jejich lokace v urbanismu budoucího města odpovídá jejich úloze v Karlově vizi nového centra římské říše a českého království. Na rozdíl od starších názorů autorka nevidí obě fundace jakožto projev snah mladého Karla pronikat s pomocí obou řádů do zemí schismatiků a nevěřících.
Pohled zpět (Rozšířené úvodní slovo, proslovené při zahájení konference dne 5. října 2016)
Benešovská, Klára
Historiografický přehled mezioborového bádání o Slovanském benediktinském klášteře Emauzy od 50. let 20. století do roku 2016.
Vývoj a podoba trojlodního síňového prostoru sakrální architektury Čech do poloviny 15. století
Beránek, Jan ; Royt, Jan (vedoucí práce) ; Macek, Petr (oponent) ; Benešovská, Klára (oponent)
Vývoj a podoba trojlodního síňového prostoru sakrální architektury Čech do poloviny 15. století Síňový kostel, dvou-, tří- nebo výjimečně vícelodní, v němčině označovaný jako "Hallenkirche", je obvykle definován jako typ, jehož lodě jsou oproti bazilice shodné nebo skoro shodné výšky. Při takovém uspořádání je střední loď osvětlena nepřímo, neboť se zde neuplatňují bazilikální okna. Variantami nebo přechodnými prostorovými typy jsou pak pseudosíně, variantně označované také jako pseudobaziliky, případně jako pseudosíně (v německé terminologii Staffelhalle, resp. Stufenhalle), které se od ideálního typu odlišují převýšenou střední lodí, která však nemá zmíněné přímé osvětlení. V zásadě však jde o myšlenkový konstrukt dějin umění, jenž vychází z úsilí taxativně roztřídit uměleckohistorický materiál. Různorodost středověké architektury však zřetelně dokládá, že nelze vést ostrou a jednoznačnou hranici mezi bazilikálním a síňovým prostorovým typem, stejně jako je problematické na vyšší úrovni třídění jednoznačné odlišení mezi longitudinálními a centrálními útvary. S tím se pojí rovněž otázka významové podstaty toho kterého řešení a ještě složitější otázka intence volby. Síňový typ je rozšířen v podstatě po celém území středověké Evropy od románského období až do sklonku středověku. Nejoblíbenější a...
Hradní kaple v Čechách
Záruba, František ; Kuthan, Jiří (vedoucí práce) ; Benešovská, Klára (oponent) ; Prix, Dalibor (oponent)
Práce se zabývá hradními kaplemi v Čechách v období vrcholného a pozdního středověku. Řešena je výtvarná podoba, typologie kaplí a sakrálního prostoru, nadání kaplí a také kaplani atd. Dokumentováno je necelé jedno sto lokalit, kde se setkáváme s jednou nebo více hradními kaplemi v různém stavu dochování. Klíčová slova: středověk, hradní architektura, hradní kaple, hrady, kaplani, patronátní práva, patrocinia
Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450-1550 na rožmberském panství
Lavička, Roman ; Kuthan, Jiří (vedoucí práce) ; Jarošová, Helena (oponent) ; Benešovská, Klára (oponent)
Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla dynastie Jagellonců a dodnes budí zaslouženou pozornost. Nemnoho archivních zpráv, výsledky dendrochronologických analýz a zachované stavby napovídají, že v druhé polovině 15. století probíhala na rožmberském panství především běžná stavební údržba. Počátkem 80. let se chýlila ke konci stavba nového poutního kostela v Kájově (1471/1474-1485) a teprve tehdy se prakticky současně začínají přestavovat nebo znovu budovat velké městské farní kostely v Trhových Svinech, Dolním Dvořišti, Hořicích na Šumavě, Chvalšinách a Nových Hradech. Kolem roku 1485 se na rožmberském panství staví téměř dvě desítky církevních staveb. Odrážejí vzrůstající ekonomickou prosperitu a sebevědomí městských i venkovských obcí, korporací i jednotlivců, manifestujících vlastní bohatství, úspěch a sílu. Z formálního a ideového hlediska lze hned v této počáteční etapě vysledovat skupinu příbuzných staveb, které zřejmě navrhl jediný architekt, označovaný jako Mistr Hořického presbytáře. Někdy kolem roku 1495 však pozorujeme na několika stavbách zřetelný předěl a nové tvarosloví, což dokládá, že zmíněný mistr buď zemřel a nebo z nějakého důvodu opustil...
Dílo Matěje Rejska - Prašná brána
Císlerová, Michaela ; Homolka, Jaromír (vedoucí práce) ; Benešovská, Klára (oponent)
Před několika lety jsem v rámci semináře ikonografie psala práci o fenoménu signatury a signování uměleckých děl. Je všeobecně známé, že v období středověku byla umělecká díla signována velice vzácně, a to nejen u nás, ale i v celé Evropě. Při hledání konkrétnějšího tématu mé práce jsem se setkala s osobností Matěje Rejska, který v tomto ohledu představuje jednu ze vzácných výjimek. Tento proslulý stavitel a kamenický mistr pozdního středověku, žijící a tvořící v Čechách ve druhé polovině 15. století a počátkem století následujícího, svá kamenická i architektonická díla často opatřoval nepřehlédnutelnými signaturami a nápisy. Už tato skutečnost naznačuje, že před námi stojí osobnost navýsost pozoruhodná a výjimečná, která dodnes nutně vzbuzuje zvědavost i zájem. O to více zaráží, že tomuto přednímu pozdně gotickému mistrovi, řadícímu se hned vedle takových jmen, jako jsou dvorní stavitel Vladislava Jagellonského Benedikt Ried nebo Hanuš Spiess, nebyla dosud věnována žádná uspokojivá monografická studie. Přestože o Rejskovi bylo napsáno mnoho a nejedna stavba či kamenická práce mu je připisovaná, jeho dílo není souhrnně zpracováno a vymezeno. Takovéto výzvy lze stěží neuposlechnout. S vědomím toho, o jak odvážný úkol se jedná, jsem si dílo Matěje Rejska zvolila jako téma mé diplomové práce. Se stále...
Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. Architektonické dílo mistra Hanuše a Matěje Rejska
Pospíšil, Aleš ; Benešovská, Klára (vedoucí práce) ; Macek, Petr (oponent)
V roce 2005 byla na Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze vypracována magisterská diplomová práce pod vedením prof. PhDr. Jaromíra Homolky CSc. na téma "Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, dílo Matěje Rejska jako architekta ". Obhájena byla tato práce v témže roce. Největší důraz v ní byl kladen na rozlišení, které části stavby lze připsat Matěji Rejskovi a které po dvojím restaurování chrámu lze považovat za autentické. Na základě tohoto rozboru a detailního popisu bylo možné konstatovat, že Matěj Rejsek vytvořil chórem sv. Barbory pozoruhodné architektonické dílo se svébytnými prvky. V předkládané rigorózní práci je obsah předchozí studie rozšířen o osobnost a dílo mistra Hanuše, prvního stavitele chrámu v pozdně gotickém období a o prohloubené poznání samotného Rejskova díla. Díky lešení po stavenému až po klenbu chóru bylo možné poznat chrám také v interiéru. Na základě detailního studia všech částí architektury, běžně nepřístupných polí triforia a klenby bylo možné načrtnout jednotlivé podíly obou mistrů na stavbě. Do jisté míry se podařilo to, o čem se skepsí v roce 1946 psal Bohuslav Kraus 1 : "Snad nové výzkumy zdiva a způsobu stavby, možné při restauracích, přesněji osvětlí, kde končí Hanuš a co je dílem Rejskovým. Dosavadní bádání neuspokojuje ".
Ideál a skutečnost (Historické a badatelské peripetie kolem královského pohřebiště v katedrále sv. Víta v Praze v době Lucemburků)
Benešovská, Klára
Příspěvek je zaměřen na královské pohřebiště v chóru katedrály sv. Víta v době předhusitské, na jeho umístění a fungování v rámci liturgie pražské katedrály.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.